Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
แนวคิดซีอีโอ ผู้นำำแห่งกำรแข่งขันในเวทีโล CEO for Global Competitive Leader                  1
แนวคิดซีอีโอกำรเปลี่ยนแปลงกำรวัดผลงำน - เทคโนโลยีสำรสนเทศ       -ภำวะผู้นำำ  - สร้ำงโอกำสให้คน กดันสองทำง     ...
แนวคิดซีอีโอ : กำรเปลี่ยนแปลงปลียนแปลง  ่              - เทคโนโลยีผสมประสำนำศำสตร์--->ทำำให้โลกเปลี่ยนแปลง ...
แนวคิดซีอีโอ : กำรเปลี่ยนแปลง (ต่อ1) กรคือสิ่งมีชีวิต       - กำรเปลี่ยนแปลงโลกไม่เป็นเส้นตรงำงสมดุลให้องค์กรมีประสิ...
แนวคิดซีอีโอ : กำรเปลี่ยนแปลง (ต่อ2)ท่ำนต้องมีสำำนึกและเชื่อมั่นต่อกำรเปลียนแปลง                   ่  ...
แนวคิดซีอีโอ : ภำวะผู้นำำซีอีโอ ต้องเป็นผูนำำในกำรเปลี่ยนแปลง         ้ไม่ต้องรอให้พร้อม เดินหน้ำทันที แล้วทำำไปแก...
แนวคิดซีอีโอ : เป้ำหมำยทำำให้องค์กรดีขึ้นเรื่อย ๆเป้ำหมำยควำมสุขของลูกค้ำหรือผูรับบริกำร                ้แล...
แนวคิดซีอีโอ : วิสัยทัศน์                    สบำยๆสำำนึกในเป้ำหมำย คือมีวสัยทัศน์ที่มีควำมหมำย     ...
แนวคิดซีอีโอ : กำรสื่อสำร ป็นซีอโอ ท่ำนต้องเป็นนักสื่อสำร ที่สำมำรถำนโปรดทรำบ    ี               ทุกท่ ย...
แนวคิดซีอีโอ : กล้ำคิดนอกกรอบ                   คิดนอกกรอบดีกว่ำยุคใหม่ตองมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์  ...
แนวคิดซีอีโอ : ควำมคล่องตัวงกล้ำที่จะทำำให้องค์กรนั้นมีควำมกะทัดรัดคล่องตัวค์กรเล็กจะมีควำมคล่องตัวปรับตัวบสนองต่อเหตุกำรณ...
แนวคิดซีอีโอ : สร้ำงวัฒนธรรมใหม่ โครงสร้ำงองค์กรใหม่     - วัฒนธรรมขององค์กรทียึดเอำลูกค้ำ/ประชำชน          ...
นวคิดซีอีโอ : จุดอ่อนคนไทยในยุคโลกำภิวอ่ำนออกเขียนได้ในยุคโลกำภิวัฒน์ (Global Literacy) หมำยถึง1. กำรรูภำษำอังกฤษ ต้องหำทำ...
แนวคิดซีอีโอ : สร้ำงทีมงำน ปล่อยพลังสมองของทีมงำน ชี้ให้ทมงำนเห็นโทษแห่งกำรไม่ปรับตัวเปลียนแ             -  ...
แนวคิดซีอีโอ : กำรกระจำยอำำนำจลดอำำนำจส่วนกลำง แล้วกระจำยอำำนำจไปสู่คนหน้ำงำนจงอย่ำเป็นผู้หวงอำำนำจ คือขำดควำมสำมำรถในกำรก...
นวคิดซีอีโอ : กำรลดอำำนำจส่วนกลำงลงสู่พ               เปลี่ยนแปลง  ผูบริหำรระดับสูง            ...
แนวคิดซีอีโอ : กำรวัดผลงำนอยำกให้แต่ละจังหวัด วัด GDP ของจังหวัด                     17
แนวคิดซีอีโอ : สร้ำงโอกำสให้คนด้อยโอก คนจนไม่กล้ำหวังสูง เพรำะกลัวสุดเอื้อม คนที่มควำมสำมำรถพิเศษ ต้องมำแสวงหำโอกำสในเมือ ...
แนวคิดซีอีโอ : กำรรำยงำน มีกำรรำยงำนหลำยทิศทำง ไม่ใช่แค่นำยเดียว รต้องเชือมโยงแบบเครือข่ำยไม่ใช่แบบเส้นตรงทำงเดียว    ...
แนวคิดซีอีโอ : วิธีกำรทำำงำนกระบบที่เหมำะสมทีสุดผสมผสำน หลักกำรบริหำรเบื้องต้น           ่      - ประยุกต์...
คิดซีอีโอ : แผนภูมิกระบวนกำรทำำงำนของ         งำนนโยบำยจำกส่วนกลำง กำำหนดภำรกิจที่ชัดเจน       CEO จัดเจ้ำ...
แนวคิดซีอีโอ : ทำำให้ลูกค้ำประชำชนพอใชำนิยม 3 ข้อ ทำำให้พ้นจำกควำมยำกจนทำำเพื่อลดรำยจ่ำย ให้ลูกค้ำ/ประชำชนทำำเพื่อเพิ่มรำย...
แนวคิดซีอีโอ : โปร่งใสยอมรับได้-  ธุรกิจใต้ดินต้องหมดไป-  ไม่มีกำรรับเงินใต้โต๊ะ-  ตรงไปตรงมำโปร่งใส ที่ระบบบัญชี และกำ...
แนวคิดซีอีโอ : จงรู้จักชีวิตจริงรู้จักชีวิตจริง (Real Alive) สมดุลงำน-สมดุลครอบครัวไม่เข้ำใจ ก็ไม่มีทำงที่จะเป็นนักบริหำรท...
แนวคิดซีอีโอ : ควำมรู้ภูมิปัญญำล--->ข่ำวสำร --->ควำมรู้ --->ภูมิปัญญำ อนกำรเจำะเลือดขององค์กรมำตรว            ...
นวคิดซีอีโอ : เอำมำจัดลำำดับใหม่แล้วเกิดใำจัดลำำดับใหม่แล้วเกิดใหม่ (Rebirth)ำยเรื่องที่เรำทำำวันนีคือ สิงที่เคยทำำแล้วล้ม...
แนวคิดซีอีโอ : เทคโนโลยีสำรสนเทศน่วยงำนมีเว็บไซต์ของตัวเอง      - ระบบรับจ่ำยกำรเงินอัตโนมัติ โยงกัน         ...
แนวคิดซีอีโอ : ผลักดันสองทำง- ต้องเป็นทุนนิยมที่มีอุดมกำรณ์      คนรวย                     พัฒนำ...
แนวคิดซีอีโอ : ต้องเข้ำใจมิติของกำรเงิน -  ถ้ำไม่เข้ำใจเรื่องมิติกำรเงินแล้ว ท่ำนจะไม่คล่องตัวในกำรใช้เงิน -  คนที่เก่...
แนวคิดซีอีโอ : กำรตลำดกลยุทธ์ทุกอย่ำงเป็น Demand Strategy อำสินค้ำไปโชว์ ให้ลูกค้ำกดเล่น สังเกต แล้วเอำข้อมูลมมำขำยให้ตรงใ...
แนวคิดซีอีโอ : เรียนรู้ตลอดชีวิต ำกเห็นพนักงำน เรียนรู้ตลอดชีวอ่ำนหนังสือ ก็เอำมำเล่ำให้คนอื่นฟัง             ...
แนวคิดซีอีโอ : ชำตินิยมองค์กรนิยมษฐกิจทุนนิยม หำกไม่มีชำตินิยมก็จะล้มเหลวมีควำมรักในองค์กรในชำติ เป็นกุญแจแห่งควำมสำำเร็จ ...
แนวคิดซีอีโอ : บริหำรจัดกำร- องค์กรเป็นสิ่งมีชีวิต- จะต้องมีกำรปรับตัว- จะต้องบริหำรจำกข้ำงล่ำงขึ้นมำ แม้นกระทั่งภำรโรงก็...
แนวคิดซีอีโอ : นักบริหำรจัดกำร1. ปรับตัวเข้ำกับนำย เพรำะนำยเป็นคนประเมินผลเรำ2. ทำำงำนเป็นทีม3. เรำจะถูกประเมินด้วยควำมเป็...
แนวคิดซีอีโอ : ประเมินคนด้วยสมรรถนะ  - ตั้งใจดี ผิดพลำดไม่เคยตำย  - คนเกียจคร้ำน คนขี้โกง ต้องตำยแน่  - ควำมผิดพลำดของค...
อ้ำงอิง พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เรื่อง ประเทศไทยในบริบทใหม่ขแข่งขันในเวทีโลก (Thailand in New Competitive Land ธีเปิดกำรประช...
สวัส    37
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

แนวคิด CEO

780 views

Published on

เป็น Power Point ที่ดีมากๆอีกไฟล์ อยากแบ่งปันครับ...

Published in: Business
 • ขอบคุณครับ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

แนวคิด CEO

 1. 1. แนวคิดซีอีโอ ผู้นำำแห่งกำรแข่งขันในเวทีโล CEO for Global Competitive Leader 1
 2. 2. แนวคิดซีอีโอกำรเปลี่ยนแปลงกำรวัดผลงำน - เทคโนโลยีสำรสนเทศ -ภำวะผู้นำำ - สร้ำงโอกำสให้คน กดันสองทำง - ผลัเป้ำหมำย ด้อยโอกำส - ต้องเข้ำใจมิตของกำรเง ิวิสยทัศน์ ั - กำรรำยงำน - กำรตลำดกำรสือสำร ่ - วิธีกำรทำำงำน - เรียนรู้ตลอดชีวิตกล้ำคิดนอกกรอบ ำให้ลูกค้ำ/ประชำชน ยม องค์กรนิยม - ทำ - ชำตินิควำมคล่องตัว พอใจ - บริหำรจัดกำรสร้ำงวัฒนธรรมใหม่ งใสยอมรับได้ - โปร่ - ประเมินคนด้วยจุดอ่อนคนไทยในยุค ักชีวิตจริง สมรรถนะ - จงรู้จโลกำภิวัฒน์ - ควำมรู้ภูมิปญญำ ักระจำยอำำนำจ- เอำมำจัดลำำดับใหม่ แล้วเกิดใหม่ 2
 3. 3. แนวคิดซีอีโอ : กำรเปลี่ยนแปลงปลียนแปลง ่ - เทคโนโลยีผสมประสำนำศำสตร์--->ทำำให้โลกเปลี่ยนแปลง ภำพ + สื่อสำร --->กลินออกจำกคอมพิว ชีว ่ ฐกิจ------->ทำำให้วิทยำสำสตร์เป็นเทคโนโลยี ชีวภำพ + นำโน ---->ทำำให้ผกรักษำโรคเบ ัรกิจ ------->เอำเทคโนโลยีมำเป็นธุรกิจ ได้ โดยไม่ต้องกินยำ กปลี่ยนแปลงเร็วมำก ---->ทำำให้ไวรัสเข้ำร่ำงกำยไปรักษำตรงจุด คอุตสำหกรรม ---> มำเป็นยุคเทคโนโลยีข่ำว ต้องฉีดยำ โดยไม่มูล ----> แล้วมำเป็นยุคเศรษฐกิจระดับโมเลกุล ทีสุดในกำรแข่งขัน - คนเป็นสิ่งสำำคัญ ่ - เทคโนโลยีชีวภำพ ต้องทำำให้คนในองค์กรฉลำด - นำโนเทคโนโลยี - ต้องเปลียนให้ดีขึ้น ่ - วัสดุศำสตร์ำแนวคิดจำกวิทยำศำสตร์ ----> มำเป็นกำรค้ำล้วก็เข้ำมำอยู่ในชีวิตประจำำวัน 3
 4. 4. แนวคิดซีอีโอ : กำรเปลี่ยนแปลง (ต่อ1) กรคือสิ่งมีชีวิต - กำรเปลี่ยนแปลงโลกไม่เป็นเส้นตรงำงสมดุลให้องค์กรมีประสิทธิภำพสูงำนำยไม่ได้ เพรำะมันซับซ้อน เริ่มทำ สุดงจำำเป็นเหมือนร่ำงกำยมนุษย์- ควำมรู้ใหม่ๆ---->เป็นแรงขับเคลือนต่อเศรษฐก ่ เปรียบเทียบองค์กรเหมือนร่ำงกำยมนุษย์ - กำรเปลี่ยนแบบนำนๆ เปลียนครั้ง ใช้ไม่ได้แล้ว ่เป็นส่วนๆ เดียวนีต้องปรับตัวตลอดเวลำ ๋ ้ กำรทำำงำนก็ต้องสัมพันธ์กันทุกส่วน - โลกแข่งขันกันที่ควำมรู้ ต้องใช้ปัญญำ สิ่งมีชีวิตต้องปรับตัว องค์กรก็เช่นกัน - สังคมไทยสะสมทุนทำงปัญญำน้อยไป ปรับตัวในเชิงโครงสร้ำงและวัฒนธรรม - ทุนปัญญำสมับใหม่ไม่มีแนวคิดคน สัตว์เปลี่ยนสเปซี่ได้ หำกปรับปรับตัวช้ำไป น้อยกว่ำกำรเปลี่ยนแปลงของโลก - ตัวนำนๆ เรำก็จะถอยหลัง ในที่สุดเรำก็จะตกโลก - จงเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่ำหยุดนิ่ง -คนจบปริญญำสูงๆ ไม่อ่ำนหนังสือ ไม่ได้ฉลำดกว่ำคนจบกำรศึกษำน้อย แต่อำนหนังสือทุกวัน ่ 4
 5. 5. แนวคิดซีอีโอ : กำรเปลี่ยนแปลง (ต่อ2)ท่ำนต้องมีสำำนึกและเชื่อมั่นต่อกำรเปลียนแปลง ่ สีแดงโดยไม่ต้องให้มีภัยคุกคำมให้เปลียนแปลง ่Jack Welch บอกว่ำ ต้องเปลียนก่อนทีจะถูก ่ ่บังคับให้เปลียน ่คนเปลียนแบบจนมุม จะเปลี่ยนแบบไม่มีท่ำ ่ถ้ำเปลียนแบบรู้ตวก่อนว่ำจะต้องเปลี่ยน ต้องเดิน ่ ัได้เท่ห์สง่ำงำม สีนำ้ำเงินเดินผิดก็ต้องเข็ดกันบ้ำง ต้องปรับปรุงแก้ไขปรับองค์กรของเรำโดยด่วน แก้ไขวัฒนธรรมที่ออนแอ ่ผิดพลำดมำโดยด่วน สีม่วง 5
 6. 6. แนวคิดซีอีโอ : ภำวะผู้นำำซีอีโอ ต้องเป็นผูนำำในกำรเปลี่ยนแปลง ้ไม่ต้องรอให้พร้อม เดินหน้ำทันที แล้วทำำไปแก้ไป ก้ำวทีสองย่อมมีก้ำวแรกก่อน ่จงปฏิรูปองค์กร หน่วยงำนที่คล้ำยๆ กันก็เอำมำรวมกันอยำกเห็นผูนำำที่คนไทยต้องกำรคือ ไม่เห็นแก่ตัว ้องค์กรใหญ่ ท่ำนจะต้องเป็นหัวหน้ำของผู้นำำคือทุกองค์กรเล็กๆ มีผนำำ ท่ำนก็เป็นหัวหน้ำ ู้องค์กรใหญ่ ถ้ำทำำไม่ได้ ท่ำนก็เป็นซีอีโอไม่ได้ 6
 7. 7. แนวคิดซีอีโอ : เป้ำหมำยทำำให้องค์กรดีขึ้นเรื่อย ๆเป้ำหมำยควำมสุขของลูกค้ำหรือผูรับบริกำร ้และควำมก้ำวหน้ำขององค์กรเอำลูกค้ำหรือประชำชน เป็นศูนย์กลำงไม่มีอะไรสมบูรณ์ระหว่ำงเป้ำหมำยและอุดมกำรณ์ 7
 8. 8. แนวคิดซีอีโอ : วิสัยทัศน์ สบำยๆสำำนึกในเป้ำหมำย คือมีวสัยทัศน์ที่มีควำมหมำย ิจะออกยุทธศำสตร์ไม่ได้ หำกไม่มวิสัยทัศน์ ีคุณจะไปไหน (อยำกเห็นอยำกเป็น)Where we want to go?คุณจะไปได้อย่ำงไร (ยุทธวิธี)How to get there?แล้วออกมำเป็นแผนปฏิบัติกำร (แผนกำร)ที่จะนำำไปสู่จุดที่ท่ำนอยำกเห็นอยำกเป็น 8
 9. 9. แนวคิดซีอีโอ : กำรสื่อสำร ป็นซีอโอ ท่ำนต้องเป็นนักสื่อสำร ที่สำมำรถำนโปรดทรำบ ี ทุกท่ ยทัศน์ของตนมำบอกให้ผอื่นรู้ ู้ ำร่วมปฏิบัติ ร่วมเดินทำง ไปด้วยกันให้เขำรู้วำไม่ได้พำเขำไปลงนรก แต่จะพำเขำเดิน ่ ทิศทำงที่พบกับควำมก้ำวหน้ำห้ลูกน้องเชือถือ ท่ำนต้องไม่เป็นคนขี้โกหก ท่ำนต้อง ่ คคลที่น่ำเชือถือ ไม่หลอกลวง เสียสละตรงไปตรงมำ ่ คคลกล้ำได้กล้ำเสีย พร้อมที่จะเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ห้ทรำบว่ำ ท่ำนวำงแผน แล้วเดินทันที ไม่ใช่วำงแผนแล้ว น เดินไปเลยไม่ตองกลัวผิด ผิดแล้วรีบแก้ ้ให้ทรำบว่ำ คนที่นั่งทับปัญหำไว้ เลวร้ำยกว่ำคนที่ทำำแล้วญหำไม่ได้บปัญหำไว้ 10 ปี ก็ชำไป 10 ปี ้ 9
 10. 10. แนวคิดซีอีโอ : กล้ำคิดนอกกรอบ คิดนอกกรอบดีกว่ำยุคใหม่ตองมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์ ้ รของตนเอง ให้มีชองทำงที่จะสำมำรถ มอง ่ กกรอบองค์กรของตน คือคิดนอกกรอบห้หลุดออกจำกกรอบเดิมๆ แล้วเรำจะเห็นว่ำนมำนั้นผิดอย่ำงไร จะได้แก้ไข ผูนำำต้องกล้ำคิด ้ มือนเดิมก็ได้ผลเหมือนเดิม ก็ต้องเปลี่ยนแนวคิดใหม่ำจะต้องเป็นตัวของตัวเองในชีวตจริง ิ 10
 11. 11. แนวคิดซีอีโอ : ควำมคล่องตัวงกล้ำที่จะทำำให้องค์กรนั้นมีควำมกะทัดรัดคล่องตัวค์กรเล็กจะมีควำมคล่องตัวปรับตัวบสนองต่อเหตุกำรณ์ต่อปัญหำได้เร็วที่สุดวคิดเดิม ยิ่งใหญ่ยิ่งได้เปรียบ แนวคิดใหม่แข่งขันกันที่ควำมเร็ว ร็วได้ องค์กรต้องกะทัดรัดปรับตัวได้ปรับตัวอย่ำงไร ทิศทำงอย่ำงไร ต้องมีข้อมูลที่ดีงให้มีลำำดับชันน้อย ้ทำำงำนที่มีควำมรู้ ที่สำมำรถตัดสินใจได้ มีควำมรู้นอน มีฐำนข้อมูลดีอยู่ในมือ สำมำรถตัดสินใจได้ำงแม่นยำำถูกต้อง 11
 12. 12. แนวคิดซีอีโอ : สร้ำงวัฒนธรรมใหม่ โครงสร้ำงองค์กรใหม่ - วัฒนธรรมขององค์กรทียึดเอำลูกค้ำ/ประชำชน ่ ต้องไปสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรใหม่ศูนย์กลำงให้ได้ เป็น งค์กรปรับตัวได้ง่ำย ตอบสนองต่อปัญหำ รู้จักใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์ - วัฒนธรรมที่ กำรพัฒนำได้อย่ำงรวดเร็ว ตอบสนองต่ปัญหำและบริหำรจัดกำร ในกำรแก้ อ บำยให้เกิดควำมสุขต่อลูกค้ำ-/ประชำชน สำมำรถปลดปล่อยศักยภำพและพล วัฒนธรรมที่วดเร็ว สมองของคนในองค์กรให้มีควำมคิดสร้ำงสรรค์เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรที่ดมำก ให้ ที่สุด ีที่สุด ง่ำยที่สุด จะเกิดควำมเข้มแข็ง - อย่ำไปรังเกียจพวกที่ชอบพูดอะไรแผลงๆ ควำมสำมำรถในกำรเป็นผูนำำ ้ ประหลำดๆ แต่สร้ำงสรรค์ จงมองไปว่ำ เป็นธรร ให้องค์กรของท่ำน มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ทำำให้ - วัฒนธรรมผิดๆ ต้องเลิก วัฒนธรรมดีๆ ต้องเพิ่มเ กำรสัมผัสต่อกำรตอบสนองต่อปัญหำ - จงเปลียนทัศนคติของท่ำน ่ คิดปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของท่ำน 12
 13. 13. นวคิดซีอีโอ : จุดอ่อนคนไทยในยุคโลกำภิวอ่ำนออกเขียนได้ในยุคโลกำภิวัฒน์ (Global Literacy) หมำยถึง1. กำรรูภำษำอังกฤษ ต้องหำทำงส่งเสริมกำรใช้งำน ้2. อินเทอร์เน๊ต ส่งเสริมแล้ว เริ่มแพร่หลำย3. ควำมเข้ำใจวัฒนธรรมนำนำชำติ (International Culture) - ต้องสังคมกับเขำ - ต้องเข้ำใจวัฒนธรรมของเขำองแข่งกันรวยแข่งกันจนในโลกยุคใหม่ (Technology Literacy)ภำษำดิจิตอล 0,1,-1,0 มำเป็นภำษำคอมพิวเตอร์ภำษำยีน (Genetic Code) ATCG มำทำำแผนที่พันธุกรรมภำษำบทประพันธ์ มำต่อกันก็ลอเลืองมำขำยได้ ื ่ 13
 14. 14. แนวคิดซีอีโอ : สร้ำงทีมงำน ปล่อยพลังสมองของทีมงำน ชี้ให้ทมงำนเห็นโทษแห่งกำรไม่ปรับตัวเปลียนแ - ี ่ ำนให้สนุก และท้ำทำย คือกำรล่มสลำยทีมงำนให้แข็งแกร่ง ก่อนออกไปสนำมแข่ง ด ให้เขำคิด วำงแผนร่วมกัน - มุ่งเน้นให้เขำพู ห้ทมงำนไม่กลัวควำมยำกง่ำยใดๆ ทังสิมกัน เห็นทิศทำงร่วมกัน ี ทำำงำนร่ว ้น ้ ำรเปลี่ยนแปลงปรับตัวงแนวคิดทีมงำนไม่ให้ยึดติดอยู่กับที่เดิมปไม่รอด และยินดีต่อกำรเปลี่ยนแปลง 14
 15. 15. แนวคิดซีอีโอ : กำรกระจำยอำำนำจลดอำำนำจส่วนกลำง แล้วกระจำยอำำนำจไปสู่คนหน้ำงำนจงอย่ำเป็นผู้หวงอำำนำจ คือขำดควำมสำมำรถในกำรกระจำยอำำนำจคนที่กระจำยอำำนำจคือคนที่มีอำำนำจ คนที่ไม่กระจำยอำำนำจคือคนที่กำำลังหมดอำำนำจ เพรำะทำำงำนไม่สำำเร็จ 15
 16. 16. นวคิดซีอีโอ : กำรลดอำำนำจส่วนกลำงลงสู่พ เปลี่ยนแปลง ผูบริหำรระดับสูง ้ ผูบริหำรระดับสูง(กลำง) ้ ผูบริหำรระดับกลำง ้ ผูบริหำรระดับกลำง(ภูมิภำค) ้ ผูบริหำรระดับพื้นที่ ้ ผูบริหำรระดับพื้นที(ท้องถิ่น) ้ ่ - ผูอยู่ติดกับงำนและลูกค้ำ ้ - ไม่ได้รับอำำนำจ ประชำชน - ไม่ได้รับมอบภำรกิจที่ชดเจน ั - รู้ปัญหำดี - แก้ปัญหำเร็ว - มีแต่งำนเปิดแพรคลุมป้ำย 16
 17. 17. แนวคิดซีอีโอ : กำรวัดผลงำนอยำกให้แต่ละจังหวัด วัด GDP ของจังหวัด 17
 18. 18. แนวคิดซีอีโอ : สร้ำงโอกำสให้คนด้อยโอก คนจนไม่กล้ำหวังสูง เพรำะกลัวสุดเอื้อม คนที่มควำมสำมำรถพิเศษ ต้องมำแสวงหำโอกำสในเมือ ี ที่บ้ำนนอก ไม่มีโอกำส ต้องทำำเพื่อสร้ำงให้เกิดโอกำสในภูมิภำค 18
 19. 19. แนวคิดซีอีโอ : กำรรำยงำน มีกำรรำยงำนหลำยทิศทำง ไม่ใช่แค่นำยเดียว รต้องเชือมโยงแบบเครือข่ำยไม่ใช่แบบเส้นตรงทำงเดียว ่ยบพิธีกำรไม่มีควำมสำำคัญ เรื่องควำมสำำเร็จของงำนญที่สุด โทรศัพท์มำก็ได้ งใจทำำงำนแล้วถูกกลั่นแกล้ง ให้พบกับ ซีอโอ ได้ ทุกเมื่อ ี ลำ หำกยุ่งก็ให้รอเดียว ๋ำยงำนแบบตำมสำยบังคับบัญชำทำงเดียว ไม่มแล้ว ไม่ได้ผล ี 19
 20. 20. แนวคิดซีอีโอ : วิธีกำรทำำงำนกระบบที่เหมำะสมทีสุดผสมผสำน หลักกำรบริหำรเบื้องต้น ่ - ประยุกต์ให้คล้องกับองค์กร หำเจ้ำภำพ บริหำรร่วมกัน คอยติดตำม คอย่ำเป็นผูจัดกำรทีไม่มีประสิทธิภำพคอยให้กำำลังใจ เชียร์ให้เขำทำำงำน ้ ่ จ้ำงคนเพิ่มตลอดเวลำ สอนให้เขำทำำงำนถูกต้อง เอำวัตถุดิบมำเพิ่ม ของบประมำณเพิ่ม นผูจัดกำรที่มีวิธีกำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ ้ ำให้คนทำำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพช้วัตถุดบทรัพยำกรป้อนอย่ำงประหยัด ิช้เงินอย่ำงเต็มประสิทธิภำพ 20
 21. 21. คิดซีอีโอ : แผนภูมิกระบวนกำรทำำงำนของ งำนนโยบำยจำกส่วนกลำง กำำหนดภำรกิจที่ชัดเจน CEO จัดเจ้ำภำพดูแลทุกภำรกิจ+ ลงมือปฏิบัติ - สื่อสำรให้เข้ำใจ - ปลุกเร้ำให้เห็น+ มอบอำำนำจให้เจ้ำภำพ ทำำไปแก้ เดินไปด้วยกัน ไป กำรรับทรำบปัญหำทุกตำรำงนิ้ว ดูเป้ำ - บอกทิศทำง ทำำเพื่ออะไร = น้อยดี มำกดี หมำย ควำมเป็นอยู+ ควำมก้ำวห ่ งำนแก้ปัญหำ มีจุดวัด ตำมลูกบอลล์ งำนนำำหน้ำลูกบอลล์ แข็งแรง อ่อนแ ช่วยกันพิจำรณำว่ำเป็นไปไ วิเครำะห์ปัญหำ อ ผูเกี่ยวข้องทำำให้ดีขึ้น รับปรุงแก้ไข ้ ป มองไปข้ำง แบ่งงำนกันทำำ หน้ำ นักวิชำกำร ทบทวนจะทำำอะไรให้ดีกว่ำและจ้ำภำพมีเ ดูศกยภำพ ั ตัวเอง แตกต่ำงจำกเดิม ร่วมกันกำำหนดทิศทีจะไป ่ ช่วยกันคิด แบ่งปันควำมร่วมกันวำงแผนทำำโดยไม่ต้องรอสมบูรณ์ คิด 21
 22. 22. แนวคิดซีอีโอ : ทำำให้ลูกค้ำประชำชนพอใชำนิยม 3 ข้อ ทำำให้พ้นจำกควำมยำกจนทำำเพื่อลดรำยจ่ำย ให้ลูกค้ำ/ประชำชนทำำเพื่อเพิ่มรำยได้ ให้ลูกค้ำ/ประชำชนขยำยโอกำสให้กับ ลูกค้ำ/ประชำชน เพิ่มเติม ำรทำำสังคมให้ดีให้สะอำด (ปรำศจำกยำเสพติด และผู้มีอิท 22
 23. 23. แนวคิดซีอีโอ : โปร่งใสยอมรับได้- ธุรกิจใต้ดินต้องหมดไป- ไม่มีกำรรับเงินใต้โต๊ะ- ตรงไปตรงมำโปร่งใส ที่ระบบบัญชี และกำรเสียภำษี- ลูกน้องของใครทำำไม่ดี ต้องย้ำยนำยด้วย- ต้องอยู่ดวยควำมดี ้- ตรงไปตรงมำ เพื่อสร้ำงโอกำสให้คนจน คนด้อยโอกำ 23
 24. 24. แนวคิดซีอีโอ : จงรู้จักชีวิตจริงรู้จักชีวิตจริง (Real Alive) สมดุลงำน-สมดุลครอบครัวไม่เข้ำใจ ก็ไม่มีทำงที่จะเป็นนักบริหำรที่ดีได้ 24
 25. 25. แนวคิดซีอีโอ : ควำมรู้ภูมิปัญญำล--->ข่ำวสำร --->ควำมรู้ --->ภูมิปัญญำ อนกำรเจำะเลือดขององค์กรมำตรว - ข้อมูลก็เหมือมูลเรำยังไม่มี ถ้ำมีกล้ำสมัยแล้ขภำพ องค์กรก็เหมือนคนนันแหละเทียบเคีย ็ สุ ว ่อนขององค์กรคือ ใช้ประโยชน์จำก ุกอย่ำง ได้ท ลไม่เป็นข้อมูล ---> ขำดปัญญำ(ไม่ฉลำด)มูลดี -->ก็เอำไปวิเครำะห์-->ก็จะเกิดควำมรู้ รู้ว่ำดีหรือแย่ตรงไหน -->ก็เกิดกำรแก้ไขปรุง -->จนเกิดภูมิปัญญำ รอบรู้คือ ควำมแม่นยำำในกำรแก้ปัญหำ องอำยหำกข้อมูลของท่ำนแย่ อน ครำวหน้ำก็ปรับปรุงใหม่ 25
 26. 26. นวคิดซีอีโอ : เอำมำจัดลำำดับใหม่แล้วเกิดใำจัดลำำดับใหม่แล้วเกิดใหม่ (Rebirth)ำยเรื่องที่เรำทำำวันนีคือ สิงที่เคยทำำแล้วล้มเหลวในอดีต ้ ่มำจัดใหม่ ทำำใหม่แล้วสำำเร็จที่เรำทำำวันนี้ เรำเอำหลำยๆทฤษฏีมำรวมกัน เป็นเรื่องใหม่เก กฏว่ำสำำเร็จำง กำรผัดผักใส่หมูเอำผักใส่ก่อน ---> ผักเละ หมูไม่สกุ อำหมูผัดก่อน แล้วค่อยใส่ผัก ---> ผัดผักใส่หมูอร่อยดี 26
 27. 27. แนวคิดซีอีโอ : เทคโนโลยีสำรสนเทศน่วยงำนมีเว็บไซต์ของตัวเอง - ระบบรับจ่ำยกำรเงินอัตโนมัติ โยงกัน - ไม่ต้องเบิกเงินสดย์บัญชำกำรข้อมูล - ไม่ต้องเขียนเช๊ดลูกทีเป็น e-service ติดต่อกับลูกค้ำ/ประชำชน มโยงไปทัว ่ - เชื่อ ่ ช้ระบบ ICT กับกำรบริหำรกำรจัดกำรของ CFO : Chief Financial Officer -ยงำนสมุดโลกอยู่ในอินเทอร์เน็ต รู้ใหม่ๆ เกิดขึ้นทุกวินำทีขวนขวำยหำควำมรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนำตัวเอง งค์กร 27
 28. 28. แนวคิดซีอีโอ : ผลักดันสองทำง- ต้องเป็นทุนนิยมที่มีอุดมกำรณ์ คนรวย พัฒนำแล้ว รำกหญ้ำ คนจน สะพำน ยังไม่พัฒนำ ปัญหำ ทุนนิยมทำำให้คนไม่พร้อมต่อสู้ จะอ่อนแอลง แนวคิดใหม่ ต้องผลักดัน 2 ทำง 1. ดันให้คนเก่งไปข้ำงหน้ำ 2. จูงคนที่ยังไม่พัฒนำ เดินข้ำมไปด้วย ท่ำนคือ สะพำน 28
 29. 29. แนวคิดซีอีโอ : ต้องเข้ำใจมิติของกำรเงิน - ถ้ำไม่เข้ำใจเรื่องมิติกำรเงินแล้ว ท่ำนจะไม่คล่องตัวในกำรใช้เงิน - คนที่เก่งเรื่องกำรเงิน สำมำรถเสกกระดำษเป็นเงินได้ - คนที่ไม่ประสำเรื่องกำรเงิน มีเงินอยู่แท้ๆ ก็กลำยเป็นกระดำษ - คนที่เสกกระดำษเป็นเงินได้ มี 2 ข้อ คือ 1. ควำมน่ำเชื่อถือ (Trust and Confidence) 2. ควำมรอบรู้ในกำรลงทุน ทีจะใช้เม็ดเงินที่ได้จำกกำรเสกกระดำษเป็นเงินนันให้เกิด ่ ้ ประโยชน์สูงสุดได้อย่ำงไร 29
 30. 30. แนวคิดซีอีโอ : กำรตลำดกลยุทธ์ทุกอย่ำงเป็น Demand Strategy อำสินค้ำไปโชว์ ให้ลูกค้ำกดเล่น สังเกต แล้วเอำข้อมูลมมำขำยให้ตรงใจ ทั้งรูปแบบสีสนักำรตัดสินใจซื้อของในโลกนี้80% เป็นกำรตัดสินใจของผู้หญิง 30
 31. 31. แนวคิดซีอีโอ : เรียนรู้ตลอดชีวิต ำกเห็นพนักงำน เรียนรู้ตลอดชีวอ่ำนหนังสือ ก็เอำมำเล่ำให้คนอื่นฟัง - ิตนหนังสือบ้ำง - ซีอีโอ ต้องเป็นผูนำำ และเป็นผูสอนด้วย ้ ้ เรื่องใหม่ๆ บ้ำง - เชิญคนที่มีควำมรู้ดๆ มำบรรยำย ีครำะห์ข้อมูลองค์กรตัวเองบ้ำง -เป็นอย่ำใจ เปิดสมอง มีสมำธิ จงเปิด งไรกำรเป็นอย่ำงไร ดูควำมเป็นไปได้ อยใจให้ว่ำง แล้วข้อมูลจะเข้ำมำมำกมำย ปล่ ำงเคียงบ้ำง เพื่อปรับปรุง - ถ้ำไม่มีสมำธิ ฟังเท่ำไรก็ไม่รู้เรื่อง ำรเปลียนแปลง ตื่นตัวหน่อย - หนังสือที่อ่ำนเป็นตำำรำทีเรียนกันในระดับ ่ ่ ให้เป็นองค์กรเรียนรู้ ปริญญำโท ปริญญำเอก กำรพูดก็จะประยุกต ำรประชุมปรึกษำแลกเปลี่ยนควำมรู้ ำรำ มำเป็นภำษำชำวบ้ำน เพื่อควำมเข้ำใ ในตำฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์ให้เกิดขึ้นในองค์กร วต้องใช้งำน ต้องเอำมำวิจัยค้นคว - เรียนมำแล้ - มัวทะเลำะกัน เพรำะคนไม่รู้กำำลังเถียงกับ คนไม่รู้ ถ้ำรู้จริงก็คงไม่ต้องเถียง 31
 32. 32. แนวคิดซีอีโอ : ชำตินิยมองค์กรนิยมษฐกิจทุนนิยม หำกไม่มีชำตินิยมก็จะล้มเหลวมีควำมรักในองค์กรในชำติ เป็นกุญแจแห่งควำมสำำเร็จ 32
 33. 33. แนวคิดซีอีโอ : บริหำรจัดกำร- องค์กรเป็นสิ่งมีชีวิต- จะต้องมีกำรปรับตัว- จะต้องบริหำรจำกข้ำงล่ำงขึ้นมำ แม้นกระทั่งภำรโรงก็ตองถูกบริหำรจัดกำร ้- แม้นสุนัขข้ำงถนน หำกนำำมำฝึก ก็สำมำรถทำำให้มันฉลำดได้ ใช้ประโยชน์ได้ ดมยำเสพติดได้ ดมระเบิดได้ ถ้ำปล่อยมันไป มันก็คงเป็นหมำข้ำงถนนต่อไป- เป็นผูบริหำรต้องรู้วิธกำรจัดกำร ้ ี- องค์กรที่ไม่มีกำรบริหำรจัดกำร หำกไร้วัฒนธรรมไร้ศลธรรม ี ก็ไม่ต่ำงจำกแก้งค์ 33
 34. 34. แนวคิดซีอีโอ : นักบริหำรจัดกำร1. ปรับตัวเข้ำกับนำย เพรำะนำยเป็นคนประเมินผลเรำ2. ทำำงำนเป็นทีม3. เรำจะถูกประเมินด้วยควำมเป็นผูนำำ และกำรบริหำร ไม่ใช่ดำนเทคน ้ ้4. ใฝ่รู้จนเป็นวิถีชีวิต5. มอบหมำยงำน และทำำให้ลูกน้องภูมิใจ6. ให้เวลำกับงำนมำกกว่ำเวลำครอบครัว7. สร้ำงบุคคลิกภำพ และกำรแต่งกำยให้ดูภูมิฐำน8. สนับสนุนและปฏิบัติตำมนโยบำยบริษัทอย่ำงยิ่งยวดเต็มที่9. มีเอกลักษณ์ของตัวเอง แต่กลมกลืนกับสังคม10. ต้องหำคนสนับสนุนให้เติบโตขึ้น 34
 35. 35. แนวคิดซีอีโอ : ประเมินคนด้วยสมรรถนะ - ตั้งใจดี ผิดพลำดไม่เคยตำย - คนเกียจคร้ำน คนขี้โกง ต้องตำยแน่ - ควำมผิดพลำดของคน * พลำดเพรำะว่ำควำมไม่รู้ ให้อภัยได้ * เข้ำใจผิด ตั้งใจดี ให้อภัยได้ - กำรให้รำงวัล และลงโทษชัดเจน - จะลงโทษใคร ตำำหนิใคร เพรำะสมรรถนะอย่ำงเดียว ไม่ใช่เพรำะไม่ชอบหน้ำ - ทำำงำนให้ดที่สุด คือกำรเอำใจนำยแล้ว ี - มำวันเกิดแล้วได้ดี แท้จริงแล้วไม่เกี่ยวกัน 35
 36. 36. อ้ำงอิง พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เรื่อง ประเทศไทยในบริบทใหม่ขแข่งขันในเวทีโลก (Thailand in New Competitive Land ธีเปิดกำรประชุมเชิงปฏิบติกำร กำรพัฒนำผู้นำำกำรบริหำร ั ปลี่ยนแปลง ณ อำคำรคอนเวนชันเซ็นต์เตอร์ ่ แสดงสินค้ำและกำรประชุมอิมแพคเมืองทองธำนี จังหวัดนสำร์ที่ 16 สิงหำคม 2546 เวลำ 09:40 น. 36
 37. 37. สวัส 37

×