Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sportbeleid ISB

563 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Sportbeleid ISB

  1. 1. Lokaal sportbeleid Samenwerking sport – cultuur? Marjolein van Poppel, stafmedewerker ISB Introductiecursus Lokaal Cultuurbeleid – Startersdagen 20 januari 2012
  2. 2. Overzicht <ul><li>De lokale sportsector </li></ul><ul><li>Samenwerking cultuur – sport? </li></ul><ul><li>Ervaringsuitwisseling </li></ul>
  3. 3. ISB? <ul><li>Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw </li></ul><ul><li>Missie </li></ul><ul><ul><li>Streeft naar kwaliteitsvol en waardevol lokaal en regionaal sport- en recreatiebleid; </li></ul></ul><ul><ul><li>Ledenvereniging en koepel; </li></ul></ul><ul><ul><li>Onafhankelijke belangenbehartiger; </li></ul></ul><ul><ul><li>Kenniscentrum; </li></ul></ul><ul><ul><li>Opleiding, vorming, bijscholing; </li></ul></ul><ul><ul><li>Forum voor ervaringsuitwisseling en intervisie; </li></ul></ul><ul><ul><li>Sport voor Allen-gedachte; </li></ul></ul><ul><ul><li>Bestuurd en geïnspireerd vanuit de basis. </li></ul></ul>
  4. 4. ISB?
  5. 5. <ul><li>www.isbkennisbank.be </li></ul><ul><li>Informatie en inspiratie op maat van de lokale sport- en recreatiesector </li></ul><ul><li>http://forum.isbvzw.be </li></ul><ul><li>Forum om vragen te stellen en informatie, ideeën en meningen uit te wisselen met collega’s </li></ul>
  6. 6. Het sportlandschap Overheid Private sector   Beleid Uitvoering Advies Koepelorganisatie   Koepelorganisatie Nationaal         Nationale Sportbonden BOIC Vlaams Vlaams Parlement / Vlaamse Regering – Vlaams Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media Bloso/VTS Vlaamse Sportraad ISB VVP VVSG SVS VVJ Locus Vlaamse Sportfederaties VSF Provinciaal Provinciebestuur / Bestendige deputatie – gedeputeerde sport Provinciale sportdienst (sportregio’s – burensport) Bloso-inspectiediensten Vlabus ----------------------- VGC Provinciale Sportraad Provinciale ISB-afdelingen Provinciale Comités van de sportfederaties Provinciale BOIC - besturen Lokaal Gemeentebestuur / Schepencollege – Schepen van Sport Gemeentelijke Sportdienst Gemeentelijke Sportraad   Sportclubs  
  7. 7. Decreet Lokaal SvA-beleid <ul><li>Van waar komen we? Een terugblik. </li></ul><ul><ul><li>Jaren ’70: opkomst van sport infrastructuur </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Decreet ’76: Erkenning sportcentra en betoelaging Sportfunctionarissen </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Jaren ’80 – ’90: nadruk op sport promotie </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Decreet ’95: Erkenning en subsidiëring sport diensten voor hun sportpromotie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>o.a. op basis van beschikbare sportinfrastructuur </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Heden … : sport beleid </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Decreet ‘07: Lokaal en regionaal Sport voor Allen-beleid </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Op basis van inwonersaantallen en sportbeleidsplan </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Decreet ’12 (?): Lokaal Sport voor Allen-beleid </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>op basis van inwonersaantallen en beleidsprioriteiten </li></ul></ul></ul></ul>
  8. 8. Decreet Lokaal SvA-beleid <ul><li>Heden </li></ul><ul><li>Decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de VGC voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid </li></ul><ul><li>i.s.m. gemeenten en provincies zoveel mogelijk mensen stimuleren, uitnodigen, begeleiden en ruimte bieden tot actieve sportbeoefening </li></ul><ul><li> aandacht gevarieerd aanbod (in + buiten clubverband) </li></ul><ul><li> aandacht kwetsbare doelgroepen </li></ul><ul><li>Toekomst? </li></ul><ul><li>Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen-beleid </li></ul><ul><li>Wijziging bestaande decreet n.a.v. decreet planlastvermindering (n.a.v. BBC) = technische wijzigingen </li></ul><ul><li>Gelijktijdig beperkte inhoudelijke wijzigingen (n.a.v. maatschap-pelijke prioriteiten, nieuwe beleidsopties , ervaringen bij implementatie decreet 2007) </li></ul>
  9. 9. Decreet Lokaal SvA-beleid <ul><li>Decreet 2007 </li></ul><ul><li>Uitgangspunten: </li></ul><ul><ul><li>Responsabilisering van de lokale besturen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Subsidiariteitsprincipe – gedeelde verantwoordelijkheden </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Eenvoudig en voorspelbaar </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Deelnemen-deelhebben – interactieve beleidsvoering </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Eigenheid – autonomie van elke gemeente </li></ul></ul><ul><ul><li>LT-planning via sportbeleidsplan </li></ul></ul><ul><ul><li>Aandacht voor begeleiding en ondersteuning </li></ul></ul><ul><ul><li>Beleidssubsidie – impulssubsidie </li></ul></ul>Heden Toekomst Subsidiëring voor de uitvoering v/h sportbeleidsplan Subsidies voor de regierol bij het voeren van een coherent, dynamisch en innovatief SvA-beleid
  10. 10. Decreet Lokaal SvA-beleid Decreet 2007 Voorontwerp decreet 2012 Beleidssubsidie: <ul><ul><li>Budget: </li></ul></ul><ul><li>- € 1,5/jaar/inwoner - 50% cofinanciering door gemeente </li></ul>Budget: - € 2,4/jaar/inwoner - 30% cofinanciering <ul><li>Voorwaarden: </li></ul><ul><li>sportbeleidsplan </li></ul><ul><li>sportgekwalificeerde ambtenaar (SGA) </li></ul><ul><li>sportraad (autonoom) </li></ul>Voorwaarden: - Subsidie besteden aan de Vlaamse beleidprioriteiten - Sportraad Impulssubsidie: Budget: - € 0,8/jaar/inwoner Voorwaarden: - Inspelen op specifiek thema (∆ elke 6 jaar)
  11. 11. Decreet Lokaal SvA-beleid <ul><li>Sportbeleidsplan: </li></ul><ul><ul><li>Werkinstrument </li></ul></ul><ul><ul><li>Interactieve bestuursstijl </li></ul></ul><ul><ul><li>Totale lokale sportbeleid voor 6 jaar </li></ul></ul><ul><ul><li>Jaarlijks verslag – tussentijdse evaluatie (na 3 jaar) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kanttekeningen </li></ul></ul><ul><ul><li>Intergemeentelijk SBP </li></ul></ul><ul><ul><li>VerenigingsSBP </li></ul></ul>Voorontwerp decreet 2012 Sportbeleidsplan Beperktere rapportering
  12. 12. Decreet Lokaal SvA-beleid <ul><li>Sportbeleidsplan: </li></ul><ul><ul><li>tussentijdse evaluatie </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>verwachtingen v/d Vlaamse Overheid: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Per doelstelling (strategisch en operationeel) aanduiden </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>geheel/gedeeltelijk/niet gehaald </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>behouden/bijsturen/schrappen </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Evaluatie inhoud én aanpak </li></ul></ul></ul></ul>
  13. 13. Decreet Lokaal SvA-beleid <ul><li>Sportbeleidsplan: </li></ul><ul><ul><li>Inhoudelijke accenten (verplichte hoofdstukken): </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ondersteuning sportverenigingen (50%) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Directe financiële ondersteuning </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Basis: subsidiereglement met objectiveerbare kwaliteitscriteria </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Andersgeorganiseerde sport (20%) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Sportpraktijk buiten het verenigingsleven </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Toegankelijkheid en diversiteit (10%) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Sociale correctie, participatiedrempels wegwerken </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Meerjarenplan sportinfrastructuur (0%) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>20% vrij te verdelen over hfdstn 1, 2, 3 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cofinanciering vrij te verdelen over hfdstn 1, 2, 3 </li></ul></ul></ul>
  14. 14. Voorontwerp Decreet 2012 <ul><li>4 Vlaamse beleidsprioriteiten </li></ul><ul><ul><li>Kwalitatieve uitbouw v/d sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid (≈ hfdst 1) (! Directe financiële ondersteuning – voor sporten v/d sporttakkenlijst, erkenden Vlaamse sportfederaties of voor sportieve VT-besteding) </li></ul></ul><ul><ul><li>Professionalisering van sportverenigingen – 2 accenten: - kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding (≈ impulssubsidie) - onderlinge samenwerking (aangesloten bij erkende Vlaamse sportfederatie) </li></ul></ul><ul><ul><li>Activeringsbeleid via een anders georganiseerd laagdrempelig beweeg- en sportaanbod (≈ hfdst 2) (fysieke inspanning) </li></ul></ul><ul><ul><li>Transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren in sport (≈ hfdst 3) </li></ul></ul><ul><ul><li>Bestedingspercentages = ?? </li></ul></ul>
  15. 15. Decreet Lokaal SvA-beleid <ul><li>Een aantal missies bekijken naar inhoud </li></ul><ul><ul><li>Het ultieme doel… </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>De klassiekers: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>‘ iedereen’, ‘alle inwoners’, … (bijna 70 %) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>‘ in optimale omstandigheden’ (22 %) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>‘ sport beoefenen’ (bijna 40 %) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>‘ sport-voor-allen-beleid’ (iets meer dan 18 %) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Opmerkelijk: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>‘ beweging’ bij meer dan 20 % </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>‘ recreatief’ bij net geen 17 % </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>‘ passief’ bij slechts 3 % </li></ul></ul></ul></ul>
  16. 16. Decreet Lokaal SvA-beleid <ul><li>Een aantal missies bekijken naar inhoud </li></ul><ul><ul><li>De belangrijkste taken / diensten </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aanbieden van infrastructuur (53 %) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ondersteunen sportclubs (37 %) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aanbod voorzien (33 %) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Informeren – Communicatie (27 %) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aanvullende/Complementaire promotie (25 %) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Rolomschrijving </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Voorwaarden scheppen (20 %) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ondersteunen (20 %) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mogelijkheden bieden (12 %) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Coördineren – Regisseren (“maar” 12 %) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Drempels verlagen (10 %) </li></ul></ul></ul>
  17. 17. Decreet Lokaal SvA-beleid <ul><li>Een aantal missies bekijken naar inhoud </li></ul><ul><ul><li>Waarden / Principes / Uitgangspunten </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gezondheid (46 %) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kwaliteit (41 %) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sociale contacten (30 %) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Elke leeftijd, permanent, life-time, … (22 %) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Samenwerking (17 %) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Betaalbaar (12 %) </li></ul></ul></ul>
  18. 18. Decreet Lokaal SvA-beleid <ul><li>Een sportgekwalificeerde ambtenaar: </li></ul><ul><ul><li>Personeelslid gespecialiseerd in sportbeleid, gemandateerd door het gemeentebestuur en werkzaam voor de sportdienst </li></ul></ul><ul><ul><li>Geen decretale bepaling over aantal VTE (3 uitzonderingen!) </li></ul></ul><ul><ul><li>Taak: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>leidinggevende en verantwoordelijke functie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Voorbereiding, coördinatie, uitvoering en evaluatie v.h. sportbeleid </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>- Diploma sportfunctionaris! </li></ul></ul>Voorontwerp decreet 2012 Sportgekwalificeerde ambtenaar/Sportfunctionaris Sportdienst
  19. 19. Decreet Lokaal SvA-beleid <ul><li>Autonome sportraad: </li></ul><ul><ul><li>Adviezen formuleren </li></ul></ul><ul><ul><li>Rol bij opmaak, uitvoering en evaluatie v/h gemeentelijk sportbeleidsplan </li></ul></ul><ul><ul><li>Representatief voor alle vormen van sportbeoefening </li></ul></ul><ul><ul><li>Geen politieke mandatarissen van het eigen bestuur </li></ul></ul><ul><ul><li>Schepen en SGA = waarnemers </li></ul></ul><ul><ul><li>Voorontwerp decreet 2012 </li></ul></ul><ul><ul><li>Sportraad betrekken bij opmaak strategische </li></ul></ul><ul><ul><li>meerjarenplanning m.b.t. beleidsveld sport </li></ul></ul><ul><ul><li>- Advies sportraad over strategische meerjarenplanning </li></ul></ul><ul><ul><li>Bespreking v door de gemeente opgemaakte jaarrekening </li></ul></ul><ul><ul><li>m.b.t. sport </li></ul></ul>
  20. 20. Decreet Lokaal SvA-beleid <ul><li>Impulssubsidie: </li></ul><ul><ul><li>Budget </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>€ 0,8 / inwoner / jaar </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Inspelen op specifiek thema dat elke 6 jaar wijzigt </li></ul></ul><ul><ul><li>Huidig: Kwaliteitsverhoging jeugdsportbegeleiders (begeleiders van kinderen/jongeren tot 18 jaar in door de gemeente erkende sportverenigingen die aangesloten zijn bij een door Vlaanderen erkende federatie) </li></ul></ul><ul><ul><li>Via subsidies aan verenigingen (100% kwaliteit) (meerderheid v/d impulssubsidie) en initiatieven gemeente </li></ul></ul><ul><ul><li>Extra (facultatief) hoofdstuk in sportbeleidsplan </li></ul></ul>
  21. 21. Decreet Lokaal SvA-beleid <ul><li>Toekomst? </li></ul><ul><ul><li>Vereenvoudigd decreet </li></ul></ul><ul><ul><li>Voorliggende beleidsprioriteiten = positief: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Behoud v/h goede v/d 5 thema’s uit huidige decreet </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Enkele onduidelijkheden zijn weggewerkt </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ruimte voor lokale invulling en autonomie </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Bestedingspercentages = bezorgdheid: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mogen gemeenten niet beperken in hun autonomie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Goed evenwicht tussen de beleidsprioriteiten </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>€ 2,4/inwoner lijkt een verhoging, maar is het niet (cfr. indexering voorbije jaren) </li></ul></ul>
  22. 22. Sport en … <ul><li>Doelgroepen Overheidsopdrachten </li></ul><ul><li>Sport- en cultuurcheques </li></ul><ul><li>Bosdecreet Sabam/Billijke vergoeding </li></ul><ul><li>(Fiscale aftrekbaarheid) Sportkampen </li></ul><ul><li>Toegankelijkheid gebouwen </li></ul><ul><li>Veiligheid </li></ul><ul><li>VLAREM Legionella </li></ul><ul><li>Verzelfstandiging </li></ul><ul><li>Vrijwilligers </li></ul><ul><li>… PPS Personeel </li></ul>
  23. 23. Sport en … cultuur ?? <ul><li>De Beleids- en Beheerscyclus biedt mogelijkheden! </li></ul><ul><ul><li>Linken tussen de beleidsdomeinen </li></ul></ul><ul><ul><li>Keuze ‘beleidsdomeinen’ </li></ul></ul><ul><li>Uit het cijferboek sport 2011-2013 (verschijnt voorjaar 2012) </li></ul><ul><ul><li>Betrokkenheid sport bij cultuur is minder courant dan betrokkenheid sport bij jeugd, onderwijs en sociaal beleid en welzijn </li></ul></ul><ul><ul><li>Indien betrokkenheid  t.o.v. andere beleidsdomeinen meer focus op afstemming beleidsplannen </li></ul></ul><ul><ul><li>Als samenwerking met cultuur vnl.: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Communicatie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vakantiewerking: combinatiekampen sport & cultuur, … </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Evenementen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vrijetijdsloket </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vrijwilligersbeleid </li></ul></ul></ul>
  24. 24. Sport en … cultuur ?? <ul><li>Mogelijke domeinen voor samenwerking </li></ul><ul><ul><li>Strategie </li></ul></ul><ul><ul><li>Advies </li></ul></ul><ul><ul><li>Vrijwilligers </li></ul></ul><ul><ul><li>Verenigingen / Logistiek </li></ul></ul><ul><ul><li>Infrastructuur </li></ul></ul><ul><ul><li>Communicatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Personeel </li></ul></ul><ul><ul><li>Werkprocessen /dienstverlening </li></ul></ul><ul><ul><li>Projecten </li></ul></ul>
  25. 25. Sport en … cultuur ?? <ul><li>Strategie </li></ul><ul><ul><li>Krachten bundelen bij gegevensverzameling / omgevingsanalyse </li></ul></ul><ul><ul><li>Doelgroepen uniform definiëren </li></ul></ul><ul><ul><li>Doelstellingen op elkaar afstemmen, maar eigenheid v/d sector niet uit het oog verliezen </li></ul></ul><ul><ul><li>Vrijetijdspas </li></ul></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul>
  26. 26. Sport en … cultuur ?? <ul><li>Advies </li></ul><ul><ul><li>Gemeenschappelijke communicatie over de adviesverlening </li></ul></ul><ul><ul><li>Jaarlijkse bijeenkomst adviesraden / gezamenlijke uitstap </li></ul></ul><ul><ul><li>Gemeenschappelijke vorming </li></ul></ul><ul><ul><li>Idem ‘stramien’ voor adviesverlening </li></ul></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul>
  27. 27. Sport en … cultuur ?? <ul><li>Vrijwilligers </li></ul><ul><ul><li>Één bedankfeest voor de vrijwilliger (dag van de vrijwilliger) </li></ul></ul><ul><ul><li>Gelijke behandeling / ondersteuning van vrijwilligers </li></ul></ul><ul><ul><li>Uitwisseling van vrijwilligers tussen diensten (?) </li></ul></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul>
  28. 28. Sport en … cultuur ?? <ul><li>Verenigingen </li></ul><ul><ul><li>Promotie over de verschillende verenigingen (verenigingsgids) </li></ul></ul><ul><ul><li>Via duidelijk subsidiereglement algemeen materiaal voor elke vereniging op dezelfde manier beschikbaar </li></ul></ul><ul><ul><li>Afstemming via welke kanalen socio-culturele verenigingen ondersteund (kunnen) worden cfr. vinkenzetters, schaakclubs, … </li></ul></ul><ul><ul><li>Vb: Avond van het bestuurslid </li></ul></ul><ul><ul><li>Logistiek: gezamenlijke uitleendienst </li></ul></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul>
  29. 29. Sport en … cultuur ?? <ul><li>Communicatie </li></ul><ul><ul><li>Gezamenlijke communicatie </li></ul></ul><ul><ul><li>UiT in Vlaanderen </li></ul></ul><ul><ul><li>Activiteitenkalender </li></ul></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul>
  30. 30. Sport en … cultuur ?? <ul><li>Infrastructuur </li></ul><ul><ul><li>Gemeenschappelijk onderhoud </li></ul></ul><ul><ul><li>Reglement interne orde (gemeenschappelijke uitgangspunten, alg. regels gelijk trekken) </li></ul></ul><ul><ul><li>Reservatie </li></ul></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul>
  31. 31. Sport en … cultuur ?? <ul><li>Personeel </li></ul><ul><ul><li>Multi-inzetbaar personeel (?) </li></ul></ul><ul><ul><li>Regelmatig overleg tussen verschillende diensten </li></ul></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul>
  32. 32. Sport en … cultuur ?? <ul><li>Werkprocessen / dienstverlening </li></ul><ul><ul><li>Gemeenschappelijke procedures / documenten </li></ul></ul><ul><ul><li>Uniforme dienstverlening </li></ul></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul>
  33. 33. Sport en … cultuur ?? <ul><li>Projecten </li></ul><ul><ul><li>Vb. Wervik: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Jef Demuyserejaar: Sport, Toerisme, Cultuur, Feestelijkheden, Jeugd en Bibliotheek slaan de handen in elkaar voor samenstelling programma </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>erfgoedproject over Flandriens </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Vb. Kortrijk: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>sport en cultuur ontmoeten elkaar in het water met ‘letters en spetters’: verteltheater in het zwembad </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>10.000 stappen: 10.000 stappen wandeling neemt je mee naar alle highlights van de stad; stappenberekening erfgoedwandelroute </li></ul></ul></ul>
  34. 34. Sport en … cultuur ?? <ul><li>Projecten </li></ul><ul><ul><li>Vb. Antwerpen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>vzw Sport en Muziek organiseert samen met buurtsport Antwerpen een Basketbalstimuleringsproject </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Vb. Hulshout </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Voorleesweek: feestelijke opening met een voorleesuurtje in het zwembad (verhaaltjes rond zwemmers, zeehonden, zeemeerminnen) – gelijktijdig randactiviteiten voor de ouders (aquagym, jacuzzi) – aansluitend speeluurtje voor de kinderen </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Vb. Damme </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Volkssport en dans </li></ul></ul></ul>
  35. 35. Sport en … cultuur ?? <ul><li>Allerlei </li></ul><ul><ul><li>Afstemmen tarieven </li></ul></ul><ul><ul><li>Sportpoëzieroute </li></ul></ul><ul><ul><li>Fietstocht / wandeltocht met culturele inslag </li></ul></ul><ul><ul><li>Tentoonstelling rond sporten </li></ul></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul>
  36. 36. Ervaringsuitwisseling <ul><li>Hoe samenwerking tussen cultuur en sport in jouw werkcontext vorm geven? Bestaande initiatieven? Nieuwe ideeën? </li></ul><ul><li>Succesfactoren – valkuilen? </li></ul><ul><li>Tijdsbewaker– notulist - rapporteerder </li></ul>1 2 3 4 Strategie Advies Vrijwilligers Verenigingen Infrastructuur Communicatie Personeel Werkprocessen/ dienstverlening Projecten Projecten Projecten Projecten
  37. 37. Vragen?
  38. 38. Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid August De Boeckstraat 1 bus 3 – 9100 Sint-Niklaas Tel: 03/780 91 00 – Fax: 03/780 91 09 www.isbvzw.be – [email_address]

×