Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Men ingen använder väl intranätet ändå?

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 42 Ad

Men ingen använder väl intranätet ändå?

Download to read offline

Hur Praktikertjänst arbetat för att göra intranätet till den primära informationskanalen.

Presenterad på Intranätverk 2014: Göteborg, 6 november av Morgan Berglund – Williams, Praktikertjänst.

Hur Praktikertjänst arbetat för att göra intranätet till den primära informationskanalen.

Presenterad på Intranätverk 2014: Göteborg, 6 november av Morgan Berglund – Williams, Praktikertjänst.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Viewers also liked (20)

Similar to Men ingen använder väl intranätet ändå? (20)

Advertisement

More from Intranätverk (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Men ingen använder väl intranätet ändå?

 1. 1. Följ  oss  på   in   www.praktikertjanst.se
 2. 2. Vem  är  jag?     Morgan  Berglund  -­‐  Williams   Kommunikatör,  Prak:kertjänst  AB     morgan.berglund-­‐williams@ptj.se   070-­‐789  38  50     TwiJer  &  Instagram:  @morganisa:on   Finns  på  LinkedIn      
 3. 3. Men  ingen  använder  väl   intranätet,  ändå?             Hur  Prak:kertjänst  arbetat  för     aJ  göra  intranätet  :ll  den  primära   informa:onskanalen  
 4. 4. Över  50  år  i  branschen   Prak:kertjänst  är  den  största  koncernen   inom  privat  tandvård  och  hälso-­‐  och   sjukvård  i  Sverige.     Ak:eägarna  själva  arbetar  som   verksamhetsansvariga  på  moJagningar   över  hela  landet.     Huvudkontoret  i  Stockholm  ger   ak:eägarna  och  anställda  administra:v   service.     • Tandvård   • Hälso-­‐  och   sjukvård  
 5. 5.   2  000   ak:eägare     8  783   anställda     Vinst     756  msek     OmsäJning   9  665  msek  
 6. 6. Konceptet   Anställd  i   Prak7kertjänst  AB   Ak7eägare  i   Prak7kertjänst  AB   Verksamhets-­‐ ansvarig  för   mo>agning  i   Prak7kertjänst  AB  
 7. 7. Anställd     egenföretagare   •  Mindre  administra:on   •  Mer  :d  för  vård   •  Frihet  aJ  utveckla   verksamheten   •  Storföretagets  resurser     Det  bästa  med  vår  affärsmodell   För  våra  pa:enter       •  Kon:nuitet   •  Kvalitet   •  Kompetens   •  Engagemang  
 8. 8. För  våra  anställda     •  Mer  :d  :ll  pa:entkontakt   •  Mer  inflytande   •  Säkerhet   Det  bästa  med  vår  affärsmodell  
 9. 9. Med  eJ  företag  som  Prak:kertjänst     –  hur  når  vi  alla  medarbetare?    
 10. 10. …genom  vårt  intranät  Insikt    
 11. 11. Prak:kertjänsts     intranät  Insikt   •  Prak:kertjänsts  uJalade  primära   informa:onskanal     •  EPiServer  6.  Byrå:  Creuna     •  Lanserades  2010   •  Ny  funk:onalitet  kon:nuerligt  
 12. 12. Organisa:on  Insikt   •  Fyra  kommunikatörer  på   Koncernkommunika:on   •  ”Jourhavande  webbredaktör”   •  Decentraliserat  redaktörsskap.     Cirka  25  lokalredaktörer  på     huvudkontoret   •  Webbredaktörsmöten  minst     fyra  gånger  per  år      
 13. 13. 90%   av  koncernens   medarbetare   besöker  Insikt  en   eller  flera  gånger   per  vecka     85%     av  ak:eägarna  är   nöjda  med   intranätet   (ak:eägarenkät   2014)     Antal  sidvisningar  (eJ  år)     8  186  896   99%   av  kontorets   medarbetare   besöker  Insikt  en   eller  flera  gånger   per  vecka    
 14. 14. Hur  blev  Insikt  så  ”bra”*     och  välanvänt?   •  Drivs  av  konkreta  mål   •  Verksamhetskri:skt  och  en  digital   arbetsplats   •  Det  sociala  intranätet   •  Kon:nuerlig  utveckling     *(Enligt  RIM  Sveriges  bästa  intranät  2013)    
 15. 15. Drivs  av  konkreta  mål   •  Bidra  :ll  kostnadseffek:vitet.     •  Stärka  varumärket  och  bidra  :ll     ”vi-­‐känsla”   •  Plamorm  för  samverkan  och   erfarenhetsutbyte     •  Informa:onskanal  :ll  stöd  för     affären  
 16. 16. KPI:er  och  uppföljning   •  KPI:er  ger  en  yJerligare  djupare   dimension  av  användandet.       •  Med  andra  ord:  Mätetalen  hjälper   oss  aJ  förstå  hur  vi  ska  nå  våra  mål.     •  Vi  gör  enkäter,  sta:s:ska   analysrapporter  och  djupintervjuer.  
 17. 17. Hur  blev  Insikt  så  ”bra”*     och  välanvänt?   •  Drivs  av  konkreta  mål   •  Verksamhetskri:skt  och  en  digital   arbetsplats     •  Det  sociala  intranätet   •  Kon:nuerlig  utveckling     *(Enligt  RIM  Sveriges  bästa  intranät  2013)    
 18. 18. Verksamhetskri:skt   •  Obligatorisk  administra:on  måste     unöras  på  intranätet   •  Gör  aJ  det  kan  vara  vår  primära   informa:onskanal   •  Samverkan  mellan  intern-­‐   kommunika:on,  dagligt  arbete     och  sociala  möjligheter   •  Behörighetsstyrt  
 19. 19. 50-­‐tal  verksamhets-­‐   kri:ska  applika:oner   •  Personalwebb,   •  Månadsrapport,     •  Inbetalningar  Försäkringskassa   /Lands:ng   •  E-­‐faktura   •  Ledningssystem   •  Journalsystem   •  Med  flera…   •  …självklart  med  Single  Sign  On!     Arbetsstödjande  funk:oner  
 20. 20. Utbildning   •  För  aJ  kunna  använda  applika:oner   och  hiJa  på  Insikt    är  det  vik:gt  aJ   utbilda  användaren   •  Utbildningsfilmer  om  de  flesta   funk:oner  och  användningsområden  
 21. 21. Whistle  Blower-­‐ system  
 22. 22. Hur  blev  Insikt  så  ”bra”*     och  välanvänt?   •  Drivs  av  konkreta  mål   •  Verksamhetskri:skt  och  en  digital   arbetsplats   •  Det  sociala  intranätet   •  Kon:nuerlig  utveckling     *(Enligt  RIM  Sveriges  bästa  intranät  2013)    
 23. 23. Det  sociala  intranätet   •  Gilla,  dela  och  kommentera   •  Mina  kontakter   •  Forum   –  Allmänt  diskussionsforum   –  Ak:eägarforum   –  Specialistpanelen   •  Annonstorget   •  Bloggar   •  Instagram  
 24. 24. Kommentera   Gilla   Dela  
 25. 25. Min  sida   Sociala   funk:oner  
 26. 26. Mina     kontakter   Sociala   funk:oner  
 27. 27. Annonstorg  
 28. 28. Bloggar   Sociala   funk:oner  
 29. 29. Hur  blev  Insikt  så  ”bra”*     och  välanvänt?   •  Drivs  av  konkreta  mål   •  Verksamhetskri:skt  och  en  digital   arbetsplats   •  Det  sociala  intranätet   •  Kon:nuerlig  utveckling     *(Enligt  RIM  Sveriges  bästa  intranät  2013)    
 30. 30. Filmer  
 31. 31. Reflek:oner  från  filmarbete   •  Tekniken  är  inte  det  vik:ga   (smartphone)   •  Mycket  råmaterial   •  Arbeta  med  huvudbudskap  (stolpar   eller  punkter)     •  Förbered  eventuella  intervjuobjekt     •  Skapa  ru:ner  och  mallar  (ota  snabba   puckar).     •  Skriv  sammanfaJning  av  filmen  vid   publicering  
 32. 32. Insikt  Lite     –  responsivt     intranät      
 33. 33. Hur  intranätet  blev  den   primära  informa:onskanalen   •  Genom  verksamhetskri:ska   applika:oner  har  Insikt  blivit   obligatoriskt  för  medarbetare  aJ   finnas  på.     •  Genom  sociala  funk:oner  har  Insikt   blivit  eJ  ställe  där  medarbetarna  vill   finnas  på.     •  DeJa  mäts  kon:nuerligt  och  nya   utvecklingar  utvecklas  kon:nuerligt.  
 34. 34. Våra  :ps  för  intranät       •  Gör  det  :ll  den  uJalade  primära   informa:onskanalen   •  Ha  verksamhetskri:ska  applika:oner       •  Gör  intranätet  :llgängligt  för   användaren,  genom  enkla  och   varierade  kommunika:onsformer   •  Lyssna  och  fokusera  på  användaren  
 35. 35. Våra  :ps  för  intranät   •  Utbilda  användarna   •  Locka  :ll  interak:on  och  jobba  med   vi-­‐känslan   •  Decentralisera  redaktörsskapet  –   men  utbilda  redaktörerna   •  Uppföljning  via  sta:s:k  och  KPI:er  
 36. 36. Våra  utmaningar   •  Ännu  mer  responsiv  utveckling   •  Se  över  struktur,  innehåll  och  sök   –  Rensa   –  FortsaJ  arbete  med  redaktörer   (sökop:mering)   •  Utbilda  användarna  bäJre  
 37. 37. Frågor?  
 38. 38. Tack!     Morgan  Berglund  -­‐  Williams   Kommunikatör,  Prak:kertjänst  AB     morgan.berglund-­‐williams@ptj.se   070-­‐789  38  50     TwiJer  &  Instagram:  @morganisa:on   Finns  på  LinkedIn      
 39. 39. Följ  oss  på   in   www.praktikertjanst.se

×