Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

PR vrednost u online medijima

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 16 Ad

PR vrednost u online medijima

Jedinstvena, originalnu metodologija koja objedinjuje kvalifikativnu i kvantifikativnu ocenu vrednosti online medijskih objava. Uzor za njen razvoj je metodologija Društva za odnose sa javnošću Nemačke. Autor je M.Sc. Nemanja Djuric, dipl. filozof i master komunikologije.

Jedinstvena, originalnu metodologija koja objedinjuje kvalifikativnu i kvantifikativnu ocenu vrednosti online medijskih objava. Uzor za njen razvoj je metodologija Društva za odnose sa javnošću Nemačke. Autor je M.Sc. Nemanja Djuric, dipl. filozof i master komunikologije.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to PR vrednost u online medijima (20)

More from Miloje Sekulic (20)

Advertisement

PR vrednost u online medijima

 1. 1. PR vrednost objava u online medijima www.internetagencija.rs
 2. 2. Šta je i čemu slu ž i PR vrednost? <ul><li>Jedan od pokazatelja rada PR agencija, PR službi i drugih u tom poslu </li></ul><ul><li>Najprostija mera efekata postignutog publiciteta </li></ul><ul><li>U suštini radi se o iskazivanju u novcu vrednosti medijskih objava </li></ul>
 3. 3. Kako se to radi za objave u offline medijima? <ul><li>Zapitajmo se da li ovakav potpuno mehanički model daje pravu sliku publiciteta koji je ostvaren plasiranjem objava* </li></ul><ul><li>Prikupite objave </li></ul><ul><li>Izmerite ili ocenite njihovu veličnu </li></ul><ul><li>Pogledate koliko u mediju gde ste plasirali objavu košta reklama približno te površine </li></ul><ul><li>Dobijenu cifru pomnožite sa koeficijenom koji govori koliko puta više čitaoci/gledaoci veruju “redakcijskom tekstu” nego reklami </li></ul>*Mahom se ne uzima u obzir kvalitet objava
 4. 4. Problemi koje imao online <ul><li>Prikupljanje online objava </li></ul><ul><li>Ocena njihovog uticaja tj. “vrednosti” na publicitet </li></ul><ul><li>Procena broja čitanja objave </li></ul><ul><li>Procena uticaja na one koji objavu vide </li></ul><ul><li>Iskazivanje svega toga u novcu! </li></ul><ul><li>Konačna matematika kroz koju se objedinjuju ove faze u procesu je najmanji problem! </li></ul>
 5. 5. Metodologija koju razvijamo <ul><li>Jedinstvena, originalna metodologija koja objedinjuje kvalifikativnu i kvantifikativnu moć PR objava </li></ul><ul><li>Negativne vrednosti PR indexa omogućavaju da se pokaže da je nekim subjektima neohodan PR, makar da bi došli do neutralnog odnosa sa javnošću </li></ul><ul><li>Uzor za njen razvoj je metodologija Društva za odnose sa javnošću Nemačke kojom se određuje kvalifikativna vrednost objave u rasponu od 1-10. </li></ul>Verovatno je da će PR ostati više umetnost nego nauka, ali analize PR-a moraju biti nauka! Autor je M.Sc. Nemanja Đurić, dipl. filozof i master komunikologije
 6. 6. Prikupljanje objava <ul><li>Na osnovu zadatih ključnih fraza prikuplja objave sa preko 90 domaćih sajtova. </li></ul><ul><li>Pokriva sva bitna i relevantna online izdanja iz info i news sfere </li></ul><ul><li>Prikupljaju se sa odabranih izvora sve objave vezane za ličnost, kompaniju, proizvod ili fenomen koji treba analizirati. </li></ul><ul><li>Može da prati i komentare na objave </li></ul><ul><li>Ima ugra đen “re čnik sinonima ” koji se stalno obogaćuje </li></ul>Naslovi internet kliping
 7. 7. <ul><li>Svakom članku dodeljen je PR index kojim se određuje publicitet koji ta objava donosi na primer ličnosti koja se posmatra. PR indexi mogu biti i negativni i svi su rasponu vrednosti od -5 do 5. Vrednosti PR indexa variraju po kategorijama: </li></ul><ul><li>1, -1 za pominjanje ličnosti u pozitivnom odnosno negativnom kontekstu, </li></ul><ul><li>2, -2 intervju posmatrane ličnosti / oponenta </li></ul><ul><li>3, -3 predstavljanje ličnosti ili njenog delovanja od strane novinara, autora teksta. </li></ul><ul><li>4, -4 nezavistan, stručan izvor, velikog kredibiliteta koji predstavlja ličnost u pozitivnom/negativnom svetlu. </li></ul><ul><li>5, -5 izuzetni slučajavi očigledne javne dobrobiti ili štete </li></ul>PR index 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5
 8. 8. Da bi se značaj objave na nekom sajtu što bolje ocenila vrši se njeno dovođenje u vezu sa brojem poseta sajtu i procenom broja čitanja strane na kojoj je objava. Radimo tako š to prikupimo podatke o posetama sajtova na kojima izlaze objave. Kada radimo analize ta kvantifikativna dimenzije je predstavljena u obliku koeficijenta koji predstavlja aritmeticku sredinu najčešće osam sr p skih online medija koji imaju posetu od preko 500,000 jedinstvenih posetilaca mese č no. Za odre đ ivanje PR vrednosti koristimo podatke o posetama stranici na kojoj se nalazi objava. Ponderisanje vrednosti PR indexa
 9. 9. Ocena vrednosti objave <ul><li>U narednom koraku potrebno je vrednost same objave na reputaciju svesti na novčani pokazatelj </li></ul><ul><li>To je moguće uraditi u sledećim koracima: </li></ul><ul><li>Prikupiti podatke o ceni tipskog banera (koji je najčešći na medijskim sajtovima) ali iskazanu za samo jedan prikaz banera ( AVE ) </li></ul><ul><li>Oceniti broj čitanja teksta koji se analizira ( PV ) </li></ul>
 10. 10. Koeficijent poverenja javnosti <ul><li>U PR industriji uobičajeno je da se uzima da je vrednost PR objave 2.5 puta veća od vrednosti oglasa koji zauzima istu površinu/vreme ( AVE ). </li></ul><ul><li>S obzirom da se ovo odnosi na plaćene objave ili na one za čije plasiranje u medije su angažovane agencije (npr. intervju predstavnika kompanije), koje većinom prema našoj metologiji dobijaju ocenu 2 koeficijent koji koristimo je 1.25. </li></ul>
 11. 11. Vrednost PR objave <ul><li>Konačna vrednost PR objave dobija se kada se pomnože: </li></ul><ul><ul><li>PR index </li></ul></ul><ul><ul><li>Vrednost objave </li></ul></ul><ul><ul><li>Broj citanja objave </li></ul></ul><ul><ul><li>Koeficijient poverenja </li></ul></ul>PR index * AVE * PV * 1.25 = PR value
 12. 12. Naredni koraci <ul><li>Naći način za ocenu čitanja pojedinih tekstova na veb sajtovima </li></ul><ul><li>Prikupiti potrebne podatke </li></ul><ul><li>Uneti stavke 1. i 2. u softver koji razvijamo </li></ul><ul><li>Upakovati metodologiju kao proizvod i ponuditi je tržištu! </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Kreiranje paketa analiza i ocena “Po zahtevu” prilagođenih specifičnim potrebama </li></ul>Mogućnosti unapređenja <ul><li>U ocenu PR vrednosti online objava uneti i ocenu uticaja komentara na objavu kao bitnog faktora online publiciteta </li></ul><ul><li>Prilagoditi metodologiju offline medijima </li></ul>
 14. 14. Usluge koje nudimo <ul><li>Iznajmljivanje, podešavanje, obuka za rad, pomoć kod primene u poslovanju i obezbeđivenje saradnika za Naslovi internet kliping servis www.naslovi.net/kliping </li></ul><ul><li>Kontinuiran ili po potrebi monitoring online objava i izrada razli č itih vrsta analiz a online publiciteta </li></ul><ul><li>Javite se da se upoznamo! </li></ul>
 15. 15. Pitanja za diskusiju <ul><li>Kako da vršimo ocenu čitanja pojedinih tekstova na veb sajtovima ? </li></ul><ul><li>Koji alat ili servis da koristio za ocenjivanje posete sajtovima kod ponderisanja? </li></ul><ul><li>Koja su vaša pitanja? </li></ul>
 16. 16. kontakt <ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>

×