Muz ika        D VD        K njig e      K o z me t ika     Sp o rt    O st alo        ...
Mailing list aPogledajt e najprodavanije art ikle u kat egoriji                              ...
Recenzije poset ilacaNapišite prvu rez enz iju z a ovaj artikal!  Napišit e recenziju                  ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pecat Za Slavski Kolac Srpski Bazar - Srpska Prodavnica www.yu4you.com

1,093 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,093
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pecat Za Slavski Kolac Srpski Bazar - Srpska Prodavnica www.yu4you.com

 1. 1. Muz ika D VD K njig e K o z me t ika Sp o rt O st alo D e t alji | G ard e ro b a | Iko ne | K ale nd ari | K and ila | K rst o vi | Prive sci | Sve cnjaci | Z ast ave Pretraga Etno Korpa | Pomoć English Internatio nal o nline sho pping Ispo ruka u sve zemlje sveta! Spremni z a kupovinu? Etno: Pecat za slavski kolac - veliki Po d e lit e sa p rijat e ljima Ar ti ka l ka s n i j e m o z e te i z b a ci ti i z ko r p e . Kupo vina na Yu4 yo u.co m - u je 10 0 % s igurna ! St ara ce na: EUR 25.95 ( US$ 33.44) No va ce na: EUR 21.95 (US$ 28.29) Komada: 1 Ušt e da: EUR 4.00 (US$ 5.15) Prihvat amo sve valut e ! Aut o mat sko o b racunavanje p o sre d nje m d ne vno m Int e rB ank kursu. Do st upno st : Ispo ruka u ro ku o d 48 sati. Do st ava siro m sve t a: u SAD i Kanadi vec za 7 - 15 radnih dana, u Evro pi za 4 - 7 radnih dana (avio nsko m po sto m). Više o o vo m artikluKupce koji su kupili et no art ikal Pecat za slavski kolac - veliki zanimali su i Strana 1/14 Pe cat za slavski ko lac Kandilo vise će Srpsko plat no - za - m ali slavu Saznajt e više o kupo vini. Broj va š e kr e d i tn e ka r ti ce je a p s o l u tn o s i g u r a n j e r s e p r e n o s i kr i p to va n o p r e ko SSL s e r ve r a ( p r i m e ti će te z a kl j u ča n ka ta n a c n a va š e m b r o ws e r -u ) d o p r o ce s o r a ko j i vr š i tr a n s a kci j u . Y u 4 yo u .co m , n i ti b i l o ko d r u g i , n e vi d i b r o j va š e ka r ti ce . Mailing list a PDFmyURL.com
 2. 2. Mailing list aPogledajt e najprodavanije art ikle u kat egoriji Iznenadjenja i no vo sti Snala - dvo glavi Majica: Ko so vo je Srbija Sajkaca o f icira za Vas... Ne m anjica o rao sa (2) Kralje vine J ugo slavije Unesite e-mail.. Go! ve nce mNajnovija izdanja u kat egoriji Iko na - Sv. Niko la Suknja - ze nska Po dm e t aciArt ikli povezani sa et no proizvodom Pecat za slavski kolac - veliki ETNO > Kandilo viseće ETNO > Bro janica pletena crna ETNO > Majica: Bo g cuva Srbe ETNO > Pecat za slavski ko lac - mali ETNO > Majica: Fuck the Co ca, fuck the pizza, all we need is Sljivo vica! - crnaDet aljnije o art iklu Opis: Pecat z a slavski kolac - je pomocno sredstvo u domacinstvu koje sluz i da se njime ucrtaju inicijali z acetnika hriscanstva - Gospoda Isusa Hrista - Pobednika. Obicno se radi od tisovog svetog drveta. U prednjem delu udubljuje se krst u kojem njegovom jednom delu udubljuju se inicijali i IC i XC sto z naci Isus Hristos, a u drugom paralelnom njemu delu udubljuju se cetiri slova N I K A sto z naci Pobednik ili pobedjuje. Sa druge strane Velikog pecata z a slavski kolac u kruz noj iz radi utiskuju se duborez om tri polja istog teksta koji se sa strana jos ukrasavaju raz nim sarama. Ovaj pecat sluz i vise u svestenicke svrhe (crkvene potrebe). Zarad lakseg koriscenja pecata z a slavski kolac napravljen je i rukohvat od istog materijala. Mat e rijal: drvo U sle de ćim kat e go rijam a: Etno Vrh stranice PDFmyURL.com
 3. 3. Recenzije poset ilacaNapišite prvu rez enz iju z a ovaj artikal! Napišit e recenziju D o maća Muz ika | N aro d na Muz ika | D o maći f ilmo vi - D VD | Ap o t e ka Č aso p isi | Ho ro sko p i ast ro lo g ija | Mult ime d ija | Et no | Po klo ni i suve niri | C ve će | O st alo Po mo ć | Marke t ing | K o nt akt 1999- , Yu4 Yo u d ist rib ut io n d o o , D ž o rd ž a Vašing t o na 9/7 B e o g rad ; PIB : 1074 4 16 6 9; p ho ne : + 381 ( 11) 334 4 6 17, + 1 ( 518) 6 32 4 533 Yu4yo u.co m - najveća do maća internet trgo vina - USA, Great Britain, Switzerland, Srbija, Hrvatska, Slo venia, BIH O nline kup o vina - b rz a isp o ruka u C ELO M SVET U! O p t imiz acija sajt a B e o g rad PDFmyURL.com

×