Successfully reported this slideshow.

Interimpuls interim kompas.1e helft 2010

1,770 views

Published on

Published in: Automotive, Business, Career
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Interimpuls interim kompas.1e helft 2010

 1. 1. Interimpuls Interim Kompas 1e helft 2010 25 Oktober, 2010
 2. 2. Interimpuls Interim Kompas 1e helft 2010 
 1
 1.
 VOORWOORD
 2
 2.
 MANAGEMENTSAMENVATTING
 3
 §
 OMVANG
OPDRACHTENPORTEFEUILLE
 3
 §
 TARIEVEN
 3
 §
 BRONNEN
 3
 §
 INTERIMVACATURE‐SITES
 3
 3.
 ALGEMEEN
 4
 4.
 OPDRACHTENPORTEFEUILLE
 5
 5.
 TARIEVEN
 6
 6.
 BRONNEN
 8
 7.
 INTERIMVACATURE‐SITES
 10
 8.
 TOT
SLOT
 12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Interimpuls. Contact: info@interimpuls.nl. 

 3. 3. Interimpuls Interim Kompas 1e helft 2010 
 2
 1. Voorwoord
 Geachte lezer, Graag presenteert Interimpuls de resultaten van onze eerste grote enquête onder interimmers. In deze enquête is onderzoek gedaan naar de omvang van de opdrachtenportefeuille, de hoogte van de tarieven en bronnen van opdrachten van de interimmers over de eerste helft van 2010. In verband met de zomervakantie is het onderzoek uitgevoerd in augustus/september. De resultaten zijn vastgelegd in deze zogenaamde Interimpuls Interim Kompas. De Interimpuls Interim Kompas geeft de marktsituatie van zelfstandige interimmers, actief in de zakelijke dienstverlening. Dit onderzoek zal halfjaarlijks worden herhaald. De door de deelnemers voorgestelde adviezen ten aanzien van de enquête zullen zo veel als mogelijk worden meegenomen. Zo zullen we in de volgende enquête ook een half jaar vooruit kijken. Wilt u in januari 2011 ook deelnemen, laat dan hier uw gegevens achter. Over Interimpuls Interimpuls is gestart door oud-interimmers. Interimpuls faciliteert direct contact tussen opdrachtgever en interimmer en voorziet de interimmer verder met een online persoonlijke marktanalyse. Er zijn voor de interimmers geen kosten verbonden aan de dienstverlening van Interimpuls. Opdrachtgevers betalen een vast laag bedrag per jaar, ongeacht het aantal interimmers dat zij inhuren.
 4. 4. Interimpuls Interim Kompas 1e helft 2010 
 3
 2. Managementsamenvatting
 Interimpuls heeft onderzoek gedaan naar de marktsituatie over het eerste helft van 2010 onder ruim 600 hoger opgeleide zelfstandige interimmers. Het onderzoek is uitgevoerd van medio augustus tot medio september via een online enquête.  Omvang
opdrachtenportefeuille
 Gemiddeld was de opdrachtenportefeuille onder de zelfstandige interimmers voor ongeveer voor de helft gevuld. Het minste werk hadden zzp’ers actief in HRM, Communicatie & PR en Algemeen Management. In de eerste helft van 2010 was de vraag naar zelfstandige ICT’ers en financiële freelancers het grootst.  Tarieven
 Uurtarieven lagen gemiddeld bijna 9% onder de door zzp’ers eigen gestelde minimumtarieven. Technisch personeel deed nagenoeg geen stap terug. Zzp’ers actief in de Logistiek en Communicatie & PR deden de grootste stap terug in hun tarieven.  Bronnen

 Ongeveer tweederde regelt zijn opdrachten via zijn eigen netwerk en 30% via het intermediair. Interimvacature-sites spelen met een paar procenten nog een bescheiden rol. Met name ICT’ers vinden werk via interimvacature-sites. Er lijkt hiermee een verband te liggen tussen vraag en via interimvacature-sites verkregen opdrachten; hoe groter de vraag hoe vaker ook andere kanalen zoals, interim vacaturesites, worden toegepast. Ook het intermediaire kanaal speelt bij ICT’ers een grotere rol dan gemiddeld. Definitieve uitspraken vergen nader onderzoek. In het volgende halfjaarlijks onderzoek zal hier nader aandacht aan worden besteed. Het onderscheid tussen het intermediair en de interimvacature-sites wordt steeds diffuser omdat intermediairs ook steeds vaker gebruik maken van interimvacature-sites.  Interimvacature‐sites

 Interimmers zijn gemiddeld op 6 sites ingeschreven. Als grootste bezwaren tegen interimvacature-sites worden genoemd het onpersoonlijke karakter (47%) en de beperkte feedback over afwijzing (35%). Andere kritiek op Interimvacature-sites is dat dezelfde opdrachten op meerdere sites staan tegen verschillende tarieven. Dit komt met name doordat intermediairs de vacatures overnemen en ook plaatsen op andere interimvacature-sites. Zij proberen zo te verdienen aan opdrachten van anderen waardoor tarieven van zzp’ers verder onder druk komen te staan. Als belangrijkste voordelen van interimvacature-sites worden genoemd de transparantie die ontstaat (47%) en dat er een alternatief is voor het intermediair (25%).
 5. 5. Interimpuls Interim Kompas 1e helft 2010 
 4
 3. Algemeen
 
 In dit hoofdstuk is een korte toelichting over de deelnemende populatie opgenomen. In totaal deden 606 zelfstandige interimmers mee aan het onderzoek, allen actief in de zakelijke dienstverlening. De meesten zijn actief in het Algemeen Management, Financiën & Control en ICT. Figuur 1 Meer dan 90% van de deelnemers heeft meer dan 10 jaar aan totale werkervaring (zie figuur 2). Figuur 2 00%
 05%
 10%
 15%
 20%
 25%
 30%
 35%
 Algemeen
management
 Communicatie
&
PR
 Facilitair
 Financien
&
Control
 HRM
 ICT
 Inkoop
&
Logisitiek
 Juridisch
 Marketing
&
Sales
 Overig
 Secretarieel
 Technisch
 Vakgebieden
 00%
 10%
 20%
 30%
 40%
 50%
 60%
 70%
 80%
 1
tot
3
jaar
 3
tot
5
jaar
 5
tot
8
jaar
 8
tot
10
jaar
 10
tot
15
jaar
 15
jaar
en
meer
 Werkervaring

 6. 6. Interimpuls Interim Kompas 1e helft 2010 
 5
 96% van de geënquêteerden heeft een opleidingsniveau van HBO of hoger (zie figuur 3). Figuur 3 4. Opdrachtenportefeuille
 
 De opdrachtenportefeuille was gemiddeld voor 47% gevuld. Ruim 28% had niet of nauwelijks werk (0% tot 20%) (zie figuur 4). In het algemene opmerkingenveld werd echter geregeld aangegeven dat dit voor de 2e helft van 2010 er beter uitzag. In het volgende onderzoek kan worden vastgesteld of deze verwachtingen kloppen. Figuur 4 Opvallend is dat er aanzienlijke verschillen zijn in de omvang van de opdrachtenportefeuille per vakgebied (zie figuur 5). Aanzienlijk lager dan het gemiddelde zijn de vakgebieden HRM, Communicatie & PR en algemeen management. 00%
 10%
 20%
 30%
 40%
 50%
 MBO
 HBO
 WO
 Postdoctoraal
 MBA
 Overig
 Opleidingsniveau
 00%
 05%
 10%
 15%
 20%
 25%
 30%
 35%
 0%
tot
20%
 20%
tot
40%
 40%
tot
60%
 60%
tot
80%
 80%
tot
100%
 Opdrachtenportefeuille
 algemeen

 7. 7. Interimpuls Interim Kompas 1e helft 2010 
 6
 Opvallend hoger zijn de vakgebieden ICT en Financiën & Control1 . Figuur 5 Er zijn verder geen significante verschillen waargenomen in de omvang van de opdrachtenportefeuille gerelateerd naar opleidingsniveau of jaren werkervaring. 5. Tarieven
 
 Het gemiddelde gefactureerde tarief bedraagt € 93,16. Algemeen management heeft met € 111,- het hoogste tarief. Dit komt met name door het relatief hoge aandeel interimmers met een MBA-opleiding in dit vakgebied. Het gemiddelde tarief van een MBA’er ligt met 188,- bijna twee keer zo hoog als het algemeen gemiddelde. Binnen de overige opleidingen is geen significant tariefverschil geconstateerd. Figuur 6  1 secretarieel en juridisch zijn hier niet genoemd omdat het aantal deelnemers actief in deze vakgebieden te beperkt is om hier een uitspraak over te doen 00%
 10%
 20%
 30%
 40%
 50%
 60%
 70%
 80%
 Algemeen
management
 Communicatie
&
PR
 Facilitair
 Financien
&
Control
 HRM
 ICT
 Inkoop
&
Logisitiek
 Juridisch
 Marketing
&
Sales
 Overig
 Secretarieel
 Technisch
 Opdrachtenportefeuille
per
 vakgebied
 
$‐

 
$20

 
$40

 
$60

 
$80

 
$100

 
$120

 Algemeen
management
 Communicatie
&
PR
 Facilitair
 Financien
&
Control
 HRM
 ICT
 Inkoop
&
Logisitiek
 Juridisch
 Marketing
&
Sales
 Overig
 Secretarieel
 Technisch
 Tarieven
per
vakgebied

 8. 8. Interimpuls Interim Kompas 1e helft 2010 
 7
 De zzp’ers is tevens gevraagd in hoeverre ze boven of onder hun eigen minimumtarief hebben gewerkt. Het grootste gedeelte werkte onder het eigen minimumtarief (47%), 27% werkte voor het minimumtarief en de rest daarboven (zie figuur 7). Figuur 7 Gemiddeld ontving de interimmer 8,4% per uur minder dan het eigen minimumtarief2 . Technisch personeel steekt hier in positieve zin bovenuit (zie figuur 8) 3 . Figuur 8  2 Voor de categorieën meer dan 30% onder of boven mijn minimumtarief is een gemiddelde van respectievelijk -40% en 40% genomen. 3 secretarieel en juridisch zijn hier niet genoemd omdat het aantal deelnemers actief in deze vakgebieden te beperkt is om hier een uitspraak over te doen 00%
 05%
 10%
 15%
 20%
 25%
 30%
 meer
dan
30%
onder
mijn
minimumtarief
 20%
tot
30%
onder
mijn
minimumtarief
 10%
tot
20%
onder
mijn
minimumtarief
 0%
tot
10%
onder
mijn
minimumtarief
 Dit
is
mijn
minimumtarief
 0%
tot
10%
boven
mijn
minimumtarief
 10%
tot
20%
boven
mijn
minimumtarief
 20%
tot
30%
boven
mijn
minimumtarief
 meer
dan
30%
boven
mijn
minimumtarief
 Boven
of
onder
eigen
minimumtarief
 ‐16%
 ‐14%
 ‐12%
 ‐10%
 ‐8%
 ‐6%
 ‐4%
 ‐2%
 0%
 Algemeen
management
 Communicatie
&
PR
 Facilitair
 Financien
&
Control
 HRM
 ICT
 Inkoop
&
Logisitiek
 Juridisch
 Marketing
&
Sales
 Overig
 Secretarieel
 Technisch
 Boven
of
onder
minimumtarief
per
 vakgebied

 9. 9. Interimpuls Interim Kompas 1e helft 2010 
 8
 Verder geldt hoe meer werkervaring, hoe hoger het tarief (zie figuur 9). Figuur 9 6. Bronnen
 De interimmer verkrijgt zijn opdrachten vanuit verschillende bronnen (eigen netwerk, via het intermediair of interimvacature-sites) De interimmer regelt over het algemeen zijn opdrachten via zijn eigen netwerk: gemiddeld 56% van de opdrachten komt via het eigen netwerk. Bijna 47% genereert nagenoeg volledig (80% tot 100%) zijn eigen opdrachten (zie figuur 10). Verder is er geen verband geconstateerd tussen werkervaring en de soort bron van opdrachten. Figuur 10 
€‐

 
€20

 
€40

 
€60

 
€80

 
€100

 
€120

 1
tot
3
jaar
 3
tot
5
jaar
 5
tot
8
jaar
 8
tot
10
jaar
 10
tot
15
jaar
 15
jaar
en
meer
 Tarief
naar
werkervaring
 00%
 05%
 10%
 15%
 20%
 25%
 30%
 35%
 40%
 45%
 50%
 0%
tot
20%
 20%
tot
40%
 40%
tot
60%
 60%
tot
80%
 80%
tot
100%
 Opdrachten
vanuit
eigen
netwerk

 10. 10. Interimpuls Interim Kompas 1e helft 2010 
 9
 Een kleine groep zzp’ers (12%) is volledig afhankelijk van het intermediair voor opdrachten. In deze groep zijn geen noemenswaardige afwijkingen ten opzichte van het gemiddelde in opleidingsniveau, werkervaring of een oververtegenwoordiging van een bepaald vakgebied die dit kan verklaren. Figuur 11 Interimvacature-sites spelen nog een beperkte rol in het verkrijgen van opdrachten (zie figuur 12). Bijna 94% haalt geen of nauwelijks werk uit de Interimvacature-sites. Figuur 12 Vooral ICT’ers vinden werk via interimvacature-sites. Er lijkt hiermee een verband te liggen tussen vraag en opdrachten via interimvacature-sites; hoe groter de vraag hoe vaker ook andere kanalen zoals, interim vacaturesites, worden toegepast. Ook het intermediaire kanaal speelt bij ICT’ers een grotere rol dan gemiddeld. Definitieve uitspraken vergen nader onderzoek. In het volgende halfjaarlijks onderzoek zal hier nader aandacht aan worden besteed. 00%
 10%
 20%
 30%
 40%
 50%
 60%
 70%
 80%
 0%
tot
20%
 20%
tot
40%
 40%
tot
60%
 60%
tot
80%
 80%
tot
100%
 Opdrachten
vanuit
intermediair
 00%
 20%
 40%
 60%
 80%
 100%
 0%
tot
20%
 20%
tot
40%
 40%
tot
60%
 60%
tot
80%
 80%
tot
100%
 Opdrachten
vanuit
sites

 11. 11. Interimpuls Interim Kompas 1e helft 2010 
 10
 7. Interimvacature‐sites
 
 In het voorgaande hoofdstuk is al ingegaan op de rol die interimvacature-sites spelen bij het verkrijgen van opdrachten. Deze rol is nog beperkt maar lijkt, zoals gezegd, een belangrijkere rol in te nemen naarmate de vraag aantrekt. De zzp’er is gemiddeld op zes verschillende interimvacature-sites ingeschreven. ICT’ers gemiddeld bijna op 9 sites, wat het hoogste aantal is per vakgebied. De grootste bezwaren tegen interimvacature-sites zijn het onpersoonlijke karakter (47%) en de beperkte feedback over afwijzing (35%). Opvallend is dat deze bezwaren ook geregeld door geënquêteerden genoemd zijn van het intermediair (te weinig betrokkenheid). Uit eerder onderzoek, dat is gehouden onder bij Interimpuls ingeschreven interimmers kwam naar voren dat het onpersoonlijke karakter van interimvacature-sites vooral als bezwaarlijk werd gezien omdat men verwacht zo minder kans te maken op een opdracht. Onpersoonlijk an sich lijkt niet zozeer het probleem. Op de derde plaats staat het bezwaar dat er vaak opdrachten staan van intermediairs en dat deze ook op meerdere sites vermeld staan. Sommige intermediairs proberen via interimvacature-sites zo kandidaten te vinden voor opdrachten die zij niet direct vertegenwoordigen en deze kandidaten weer aan te bieden aan de opdrachtgever cq verantwoordelijke intermediair. Op die manier proberen zij te verdienen aan opdrachten van anderen waardoor tarieven van zzp’ers verder onder druk komen te staan. Het onderscheid tussen het intermediair en de interimvacature-sites wordt hierdoor steeds diffuser omdat intermediair steeds vaker gebruik maken van interimvacature-sites. Figuur 13 00%
 10%
 20%
 30%
 40%
 50%
 Onpersoonlijk
 vaak
opdrachten
van
intermediairs
 Geen
feedback
over
afwijzing
 Hoge
kosten
irt
opbrengsten
 Belangrijkste
nadelen

 12. 12. Interimpuls Interim Kompas 1e helft 2010 
 11
 Belangrijkste voordelen van interimvacature-sites zijn de transparantie die ontstaat (47%) en dat er een alternatief is voor het intermediair (25%). 
 Figuur 14 Andere kritiek op Interimvacature-sites is ook dat dezelfde opdrachten op meerdere sites staan tegen verschillende tarieven. 
 00%
 10%
 20%
 30%
 40%
 50%
 Meer
transparantie
 Meer
concurrentie
voor
 intermediairs
 Hoger
uurtarief
door
wegvallen
 marge
 Direct
contact
met
opdrachtgevers
 Belangrijkste
voordelen

 13. 13. Interimpuls Interim Kompas 1e helft 2010 
 12
 8. Tot
slot
 
 We bedanken iedereen die heeft meegewerkt aan deze enquête. Wij nemen als Interimpuls de genoemde bezwaren en aanvullende opmerkingen serieus. Wij hebben ons initiatief zo opgezet dat aan de meeste bezwaren direct tegemoet is gekomen. Zo brengen wij geen kosten in rekening voor de interimmer, staan er geen opdrachten van intermediairs op onze site (de interimmer doet direct zaken met de opdrachtgever) en bieden wij de interimmer de mogelijkheid om zich optimaal (persoonlijk) te profileren via onder andere video en interesse voor openstaande opdrachten direct aan de opdrachtgever te sturen met motivaties. Daarnaast geven wij zo goed en snel mogelijk persoonlijk antwoord op uw vragen over onze dienstverlening. Uiteraard zien wij ruimte voor verbetering, met name ten aanzien van feedback over afwijzingen. Hier hebben we al een uitgewerkt idee voor dat we rond het jaareinde hopen te implementeren. Met de te verwachten arbeidstekorten en de verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt, zien wij de toekomst van goede interimvacature-sites met vertrouwen tegemoet. Heeft u nog suggesties over deze enquête of onze dienstverlening in het algemeen, dan kunt u dat laten weten op info@interimpuls.nl. 


×