Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Interimpuls interim kompas: terugblik 2e helft 2011 en vooruitzichten 1e helft 2012

1,537 views

Published on

De Interimpuls Interim Kompas geeft halfjaarlijks de marktsituatie weer van zelfstandige interim professionals, actief in de zakelijke dienstverlening.

Interimpuls presenteert de resultaten van de vierde grote enquête onder zelfstandige interim professionals over de 2e helft van 2011 en de verwachtingen voor 1e helft 2012. Er is onderzoek gedaan naar de omvang van de opdrachtenportefeuille, de hoogte van de tarieven en de bronnen van opdrachten van de zzp-ers. Dit onderzoek wordt elk half jaar herhaald.

Naast de vaste elementen wordt er elk half jaar ook aandacht besteed aan een ander thema binnen de interim-markt. Zo is er in 2010 onderzoek gedaan naar de tijd die zzp-ers besteden aan opleidingen, in 2011 naar de marges die intermediairs hanteren en nu naar de financiële buffers en de politieke vertegenwoordiging van de zzp-er.


Published in: Career
 • Be the first to comment

Interimpuls interim kompas: terugblik 2e helft 2011 en vooruitzichten 1e helft 2012

 1. 1. Interimpuls Interim Kompas De stand van zaken op de interim-markt: Terugblik 2e helft 2011 en vooruitzichten 1e helft 201229 februari, 2012
 2. 2. Interimpuls Interim Kompas Terugblik interim-markt 2e helft 2011 en vooruitzichten 1e helft 20121. VOORWOORD 22. OVER INTERIMPULS 23. MANAGEMENTSAMENVATTING 34. ALGEMEEN 45. OPDRACHTENPORTEFEUILLE 46. OPDRACHTENGEVERS 87. TARIEVEN 98. BRONNEN 119. ZZP-ER EN VAST DIENSTVERBAND 1310. FINANCIËLE BUFFER 1311. POLITIEKE VERTEGENWOORDIGING 1312. TOT SLOT 14              Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze ook zondervoorafgaande schriftelijke toestemming van Interimpuls. Contact: info@interimpuls.nl. 1   
 3. 3. Interimpuls Interim Kompas Terugblik interim-markt 2e helft 2011 en vooruitzichten 1e helft 20121. Voorwoord Geachte lezer,Graag presenteert Interimpuls de resultaten van de vierde grote enquête onderzelfstandige interim professionals over de 2e helft van 2011 en de verwachtingen voor 1ehelft 2012. In deze enquête wordt onderzoek gedaan naar de omvang van deopdrachtenportefeuille, de hoogte van de tarieven en de bronnen van opdrachten van dezzp-ers. Dit onderzoek wordt elk half jaar herhaald.Naast de vaste elementen wordt er elk half jaar ook aandacht besteed aan een anderthema binnen de interim-markt. Zo is er in 2010 onderzoek gedaan naar de tijd die zzp-ersbesteden aan opleidingen, in 2011 naar de marges die intermediairs hanteren en nu naarde financiële buffers en de politieke vertegenwoordiging van de zzp-er.De resultaten zijn vastgelegd in deze Interimpuls Interim Kompas. De Interimpuls InterimKompas geeft de marktsituatie weer van zelfstandige interim professionals, actief in dezakelijke dienstverlening.Wilt u in medio 2012 ook deelnemen, laat dan uw gegevens achter ophttp://www.interimpuls.nl/interim-professionals/herinnering-enquete-marktsituatie.2. Over Interimpuls Interimpuls is begin 2010 gestart door twee oud-interim professionals. Interimpulsfaciliteert op professionele wijze direct contact tussen opdrachtgever en interimprofessional zonder prijsopdrijvende schakels.Interimpuls is de enige marktplaats waar geen opdrachten van pure intermediairs zijn tevinden; het betreft enkel opdrachten van de uiteindelijke opdrachtgever engerenommeerde consultancy-organisaties.Interimpuls is meer dan een marktplaats / jobboard. Het stelt de opdrachtgever in staatom via een eigen online ‘control panel’ zijn gehele externe inhuur online te managen. Deopdrachtgever kan eenvoudig zijn zoekopdracht plaatsen. Binnen 24 uur ontvangt deopdrachtgever de eerste reacties waarna selectie en afhandeling eenvoudig kanplaatsvinden. Verder biedt het platform de opdrachtgever en de interim professional ombijvoorbeeld online contracten te sluiten.Ook iedere interim professional heeft een eigen control panel met onder meer een eigenactuele persoonlijke marktanalyse.Er zijn voor de interim professionals geen kosten verbonden aan de dienstverlening vanInterimpuls. Opdrachtgevers betalen een vast laag bedrag per jaar, ongeacht het aantalinterim professionals dat zij inhuren, of een laag vast bedrag per match. 2   
 4. 4. Interimpuls Interim Kompas Terugblik interim-markt 2e helft 2011 en vooruitzichten 1e helft 20123. Managementsamenvatting Interimpuls heeft onderzoek gedaan naar de situatie van de interim-markt over de tweedehelft van 2011 en de verwachtingen voor 2012. 634 hoger opgeleide zelfstandige interimprofessionals deden mee aan deze enquête. De respondenten konden reageren in deperiode van begin januari 2012 tot medio februari 2012 via een online enquête.Deelnemers zijn benaderd via de eigen website en nieuwsbrief, social media zoals twitteren linkedin en de nieuwsbrief van NVIM. Opdrachtenportefeuille groeit licht, uurtarief daalt fors: omzet daalt De omvang van de opdrachtenportefeuille van de interim professional is in de 2e helft van2011 met 3,5 % gegroeid. Ruim de helft van de tijd (59 %) had de interim professional eenbetaalde opdracht. De echte groei lijkt er uit - vorig half jaar was de groei nog 15 %. Verwachting opdrachtportefeuille negatief De geënquêteerde zelfstandige verwachten, voor het eerst in twee jaar, een lichte dalingvan de opdrachtenportefeuille (van 59 % naar 57 %). In combinatie met een verdereverwachte tariefsdaling zal de omzet nog harder dalen. Terugtredende overheid De publieke sector is duidelijk teruggetreden als grootste opdrachtgever voor dezelfstandige professional. Was de publieke sector eerst nog de grootste opdrachtgever, nuis zij de kleinste. Forse daling tarieven De tarieven zijn in het 2e helft van 2011 fors gedaald met 9 %. De tarieven zijn daarmee ophet laagste niveau in 2 jaar. Verwachting is dat de tarieven komende periode verder lichtzullen dalen. Eigen netwerk nog veruit grootste opdrachtgever De zzp-er regelt zijn opdrachten voornamelijk via het eigen netwerk. 63 % van deopdrachten komt via het eigen netwerk. Interimvacature-sites spelen nog steeds eenbeperkte rol maar het percentage is stabiel. Intermediairs zijn goed voor 26 %. Vast dienstverband lonkt 35 % overwoog het afgelopen half jaar een vast dienstverband, een stijging van 16 %.Ongeveer 7 % heeft een parttime dienstverband naast de zzp-werkzaamheden. Financiële buffers beperkt De zzp-er heeft gemiddeld een financiële buffer van ruim 8 maanden. Een kwart heeftslechts een financiële buffer van maximaal 3 maanden. Grote leegte in politieke vertegenwoordiging van zzp‐ers 37% van de zelfstandige interim professionals is van mening dat er geen partij is die hetbeste opkomt voor hun belangen. 46 % is van mening dat de VVD hun belangen het bestvertegenwoordigd. 3   
 5. 5. Interimpuls Interim Kompas Terugblik interim-markt 2e helft 2011 en vooruitzichten 1e helft 20124. Algemeen In totaal deden 634 zelfstandige interim professionals mee aan het onderzoek, allen actiefin de zakelijke dienstverlening.De meeste deelnemers zijn actief in de vakgebieden Algemeen Management, ICT enFinanciën & Control (zie grafiek 1). De verdeling van interim professionals over devakgebieden is licht verschoven. Technisch Secretarieel Overig Marketing & Sales Juridisch Inkoop & Logisitiek ICT HRM Financien & Control Facilitair Communicatie & PR Algemeen management 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%Grafiek 1: Verdeling vakgebieden geënquêteerden 2e helft 2011.94 % van de deelnemers heeft meer dan 10 jaar aan totale werkervaring (vorige enquête93 %) en ongeveer 95 % heeft een opleidingsniveau van HBO of hoger (vorige enquête 98%). De gemiddelde leeftijd in deze enquête is, net zoals in voorgaande enquête, 50 jaar.De samenstelling van de geënquêteerde populatie wijkt ook deze enquête nauwelijks afvan alle voorgaande edities van het Interimpuls Interim Kompas. De resultaten van dezeenquête zijn daardoor wederom goed vergelijkbaar met de voorliggende periodes.5. Opdrachtenportefeuille Eén van de belangrijkste onderdelen van het onderzoek is gericht op de omvang van deopdrachtenportefeuille; een belangrijke graadmeter voor de economische marktsituatievan de zelfstandige interim professional.De opdrachtenportefeuille was het afgelopen half jaar gemiddeld voor 59 % gevuld - tenopzichte van 57 % voor de eerste helft van 2011. Er is hiermee sprake van een kleine groeivan de opdrachtenportefeuille van 3,5 % ten opzichte van de 1e helft 2011. De groei waseen jaar eerder nog 15 %.De (lichte) groei gaat deze periode echter wel ten koste van het uurtarief (zie hoofdstuk8); er is wel meer gewerkt maar dat maakt de daling in het uurtarief niet goed. De omzetis daardoor gedaald. 4   
 6. 6. Interimpuls Interim Kompas Terugblik interim-markt 2e helft 2011 en vooruitzichten 1e helft 2012De respondenten gaven in de vorige enquête aan dat ze voor de 2e helft van 2011 eenvollere opdrachtenportefeuille verwachtten, te weten 62 %. De positievere verwachtingenvan de interim professionals zijn ook deze keer niet waar gemaakt. De trend dat de zzp-erde toekomst rooskleuriger ziet dan hij daadwerkelijk wordt, is constant.Ruim 20 % had niet of nauwelijks werk (0 % tot 20 %) (zie grafiek 2). In de eerste helft van2011 was dit nog bijna 23 %. Dit percentage is dus licht gedaald. Al met al stond de interimprofessional qua omvang van de opdrachtenportefeuille er licht beter voor. 100% 80% tot 99% 60% tot 80% 40% tot 60% 20% tot 40% 1% tot 20% 0% 0% 5% 10% 15% 20% 25%Grafiek 2: Omvang opdrachtenportefeuille algemeen 2e helft 2011.Er zijn aanzienlijke verschillen in de omvang van de opdrachtenportefeuille per vakgebied(zie grafiek 3). Inkoop & Logistiek en Juridisch doen het aanmerkelijk beter dangemiddeld1.Aanzienlijk lager dan het gemiddelde zijn de vakgebieden Algemeen management en HRM.HRM professionals hebben hun opdrachtenportefeuille fors zien dalen; van 64 % naar 47 %.Communicatie & PR daarentegen heeft zich goed hersteld ten op zichte van de voorgaandeperiodes en heeft nu een gemiddelde opdrachtenportefeuille.  Interim professionals in de vakgebieden Technisch, Marketing & Sales en ICT deden het ookbeter dan voorgaande periode.                                                        1 De vakgebieden Facilitair en Secretarieel zijn hier niet genoemd omdat het aantal geënquêteerden, actief indeze vakgebieden, te beperkt is om hier een uitspraak over te doen. Dit gold in de vorige enquêtes ook voorhet vakgebied Juridisch en daarom is er geen historische data voor opgenomen voor het vakgebied Juridisch.  5   
 7. 7. Interimpuls Interim Kompas Terugblik interim-markt 2e helft 2011 en vooruitzichten 1e helft 2012 Technisch Overig Marketing & Sales Juridisch Inkoop & Logisitiek ICT 1e helft 2011 HRM Financien & Control 2e helft 2011 Communicatie & PR Algemeen management 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%Grafiek 3: Omvang opdrachtenportefeuille per vakgebied, 1e helft 2011 afgezet tegen 2e helft 2011.Er zijn geen opvallende verschillen waargenomen in de omvang van deopdrachtenportefeuille gerelateerd naar jaren werkervaring en opleidingsniveau.Vorige enquête is voor het eerst gevraagd naar de leeftijdscategorie van de geënquêteerdeinterim professionals. Ook nu is te constateren dat de interim professionals onder de 30 enboven de 50 jaar minder werk hebben dan de gemiddelde interim professional (zie grafiek4). In de groep 60 jaar en ouder is ook een duidelijke oververtegenwoordiging van hetvakgebied Algemeen Management, een vakgebied waar ook nu de klappen vallen. 60 jaar of ouder  50 tot 60 jaar  40 tot 50 jaar  30 tot 40 jaar  Tot 30 jaar  0%  10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%  80%  90% Grafiek 4: Omvang opdrachtenportefeuille per vakgebied naar leeftijd, 2e helft 2011.“Hoewel ik er geen vinger achter kan krijgen, heb ik het sterke vermoeden dat er in hoge matesprake is van leeftijdsdiscriminatie. Interim vacatures waar ik (zeer) goed pas, krijg ik niet doorallerlei kulredenen.”Quote geënquêteerde 6   
 8. 8. Interimpuls Interim Kompas Terugblik interim-markt 2e helft 2011 en vooruitzichten 1e helft 2012De omvang van de opdrachtenportefeuille van de interim professional, actief in dezakelijke dienstverlening, is in de 2e1e helft van 2011 met 3,5 % gegroeid. Ruim de helftvan de tijd (59 %) had de interim professional een betaalde opdracht. De echte groei lijkter uit - vorig half jaar was de groei nog 15 %.Er zijn wel verschillen in marktsituatie van de zelfstandige professional; zo doen ouderezzp-ers en zzp-ers actief in HRM en Algemeen Management het aanmerkelijk slechter dangemiddeld.Ook deze keer blijkt dat de verwachtingen van de zzp-er ten aanzien van zijn hoeveelheidwerk niet uitkomen; de zzp-er is structureel positiever gestemd over de toekomst dan dezedaadwerkelijk is.ting opdrachtenportefeuille 2e helft 2011Wat zijn de verwachtingen ten aanzien van de eerste helft 2012? Voor het eerst, sinds hetKompas de verwachtingen meet, verwachten de interim professionals een daling van deopdrachtenportefeuille; 57 % van de tijd denken zij aan de slag te zijn (ten opzichte van59 % voor het vorige half jaar).Hoewel er niet direct een lijn is te constateren, zijn de verschillen in verwachtingentussen de vakgebieden opvallend (zie grafiek 5). Voor de volgende enquête is het goed omte vragen waar men de verwachtingen op baseert. Technisch  Overig  Marke?ng & Sales  Juridisch  Inkoop & Logisi?ek  ICT  Verwach?ng 1e helR 2012  HRM  Financien & Control  Werkelijk 2e helR 2011  Communica?e & PR  Algemeen management  0%  20%  40%  60%  80% Grafiek 5: Verwachte omvang opdrachtenportefeuille 1e helft 2012 irt werkelijke omvang 2e helft 2011 per vakgebied.Binnen de verschillende opleidingniveau’s en werkervaring zijn geen noemenswaardigeverschillen geconstateerd. Binnen de verschillende leeftijdscategorieën wel: 50-plussers enzzp-ers onder de 30 zijn het meest negatief.De geënquêteerde zelfstandige verwachten, voor het eerst in twee jaar, een lichte dalingvan de opdrachtenportefeuille (van 59 % naar 57 %). In combinatie met een verdereverwachte tariefsdaling zal de omzet harder dalen. 7   
 9. 9. Interimpuls Interim Kompas Terugblik interim-markt 2e helft 2011 en vooruitzichten 1e helft 20126. Opdrachtengevers In tegenstelling tot de voorgaande enquêtes is de terugtredende overheid duidelijkzichtbaar. Was de publieke sector vorige keer met 33 % nog de grootste opdrachtgever,deze keer is zij met ruim 25 % de kleinste opdrachtgever.Het MKB was goed voor ongeveer 31 % van de opdrachten en het grootbedrijf (>500 fte)met 33 % was de grootste opdrachtgever, vorige keer 26 % (zie grafiek 6). Grootbedrijf  MKB  1e helR 2011  Publieke sector  2e helR 2011  0%  10%  20%  30%  40% Grafiek 6: Opdrachtgevers 1e helft 2011 afgezet tegen 2e helft 2011.Financiën & Control, Inkoop & logistiek en ICT zijn oververtegenwoordigd bij hetGrootbedrijf (zie grafiek 7). Juridisch is dat bij de Publieke Sector en Marketing & Sales enHRM bij het MKB. Technisch  Overig  Marke?ng & Sales  Juridisch  Inkoop & Logisi?ek  ICT  Grootbedrijf  HRM  MKB  Financien & Control  Publieke Sector  Communica?e & PR  Algemeen management  0%  10%  20%  30%  40%  50%  60% Grafiek 7: Opdrachtgevers per vakgebied 2e helft 2011. 8   
 10. 10. Interimpuls Interim Kompas Terugblik interim-markt 2e helft 2011 en vooruitzichten 1e helft 2012Dan nog wat cijfers over de tarieven die betaald worden in de drie verschillendesegmenten2. 2e helft 2011 1e helft 2011 Daling Grootbedrijf € 92,15 € 97,86 - 5,8 % MKB € 82,13 € 92,01 - 10,7 % Publieke Sector € 89,57 € 93,13 - 3,8 %Tabel 1: Tarieven per soort opdrachtgever, 1e helft 2011 afgezet tegen 2e helft 2011.Het Grootbedrijf betaalt de interim professional het beste. De publieke sector betaaltgemiddeld 3 % minder aan hun externen. Het MKB betaalt het laagste tarief. Ten op zichtevan de vorige enquête zijn hier in de volgorde geen veranderingen opgetreden. De tarievenzijn wel verder gedaald.De publieke sector is duidelijk teruggetreden als grootste opdrachtgever voor dezelfstandige professional. Was zij vorig jaar nog de grootste, dit jaar is zij de kleinsteHet grootbedrijf betaalt met € 92,15 de hoogste tarieven. De overheid betaalt 2,8 % lageren het MKB betaalt de laagste tarieven (ruim 10 % lager dan het grootbedrijf).7. Tarieven In voorgaand hoofdstuk was al duidelijk dat de tarieven enorm onder druk staan. Detarieven zijn het afgelopen half jaar gedaald met € 8,38 ten opzichte van de 1e helft van2011. Het gemiddelde gefactureerde tarief bedraagt € 86,60 per uur exclusief btw.Een daling van ruim 9 % tegenover een stijging van ruim 6 % de vorige keer. Deze € 86,60 ishet laagste niveau in twee jaar tijd.De tarieven verschillen wederom sterk per vakgebied (zie grafiek 8). Technisch  Overig  Marke?ng & Sales  Juridisch  Inkoop & Logisi?ek  ICT  1e helR 2011  HRM  Financien & Control  2e helR 2011  Communica?e & PR  Algemeen management   $‐    $20    $40   $60    $80   $100    $120  Grafiek 8: Gemiddeld gefactureerde tarieven per vakgebied, 1e helft 2011 afgezet tegen 2e helft 2011.                                                        2 Cijfers zijn gebaseerd op enquête-formulieren van interim professionals die meer dan 80 % actief zijn in 1segment.  9   
 11. 11. Interimpuls Interim Kompas Terugblik interim-markt 2e helft 2011 en vooruitzichten 1e helft 2012Binnen alle vakgebieden daalden de tarieven, uitgezonderd Technisch waar de tarievenstegen. Deze stijging is te verklaren door het hogere opleidingsniveau, hogere leeftijd enwerkervaring binnen dit vakgebied in vergelijking met de vorige enquête.Ook binnen deze enquête heeft het vakgebied Algemeen management, naast Juridisch,een van de hoogste tarieven. Dit is voor door het hoge opleidingsniveau binnen dezevakgebieden; 64 % respectievelijk 75 % heeft minimaal WO-opleiding (gemiddeld is dit 48%).Verder zijn er geen verrassingen binnen de tarieven. Over de hele linie geldt hoe meerwerkervaring of hoe hoger het opleidingsniveau, hoe hoger de tarieven.“Er is nu weinig aanbod en geboden tarieven zijn irreëel.”Quote geënquêteerdeDe verwachting voor het komende half jaar is dat het gemiddelde tarief verder met 1,7 %zal dalen naar € 85,11.De meeste freelancers werken met deze tarieven niet voor het door hun gewenste tarief.Bijna 49 % van de zzp-ers heeft het afgelopen half jaar onder zijn eigen minimumtariefgewerkt. Vorige keer was dat 42 %; een aanzienlijke verslechtering die in lijn ligt met hetlagere uurtarief. 21 % werkte voor het minimumtarief en de rest (30 %) daarboven (ziegrafiek 9). meer dan 30% boven mijn  minimumtarief  20% tot 30% boven mijn  minimumtarief  10% tot 20% boven mijn  minimumtarief  0% tot 10% boven mijn  minimumtarief  Dit is mijn minimumtarief  1e helR 2011  0% tot 10% onder mijn  minimumtarief  2e helR 2011  10% tot 20% onder mijn  minimumtarief  20% tot 30% onder mijn  minimumtarief  meer dan 30% onder mijn  minimumtarief  0%  5%  10% 15%  20%  25%  30% Grafiek 9: Gefactureerde tarief boven of onder eigen minimumtarief, 1e helft 2011 afgezet tegen 2e helft 2011.Gemiddeld ontving de interim professional 7,1 % per uur minder dan het eigenminimumtarief3. Het gewenste minimumtarief zou hiermee uitkomen op € 92,75. In deeerste helft van 2011 werkte men nog 5,2 % onder het gewenste minimumtarief; dit zouneerkomen op een tarief van € 99,92. De interim professional heeft zijn tarieven enverwachtingen dus duidelijk naar beneden bijgesteld.                                                        3 Voor de categorieën meer dan 30 % onder of boven mijn minimumtarief is een gemiddelde van respectievelijk-40 % en 40 % genomen.  10   
 12. 12. Interimpuls Interim Kompas Terugblik interim-markt 2e helft 2011 en vooruitzichten 1e helft 2012Voor alle vakgebieden geldt dat zij onder hun minimumtarief werken. Inkoop & Logistieken Technisch steken hier enigszins in positieve zin bovenuit doordat deze als enigevakgebieden minder onder hun minimumtarief werken dan voorgaande periode (zie grafiek10)4. Communicatie & PR en Techniek werken wederom het meest onder hunminimumtarief (zie grafiek 10). Technisch  Overig  Marke?ng & Sales  Juridisch  Inkoop & Logisi?ek  1e helR 2011  ICT  2e helR 2011  HRM  Financien & Control  Communica?e & PR  ‐20%  ‐15%  Algemeen management  ‐10%  ‐5%  0% Grafiek 10: Boven of onder eigen minimumtarief per vakgebied 1e helft 2011 afgezet tegen 2e helft 2011.Gemiddeld verwacht men 6,9 % in het komende half jaar onder het eigen minimumtarief tegaan werken5.De tarieven zijn in het 2e helft van 2011 fors gedaald met 9 %. De tarieven zijn daarmee ophet laagste niveau in 2 jaar. Verwachting is dat de tarieven komende periode verder lichtzullen dalen.8. Bronnen De zelfstandige professional regelt over het algemeen zijn opdrachten via zijn eigennetwerk: 63 % van de opdrachten komt via het eigen netwerk, ten opzichte van 65 % in deeerste helft van 2011 en 71 % het half jaar daarvoor.Ruim 53 % genereert nagenoeg volledig (80 % tot 100 %) zijn eigen opdrachten (zie grafiek11), in tegenstelling tot 56 % vorig jaar.Er is geen verband geconstateerd tussen opleiding en de soort bron van opdrachten. Welvalt op dat hoe lager het aantal jaar werkervaring, hoe meer er gebruik wordt gemaaktvan een intermediair. Dat lijkt logisch omdat er dan zeer waarschijnlijk ook een kleinernetwerk is.                                                        4 De vakgebieden Facilitair en Secretarieel zijn hier niet genoemd omdat het aantal geënquêteerden, actief indeze vakgebieden, te beperkt is om hier een uitspraak over te doen. 5 De geënquêteerden die in de 2e helft van 2011 geen opdrachten hadden, zijn in dit percentage nietmeegenomen om zo 1e helft 2011 en verwachtingen van 2e helft 2011 goed te kunnen vergelijken. Wanneerdeze groep wel wordt meegenomen is het percentage 7,2 % onder het minimumtarief.  11   
 13. 13. Interimpuls Interim Kompas Terugblik interim-markt 2e helft 2011 en vooruitzichten 1e helft 2012 100%  80% tot 99%  60% tot 80%  40% tot 60%  1e helR 2011  20% tot 40%  2e helR 2011  1% tot 20%  0%  0%  10%  20%  30%  40%  50%  60% Grafiek 11: Percentage opdrachten vanuit het eigen netwerk 2e helft 2011.Een kleine groep zzp-ers (17 %) is grotendeels afhankelijk (80 % tot 100 %) van hetintermediair voor opdrachten (zie grafiek 12). Dit percentage is groter geworden (vorigekeer 13,7 %). In deze groep zijn geen noemenswaardige afwijkingen ten opzichte van hetgemiddelde in opleidingsniveau, werkervaring of een oververtegenwoordiging van eenbepaald vakgebied die dit kan verklaren.Gemiddeld zijn de intermediairs goed voor ruim 26 % van de opdrachten ten opzichte vanbijna 22 % een half jaar eerder en 21 % een jaar eerder. Intermediairs lijken in eenkleinere markt een belangrijkere rol te spelen. Een verklaring hiervoor kan liggen in decentralisering van de inhuur en de uitbesteding ervan via preferred suppliers. 100%  80% tot 99%  60% tot 80%  40% tot 60%  1e helR 2011  20% tot 40%  2e helR 2011  1% tot 20%  0%  0%  20%  40%  60%  80% Grafiek 12: Percentage opdrachten vanuit het intermediair 2e helft 2011.Interimvacature-sites spelen nog een beperkte rol in het verkrijgen van opdrachten (ziegrafiek 13). Ruim 96 % haalt geen of nauwelijks werk uit de Interimvacature-sites. Dat isgelijk aan het percentage een half jaar eerder. 12   
 14. 14. Interimpuls Interim Kompas Terugblik interim-markt 2e helft 2011 en vooruitzichten 1e helft 2012De zzp-er regelt zijn opdrachten voornamelijk via het eigen netwerk. 63 % van deopdrachten komt via het eigen netwerk. Interimvacature-sites spelen nog steeds eenbeperkte rol maar het percentage is stabiel. Intermediairs zijn goed voor 26 %.9. ZZP‐er en vast dienstverband Ruim 93 % had geen (parttime) dienstverband ernaast. Een half jaar geleden was ditpercentage 95 %. Met 93 % is het niveau weer terug op dat van een jaar geleden.Op de vraag of er is overwogen om het afgelopen half jaar een vast dienstverband aan tegaan, antwoordde 35 % ‘Ja’. Vorige keer was dit nog 30 %. De stijging wordt breedgedragen. Alleen voor de vakgebieden ICT, Inkoop & Logistiek en Technisch was hetpercentage licht lager dan vorige enquête.35 % overwoog het afgelopen half jaar een vast dienstverband, een stijging van 16 %.Ongeveer 7 % heeft een parttime dienstverband naast de zzp-werkzaamheden.10. Financiële buffer Elke enquête wordt er aandacht geschonken aan een special thema. Dit keer is onder meergevraagd naar de omvang van de financiële buffer. Gemiddeld heeft de zelfstandigeinterim professional een financiële buffer van 8,3 maanden6.Ruim een derde heeft voldoende financiële reserves om meer dan 12 maanden geenopdracht te vervullen (zie grafiek 13). Ruim een kwart houdt dit maar 3 maanden vol. Meer dan 12 maanden  Maximaal 12 maanden  Maximaal 9 maanden  Maximaal 6 maanden  Maximaal 3 maanden  0%  5%  10%  15%  20%  25%  30%  35% Grafiek 13: Percentages omvang financiële buffers 2e helft 2011.De zzp-er heeft gemiddeld een financiële buffer van ruim 8 maanden. Een kwart heeftslechts een financiële buffer van maximaal 3 maanden11. Politieke vertegenwoordiging Dit keer is ook gevraagd welke politieke partij het beste op komt voor de belangen van de(hogeropgeleide) zzp-er.                                                        6 Voor de categorie meer dan 12 maanden is een gemiddelde van respectievelijk 15 maanden genomen.  13   
 15. 15. Interimpuls Interim Kompas Terugblik interim-markt 2e helft 2011 en vooruitzichten 1e helft 201237 % van de geënquêteerden is van mening dat er geen partij is die het beste op komt voorhun belangen. Bijna 46 % vindt dat de VVD het beste op komt voor de (hogeropgeleide)zzp-er. Gevolgd op grote afstand door de D66 met 9,5 %. SP, Groenlinks en PvdAschommelen rond de 2 % (zie grafiek 14). PVV en Christenunie kregen geen stemmen.“Ik heb zelf onduidelijk inzicht in welke politieke partij mij het best vertegenwoordigt.Niettemin…….politieke partijen hebben volgens mij nog steeds onvoldoende oog voor de wankelijkepositie van de meeste zzp-ers.Quote geënquêteerde PVV  ChristenUnie  SGP  Par?j voor de Dieren  PvdA  Groenlinks  D66  CDA  SP  VVD  Geen  0%  10%  20%  30%  40%  50% Grafiek 14: partij die zzp-belangen het best vertegenwoordigt 2e helft 2011.37% van de zelfstandige interim professionals is van mening dat er geen partij is die hetbeste opkomt voor hun belangen. 46% is van mening dat de VVD hun belangen het bestvertegenwoordigd.12. Tot slot Het lijkt erop dat het prille herstel alweer stagneert; de opdrachtenportefeuille is lichtgegroeid maar het uurtarief is fors gekelderd. De verwachtingen zijn ook niet positief.De marktsituatie van de interim professional is congruent aan de economischeontwikkelingen al zijn er specifieke groepen die hier boven uitsteken maar helaas zijn erook groepen die er verder onder blijven..Mogelijk kan het diegenen die op het punt staan voor zich zelf te beginnen, ondersteunenin de besluitvormingWij bedanken iedereen die heeft meegewerkt aan deze enquête.Heeft u nog suggesties over deze enquête of onze dienstverlening in het algemeen, dankunt u dat laten weten op info@interimpuls.nl. 14   

×