Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Brochure installect bedrijven

568 views

Published on

Kennismaking met de Installect bedrijven: ketenbenadering in duurzaamheid.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Brochure installect bedrijven

 1. 1. De Installect Bedrijven Ketenbenadering in duurzame energiesystemenwww.installect.nl www.geocomfort.nl www.insted.nl www.reduses.nl
 2. 2. De Installect BedrijvenDe Installect Bedrijven zijn met zestig enthousiaste en kundige werknemers aanvullend opelkaar actief in de realisatie van duurzame energiesystemen. Daarbij hebben ze eenspecialisatie op het gebied van Warmte Koude Opslag in de bodem (WKO) . InstallectAdvies verzorgt de conceptontwikkeling, GeoComfort en Reduses de realisatie en Insted hetbeheer van WKO-energiesystemen met (gas)warmtepomp.De Installect bedrijven vullen elkaar aan door een ketenbenadering. Op die wijze wordt dekwaliteit geborgd, hetgeen de systeemprestaties voor klanten ten goede komt.Gezamenlijk hebben de Installect bedrijven honderden energiesystemen met WKOgerealiseerd. De uitgebreide kennis en ervaring met alle aspecten van duurzameenergiesystemen wordt voor de klanten ingezet als toegevoegde waarde. Zo kan voor deeindgebruiker comfort, energiebesparing en bedrijfszekerheid gerealiseerd worden. DeInstallect bedrijven staan voor ontzorging, van advies en conceptontwikkeling tot en metturnkey realisatie en beheer. Ze verlenen hun diensten individueel maar kunnen ook insamenhang opereren. pagina 1
 3. 3. De oprichters van Installect, Henk Broekhuizen en Gerrit Kamphuis, zijn vanuit de praktijkgewend te denken in termen van bedrijfszekerheid, haalbaarheid en klantwaardes. Dezekennis deden zij op in de installatiebranche. Vanaf 1998 hebben zij de kennis van zowelpraktijk als concept succesvol weten te combineren voor hun opdrachtgevers. Tevens zijneen aantal vernieuwende standaardproducten ontwikkeld. Voorbeelden hiervan zijn degepatenteerde WKO monobron van GeoComfort en de Gasmotorwarmtepomp van Reduses.De Installect bedrijven werken voor een breed scala aan opdrachtgevers:Installect Advies Nijkerk Installect Advies BaakHenk Broekhuizen Gerrit Kamphuis / Ronald SmitAmpèrestraat 19C Rozenstraat 113861 NC Nijkerk 7223 KA BaakT: 033 2465858 T: 0575 441187E: nijkerk@installect.nl E: info@installect.nlGeoComfort InstedBob Claver / Jeffrey Siemes Ivo EvertsDorpsstraat 30 Ampèrestraat 19B7234 SP Wichmond 3861 NC NijkerkT: 0575 441186 T: 033 2465405E: geocomfort@geocomfort.nl insted@insted.nlRedusesRuben MeijerAmpèrestraat 19D3861 NC NijkerkT: 033 2466551E: info@reduses.nl pagina 2
 4. 4. Installect Advies is een dynamisch en praktijkgericht adviesbureau dat sinds 1998 actief is.Met een team van 20 specialisten adviseert en ontwikkelt Installect systemen en conceptenvoor duurzame energieopwekking, met een specialisatie op het gebied van WKO. Vanuit detwee vestigingen in Nijkerk en Baak werkt Installect voor opdrachtgevers door heelNederland. Het doel is om eindgebruikers te voorzien van duurzaam presterende energie-installaties. Dit doen we zowel bedrijfsmatig als in de woonomgeving en zowel in nieuwbouwals in renovatie.Installect levert helder, betrouwbaar en praktijkgericht advies. We streven ernaar deverwachtingen van onze opdrachtgevers te overtreffen door technisch advies te richten opsysteemprestaties. Deze prestaties worden gemeten in termen van comfort, energiegebruik,kosten en bedrijfszekerheid. Daarbij kijkt Installect verder dan een adviesrapport. Elk advieswordt benaderd als onderdeel van een proces, een keten. Goed advies wordt een succes alshet goed wordt uitgevoerd. Daarmee wordt de keten gesloten. Installect biedt daarom graagtoegevoegde waarde door betrokkenheid bij realisatie en beheer.Zo biedt InstallectAdvies onder meer:  Overall energieadvies gebouwde omgeving  Energieconcepten in de industrie  Bedrijfszekere duurzame datacenterkoeling  Duurzame restwarmtebenutting  Advieswerk rondom de optimale inpassing van WKOWij werken voor adviseurs, installateurs, gebouweigenaren, ontwikkelaars,vastgoedbeheerders en overheden. Installect ondersteunt elk van deze partijen met haarkennis. Achter de schermen of op de voorgrond. We hebben tevens ruime ervaring in hetverzorgen van aanvragen voor het verkrijgen van fiscale voordelen en subsidies.Visie:Installect is hét adviesbureau voor succesvolle installaties met duurzame energieopwekking.Voor advies met meetbaar effect komt men bij Installect. In een economie die gericht is ophet genereren van meer consumptie onderscheidt Installect zich met advies dat gericht is opoplossingen in plaats van meerwerk. Installect levert transparant en toepasbaar advies, datvoortkomt uit de meest actuele kennis van duurzame technieken. pagina 3
 5. 5. GeoComfort is gespecialiseerd in het leveren van gestandaardiseerde turnkeyenergiesystemen met warmte koude opslag en warmtepompen. Met inmiddels ca. 350gerealiseerde systemen in Nederland neemt GeoComfort het voortouw in deze duurzame eninnoverende markt. Door GeoComfort gerealiseerde bodemenergiesystemen pagina 4
 6. 6. GeoComfort onderscheidt zich door het gebruik van gestandaardiseerde producten metbeproefde technieken en specifieke aandacht voor optimale inpassing. Dit draagt ertoe bijdat het energiesysteem de gewenste prestatie en beoogde besparingen gaatrealiseren. Ontzorging van de klanten, hoogstaande kwaliteit, het afdekken van mogelijkeprofessionele risico’s en garanties staan bij GeoComfort voorop.GeoComfort levert de unieke monobronsystemen: een gestandaardiseerde WKO-installatiegebaseerd op gepatenteerde monobrontechniek met ondergrondse warmtewisselaar,omkeerinrichting en regel-eenheid (GTAS). De energieuitwisseling geschiedt ver benedengrondwaterpeil. Dit is een robuust principe waardoor een grondwaterzijdigedrukhoudinrichting overbodig wordt en inpandig ruimtebeslag beperkt blijft. Bij de GT bevindtde warme bel zich boven de koude. Hierdoor is de bronpositie zeer flexibel te bepalen enworden terreinleidingen beperkt. Op locaties waar de monobron niet passend is, biedtGeoComfort ook doubletsystemen aan.Op het GeoWP-SKID zijn alle relevante pompen, kleppen, leidingen met appendages enregeltechniek samengebouwd. Met dit SKID, de WKO en een warmtepomp wordt eencomplete energiecentrale geleverd met grote bedrijfszekerheid. Uw partner voor warmte koude opslag (WKO) en warmtepompen pagina 5
 7. 7. Reduses is producent en leverancier van de Gasmotorwarmtepomp (GW). De GW isontwikkeld als aanvulling op een WKO systeem met als doel het leveren van hoogwaardigewarmte. Inmiddels is gebleken dat de GW warmte levert met meer dan twee keer deefficiëntie van een HR-CV en wordt daarom toegepast in kantoren, zorginstellingen enziekenhuizen. In tegenstelling tot een elektrische warmtepomp is de GW in staat hogetemperaturen te leveren, waarmee duurzame verwarming of tapwaterproductie mogelijkwordt.Het werkingsprincipe van de GW is in principe hetzelfde als dat van een conventionele,elektrisch aangedreven warmtepomp. Echter, met als belangrijk verschil: de verhoudingwarmte-/ koude-energie levering. Door uitlaatgassen en motorwarmte nuttig te gebruiken ishet aandeel warmte levering groter - en van hoge temperatuur. Het Reduses systeem kanwarmte leveren tot 80 °C en heeft daarbij 50% minder gas nodig dan een HR-CV ketel. Bijtoepassing van gelijktijdige warmte/koude levering is een besparing van zelfs meer dan 70%mogelijk.De gasmotorwarmtepomp is zowel in renovatie als nieuwbouwtrajecten goed inzetbaar.Zeker wanneer er sprake is van een hoge warmtevraag, een gelijktijdige vraag naar koelingen verwarming of een mogelijkheid van restwarmtebenutting. Tapwater Koelen Verwarmen Restwarmte ZiekenhuizenZorginstellingen    Datacentra    Zwembaden    Renovaties   Appartementen    Industrie    Toepassingsmogelijkheden van de GW pagina 6
 8. 8. WKO optimalisatie en beheerInsted (Installect EnergieDiensten) verzorgt een duurzame energieopwekking doorsystematische toepassing van de Trias Energetica:  beperking van energiegebruik;  maximalisatie van rendement uit uw duurzame installatie en  zo efficiënt mogelijk gebruik van gas- en elektra.Insted past dit toe in het beheer, onderhoud en instandhouding van energiesystemen metWKO. De kracht van Insted is gelegen in de kennis van alle onderdelen die samen uwklimaatsysteem vormen: Bron, Omzetting en Afgifte. De focus ligt op de duurzameenergieopwekking, maar daarnaast worden ook de gebouwinstallaties en het gebruik ervanin de gaten gehouden. Waar nodig wordt er ingegrepen.Door goed gebruik van een pand en de gebouwinstallaties kan het energiegebruik al met 20tot 25% worden teruggedrongen. Als daarnaast het rendement uit de duurzame energie-installatie wordt gemaximaliseerd, verdient uw investering in duurzaamheid zich terug zoalshet bedoeld is.Het doel van uw duurzaam klimaatsysteem is het leveren van comfort en het besparen vanenergie. Insted beheer zorgt dat uw klimaatsysteem daarin maximaal presteert. Ze verhelpenstoringen en optimaliseren energieprestaties. Uiteraard worden de resultaten in rapportagesinzichtelijk. Insted onderscheidt zich door een hands on aanpak: rapporteren is goed maaractief optimaliseren is beter.Grondwater als bluswaterTevens is Insted leverancier van bronpompsystemen ten behoeve van sprinkler en bluswatersuppletie. Optimale waterbeschikbaarheid bij calamiteiten, zonder drinkwateraansluiting.Voor het blussen van een brand is veel water nodig. Afhankelijk van de situatie kunnenwaterhoeveelheden van 60 m3 /uur tot wel 150 m3 /uur benodigd zijn. Dergelijkehoeveelheden kunnen vaak niet direct uit het drinkwaternet geleverd worden. Er is dan eengroot bluswaterreservoir nodig . De jaarlijkse kosten voor de drinkwateraansluiting en deaanleg van een reservoir kunnen behoorlijk oplopen. De inpassing van een reservoir inbinnenstedelijk gebied kan zelfs onmogelijk zijn.Insted levert volledig gecertificeerde hoogwaardige bronsystemen waarmeesprinklerinstallaties van bluswater kunnen worden voorzien. De toepassing van eenbronsysteem voor bluswater is daarmee een betrouwbaar, voordelig en duurzaam alternatiefvoor een oplossing met drinkwater. We realiseerden deze systemen onder meer al bij deJaarbeurs Utrecht, RAI Amsterdam, het DeLaMar theater en Dura Vermeer Hoofddorp. pagina 7
 9. 9. Bijlage: referentiesEntertainmentZiggo DomeHet project:In de Ziggo Dome draait alles om live muziek enentertainment. Grote nationale en internationaleartiesten treden er op . Deze unieke locatie is gebouwdnaast de Amsterdam ArenA en biedt ruimte aan meerdan zestienduizend muziekfans. Ziggo Dome is een strakvormgegeven Black Box van ongeveer 90 bij 90 metermet een hoogte van 30 meter.De Ziggo Dome gebruikt 100% duurzame energie doormiddel van Warmte Koude Opslag, een warmtepomp en groene stroom van Essent (Windkracht220).Wat is er geleverd:In opdracht van Warmtebouw te Utrecht heeft GeoComfort hier één van de grootste WKO metwarmtepompinstallaties van Nederland gerealiseerd. Het WKO systeem bestaat uit een GeoDoubletvan 240 m3/h. In combinatie met het GeoWP-SKID levert het energiesysteem 1880 kWverwarmingsvermogen met de warmtepomp en ca. 4300 kW koelvermogen. Installect adviesverzorgde de engineering van het gehele energiesysteem. GeoComfort leverde de WKO metwarmtepomp. Insted wordt ingeschakeld voor energiebeheer en instandhouding. pagina 8
 10. 10. AFAS CircustheaterHet project:Het AFAS Circustheater heeft wederom degouden Green Key in ontvangst genomen. Demaatregelen die hebben bijgedragen aan hetbehouden van het gouden keurmerkbetreffen o.a. het gebruik van een WarmteKoude Opslag in de bodem.Wat is er geleverd:In opdracht van Stage Holding is door GeoComfort een GeoDoubletsysteem van het type GD100geleverd. Installect Advies heeft het ontwerp en de inpassing van dit duurzame systeem voor haarrekening genomen. Insted verzorgt het onderhoud en beheer van de WKO installatie.De La Mar TheaterHet project:Het De La Mar Theater omvat twee theaterzalen metbijbehorende ruimten zoals kleedkamers, foyers,toneeltechniek en kantoorruimtes. De Wim Zonneveldzaal biedt ruimte aan circa 900 bezoekers en de MaryDresselhuys zaal aan ca. 600 bezoekers. Op 28november 2010 heeft Koningin Beatrix het theaterofficieel geopend.Wat is er geleverd:Installect adviseerde over het totale energiesysteem en de inzet van sprinklersuppletie via debronnen. In opdracht van Kuijpers Installaties zijn een tweetal monobronnen GT50 geleverd en eenenergiesysteem met warmtepomp van 900 kW verwarmingsvermogen. In de monobronnen iseveneens sprinkler geïntegreerd. Hiermee is zonder reinwaterkelder of drinkwateraansluiting eenonbeperkte watertoelevering van 360 m3/h mogelijk. Insted verzorgt onderhoud en beheer van debodemenergie-installatie en sprinklersuppletie. pagina 9
 11. 11. RAI AmsterdamHet project:Naast de verschillende beursfaciliteiten en hetAuditorium is RAI uitgebreid met een geheel nieuwgebouw. Met het moderne en innovatieve Elicium isde RAI beter in staat om klanten te bedienen methoogwaardige faciliteiten.Het gebouw heeft een basisoppervlakte van 14.400m2. Het Elicium is sinds 1 januari 2009 beschikbaarvoor een grote diversiteit aan evenementen.Wat is er geleverd:Nadat in 2003 al een monobron met sprinkler werd gerealiseerd voor het Auditorium gedeelte, is nuook het Elicium gebouw voorzien van een energiesysteem met twee monobronnen en eenwarmtepompinstallatie. Ook maakt de nieuwbouw gebruik van sprinklersuppletie uit demonobronnen.Installect Advies adviseerde omtrent gebouwinstallaties en het gehele energiesysteem en deedtevens de engineering. Installect vervult een adviserende rol bij verschillendeduurzaamheidvraagstukken van Amsterdam RAI. Insted levert onderhoud en beheer van de WKO,warmtepomp en sprinklersuppletie. pagina 10
 12. 12. DatacentraEquinix AM3 te AmsterdamHet project:Equinix is een wereldwijde leverancier vandatacenterdiensten. Op het Science Park in Amsterdamis datacenter AM3 gevestigd. De AM3 locatie maaktgeen gebruik van mechanische koeling. Dit is uniek inNederland. Door het gebruik van WKO wordtrestwarmte gebruikt om gebouwen in de omgeving,zoals de Universiteit van Amsterdam, te verwarmen. DeUniversiteit heeft eveneens een WKO installatie vanGeoComfort.Wat is er geleverd:AM3 maakt voor haar duurzame koeling gebruik van een drietal GeoDoublet systemen type GD250.Naast de specifieke uitvoering van de bronnen met een zogenaamde telescoopconstructie, is deinstallatie speciaal geschikt voor datacenter toepassingen door fail safe uitvoering en eennoodkoelfunctie. Installect Advies bedacht dit specifieke bronsysteem. Insted verzorgt onderhoud,beheer en instandhouding. pagina 11
 13. 13. Schuberg Philis te SchipholRijkHet project:Innoverend renoveren met koude-warmte-opslagin een datacenter!Schuberg Philis wil het energieverbruikterugdringen door de bestaande koelinstallatievan het datacenter te renoveren. Hierbij gaan zeinnovatief te werk door het toepassen vankoude- en warmte opslag (KWO), koude enwarme gangen en optimalisatie van de koudedistributie.Wat is er geleverd:Tijdens de renovatie bleef het datacenter gewoon operationeel. Er is gekozen voor een gefaseerdeaanpak met meerdere monobronnen. Hierdoor zijn de monobronnen op eigen terrein gerealiseerden zitten de warme en koude bellen elkaar niet in de weg, ze versterken elkaar zelfs! Inmiddels zijn 3GeoThermic monobronnen van het type GT55 gerealiseerd. Installect Advies bedacht de specifiekeWKO toepassing en adviseerde bij de inpassing. Insted verzorgt onderhoud, beheer eninstandhouding.http://www.agentschapnl.nl/content/innoverend-renoveren-een-datacenter pagina 12
 14. 14. IRdeto Acces te HoofddorpHet project:In plan Beukenhorst Zuid is de nieuwbouwlocatieontwikkeld voor Irdeto. De totale ontwikkeling behelstde nieuwbouw van circa 10.000 m² kantoor met tweeondergrondse parkeerlagen en een bedrijfslaboratoriummet een computeruimte met 400 kW koelvermogen inveiligheidsklasse BORG 4.Wat is er geleverd:Door GeoComfort is een complete turnkey energiecentrale geleverd met 2xGT45 & GeoWP510-SKID.Installect bedacht het energiesysteem. Ten behoeve van de bedrijfszekerheid is gekozen voor 2monobronnen in plaats van 1 doubletsysteem. Het energiesysteem wordt compleet gemaakt meteen dry-cooler SKID die ervoor zorgt dat de dry-cooler ook ingezet kan worden voor vrije koeling encorrectie van de thermische balans van de bodem. pagina 13
 15. 15. KantorenArenapark HilversumHet project:Het ArenApark te Hilversum is een bedrijventerrein datgrotendeel niet is aangesloten op het aardgasnet. Degebouwen (voornamelijk kantoren) worden op eenduurzame manier verwarmd en gekoeld door middelvan WKO en warmtepompen. Door de gefaseerdeaanleg van het bedrijventerrein is gekozen voor eenindividuele energieopwekking per gebouw.Wat is er geleverd:Installect advies adviseerde over toepassing en inpassing van WKO. Inmiddels zijn er drie gebouwenop het terrein voorzien van een GeoThermic monobron. Doordat de warme en koude bel van demonobronnen op gelijke hoogte zijn gesitueerd, versterken de systemen elkaar onderling en is ersprake van positieve beïnvloeding. Insted verzorgt de lange termijn instandhouding van twee van dedrie systemen.Voorbeeld van elkaar versterkende monobronnen pagina 14
 16. 16. SugarCity HalfwegHet project:Met de sluiting van de CSM suikerfabriek in 1992 isongeveer 110.000 m² grondoppervlak vrijgekomen voorherbestemming. Sinds 2000 wordt het terrein SugarCitygenoemd In de oude suikersilo’s zijn nu kantorengevestigd. Warmtebouw Utrecht tekende voor dewerktuigbouwkundige installaties in de silo’s.Wat is er geleverd:Per silo is een monobron gerealiseerd van het type GeoThermic GT30. Hiermee zijn de silo’sonafhankelijk van elkaar voorzien van warmte en koude, echter profiteren ze onder de grond vanelkaars opgeslagen energie.Melexis De MeernHet project:"Meten is weten", daar draait het om bij dit bijzonderekantoor van 2500 m2 in De Meern van Melexis,ontwerper en verkoper van geavanceerdegeïntegreerde halfgeleiderproducten. Denk daarbijbijvoorbeeld aan sensoren voor deautomobielindustrie. Het nieuwe kantoor toont echteraan dat deze technologie zich ook uitstekend leent voorde bouw. Het energiegebruik voor klimaat isslechts dertig procent van een referentiekantoor doortoepassing van monobron en warmtepompen enintelligent GBS.Wat is er geleverd:Melexis in de Meern is voorzien van een monobron type GT15 met warmtepomp van 50 kW.Installect bedacht het energieconcept, Insted verzorgt beheer en onderhoud van de bronsystemen. pagina 15
 17. 17. Price Waterhouse Coopers (PWC) AmsterdamHet project:In het verlengde van de Zuidas langs de A4, gelegen opkantorenpark Riekerpolder, ligt het megagrote H-vormigekantorencomplex PricewaterhouseCoopers.In het 30.000 m² grote complex werden alle voorzieningenop het gebied van sanitair, klimaatbeheersing enelektrotechniek door De Bosman Bedrijven gerealiseerd. Er isveel aandacht besteed aan het energiegebruik door actiefgebruik te maken van een warmte/koudebodemopslagsysteem, waarbij tot grote diepte wordt geboord om daar vervolgens naar behoeftewarmte of koude op te slaan of te onttrekken.Wat is er geleverd:In opdracht van De Bosman Bedrijven (bouwteamverband) is een turnkey energiesysteemgerealiseerd met een GeoDoubletsysteem type GD125 en een warmtepompinstallatie welke ruim900 kW verwarmingsvermogen levert. Installect bedacht daarbij het energieconcept en verzorgde deengineering van de bronsystemen. Insted verzorgt het onderhoud ervan. pagina 16
 18. 18. ScholenUniversiteit van Amsterdam (UvA) Science ParkHet project:De WKO-installatie van de FaculteitNatuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica(FNWI) van de Universiteit van Amsterdam (UvA)op Sciencepark Amsterdam wordt gekwalificeerdals één van de best presterende installaties. DezeWKO is gezamenlijk met Unica Ecopower enInstallect Advies ontworpen.[De Ingenieur november 2012].Universiteit van Amsterdam heeft duurzaamheid en daarmee duurzame energie hoog in haarvaandel staan. ‘Met WKO als betrouwbare techniek voor het opwekken van duurzameenergie,realiseren wij een groot gedeelte van onze CO2-doelstelling. De energiecentrale met WKO-op het Sciencepark levert aan vier gebouwen van de UvA warmte en koude. De gebouwinstallatie enhet WKO-systeem zijngoed op elkaar afgestemd, waardoor het binnenklimaat uitstekend beheerstkan worden. Intussen koppelen we meerdere gebouwen aan deze installatie.’ zegt Gerben Smit,hoofd huisvesting van Facility Services van UvA en HvA.(tekst: Unica)Wat is er geleverd:Nadat Installect het ontwerp van de duurzame energieopwekking voor haar rekening nam heeftGeoComfort een tweetal GeoDoublet systemen geleverd (type GD235). Inmiddels wisselt dit WKOsysteem energie uit met het naastgelegen datacenter van Equinix (zie referentie datacentra). pagina 17

×