Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Työkykyjohtamisen laatumatka

441 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Työkykyjohtamisen laatumatka

 1. 1. Inspectan työkykyjohtamisen arviointipalvelutLäpinäkyvyyttä työkykyjohtamiseen Tomi Kasurinen 05.09.2012
 2. 2. Inspecta TYKY-arviointi Mistä on kyse ?• Työkykyjohtamiskäytäntöjen arviointi – näkökulmana riskienhallinta 1. Miten kattava yrityksen työkykyjohtamisen työkalupakki on suhteessa alan onnistuneisiin käytäntöihin ? 2. Miten laajasti yrityksen kuvatut johtamiskäytännöt toteutuvat käytännössä ? 3. Miten työkykyjohtamisen tilannekuva poikkeaa yrityksen eri organisaatiotasoilla ? Esimerkki: Case varhaisen puuttumisen malli – Onko käytössä ? – Tunnistetaanko ? – Toimiiko ? Vai onko tilanne se, että – Varhaisen puuttumisen malli on kuvattu, mutta – TTH ei tunnista 1-3 päivää poissaoloja (omailmoitusmenettely käytössä) – Esimiestyötä, lyhyitä poissaoloja ei seurata systemaattisesti – Eli todellisuudessa varhaisen puuttuminen voi olla enimmäkseen paperia… – Riskienhallinnan näkökulmasta lyhyisiin ja usein toistuviin poissaoloihin liittyvät työkyvyttömyysriskit eivät ole hallinnassa …ja mikä pahinta – Sama tilanne toistuu tyypillisesti myöskin pitkäaikaissairaiden hallinnassa…2 5.9.2012
 3. 3. Inspectan TYKY-arviointi Miksi johtamiskäytäntöjen arviointi ?• Yrityksen on johdettava työkykyä 1. Merkittävä taloudellinen vaikutus (noin 10 % palkkasummasta) 2. Tehokas ennaltaehkäisevän toiminnan / riskienhallinnan toteutuminen – turvallisuusjohtaminen, työn organisointi, työolot, työhyvinvointi on esimiestyötä 3. Tehokas työhön palauttavan toiminnan toteutuminen – pitkittyneet sairauspoissaolot, osatyökykyiset etc… • työn ja työolojen mukauttaminen, ammatillinen kuntoutus ei toteudu ilman yrityksen sitoutumista3 5.9.2012
 4. 4. Inspectan työkykyjohtamisen kehittämisen näkökulma (=riskienhallinta) Tulipalojen sammuttamisesta aidosti ennakoivaan toimintaan Inspectan työkykyjohtamispalveluiden näkökulmana on auttaa asiakasta johtamaan henkilöstön työkykyyn liittyviä taloudellisia ja toiminnallisia riskejä - ennakoivasti ! riskien muodostuminen – tunnistaminen – hallinta4 5.9.2012
 5. 5. Työkykyjohtamisen riskienhallinnan keskeisimmät haasteet Kustannusvaikutukset ja toiminnan ohjaaminen hajaantuneena• Työkykyyn (työkyvyttömyyteen) liittyvät kustannukset tyypillisesti hajaantuneena• Kustannusten ennustettavuus ja ohjaaminen haasteellista• Yleisesti työkyvyn vaikutukset yrityksen tuottavuuteen ”abstraktilla tasolla”• Työkykyjohtaminen myöskin toiminnallisesti erittäin hajaantunut• Työkykyjohtamisen mittareissa ja seurannassa kehitettävää• Hyvinvointia vai työkykyä – henkilöstön virkistystoimintaa vai johtamista ?• Ennakoivan toiminnan puutteet – taloudellisten ja toiminnallisten riskienhallinta5 5.9.2012
 6. 6. Työkykyjohtamisen taloudellinen vaikutus Asiakaslupaus – taloudellisen lisäarvon tuottaminen TYÖKYKYJOHTAMINEN Henkilöstön työkyvyttömyydestä aiheutuvien kokonaiskustannusten alentaminen = asiakkaan ansaintalogiikka Sairauspoissaolot Sairauspoissaolot Työkyvyttömyyseläke Työkyvyttömyyseläke Tapaturmavakuutus Työterveyshuolto Tapaturmavakuutus TYÖKYKYJOHTAMINEN Työterveyshuolto Kokonaiskustannusten hallinta PERINTEINEN NÄKÖKULMA ” TTH:n kilpailutus ”6 5.9.2012
 7. 7. Työkykyjohtamisen arviointi Onko perusta kunnossa ? Vuotaako katto ? TYÖKYKYJOHTAMISJÄRJESTELMÄ KYTKETÄÄN EUROT - TALOUDELLINEN OHJAUS Työkyvyn tulosjohtamismalli MÄÄRITELLÄÄN TOIMINTAMALLIT Yhteistyörajapintojen kehittäminen YHTEISTYÖN RAJAPINNOISSA ORGANISAATION OHJEISTUS JA KOULUTUS Esimiestyön kehittäminen LUODAAN PROSESSIT JA TOIMINTAMALLIT Ikäjohtaminen ja kuntouttava toiminta RISKEILTÄ SUOJAUTUMISEKSI ENNAKOIVA RISKIEN TUNNISTAMINEN Riskienhallintajärjestelmä TYÖKYKYJOHTAMISEN TAVOITTEET JA PÄÄMÄÄRÄT7 5.9.2012
 8. 8. Taloudellinen lisäarvo syntyy johtamiskäytäntöjä kehittämällä Näkökulmamme työkykyjohtamisen toiminnallisessa arvioinnissa 1 Työkykyjohtamisen kokonaiskustannusten tunnistaminen 2 Työkykyjohtamisen tunnuslukujen tunnistaminen 3 Työkyky osana strategista johtamista 4 Työkykyjohtamisen seuranta 5 Sairastavuuden seuranta 6 Pitkäaikaissairaiden tunnistaminen 7 Lyhytaikaisten ja toistuvien sairauspoissaolojen seuranta 8 Työhön palauttava toiminta 9 Työkyvyn ylläpito 10 Esimiesten rooli 11 Toimintamallit tapaturma- ja eläkevakuutusyhtiöiden kanssa 12 Työkykyyn liittyvä viestintä 13 Työterveyshuollon yhteistyö 14 Johdon raportointi 15 Taloudellinen ohjaus8 5.9.2012
 9. 9. Työkykyjohtamisen nykytilakartoitus – Yritys Oy Tulokset vastaajaryhmittäin Kokonaisarvio 3,00 Taloudellinen ohjaus Kokonaiskustannusten tunnistaminen 2,50 Johdon raportointi Tunnusluvut 2,00 1,50 Työterveyshuollon yhteistyö Työkyvyn strateginen johtaminen 1,00 0,50Työkykyyn liittyvä viestintä 0,00 Työkykyjohtamisen seuranta Tuki Johto, esimiehet Asiantuntijat Toimintamallit tapaturma- ja Sairastavuuden seurantaeläkevakuutusyhtiöiden kanssa Esimiesten rooli Pitkäaikaissairaiden tunnistaminen Lyhytaikaisten ja toistuvien Työkyvyn ylläpito sairauspoissaolojen seurannasta Työhön palauttava toiminta 9 5.9.2012
 10. 10. Työkykyjohtamisen laatumatkaYrityksen ja työterveyshuollon yhteisen onnistumisen riippumaton arviointi Tomi Kasurinen 19.03.2012
 11. 11. Taustaa - kehittyneen työkykyjohtamisen haaste Työterveyshuollon ja yrityksen yhteinen onnistuminen• Onnistunut työkykyjohtaminen edellyttää työterveyshuollon ja yrityksen yhteistä onnistumista, aitoa yhteistyötä - yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi • TTH onnistuu omassa palvelulupauksessaan, kun yritys on sitoutunut kehitystyöhön • Yritys onnistuu omassa työkykyjohtamisessaan, kun TTH on sitoutunut kehitystyöhön• Keskeinen haaste; yhteistyön ja kehitystoiminnan mittaaminen ja arviointi riippumattomalla tavalla, rakentavassa hengessä – ilman, että toiminnan arviointi aiheuttaa ns. ei toivottuja vaikutuksia TTH:n asiakkuuden kehittymisessä• Näkemyksemme mukaan yritysten keskeisiä sisäisiä työkykyjohtamisen haasteita ovat: • Kehittymättömät työkykyjohtamisen käytännöt • Olemassa olevien käytäntöjen toteutumisen laajuus • Eri organisaatiotasojen väliset näkemyserot työkykyjohtamisen toiminnallisesta tasosta• Eo. haasteet voivat TTH:n palvelutuottajalle tarkoittaa tilannetta, jossa asiakasyrityksen sisäinen työkykyjohtamisen taso ei ole riittävällä tasolla, jotta TTH voisi onnistua omassa roolissaan.11 5.9.2012
 12. 12. Työkykyjohtamisen laatumatka Palveluideamme • Palveluideamme on tarjota yrityksen ja työterveyshuollon väliseen sopimusrajapintaan riippumaton arviointimenettely, jolla työkykyjohtamisen yhteistä onnistumista voidaan johtaa (lähtötilanteen arviointi, laatukriteeristön määrittely, päämäärien ja tavoitetasojen asetanta, jatkuva seuranta ja arviointi jatkuva kehittäminen) = työkykyjohtamisen laatumatka12 5.9.2012
 13. 13. Green Card H+ Mikä työkykyjohtamisen laatumatka ?• Työkykyjohtamisen laatumatka on ainutlaatuinen työkykyjohtamisen arviointipalvelu, joka auttaa yritystäsi ohjaamaan työkyvyttömyyden aiheuttamaa kokonaiskustannusta reaaliaikaisesti.• Laatumatkasi toteuttavat suomalaiset oman alansa huippuasiantuntijat yhdessä:• Inspecta työkykyjohtamiskäytäntöjen ja työterveyshuollon arviojana sekä• Hoffmanco International laskentalähtöisen työkykyjohtamisen asiantuntijana, koska taloudelliset tulokset ja johtaminen kulkevat käsikädessä.13 5.9.2012
 14. 14. Green Card H+ Miten työkykyjohtamisen laatumatkalle ? Työkykyjohtamisen taloudellinen ja toiminnallinen ohjattavuus Yritys Työkykyjohtamiskäytäntöjen TTH:n laaduntuottokyvyn seuranta-arviointi (Inspecta) seuranta-arviointi (Inspecta) Työkykyjohtamisen reaaliaikainen mittaaminen ja ohjaaminen (Hoffmanco) Työkykyjohtamisen taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ja päämäärät ( Yritys ja TTH) Yrityskohtainen työkykyjohtamisen laatukriteeristö ( Yritys ja TTH ) Työkykyjohtamisen taloudellinen nykyarvo (Hoffmanco) Työkykyjohtamiskäytäntöjen TTH:n laaduntuottokyvyn arviointi (Inspecta) arviointi (Inspecta)14 5.9.2012
 15. 15. Työkykyjohtamisen laatumatkan ohjaaminen ja tulosvaikutus1. Kyky johtaa laatumatkaa 2. Kyky mitata laatumatkaa• Yrityksen johtamiskäytäntöjen ja TTH:n • Laatukriteeristön ja mittariston määrittely laaduntuottokyvyn arviointi läpinäkyvästi koko palveluketjun osalta• Taloudellisen nykyarvon määrittely • Tavoiteasetanta3. Kyky ohjata laatumatkaa• TTH:n reaaliaikainen seuranta ja ohjaus• Johtamiskäytäntöjen seuranta-arviointi• TTH:n laaduntuottokyvyn seuranta-arviointi4. Kyky saavuttaa maali laatumatkalla• Välitön puuttuminen akuutteihin työkyvyttömyysriskeihin (reaaliaikainen seuranta ja ohjaaminen)• Yrityksen työkykyjohtaminen läpinäkyväksi• TTH:n kustannukset ja laaduntuottokyky LAATUMATKAN OHJAAMINEN läpinäkyviksi • TTH:n reaaliaikainen seuranta ja mittaaminen • Yrityksen johtamiskäytäntöjen ja TTH:n laaduntuottokyvyn seuranta-arviot 15 5.9.2012
 16. 16. Työkykyjohtamisen laatumatka Työkykyjohtamisen laatumatkalla kaikki ovat voittajia ! €Työkykyjohtamisen lisäpanostus”ennaltaehkäisevään toimintaa” Työkykyjohtamisen laatumatkaTyökyvyttömyydenkokonaiskustannus”sairauden hoitoa” aika 16 5.9.2012
 17. 17. Työkykyjohtamisen laatumatkan toiminnalliset hyödyt eri osapuolille Taloudellinen hyöty odottaa ottajaansa laatumatkan päässä• Yritys – Auttaa tunnistamaan / määrittämään yrityksen oman työkykyjohtamisen mittariston – Auttaa tunnistamaan / määrittämään TTH:n palvelulaadun kriteeristöt – Tarjoaa ”osto-osaamista” TTH:n palveluiden hankintaan• TTH palvelutuottaja – Auttaa tunnistamaan asiakasyrityksen työkykyjohtamisen painopisteet (riippumattomasti ja yhdessä asiakaan kanssa) – Auttaa hallitsemaan oman toimittajaketjun palvelulaatua – Luo asiakastyytyväisyyttä (yksiselitteiset asiakasodotukset, ei syyttelyä) – Luo määrämuotoisuuttaa oman toimittajaketjun arviointiin – Mahdollistaa TTH:n lisäansainnan (laatubonus)17 5.9.2012
 18. 18. 18 5.9.2012

×