Fake news na Fóru dárců

I
1
Fórum dárců
04/2019
Fake news 2019
Média, sociální sítě, zpravodajské informace, fake news
2
Pozadí výzkumu
Fake news
2
Metodologie
CAWI - Online sběr dat na panelu respondentů v zemích Visegrádské skupiny
Terénní sběr dat – březen 2019
Velikost vzorku – 2500 respondentů (Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko)
Typ výběru – kvótní (pohlaví, věk, kraj)
Témata výzkumu
Média - zdroje informací, sledování témat, hlavní médium
Sociální sítě - využívání sociálních sítí, sdílení zpráv na sociálních sítích, sdílení jednotlivých témat, důvody sdílení
Zpravodajské informace - vnímání zpravodajských informací, zpravodajské informace a nesprávná fakta, informace o veřejně
prospěšném sektoru
Rozpoznání „fake news“
Výroky týkající se neziskového sektoru
33
Fake news
4
Zdroje zpravodajských informací o aktuálním dění
Fake news
4
„Kde a jak často jste v posledním týdnu získával/a zpravodajské informace o aktuálním dění?“
Nejčastějším médiem, prostřednictvím něhož získávají lidé informace, jsou webové stránky. Několikrát denně je využívá 46 % Čechů. Častější
využívání webových stránek je v Polsku (51 %). Nejméně využívají webové stránky na Slovensku (33 %).
Častěji využívají webové stránky muži (53 %) než ženy (39 %). A také mladí lidé do 29 let (56 %). U lidí starších 60 let využívají webové stránky
několikrát denně jen 37 %. Intenzita sledování webových stránek roste se vzděláním. Více sledují webové stránky proti zbytku republiky lidé z
Prahy.
Důležitým médiem stále zůstává televize. Alespoň jednou denně (zřejmě kvůli hlavním večerním zprávám) využívá jako informační zdroj 77 %
Čechů (SK - 76 %, PL - 66 %, HU - 67%). Televize je důležitá především pro ženy (79 %) a lidi starší 60 let (88 %).
Lidé se základním vzděláním výrazně častěji proti ostatním získávají informace několikrát denně z rádia, televize a především ze sociálních sítí.
Sociální sítě jsou nejdůležitějším médiem v Maďarsku (alespoň jednou denně 64 %), v Česku pouze 45 %, na Slovensku 52 %.
5
Sledování témat a aktuálním dění
Fake news
5
„Jak často jste v posledním týdnu sledoval/a následující témata, abyste se o aktuálním dění dozvěděl/a více?“
Nejčastěji sledovaným tématem je doprava a počasí (alespoň jedou denně 80 %), následuje domácí politická scéna (55 %) a lokální témata (46 %).
Proti Česku je na Slovensku více v popředí zájmu domácí politická scéna (alespoň jednou denně 66 %).
Témata, která souvisí s veřejně prospěšným sektorem, jsou sledována oproti ostatním tématům méně často.
Proti ostatním zemím je v Česku větší zájem o téma uprchlíci a migrace. Sledují ho více lidé v Praze a také u lidé se základním vzděláním.
6
Hlavní médium pro informace o domácí politice
Fake news
6
„Pokud byste měl/a mít k dispozici na tento týden jen jedno z uvedených médií pro informace o domácí politice, jaké byste si vybral/a?“
Hlavní médium pro získávání informací o domácí politice je s výraznou převahou Česká televize (27 %). Česká televize je hlavní médium
především pro lidi ve věku 45 – 59 let (32 %) a pro Prahu (34 %).
TV Nova je silnější u lidí se základním vzděláním (15 %) a na Moravě (14 %).
Novinky.cz pak pro mladé do 29 let (18 %).
Česká televize je dominantním médiem i v případě tématu sociálních, ekonomických problémů a informacích o možnosti zapojit se jako
dobrovolník.
7
Využívání sociálních sítí jako zdroje informací
Fake news
7
„Jak často jste v posledním týdnu využil/a uvedené sociální sítě jako zdroje informací o aktuálním dění? “
Sociální sítě jako zdroj informací o aktuálním dění využívají dvě třetiny Čechů.
Nejčastěji využívanou sociální sítí je Facebook. Alespoň jednou denně ho využívá 43 % Čechů (SK – 53 %, PL – 58 %, HU – 66 %).
Častěji využívají (alespoň jednou denně) Facebook ženy (44 %) než muži (41 %). Z hlediska věku nejčastěji používají Facebook mladší 29 let (71 %),
nejméně pak starší 60 let (32 %). Dále pak častěji využívají Facebook lidé se základním vzděláním (55 %), méně často v Praze (32 %).
Youtube a Instagram je doménou především mladých do 29 let. Alespoň jednou denně je využívá 30 % resp. 27 % mladých.
8
Sdílení zpráv na sociálních sítích
Fake news
8
„Jak často jste v posledním týdnu sdílel/a nějakou zprávu na sociální síti?“
Alespoň jednou sdílelo prostřednictvím sociálních sítí v posledním týdnu nějakou zprávu 45 % Čechů (SK – 55 %, PL – 49 %, HU - 38 %).
Sdílení zpráv je doménou především lidí se základním vzděláním (alespoň jednou týdně 62 %) a ve věku 45 – 59 let (52 %), u mladších 29 let
je to jen 44 %.
9
Sdílení jednotlivých témat na sociálních sítích
Fake news
9
„Jak často jste v posledním týdnu sdílel/a zprávu na sociální síti z následujících oblastí?“
Nejčastěji sdíleným tématem (alespoň jednou denně) je doprava a počasí (29 %), lokální témata (21 %), domácí politická scéna (20 %), sport (18 %)
a životní styl (18 %). Na Slovensku je častěji sdíleným tématem domácí politická scéna.
Pokud se jedná o sdílení alespoň jednou týdně, dominují lokální témata, životní styl a zdraví a medicína.
Zajímavostí je téma politické vtipy a politická satira, v Praze ho sdílí alespoň jednou denně 26 % lidí. Intenzivněji se sdílí i charita a dárcovství.
10
Důvody sdílení zpráv na sociálních sítích
Fake news
10
„Proč se rozhodnete sdílet nějakou zprávu na sociálních sítích?“
Nejčastějším důvodem ke sdílení zpráv na sociálních sítích je dát zprávu svým blízkým a fanouškům, co by jim nemělo uniknout (68 %), dále pak
možnost vyjádřit se k dění ve světě (54 %) a poukázat na palčivá společenská nebo ekologická témata a vyzvat přátelé k aktivitě (51 %).
Důvody sdílení zpráv na sociálních sítích je podobné ve všech zemích V4.
U mladých do 29 let je pak výrazně silnějším motivem tvorba svého profilu na sociálních sítích.
11
Vnímání zpravodajských informací
Fake news
11
„Do jaké míry souhlasíte s výroky, které se týkají vnímání zpravodajských informací?“
Lidé vnímají zprávy především tak, že jsou to informace, které je mohou zaujmout (78 %) a důležité informace, které se v životě hodí (72 %).
50 % Čechů si uvědomuje, že je těžké rozeznat skutečné zprávy od falešných. Množství každodenních zpráv je velké (49 %) a je těžké vybrat tu
nejdůležitější zprávu konkrétního dne (53 %).
12
Zpravodajské informace a nesprávná fakta
Fake news
12
„Do jaké míry souhlasíte s výroky, které se týkají zpravodajských informací, které mohou obsahovat nesprávná fakta?“
Lidé důvěřuji více zprávám v tradičních médiích, než zprávám na sociálních sítích (75 %). (SK – 74 %, PL – 57 %, HU – 58 %). Důvěru v ně mají
především lidé s vysokoškolským vzděláním (82 %) a lidé nad 60 let (81 %).
Nicméně je znát, že kvůli falešným zprávám už nemají takovou důvěru ke zprávám obecně (42 %) (SK – 48 %, PL – 47 %, HU – 45 %).
Určitý rozpor je cítit v mínění, že novináři do zpráv záměrně projektují svůj subjektivní pohled (53 %), zároveň ale novináři nejsou neomylní, v
zásadě se snaží o objektivní zpravodajství (47 %).
13
Důvěryhodnost informací o veřejně prospěšném sektoru
Fake news
13
„Nakolik jsou pro vás důvěryhodné zpravodajské informace z oblasti činnosti veřejně prospěšných organizací?“
Zpravodajské informace o veřejně prospěšných organizacích sleduje 73 % Čechů (SK – 79 %, PL – 82 %, HU - 78 %).
Sledování takových zpráv je podobné napříč všemi věkovými skupinami.
Zprávy jsou považovány za důvěryhodné pro 61 % z těch, kteří zprávy sledují (SK – 70 %, PL – 75 %, HU – 62 %).
To se týká častěji žen (68 %) a vysokoškolsky vzdělaných (65 %).
14
Rozpoznání „fake news“
Fake news
14
„Jak věříte své schopnosti rozeznat ´fake news´? Jak jste si jistý/á, že je rozeznáte?“
Tím, že rozeznají „fake news“, je si jistých 65 % Čechů (SK – 66 %, PL – 82 %, HU - 62 %).
Častěji jsou si jistí muži (75 %) než ženy (53%). Dále pak mladí do 29 let (84 %) a vysokoškolsky vzdělaní (75 %). Nejméně jistí jsou si lidé
starší 60 let (54 %) a lidé se základním vzděláním (57 %).
15
Výroky týkající se neziskového sektoru
Fake news
15
„Do jaké míry věříte následujícím výrokům?“
Pouze 54 % Čechů si uvědomuje, že nejvíc státem financovaná nezisková organizace je Fotbalová asociace ČR. Častěji tomu věří ženy (57 %) než
muži (50 %).
Ostatní výroky jsou nepravdivé nebo nesmyslné, i tak se najde skupiny 30 – 50 % lidí, kteří jim věří.
Důvěry v tyto výroky je nejsilnější v Česku, následuje Slovensko. Znatelně nižší důvěra v tyto výroky je v Polsku a Maďarsku.
Častěji takovým výrokům věří muži než ženy. Důvěry v tyto výroky roste s věkem a se snižujícím se vzděláním. Nižší důvěra v tyto výroky je v Praze.
1616
Závěr …
1717
18
Katedrále Notre-Dame
18
1919
2020
21
Autor
Kontakt
21made with ♥ InsightLab, 2018
InsightLab, s.r.o.
info@insightlab.cz
www.insightlab.cz
Pobřežní 394/12 IČO: 01477641
186 00 – Praha 8 DIČ: CZ01477641
Registrace u Úřadu pro ochranu osobních
údajů číslo: 00048487
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 207029.
Radek Jiříčný
radek.jiricny@insightlab.cz
1 of 21

Recommended

Česká média dnes aneb Pokus o kontext k aktuální debatě by
Česká média dnes aneb Pokus o kontext k aktuální debatěČeská média dnes aneb Pokus o kontext k aktuální debatě
Česká média dnes aneb Pokus o kontext k aktuální debatěJosef Šlerka
1.8K views21 slides
Dezinformační weby a zpravodajství v ČR by
Dezinformační weby a zpravodajství v ČRDezinformační weby a zpravodajství v ČR
Dezinformační weby a zpravodajství v ČRJosef Šlerka
1.3K views19 slides
Konzumace zpravodajství pro Google Feedback Group by
Konzumace zpravodajství pro Google Feedback GroupKonzumace zpravodajství pro Google Feedback Group
Konzumace zpravodajství pro Google Feedback GroupSTEM/MARK
407 views11 slides
Atlas konspirací by
Atlas konspiracíAtlas konspirací
Atlas konspiracíJosef Šlerka
794 views31 slides
Fd listopad 2019 - prezentace - final by
Fd  listopad 2019 - prezentace - finalFd  listopad 2019 - prezentace - final
Fd listopad 2019 - prezentace - finalInsightLab
182 views16 slides
Digitální média v roce 2015 podle reuters institutu by
Digitální média v roce 2015 podle reuters institutuDigitální média v roce 2015 podle reuters institutu
Digitální média v roce 2015 podle reuters institutuMŠMT IPN KREDO
176 views10 slides

More Related Content

Similar to Fake news na Fóru dárců

Twinrix Brand Challenge: vítězný návrh komunikační strategie - část 1 by
Twinrix Brand Challenge: vítězný návrh komunikační strategie - část 1 Twinrix Brand Challenge: vítězný návrh komunikační strategie - část 1
Twinrix Brand Challenge: vítězný návrh komunikační strategie - část 1 Kateřina Kropáčová
461 views11 slides
Internet ve společnosti a společnost na Internetu by
Internet ve společnosti a společnost na InternetuInternet ve společnosti a společnost na Internetu
Internet ve společnosti a společnost na InternetuPetr Lupac
299 views40 slides
Crowdfunding, výzkum na téma dárcovství v ČR. by
Crowdfunding, výzkum na téma dárcovství v ČR.Crowdfunding, výzkum na téma dárcovství v ČR.
Crowdfunding, výzkum na téma dárcovství v ČR.InsightLab
490 views15 slides
Contagious svět s covidem a dál by
Contagious svět s covidem a dálContagious svět s covidem a dál
Contagious svět s covidem a dálTomas Pflanzer
263 views35 slides
Závěrečná zpráva studie - Svoboda projevu a její omezování by
Závěrečná zpráva studie - Svoboda projevu a její omezováníZávěrečná zpráva studie - Svoboda projevu a její omezování
Závěrečná zpráva studie - Svoboda projevu a její omezováníInsightLab
358 views14 slides
Mladí a Násilí z nenávisti 2014 - výzkumná zpráva #2 by
Mladí a Násilí z nenávisti 2014 - výzkumná zpráva #2Mladí a Násilí z nenávisti 2014 - výzkumná zpráva #2
Mladí a Násilí z nenávisti 2014 - výzkumná zpráva #2HateFree Culture
143 views38 slides

Similar to Fake news na Fóru dárců(20)

Twinrix Brand Challenge: vítězný návrh komunikační strategie - část 1 by Kateřina Kropáčová
Twinrix Brand Challenge: vítězný návrh komunikační strategie - část 1 Twinrix Brand Challenge: vítězný návrh komunikační strategie - část 1
Twinrix Brand Challenge: vítězný návrh komunikační strategie - část 1
Internet ve společnosti a společnost na Internetu by Petr Lupac
Internet ve společnosti a společnost na InternetuInternet ve společnosti a společnost na Internetu
Internet ve společnosti a společnost na Internetu
Petr Lupac299 views
Crowdfunding, výzkum na téma dárcovství v ČR. by InsightLab
Crowdfunding, výzkum na téma dárcovství v ČR.Crowdfunding, výzkum na téma dárcovství v ČR.
Crowdfunding, výzkum na téma dárcovství v ČR.
InsightLab490 views
Contagious svět s covidem a dál by Tomas Pflanzer
Contagious svět s covidem a dálContagious svět s covidem a dál
Contagious svět s covidem a dál
Tomas Pflanzer263 views
Závěrečná zpráva studie - Svoboda projevu a její omezování by InsightLab
Závěrečná zpráva studie - Svoboda projevu a její omezováníZávěrečná zpráva studie - Svoboda projevu a její omezování
Závěrečná zpráva studie - Svoboda projevu a její omezování
InsightLab358 views
Mladí a Násilí z nenávisti 2014 - výzkumná zpráva #2 by HateFree Culture
Mladí a Násilí z nenávisti 2014 - výzkumná zpráva #2Mladí a Násilí z nenávisti 2014 - výzkumná zpráva #2
Mladí a Násilí z nenávisti 2014 - výzkumná zpráva #2
HateFree Culture143 views
Jak internet mění přístup ke zpravodajství by Nielsen Admosphere
Jak internet mění přístup ke zpravodajstvíJak internet mění přístup ke zpravodajství
Jak internet mění přístup ke zpravodajství
Nielsen Admosphere1.8K views
Boj ČT proti novým médiím - Petr Žantovský by Jan Brychta
Boj ČT proti novým médiím - Petr ŽantovskýBoj ČT proti novým médiím - Petr Žantovský
Boj ČT proti novým médiím - Petr Žantovský
Jan Brychta1.2K views
Sociální sítě jako zdroj informací by CEINVE
Sociální sítě jako zdroj informacíSociální sítě jako zdroj informací
Sociální sítě jako zdroj informací
CEINVE 1.6K views
Úvod do mediální výchovy - verze pro studenty rozšiřujícího studia SŠ by Kamil Kopecky
Úvod do mediální výchovy - verze pro studenty rozšiřujícího studia SŠÚvod do mediální výchovy - verze pro studenty rozšiřujícího studia SŠ
Úvod do mediální výchovy - verze pro studenty rozšiřujícího studia SŠ
Kamil Kopecky1.8K views
NMI17 Alena Macková – Facebook, politici, občané: Politika v nepolitickém kom... by New Media Inspiration
NMI17 Alena Macková – Facebook, politici, občané: Politika v nepolitickém kom...NMI17 Alena Macková – Facebook, politici, občané: Politika v nepolitickém kom...
NMI17 Alena Macková – Facebook, politici, občané: Politika v nepolitickém kom...
Mladí a Násilí z nenávisti 2014 - výzkumná zpráva #1 by HateFree Culture
Mladí a Násilí z nenávisti 2014 - výzkumná zpráva #1Mladí a Násilí z nenávisti 2014 - výzkumná zpráva #1
Mladí a Násilí z nenávisti 2014 - výzkumná zpráva #1
HateFree Culture191 views
ZMENY V CESKU MUSI PRIJIT RYCHLE A JSOU NEZBYTNE by newspiritexist
ZMENY V CESKU MUSI PRIJIT RYCHLE A JSOU NEZBYTNEZMENY V CESKU MUSI PRIJIT RYCHLE A JSOU NEZBYTNE
ZMENY V CESKU MUSI PRIJIT RYCHLE A JSOU NEZBYTNE
newspiritexist283 views
Perfect crowd wisdom of crowds – volby do poslanecké sněmovny 2013 - report... by jardac
Perfect crowd  wisdom of crowds – volby do poslanecké sněmovny 2013 - report...Perfect crowd  wisdom of crowds – volby do poslanecké sněmovny 2013 - report...
Perfect crowd wisdom of crowds – volby do poslanecké sněmovny 2013 - report...
jardac372 views
Perfect crowd wisdom of crowds – volby do poslanecké sněmovny 2013 - report... by Perfect Crowd
Perfect crowd  wisdom of crowds – volby do poslanecké sněmovny 2013 - report...Perfect crowd  wisdom of crowds – volby do poslanecké sněmovny 2013 - report...
Perfect crowd wisdom of crowds – volby do poslanecké sněmovny 2013 - report...
Perfect Crowd28.6K views

Fake news na Fóru dárců

 • 1. 1 Fórum dárců 04/2019 Fake news 2019 Média, sociální sítě, zpravodajské informace, fake news
 • 2. 2 Pozadí výzkumu Fake news 2 Metodologie CAWI - Online sběr dat na panelu respondentů v zemích Visegrádské skupiny Terénní sběr dat – březen 2019 Velikost vzorku – 2500 respondentů (Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko) Typ výběru – kvótní (pohlaví, věk, kraj) Témata výzkumu Média - zdroje informací, sledování témat, hlavní médium Sociální sítě - využívání sociálních sítí, sdílení zpráv na sociálních sítích, sdílení jednotlivých témat, důvody sdílení Zpravodajské informace - vnímání zpravodajských informací, zpravodajské informace a nesprávná fakta, informace o veřejně prospěšném sektoru Rozpoznání „fake news“ Výroky týkající se neziskového sektoru
 • 4. 4 Zdroje zpravodajských informací o aktuálním dění Fake news 4 „Kde a jak často jste v posledním týdnu získával/a zpravodajské informace o aktuálním dění?“ Nejčastějším médiem, prostřednictvím něhož získávají lidé informace, jsou webové stránky. Několikrát denně je využívá 46 % Čechů. Častější využívání webových stránek je v Polsku (51 %). Nejméně využívají webové stránky na Slovensku (33 %). Častěji využívají webové stránky muži (53 %) než ženy (39 %). A také mladí lidé do 29 let (56 %). U lidí starších 60 let využívají webové stránky několikrát denně jen 37 %. Intenzita sledování webových stránek roste se vzděláním. Více sledují webové stránky proti zbytku republiky lidé z Prahy. Důležitým médiem stále zůstává televize. Alespoň jednou denně (zřejmě kvůli hlavním večerním zprávám) využívá jako informační zdroj 77 % Čechů (SK - 76 %, PL - 66 %, HU - 67%). Televize je důležitá především pro ženy (79 %) a lidi starší 60 let (88 %). Lidé se základním vzděláním výrazně častěji proti ostatním získávají informace několikrát denně z rádia, televize a především ze sociálních sítí. Sociální sítě jsou nejdůležitějším médiem v Maďarsku (alespoň jednou denně 64 %), v Česku pouze 45 %, na Slovensku 52 %.
 • 5. 5 Sledování témat a aktuálním dění Fake news 5 „Jak často jste v posledním týdnu sledoval/a následující témata, abyste se o aktuálním dění dozvěděl/a více?“ Nejčastěji sledovaným tématem je doprava a počasí (alespoň jedou denně 80 %), následuje domácí politická scéna (55 %) a lokální témata (46 %). Proti Česku je na Slovensku více v popředí zájmu domácí politická scéna (alespoň jednou denně 66 %). Témata, která souvisí s veřejně prospěšným sektorem, jsou sledována oproti ostatním tématům méně často. Proti ostatním zemím je v Česku větší zájem o téma uprchlíci a migrace. Sledují ho více lidé v Praze a také u lidé se základním vzděláním.
 • 6. 6 Hlavní médium pro informace o domácí politice Fake news 6 „Pokud byste měl/a mít k dispozici na tento týden jen jedno z uvedených médií pro informace o domácí politice, jaké byste si vybral/a?“ Hlavní médium pro získávání informací o domácí politice je s výraznou převahou Česká televize (27 %). Česká televize je hlavní médium především pro lidi ve věku 45 – 59 let (32 %) a pro Prahu (34 %). TV Nova je silnější u lidí se základním vzděláním (15 %) a na Moravě (14 %). Novinky.cz pak pro mladé do 29 let (18 %). Česká televize je dominantním médiem i v případě tématu sociálních, ekonomických problémů a informacích o možnosti zapojit se jako dobrovolník.
 • 7. 7 Využívání sociálních sítí jako zdroje informací Fake news 7 „Jak často jste v posledním týdnu využil/a uvedené sociální sítě jako zdroje informací o aktuálním dění? “ Sociální sítě jako zdroj informací o aktuálním dění využívají dvě třetiny Čechů. Nejčastěji využívanou sociální sítí je Facebook. Alespoň jednou denně ho využívá 43 % Čechů (SK – 53 %, PL – 58 %, HU – 66 %). Častěji využívají (alespoň jednou denně) Facebook ženy (44 %) než muži (41 %). Z hlediska věku nejčastěji používají Facebook mladší 29 let (71 %), nejméně pak starší 60 let (32 %). Dále pak častěji využívají Facebook lidé se základním vzděláním (55 %), méně často v Praze (32 %). Youtube a Instagram je doménou především mladých do 29 let. Alespoň jednou denně je využívá 30 % resp. 27 % mladých.
 • 8. 8 Sdílení zpráv na sociálních sítích Fake news 8 „Jak často jste v posledním týdnu sdílel/a nějakou zprávu na sociální síti?“ Alespoň jednou sdílelo prostřednictvím sociálních sítí v posledním týdnu nějakou zprávu 45 % Čechů (SK – 55 %, PL – 49 %, HU - 38 %). Sdílení zpráv je doménou především lidí se základním vzděláním (alespoň jednou týdně 62 %) a ve věku 45 – 59 let (52 %), u mladších 29 let je to jen 44 %.
 • 9. 9 Sdílení jednotlivých témat na sociálních sítích Fake news 9 „Jak často jste v posledním týdnu sdílel/a zprávu na sociální síti z následujících oblastí?“ Nejčastěji sdíleným tématem (alespoň jednou denně) je doprava a počasí (29 %), lokální témata (21 %), domácí politická scéna (20 %), sport (18 %) a životní styl (18 %). Na Slovensku je častěji sdíleným tématem domácí politická scéna. Pokud se jedná o sdílení alespoň jednou týdně, dominují lokální témata, životní styl a zdraví a medicína. Zajímavostí je téma politické vtipy a politická satira, v Praze ho sdílí alespoň jednou denně 26 % lidí. Intenzivněji se sdílí i charita a dárcovství.
 • 10. 10 Důvody sdílení zpráv na sociálních sítích Fake news 10 „Proč se rozhodnete sdílet nějakou zprávu na sociálních sítích?“ Nejčastějším důvodem ke sdílení zpráv na sociálních sítích je dát zprávu svým blízkým a fanouškům, co by jim nemělo uniknout (68 %), dále pak možnost vyjádřit se k dění ve světě (54 %) a poukázat na palčivá společenská nebo ekologická témata a vyzvat přátelé k aktivitě (51 %). Důvody sdílení zpráv na sociálních sítích je podobné ve všech zemích V4. U mladých do 29 let je pak výrazně silnějším motivem tvorba svého profilu na sociálních sítích.
 • 11. 11 Vnímání zpravodajských informací Fake news 11 „Do jaké míry souhlasíte s výroky, které se týkají vnímání zpravodajských informací?“ Lidé vnímají zprávy především tak, že jsou to informace, které je mohou zaujmout (78 %) a důležité informace, které se v životě hodí (72 %). 50 % Čechů si uvědomuje, že je těžké rozeznat skutečné zprávy od falešných. Množství každodenních zpráv je velké (49 %) a je těžké vybrat tu nejdůležitější zprávu konkrétního dne (53 %).
 • 12. 12 Zpravodajské informace a nesprávná fakta Fake news 12 „Do jaké míry souhlasíte s výroky, které se týkají zpravodajských informací, které mohou obsahovat nesprávná fakta?“ Lidé důvěřuji více zprávám v tradičních médiích, než zprávám na sociálních sítích (75 %). (SK – 74 %, PL – 57 %, HU – 58 %). Důvěru v ně mají především lidé s vysokoškolským vzděláním (82 %) a lidé nad 60 let (81 %). Nicméně je znát, že kvůli falešným zprávám už nemají takovou důvěru ke zprávám obecně (42 %) (SK – 48 %, PL – 47 %, HU – 45 %). Určitý rozpor je cítit v mínění, že novináři do zpráv záměrně projektují svůj subjektivní pohled (53 %), zároveň ale novináři nejsou neomylní, v zásadě se snaží o objektivní zpravodajství (47 %).
 • 13. 13 Důvěryhodnost informací o veřejně prospěšném sektoru Fake news 13 „Nakolik jsou pro vás důvěryhodné zpravodajské informace z oblasti činnosti veřejně prospěšných organizací?“ Zpravodajské informace o veřejně prospěšných organizacích sleduje 73 % Čechů (SK – 79 %, PL – 82 %, HU - 78 %). Sledování takových zpráv je podobné napříč všemi věkovými skupinami. Zprávy jsou považovány za důvěryhodné pro 61 % z těch, kteří zprávy sledují (SK – 70 %, PL – 75 %, HU – 62 %). To se týká častěji žen (68 %) a vysokoškolsky vzdělaných (65 %).
 • 14. 14 Rozpoznání „fake news“ Fake news 14 „Jak věříte své schopnosti rozeznat ´fake news´? Jak jste si jistý/á, že je rozeznáte?“ Tím, že rozeznají „fake news“, je si jistých 65 % Čechů (SK – 66 %, PL – 82 %, HU - 62 %). Častěji jsou si jistí muži (75 %) než ženy (53%). Dále pak mladí do 29 let (84 %) a vysokoškolsky vzdělaní (75 %). Nejméně jistí jsou si lidé starší 60 let (54 %) a lidé se základním vzděláním (57 %).
 • 15. 15 Výroky týkající se neziskového sektoru Fake news 15 „Do jaké míry věříte následujícím výrokům?“ Pouze 54 % Čechů si uvědomuje, že nejvíc státem financovaná nezisková organizace je Fotbalová asociace ČR. Častěji tomu věří ženy (57 %) než muži (50 %). Ostatní výroky jsou nepravdivé nebo nesmyslné, i tak se najde skupiny 30 – 50 % lidí, kteří jim věří. Důvěry v tyto výroky je nejsilnější v Česku, následuje Slovensko. Znatelně nižší důvěra v tyto výroky je v Polsku a Maďarsku. Častěji takovým výrokům věří muži než ženy. Důvěry v tyto výroky roste s věkem a se snižujícím se vzděláním. Nižší důvěra v tyto výroky je v Praze.
 • 17. 1717
 • 19. 1919
 • 20. 2020
 • 21. 21 Autor Kontakt 21made with ♥ InsightLab, 2018 InsightLab, s.r.o. info@insightlab.cz www.insightlab.cz Pobřežní 394/12 IČO: 01477641 186 00 – Praha 8 DIČ: CZ01477641 Registrace u Úřadu pro ochranu osobních údajů číslo: 00048487 Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 207029. Radek Jiříčný radek.jiricny@insightlab.cz