NNO a dobrovolnictví z pohledu občanů, firem a státu po 10 letech

898 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
898
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
14
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

NNO a dobrovolnictví z pohledu občanů, firem a státu po 10 letech

 1. 1. NNO a dobrovolnictví z pohledu občanů, firem a státu po 10 letech Klára Aronová, Jiří Tošner Na P oříčí 12, 110 00 Praha 1 tel.: 224 872 075-7 , fax: 224 872 076 e-mail: [email_address] http://www. hest . cz http://www. dobrovolnik . cz  
 2. 2. D obrovolníci v NNO
 3. 3. D obrovolníci v NNO
 4. 4. D obrovolníci v NNO
 5. 5. D obrovolníci v NNO
 6. 6. D obrovolnictví a ob č anská spole č nost <ul><li>Mýty o dobrovolnictví </li></ul><ul><li>D obrovolnictví není o běť </li></ul><ul><li>D obrovolníci nejsou lidé s nenapln ě ným volným č asem nebo chyb ě jícími rodinnými vazbami, ale naopak jsou to často humanisticky orientovaní jedinci, sociáln ě integrovaní a aktivní v mnoha dalších činnostech. </li></ul>
 7. 7. D obrovolnictví a ob č anská spole č nost <ul><li>Mýty o dobrovolnictví </li></ul><ul><li>D obrovolnictví není zcela zadarmo </li></ul><ul><li>Mzda koordinátor a dobrovolník ů j e dob ř e vynalo ž ena a bohat ě vyvá ž ena č inností dobrovolník ů z hled iska odpracovaných hodin i  z hled iska kvality služeb organizace . </li></ul>
 8. 8. D obrovolnictví a ob č anská spole č nost <ul><li>Mýty o dobrovolnictví </li></ul><ul><li>D obrovolnictví není amatérismus </li></ul><ul><li>A by byla dobrovolná pomoc ú č inná, je t ř eba jí efektivní organizov at . </li></ul><ul><li>Dobrovolnický program m ůž e zvýš i t nejen výkonnost, ale i profesionalitu neziskové organizace a p ři tom nic neubírá z tvo ř ivosti a spontaneity dobrovolníků. </li></ul>
 9. 9. D obrovolnictví a ob č anská spole č nost <ul><li>Mýty o dobrovolnictví </li></ul><ul><li>D obrovoln íci ne jsou levná pracovní síla </li></ul><ul><li>D obrovolník by nem ě l nahrazovat práci profesionál ů a nem ě l by d ě lat č innosti, do kterých se nikomu nechce. </li></ul><ul><li>Objednat si dobrovolníky jako p ř edem p ř ipravený a hotový nástroj – o tom dobrovolnictví není. </li></ul>
 10. 10. Hranice dobrovolnictví <ul><li>Trojí hranice: </li></ul><ul><li>- hranice odpovědnosti – za co může být odpovědný dobrovolník,; </li></ul><ul><li>hranice motivace – jaké činnosti jsou pro dobrovolníky motivující (mytí nádobí, výměna jehel …), </li></ul><ul><li>hranice dobrovolník x klient – dobrovolník není klient </li></ul>
 11. 11. D obrovolnictví a ob č anská spole č nost <ul><li>Výzkumy forem filantropie jsou vždy odhadem skutečného stavu. </li></ul><ul><li>Přes nepřesnost statistik můžeme tvrdit, že v ochotě pomáhat druhým máme dluh. </li></ul><ul><li>A to zejména oproti zemím, k nimž se rádi připodobňujeme a jejichž tržní mechanismy napodobujeme. </li></ul>
 12. 12. D obrovolníci a § <ul><li>Dobrovolnictví je občanskoprávní vztah, který může být uzavřen písemně, ale v řadě případů je uzavřen pouze ústně . </li></ul>
 13. 13. D obrovolníci a § Zákon o dobrovolnické službě ( www.mvcr.cz ) Zákon se vztahuje pouze na akreditované organizace, dobrovolnictví ve všech ostatních případech si může uchovat svoji nezávislost. Je na každé NNO, aby zvážila, do jaké míry je akreditace dobrovolnické služby pro ni přínosná.
 14. 14. <ul><li>(§ 1 odst. 1, návrhu nového zákona): </li></ul><ul><li>(1) Dobrovolnictví je činnost konaná dobrovolníky, kteří se ze své vůle rozhodnou věnovat svůj čas, znalosti a zkušenosti aktivitám konaným ve veřejném zájmu. Činí tak bez nároku na odměnu, a to organizovaně nebo samostatně. </li></ul>Zákon o dobrovolnictví a dobrovolnické službě
 15. 15. <ul><li>(§ 3 návrhu nového zákona): </li></ul><ul><li>(1) V případě dobrovolnictví vykonávaného organizovaně a po dobu delší jak 3 měsíce, vydá právnická nebo fyzická osoba dobrovolníkovi na vyžádání Osvědčení o výkonu dobrovolnictví. Náležitosti osvědčení stanoví prováděcí právní předpis . </li></ul><ul><li>(2) Příjemce veřejné finanční podpory je oprávněn do své spoluúčasti na projektu zahrnout i práci dobrovolníků, v případě, že tak stanoví dárce. </li></ul>Zákon o dobrovolnictví a dobrovolnické službě
 16. 16. D obrovolníci a § <ul><li>Zákon č. 108/2006, Sb. o sociálních službách </li></ul><ul><ul><li>Podle § 115 novely zákona: Při poskytování sociálních služeb působí rovněž dobrovolníci za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem. </li></ul></ul><ul><li>Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné </li></ul><ul><li>nouzi (novela z roku 2009) </li></ul><ul><li>Nový pojem - veřejná služba </li></ul><ul><li>Věstník MZ ČR č. 6/2009 ( www.mzcr.cz ) </li></ul><ul><li>Metodické doporučení pro zavedení dobrovolnického </li></ul><ul><li>programu v nemocnicích </li></ul>
 17. 17. Vzájemná a veřejná prospěšnost <ul><li>- nový občanský zákoník? </li></ul><ul><li>zákon o veřejně prospěšných organizacích? </li></ul><ul><li>Všechny formy dobrovolnictví jsou prospěšné dobrovolníkům, příjemcům jejich pomoci i celé společnosti. </li></ul><ul><li>. </li></ul>
 18. 18. Dobrovolnictví firem <ul><li>Jaký to má přínos pro firmy: </li></ul><ul><li>společenskou prestiž </li></ul><ul><li>ocenění zaměstnanci (firma na ně myslí, na jejich zájmy a potřeby – nabízí jim něco jiného, ukazuje, že jsou i jiné důležité věci ve společnosti – společná (nejen společenská) odpovědnost za něco) </li></ul><ul><li>může to být forma teambuildingu pro zaměstnance (natírání plotu…), pokud se pro ni samozřejmě sami rozhodnou </li></ul><ul><li>stmelení kolektivu – společně jdeme za nějakou smysluplnou věcí </li></ul><ul><li>bližší poznání zaměstnanců – jejich motivace, možností, přání, otevírání osobních témat, a pod. </li></ul>
 19. 19. Dobrovolnictví firem <ul><li>součást konceptu společenské odpovědnosti firem </li></ul><ul><li>užitečné nejen pro NNO, ale i pro firmu a její zaměstnance </li></ul><ul><li>potřeba propojení s firemní kulturou </li></ul><ul><li>motivace zaměstnanců k vlastní dobrovolnické iniciativě </li></ul>
 20. 20. Dobrovolnictví a municipality <ul><li>Význam dobrovolnictví pro obnovení důvěry a přetrhaných vazeb mezi lidmi a zároveň pro rozvoj města a kvality života jeho občanů. </li></ul><ul><li>Rehabilitace dobrovolnictví v ČR jako příspěvek k rehabilitaci celé společnosti. </li></ul>
 21. 21. Kam směřuje dobrovolnictví <ul><li>dobrovolnictví jako odraz stavu společnosti </li></ul><ul><li>vyspělé „západní“ země, posun hodnot - od členství k individuální realizaci </li></ul><ul><li>specifický stav ČR – „od každého něco“ </li></ul><ul><ul><li>obnova forem sdružování občanů po r. 1989 </li></ul></ul><ul><ul><li>motivace k individuálnímu úspěchu a kariéře </li></ul></ul>
 22. 22. Co přináší dobrovolníkovi Dobrovolnictví není ob ěť , ale p ř irozený projev ob č anské zralosti. Opravdovým dobrovolníkem se stává opravdu svobodný člověk, který se sám rozhodne někomu či něčemu pomoci. P ř ináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji pot ř ebuje, ale zárove ň přináší dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, nov é zkušenost i a dovednost i, obohacení v mezilidských vztazích.
 23. 23. <ul><li>Na P oříčí 12, 110 00 Praha 1 </li></ul><ul><li>tel.: 224 872 075-7 , fax: 224 872 076 </li></ul><ul><li>e-mail: [email_address] </li></ul><ul><li>http://www.hest.cz </li></ul><ul><li>http://www.dobrovolnik.cz </li></ul><ul><li>Děkujeme za pozornost a čekáme na vaše nové podněty </li></ul><ul><li>Klára Aronová Jiří Tošner </li></ul><ul><li>[email_address] [email_address] </li></ul>

×