Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Evaluace českého onkologickéo projektu v Srbsku 2015

 1. Z Á V Ě R E Č N Á P R E Z E N T A C E Z E V A L U A C E , V P R A Z E 1 . 1 0 . 2 0 1 5 I N G . I N K A P I B I L O V A , M A S M U D R . V A C L A V P E C H A T A N J A M E N I C A N I N , M A M G R . L U K Á Š B U M B Á L E K Podpora prevence rakoviny u žen v regionu Šumadija v Srbsku
 2. Cíl projektu: prevence a včasná diagnostika rakoviny prsu a děloţního čípku u 4.000 ţen 10,5 mil. Kč vybavení vozidla školení osvěta vyšetření koordinace 2010 – 2012 (28 měsíců)
 3. Média Osvěta Vyšetření Léčba Workshopy Vyšetření ve vesnicích Léčba v Domu zdraví Léčba v klinickém centru Návazná vyšetření Vyšetření prováděli proškolení lékaři a sestry ze stejného Domu zdraví, kde se poté ţeny léčily Dobrovolníci
 4. Do evaluace dopadu zapojeni klíčoví aktéři včetně 52 ţen ve vesnicích, 14 pacientek a 14 lékařů
 5. Vyšetření pomohla připravit pacientky a ţeny i pro národní screening (2013) • Rakovina děloţního čípku 30/100.000 • Rakovina prsu 69/100.000 • Některé ţeny nebyly u gynekologa desítky let, nevěřily doktorům • Asi 30% nemělo pojištění • Gynekologové nepracovali ve vesnicích
 6. Plán: vyšetřit 4.000 ţen
 7. Vyšetřeno 4.292 ţen = 52 % všech vesnických ţen!
 8. Třetina ţen s gynekologickými obtíţemi 36 % mělo různé gynekologické problémy
 9. Tři čtvrtiny s podezřením na rakovinu šly na další vyšetření 36 % mělo různé gynekologické problémy 5,6 % mělo podezření na rakovinu, ¾ šla na návazná vyšetření
 10. Rakovinu mělo 10krát více ţen, neţ je průměr Srbska - u 88% byla zachycena včas 36 % mělo různé gynekologické problémy 5,6 % mělo podezření na rakovinu, ¾ šla na návazná vyšetření 2,33 % mělo prekancerózu 0,33 %, tedy 14 pacientek mělo rakovinu
 11. Většina ţen se léčí a mají větší šanci přeţít. Včetně ţen bez pojištění a prostředků
 12. Projekt pomohl zvýšit úspěšnost Domu zdraví • Gynekologové se zkušeností z terénu • 2 proškolené cytoloţky • Vybavení • Více ţen registrovaných u gynekologa http://www.skriningsrbija.rs/eng/cervical-cancer-screening/ 05/2015 Výsledky národního screeningu • 85 % pozvaných ţen vyšetřeno (10 626) proti srbskému průměru 56 % • 4.02 % ţen s prekancerózou oproti srbskému průměru 0.6%, rakovina u 0.04 % oproti 0.06%
 13. Klíčové faktory úspěchu: Zaangaţovaní lidé & nízkoprahové sluţby • Aktivní dobrovolníci a skupiny ţen • Motivovaní lékaři, sestry a realizátoři • Rychlé, pohodlné vyšetření zdarma společně se sousedkami
 14. Udrţitelnost? Ţeny mají gynekology, ale jen některé chodí na vyšetření ve městech Bariéry: Povědomí u veřejnosti • Většina lidí nezná nesymptomatickou rakovinu • Většina lidí nezná svá práva ohledně preventivních vyšetření Systémové • Nízká dostupnost zdravotního pojištění • Omezená dostupnost vyšetření: přístup lékařů, produktivita • Nedostatek gynekologů hrazených z pojištění • Různorodá kvalita péče
 15. Mobilní zařízení je k dispozici. Nikdo zatím nechce hradit provozní náklady 450 Kč / os. Jen 1 neděle v měsíci 220 000 Kč ročně 480 vyšetřených ţen 12 zachráněných ţivotů!
 16. Relevance Efektivita Efektivnost Dopad Udrţitelnost Vizibilita Lidská práva a gender Řádná správa věcí veř. Komplementarita Potenciál pro spolupráci VYSOKÁ Spíše vysoká Spíše nízká NÍZKÁ Celkové hodnocení projektu
 17. Doporučení pro Českou rozvojovou agenturu v Srbsku  Zasadit se o změnu státní politiky, aby zajistila vyšetření nepojištěných ţen a zavedla obdobný screening ve vesnických regionech Srbska.  Dále posilovat povědomí o prevenci rakoviny na školách a zmobilizovat veřejnost k vyšetření.  Nabídnout experty, posilování kapacit a twinning:  Výzkum / testování typů viru HPV v Kragujevaci  Správa národních onkologických dat pro tvorbu politik  Revize postupů při vyšetření prsů s cílem zvýšit produktivitu  Školení lékařů / mediků v léčbě rakoviny na míru  Posílení sdruţení pacientek s rakovinou, posílení sluţeb pacientům, osvěty a ovlivňování institucí
 18.  Zmapovat klíčové aktéry, zapojovat je do celého projektu  Vést komplexní projekty formou pruţnějších dotací  Zahrnovat „advocacy“ na podporu dopadů a udrţitelnosti  Proškolit pracovníky ZÚ v řízení projektového cyklu, včetně monitoringu zaměřeného na výsledky  Poţadovat evaluaci ve velkých rozvojových projektech.  Zváţit vzájemnou výměnu expertů a propagovat ji mezi realizátory dřívějších projektů. Doporučení pro Českou rozvojovou agenturu na systémové úrovni
 19. Z Á V Ě R E Č N Á P R E Z E N T A C E Z E V A L U A C E , V P R A Z E 1 . 1 0 . 2 0 1 5 I N G . I N K A P I B I L O V A , M A S M U D R . V A C L A V P E C H A T A N J A M E N I C A N I N , M A M G R . L U K Á Š B U M B Á L E K Děkujeme!
 20. Metodika evaluace Omezení: Statistiky o pacientkách, data o léčbě Studium dokumentů Rozhovory Skupinové diskuse Fokusní skupiny Návštěvy zařízení Pozorování Prezentace v Srbsku Návrh evaluační zprávy Prezentace v ČR Studium dokumentů Rozhovory Průběţná zpráva Terénní výzkum 06-07/2015 Úvodní fáze 06/2015 Záverečná fáze 07-09/2015
 21. 21
 22. 22
Advertisement