Successfully reported this slideshow.

Evaluace českého onkologickéo projektu v Srbsku 2015

0

Share

Loading in …3
×
1 of 22
1 of 22

Evaluace českého onkologickéo projektu v Srbsku 2015

0

Share

Download to read offline

Projekt Podpora prevence rakoviny u žen v regionu Šumadija realizovala Charita Česká republika (ČR) a Oaza Sigurnosti v Srbsku v letech 2010 až 2012 jako veřejnou zakázku. Celkové náklady ve výši 10,5 mil. CZK (552 632 USD) financovala Česká rozvojová agentura (ČRA, anglicky CZDA). Od června do října 2015 proběhla externí evaluace projektu, kterou zadalo Ministerstvo zahraničních věcí (MZV, anglicky MFA) a kterou realizoval evaluační tým společnosti Naviga4. Hlavní zjištění a závěry k evaluaci projektu jsou uvedeny v prezentaci. Celá zpráva je k dispozici zde: http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/dvoustranna_zrs_cr/evaluace/index.html.

Projekt Podpora prevence rakoviny u žen v regionu Šumadija realizovala Charita Česká republika (ČR) a Oaza Sigurnosti v Srbsku v letech 2010 až 2012 jako veřejnou zakázku. Celkové náklady ve výši 10,5 mil. CZK (552 632 USD) financovala Česká rozvojová agentura (ČRA, anglicky CZDA). Od června do října 2015 proběhla externí evaluace projektu, kterou zadalo Ministerstvo zahraničních věcí (MZV, anglicky MFA) a kterou realizoval evaluační tým společnosti Naviga4. Hlavní zjištění a závěry k evaluaci projektu jsou uvedeny v prezentaci. Celá zpráva je k dispozici zde: http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/dvoustranna_zrs_cr/evaluace/index.html.

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Evaluace českého onkologickéo projektu v Srbsku 2015

 1. 1. Z Á V Ě R E Č N Á P R E Z E N T A C E Z E V A L U A C E , V P R A Z E 1 . 1 0 . 2 0 1 5 I N G . I N K A P I B I L O V A , M A S M U D R . V A C L A V P E C H A T A N J A M E N I C A N I N , M A M G R . L U K Á Š B U M B Á L E K Podpora prevence rakoviny u žen v regionu Šumadija v Srbsku
 2. 2. Cíl projektu: prevence a včasná diagnostika rakoviny prsu a děloţního čípku u 4.000 ţen 10,5 mil. Kč vybavení vozidla školení osvěta vyšetření koordinace 2010 – 2012 (28 měsíců)
 3. 3. Média Osvěta Vyšetření Léčba Workshopy Vyšetření ve vesnicích Léčba v Domu zdraví Léčba v klinickém centru Návazná vyšetření Vyšetření prováděli proškolení lékaři a sestry ze stejného Domu zdraví, kde se poté ţeny léčily Dobrovolníci
 4. 4. Do evaluace dopadu zapojeni klíčoví aktéři včetně 52 ţen ve vesnicích, 14 pacientek a 14 lékařů
 5. 5. Vyšetření pomohla připravit pacientky a ţeny i pro národní screening (2013) • Rakovina děloţního čípku 30/100.000 • Rakovina prsu 69/100.000 • Některé ţeny nebyly u gynekologa desítky let, nevěřily doktorům • Asi 30% nemělo pojištění • Gynekologové nepracovali ve vesnicích
 6. 6. Plán: vyšetřit 4.000 ţen
 7. 7. Vyšetřeno 4.292 ţen = 52 % všech vesnických ţen!
 8. 8. Třetina ţen s gynekologickými obtíţemi 36 % mělo různé gynekologické problémy
 9. 9. Tři čtvrtiny s podezřením na rakovinu šly na další vyšetření 36 % mělo různé gynekologické problémy 5,6 % mělo podezření na rakovinu, ¾ šla na návazná vyšetření
 10. 10. Rakovinu mělo 10krát více ţen, neţ je průměr Srbska - u 88% byla zachycena včas 36 % mělo různé gynekologické problémy 5,6 % mělo podezření na rakovinu, ¾ šla na návazná vyšetření 2,33 % mělo prekancerózu 0,33 %, tedy 14 pacientek mělo rakovinu
 11. 11. Většina ţen se léčí a mají větší šanci přeţít. Včetně ţen bez pojištění a prostředků
 12. 12. Projekt pomohl zvýšit úspěšnost Domu zdraví • Gynekologové se zkušeností z terénu • 2 proškolené cytoloţky • Vybavení • Více ţen registrovaných u gynekologa http://www.skriningsrbija.rs/eng/cervical-cancer-screening/ 05/2015 Výsledky národního screeningu • 85 % pozvaných ţen vyšetřeno (10 626) proti srbskému průměru 56 % • 4.02 % ţen s prekancerózou oproti srbskému průměru 0.6%, rakovina u 0.04 % oproti 0.06%
 13. 13. Klíčové faktory úspěchu: Zaangaţovaní lidé & nízkoprahové sluţby • Aktivní dobrovolníci a skupiny ţen • Motivovaní lékaři, sestry a realizátoři • Rychlé, pohodlné vyšetření zdarma společně se sousedkami
 14. 14. Udrţitelnost? Ţeny mají gynekology, ale jen některé chodí na vyšetření ve městech Bariéry: Povědomí u veřejnosti • Většina lidí nezná nesymptomatickou rakovinu • Většina lidí nezná svá práva ohledně preventivních vyšetření Systémové • Nízká dostupnost zdravotního pojištění • Omezená dostupnost vyšetření: přístup lékařů, produktivita • Nedostatek gynekologů hrazených z pojištění • Různorodá kvalita péče
 15. 15. Mobilní zařízení je k dispozici. Nikdo zatím nechce hradit provozní náklady 450 Kč / os. Jen 1 neděle v měsíci 220 000 Kč ročně 480 vyšetřených ţen 12 zachráněných ţivotů!
 16. 16. Relevance Efektivita Efektivnost Dopad Udrţitelnost Vizibilita Lidská práva a gender Řádná správa věcí veř. Komplementarita Potenciál pro spolupráci VYSOKÁ Spíše vysoká Spíše nízká NÍZKÁ Celkové hodnocení projektu
 17. 17. Doporučení pro Českou rozvojovou agenturu v Srbsku  Zasadit se o změnu státní politiky, aby zajistila vyšetření nepojištěných ţen a zavedla obdobný screening ve vesnických regionech Srbska.  Dále posilovat povědomí o prevenci rakoviny na školách a zmobilizovat veřejnost k vyšetření.  Nabídnout experty, posilování kapacit a twinning:  Výzkum / testování typů viru HPV v Kragujevaci  Správa národních onkologických dat pro tvorbu politik  Revize postupů při vyšetření prsů s cílem zvýšit produktivitu  Školení lékařů / mediků v léčbě rakoviny na míru  Posílení sdruţení pacientek s rakovinou, posílení sluţeb pacientům, osvěty a ovlivňování institucí
 18. 18.  Zmapovat klíčové aktéry, zapojovat je do celého projektu  Vést komplexní projekty formou pruţnějších dotací  Zahrnovat „advocacy“ na podporu dopadů a udrţitelnosti  Proškolit pracovníky ZÚ v řízení projektového cyklu, včetně monitoringu zaměřeného na výsledky  Poţadovat evaluaci ve velkých rozvojových projektech.  Zváţit vzájemnou výměnu expertů a propagovat ji mezi realizátory dřívějších projektů. Doporučení pro Českou rozvojovou agenturu na systémové úrovni
 19. 19. Z Á V Ě R E Č N Á P R E Z E N T A C E Z E V A L U A C E , V P R A Z E 1 . 1 0 . 2 0 1 5 I N G . I N K A P I B I L O V A , M A S M U D R . V A C L A V P E C H A T A N J A M E N I C A N I N , M A M G R . L U K Á Š B U M B Á L E K Děkujeme!
 20. 20. Metodika evaluace Omezení: Statistiky o pacientkách, data o léčbě Studium dokumentů Rozhovory Skupinové diskuse Fokusní skupiny Návštěvy zařízení Pozorování Prezentace v Srbsku Návrh evaluační zprávy Prezentace v ČR Studium dokumentů Rozhovory Průběţná zpráva Terénní výzkum 06-07/2015 Úvodní fáze 06/2015 Záverečná fáze 07-09/2015
 21. 21. 21
 22. 22. 22

×