Advertisement

Internet źródłem leadów kontaktowych każdego handlowca

managing director at inis sp. z o.o,
May. 12, 2016
Internet źródłem leadów kontaktowych każdego handlowca
Internet źródłem leadów kontaktowych każdego handlowca
Internet źródłem leadów kontaktowych każdego handlowca
Internet źródłem leadów kontaktowych każdego handlowca
Upcoming SlideShare
Generowanie leadów kontaktowych w Internecie, czyli jak marketer może ułatwić...Generowanie leadów kontaktowych w Internecie, czyli jak marketer może ułatwić...
Loading in ... 3
1 of 4
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you(20)

Similar to Internet źródłem leadów kontaktowych każdego handlowca(20)

Advertisement
Advertisement

Internet źródłem leadów kontaktowych każdego handlowca

  1. NOWA SPRZEDAŻ58 GRUDZIEŃ 2015 – STYCZEŃ 2016PARTNERZY WYDANIA: livespace „123456789” jakonumertelefonu,„XYZ” jakonazwafirmy– generowanie leadów nie jest łatwym procesem, bo wymaga podawania danych, których internauci nie chcąudostępniać.Stąd podajączęsto te fikcyjne, a nam pozostaje wyłącznie właściwy adres e-mail,ale to właśnie on pozwalanadalsze procesowaniesprzedaży.E-mailstajesię pierwszym krokiem do daleszej komunikacji,ale uzyskanie prawidłowego numeru telefonu jest istotne z punktu widzenia niektórych branż. Dlatego bardzo ważne jestuwiarygodnianie firmy w oczach internautów.A jak działać właściwie i jakie strategie komunikacji przyjąć,aby realizować założony cel, czyli sprzedaż? Jest na to kilka rozwiązań. INTERNET ŹRÓDŁEM LEADÓW KONTAKTOWYCH KAŻDEGO HANDLOWCA #NARZĘDZIA #GENEROWANIE LEADÓW  AUTOR: Judyta Mojżesz-Zimonczyk Dlaczego handlowiec nie powinien obawiać się generowania leadów? Przede wszyst- kim dlatego, że nie jest to działanie na szkodę handlowca, a w pewien sposób uzupełniające jego pracę i ułatwiające jego funkcjonowanie w firmie. Podstawą generowania leadów jest ich właściwe zdefiniowanie, tak aby marketer swoimi działaniami mógł zebrać i przekazać działowi handlowemu wartościowe kontakty. Niestety w rzeczywistości nie jest tak dobrze, jak mogłoby się wydawać, bo obie strony – za- równo dział marketingu, jak i handlowy – mają na sumieniu pewne grzeszki. Jakie? Bywa, że marketerzy przekazują „puste” kontakty swo- im handlowcom, a z drugiej strony ci zbyt póź- no kontaktują się z potencjalnymi klientami. Powoduje to,że muszą oni ten kontakt rozpocząć od początku, z uwzględnieniem obudowywania go w cechy, które są istotne z punktu widze- nia procesu sprzedaży. Jakie więc są niezbędne Z ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ M.IN.:  czym jest generowanie leadów i jak wpływa na pracę handlowców,  jakie działania ułatwiają pozyskiwanie leadów kontaktowych,  jak prowadzić wielo- kanałową komunikację online z wykorzystaniem czterech scenariuszy działań. elementy ułatwiające generowanie leadów? Poniżej wymieniam 10 najistotniejszych z mo- jego punktu widzenia. 1. Wartościowa oferta, czyli połączenie content i context marketingu. Bez względu na to, czy działaniem inicjującym zainteresowanie klienta jest e-mail, baner reklamowy, czy SMS, należy pamiętać,że klienci stają się coraz bardziej wymagający i wysyłanie im przypadkowej wia- domości nie ma sensu. Wartościowa oferta, czyli taka, która odpowiada potrzebom klienta i jest dostarczana mu w momencie ich pojawienia się, to jest istota precyzji dotarcia do niego. 2.Coświęcej,czylitzw.marchewka.To różnego rodzaju dodatki, które internauta może uzyskać dzięki danej ofercie i które mogą dodatkowo determinować jego wybór. A gratis ten może być różny, począwszy od standardowych ra- batów, poprzez darmowy dostęp do publikacji, e-book, wideo, udział w webinarium/szkoleniu/
  2. 59 konferencji, a na nielimitowanym internecie przez dany okres skończywszy. 3. Prosta strona docelowa (ang. landing page) niewymagająca szukania informacji po- magających podjąć decyzję, czy chce się pozo- stawić swoje dane, czy nie. W tym przypadku naj- ważniejszy jest jasny przekaz,czego dotyczy oferta i jaką korzyść można zyskać, korzystając z usług tej a nie innej firmy. Dodatkowo umieszczenie regulaminu oferty/promocji, a także polityki pry- watności w widocznym miejscu zdecydowanie zwiększa wiarygodność takiej oferty. 4. Właściwie przygotowany formularz kon- taktowy. Tutaj można zauważyć pewną zależność, a mianowicie: im mniej informacji chcemy wy- ciągnąć od internauty, tym więcej leadów można uzyskać i na odwrót – im więcej informacji, bar- dziej szczegółowych potrzebujemy, tym mniej le- adów zbieramy, ale za to bardziej wartościowych. Na początku planowania kampanii należy zasta- nowić się, do kogo kierowany jest nasz produkt/ usługa oraz które z informacji są niezbędne po to, aby nie zrazić do nas klienta, ale uzyskać o nim dane, z którymi można pracować dalej. 5. Uzupełnianie danych o nowe cechy. Może odbywać się to za pomocą kolejnych narzędzi wcześniej niewykorzystywanych, a także działań remarketingowych. Wówczas zbieramy informa- cje o tym, w co klikają nasi potencjalni klienci, co czytają i czym się interesują itd. Na tej podstawie możemy zbudować ich profile behawioralne. 6.Thankyou page,czyli podziękuj internaucie, że zainteresował się Twoją ofertą. Strony z po- dziękowaniamizapozostawienie danych to idealne narzędzie do zachęcenia klienta do kolejnego dzia- łania. Możesz to zrobić np. poprzez umieszczenie ikon i linków do profilów marki w mediach spo- łecznościowych typu: „Polub nasz fan page, a bę- dziesz na bieżąco z naszymi newsami” lub zachętę do subskrypcji newslettera: „Jako pierwszy dowiesz się o naszych produktach i ofertach specjalnych”. 7. Autorespondery. Marketing automation jeszcze kilka lat temu był tylko trendem, nato- miast dziś to jedna z podstaw skutecznych działań online. Stworzenie właściwej ścieżki komuni- kacji: od podziękowań za wypełnienie formu- larza, poprzez wysłanie linku aktywującego, aż po informowanie, na jakim etapie jest proces sprzedaży, powoduje, że w dobie dużego zabie- gania i otrzymywania wielu ofert nasza marka utrwali się w pamięci klienta, a on sam poczuje się „zaopiekowany” przez naszego konsultanta. 8. Darmowe korzystanie z produktu/testo- wanie w zamian za wystawienie opinii. Zachęć klienta do pozostawienia danych w zamian za próbkę produktu lub zaproponuj dostęp do nowej wersji narzędzia i poproś o wystawienie opinii. Zaangażowanie odbiorcy powoduje, że czuje się on ważny dla danej marki,a dodatkowo otrzymuje dużą korzyść w zamian za pozostawienie danych. 9. Lead nurturing, czyli przygotowanie klienta do zakupu. Budowanie świadomości i potrzeby zakupowej wśród klientów jest po- trzebne wówczas, gdy nie są gotowi na pod- pisanie umowy. Jak wynika z badań Forrester Research, właściwie przygotowane działa- nie może zwiększyć współczynnik konwersji nawet o połowę przy jednoczesnym obni- żeniu kosztu pozyskania leadu o jedną trze- cią. Podtrzymywanie wypracowanych relacji, oszczędna praca działu handlowego, stworzenie szansy na zakup w terminie, w którym klient będzie na to gotowy – to jedne z głównych ko- rzyści wynikających z lead nurturingu. 10. Potencjalny klient decydentem. „Dbając o Twój czas, chcemy, abyś to Ty wybrał najlep- szy dla ciebie moment kontaktu.” Czy taki Bywa, że marketerzy przekazują „puste” kontakty swoim handlowcom, a z drugiej strony ci zbyt późno kontaktują się z potencjalnymi klientami. Powoduje to, że muszą oni ten kontakt rozpocząć od początku, z uwzględnieniem obudowywania go w cechy, które są istotne z punktu widzenia procesu sprzedaży.  #NARZĘDZIA INTERNET ŹRÓDŁEM LEADÓW KONTAKTOWYCH KAŻDEGO HANDLOWCA
  3. NOWA SPRZEDAŻ60 GRUDZIEŃ 2015 – STYCZEŃ 2016PARTNERZY WYDANIA: livespace komunikat nie wpłynie pozytywnie na postrze- ganie marki? Nic bardziej nie irytuje niż „nękanie” przez konsultantów w go- dzinach pracy.Dając wybór, mamy pewność, że nasz potencjalny klient będzie miał czas i ochotę na roz- mowę, nie uciekając się do wymówek związanych z brakiem czasu. Powyższe elementy mogą być wykorzysty- wane w różnych kana- łach komunikacji. Ważne jest to, aby wiedzieć, jakie rozwiązania są najlepsze dla prezentowanej oferty, ponieważ nie każ- dy mechanizm wszędzie się sprawdzi. Należy podchodzić do produktu, a nawet branży, in- dywidualnie i wypracowywać działania, które przyniosą najlepszy efekt. A jaką ścieżkę ko- munikacji wybrać w praktyce, aby uzyskać jak najlepsze efekty z generowania leadów? Poniżej przedstawiono cztery scenariusze komunikacji online wykorzystujące różne narzędzia. Scenariusz 1.: E-mailing + działania remarketingowe (e-mail retargeting, display remarketing) = wypełnienie formularza, ankiety Założeniem scenariusza jest inicjacja działań e-mailem i przypominanie się, „śledzenie” odbior- cy ponowną reklamą. W jakiej formie? To zależy od produktu i grupy docelowej. Takie działanie może dotyczyć artykułu, który jest nieskompliko- wany, mało wymagający i skierowany do mas, ale jednocześnie sprzedaż nie może być domknięta poprzez kliknięcie „kup teraz”. Konieczny jest kon- takt z handlowcem. Branże, jakich może dotyczyć taka ścieżka działań,to sieci komórkowe,telewizja cyfrowa czy usługi hostingowe. W takiej sytuacji e-mailing może być odpowiedzią na pierwszą potrzebę internautów. Do tych niezdecydowa- nych można wysłać e-maila retargetingowego lub emitować kampanię display remarketingo- wą z tą samą ofertą, ale z dodatkowym rabatem. Oczywiście z możliwością wykorzystania go w określonym terminie. Połączenie trzech ele- mentów: rabatu, ograniczenia czasowego i ilościo- wego, skutecznie motywuje klienta do podjęcia decyzji. Koszt leada jest uzależniony od długości i stopnia skomplikowania formularza na landing page’u. W przypadku branży telekomunikacyjnej lead, czyli pozyskanie adresu e-mail, telefonu i imienia, kosztuje od ośmiu do 10 złotych. Scenariusz 2.: E-mailing + działania remarketingowe (e-mail retargeting, display remarketing) + call center = zweryfikowany lead Dołożenie do pierwszego scenariusza działań call center jest dedykowane dla branży finansowej.Call center pozwalaz masy zgłoszeń wyciągnąć najbar- dziej atrakcyjne leady sprzedażowe. Prewalidacja polega na dopytaniu,uzupełnieniu danych,które są ważne z punktu widzenia dalszego procesu sprze- dażowego. Przykładem uzyskiwanej informacji może być regionalizacja. Formularz zgłoszeniowy jest prosty.Konsultant call center natomiast dopy- tuje potencjalnego klienta o miejsce zamieszkania. Wówczas sieć sprzedaży może przekazywać taki lead do konkretnego handlowca z danego miasta, Co robić, by skutecznie generować leady? 1. Zapewnij wartość dla klienta. Wykorzystaj marketing treści i dopasuj komunikaty kontekstowo. 2. Zaoferuj „coś” dodatkowego. Może to być gratis albo rabat. 3. Przygotuj zrozumiały i wiarygodny landing page do zbierania leadów. 4. Stwórz prosty i użyteczny formularz do pozostawienia danych. 5. Zbuduj profile behawioralne swoich klientów. 6. Niech strona z podziękowaniem za pozostawienie danych zachęca do dalszej aktywności. 7. Wykorzystuj w komunikacji autorespondery. 8. Daj możliwość przetestowania produktu w zamian za pozostawienie danych. 9. Edukuj i przygotuj potencjalnego klienta do zakupu. Wykorzystaj lead nurturing. 10. Szanuj czas klienta. Daj mu możliwość wyboru terminu kontaktu.
  4. 61 PR & marketing manager,INIS sp.z o.o. Od sześciu lat związana z marketin- giem,a od ponad trzech lat w branży e-mail marketingowej. W INIS pro- wadzi działania z zakresu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej firmy oraz szeroko rozumianego marketingu. Autorka licznych publikacji branżo- wych.Należy do grona szczęśliwców, dla których praca jest ich pasją. NAPISZ DO AUTORKI: judyta@inis.pl  Judyta Mojżesz-Zimonczyk AUTORKA: dzięki czemu lead jest dalej procesowany. Oprócz miejsca zamieszkania weryfikowane są tzw. wa- runki brzegowe,rozumiane jako właściwy wiek do uzyskania kredytu, wpisanie do Biura Informacji Kredytowej czy suma miesięcznych obciążeń. Dlaczego działania takie są korzystne z punktu widzenia firmy? Ponieważ do działań związanych z e-mailingiem reklamowym, czyli pozyskaniem leada finansowego,którego koszt wynosi 15-30 zło- tych, dokładamy roboczogodzinę konsultanta call center,a jest to średnio 16-25 zł, gdzie w przypadku produktów finansowych konsultant może przepro- wadzić ok. 50 rozmów na godzinę. Łączny koszt leada kształtuje się na poziomie od 15,5 do 30,5 zł. Podsumowując: atutami w tym scenariuszu są przede wszystkim: 1. kilkukrotnie niższy koszt roboczogodzi- ny konsultanta call center aniżeli koszt roboczogodziny wyspecjalizowanego doradcy finansowego; 2. w przypadku branży finansowej liczba leadów jest ogromna, więc jest duży po- tencjał dotarcia do klientów; 3. wysoka walidacja – na poziomie 54%. Scenariusz 3.: SMS + call center = zweryfikowany lead Szybkiimałoskomplikowanyscenariusz.Inicjatorem jestSMS o treści np.: „Drzwi otwarte wXXX– wyślij »TAK«,a my skontaktujemy się zTobą,aby omówić szczegóły” – branża motoryzacyjna. „Potrzebujesz szybkiej gotówki? Zobacz, ile możesz otrzymać. Wyślij GOTÓWKA, a my oddzwonimy” – branża fi- nansowa.„Twójabonamenttozamało?Potrzebujesz nielimitowanych rozmów? Wyślij TAK, a my od- dzwonimyzrozwiązaniemdopasowanymdoCiebie!” – sieci komórkowe.Według badań SARE konwersja z takich SMS-ów wynosi 7,34%,a największa otwie- ralność ma miejsce w dniu wysłania wiadomości. Scenariusz ten powoduje,że koszt inicjujący komu- nikację i wpływający na pojawienie się potrzeby u potencjalnego klienta jest niski. Gdy dołożyć do tego koszt roboczogodziny konsultanta call center, okazuje się,że efektywnośćtakiego scenariusza jest duża.KosztleadainicjowanegoSMS-em to przedział od dwóch do dwóch i pół złotego. Scenariusz 4.: Content marketing + WWW + formularz kontaktowy = lead do weryfikacji Ostatni najtrudniejszy scenariusz generowania leadów wynika z wymagającego produktu, jakim mogą być np. panele słoneczne czy inne produkty, których promocja wymaga podbudowy mery- torycznej. Wynika to także ze specyficznej grupy docelowej,bo tak jak każdy matelefon komórkowy i jest zainteresowany ofertą jakiejkolwiek sieci komórkowej,takpanele słoneczne kupuje wybrane grono osób (mieszkających w domu prywatnym, ceniących ekologię, oszczędność itp.). Dodatkowo zakup taki nie jestautomatyczny,tzn.trzeba poznać produkt, firmę, opinie, porównać oferty, poznać i co najważniejsze – dostosować proponowane rozwiązania do własnych potrzeb. Pozyskanie takich informacji wymaga często kontaktu z konsultantem i to wyspecjalizowanym. Dlatego punktem wyjścia przy trudnych produktach może być artykuł sponsorowany, który przekierowuje zainteresowane osoby na stronę WWW, gdzie następnie wypełniają one formularz kontaktowy. Z tym scenariuszem nie dotrzemy do masy,ale do tych odbiorców, którzy faktycznie są zaintereso- wani konkretnym produktem. Cennik artykułów sponsorowanychzależy od branży,serwisu,w jakim chcemy się pokazać, czy unikalnych użytkowni- ków odwiedzających daną WWW.Ze względu na trudny produkt i wąską grupę dotarcia koszt leada będzie najdroższy,bo może wahaćsię w granicy od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych. Po lekturze tego artykułu w Twojej głowie powinny pozostać trzy refleksje. Po pierwsze, kampanie le- adowe nie sąskierowane do wszystkich produktów i usług. W doborze strategii warto kierować się rekomendacjami specjalistów, bo ci zdobyli do- świadczenie, współpracując z niejedną marką. Po drugie, generowanie leadów nie powinno zastąpić Twojej pracy, a jedynie Ci ją ułatwić i przyspieszyć sprzedaż.I w końcu po trzecie,pozyskiwanie danych kontaktowych osób zainteresowanych danym pro- duktem po prostu jest opłacalne,bo związane jest z niższymi kosztami i oszczędnością czasu. A czas to pieniądz, o czym wie każdy handlowiec.  #NARZĘDZIA INTERNET ŹRÓDŁEM LEADÓW KONTAKTOWYCH KAŻDEGO HANDLOWCA
Advertisement