Monumentaal en duurzaam hoofdkantoor AT Osborne

698 views

Published on

Published in: Real Estate, Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
698
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Monumentaal en duurzaam hoofdkantoor AT Osborne

  1. 1. pr a kt i j k Monumentaal en duurzaam hoofdkantoor AT Osborne ir. Ingmar Scheiberlich en plafonds in de gangen op de begane grond en eerste verdieping AT Osborne is vanaf half maart 2009 te vinden in haar nieuwe hoofdkan- hebben rijk gedecoreerd stucwerk. toor aan de J.F. Kennedylaan 100 in Baarn. Een gebouw met karakter, De hoofdtrap heeft gesneden hou- als rijksmonument en als voorbeeld van een duurzame en innovatieve ten leuningen en voluutbalusters. renovatie. Eigenaar Triodos Vastgoedfonds en AT Osborne hebben zich De leuning is uitgevoerd in neo- gezamenlijk sterk gemaakt voor een nieuwe en duurzame toekomst. Lodewijkstijl. Het trappenhuis- Het gebouw is deels gestript en teruggebracht in oorspronkelijke venster, een venster op de eerste staat. Toegevoegd zijn innovaties op het gebied van duurzame en eco- verdieping en een venster boven logische materiaaltoepassingen, bijzondere isolatietechnieken en een een deur op de begane grond zijn klimaatinstallatie met warmte- en koude-opslag die CO2-uitstoot en voorzien van glas-in-lood. De het energieverbruik drastisch verminderen. Voornoemde aanpak past voormalige eetkamer en de bil- bij de filosofie van AT Osborne: met respect voor het bestaande zoeken jartkamer zijn uitgevoerd met een naar de oplossingen van morgen. houten lambrisering. vloed geweest op de indeling van Bouwhistorie en monumenten- de plattegronden en de gevels. De De architectonische waarde is status plattegrondindeling bestaat uit groot vanwege het bouwtype, de Het gebouw is in 1905 gebouwd twee kruislings geplaatste gangen bouwstijl en de bijzondere detail- in neobarokstijl en is deels geïn- met kamers in de hoeken. Het in- lering in zowel exterieur als inte- spireerd op de Duitse barok. De terieur bevat elementen die zijn rieur. In 1999 is het exterieur en gevels zijn opgetrokken in de stijl uitgevoerd in neo-Lodewijkstijl. interieur van het gebouw opgeno- van de zeventiende eeuw. De lig- De gang op de begane grond heeft men in het register van bescherm- ging en de uitzichten zijn van in- een marmeren vloer. De wanden de rijksmonumenten. 14 - ConcepTueel apr. 2009
  2. 2. In het verleden is het gebouw ge- bruikt als woonhuis, hotel, oplei- dingcentrum en kantoor. Door de diversiteit van de voormalige ge- bruiksfuncties hebben er inpandig diverse wijzigingen aan het interi- eur plaatsgevonden. Vanaf 1950 is de zolderverdieping door de voormalige gebruikers op grote schaal gewijzigd. Hierbij zijn de oorspronkelijke houten kolom- men, onderdeel van de draag- constructie, verwijderd en zijn er dragende wanden voor in de plaats gekomen. Tevens zijn in de kamers en op de zolder verlaagde plafonds toegepast. In de jaren ze- ventig is het gebouw aan de ach- terzijde uitgebreid. Inmeten, kijkoperaties en verde- Afbeelding 1. Plafond met technische strook re onderzoeken De basis voor het ontwerp, torische tekeningen is een analyse reciprozaag, hamer, steenbeitel, engineering en uitvoering zijn de van de bouwhistorie uitgevoerd. gezond verstand van bouwen inmetingen en digitalisering van Uit deze analyse is veel informatie en een duimstok. Boven de ver- het gebouw. Bestaande handma- gekomen over de originele onder- laagde plafonds in de kamers zijn tig gemaakte tekeningen uit het delen, maar ook over later aange- restanten van oorspronkelijke or- verleden waren aanwezig, maar brachte wijzigingen. Om nog meer namentenplafonds aangetroffen. waren qua maatvoering niet altijd over de bouwhistorie van het ge- Op de zolderverdieping zat boven correct. In opdracht van AT bouw te weten te komen en ter be- het verlaagde plafond de houten Osborne en Triodos heeft INBO de paling van de beschikbare ruimte draagconstructie. De kijkoperatie inmeting en digitalisering van het voor de technische installaties zijn zorgde voor verduidelijking van gebouw op zich genomen. op diverse locaties in het gebouw oorspronkelijke en later aange- “kijkoperaties” uitgevoerd. Beno- brachte gebouwonderdelen en de Met behulp van beschikbare his- digdheden: een handyman, trap, beschikbare ruimte voor installa- ties. Projectgegevens: Tevens heeft er onderzoek plaats- Opdrachtgevers: Triodos Vastgoedfonds N.V. gevonden naar asbesthoudende & AT Osborne toepassingen en zijn de histori- Projectmanagement: AT Osborne sche kleuren van het exterieur en Architect: BDG McColl, Edinburgh interieur vastgesteld. Aannemer: Aannemingsbedrijf H.J. Jurriens, Zeist Installateur E-installaties: Van den Pol Ontwerp & engineering Elektrotechniek B.V., Amersfoort. Een van de uitgangspunten voor Installateur W-installaties: Van Galen B.V., Rotterdam het ontwerp en de engineering is het integreren van de technische Oppervlakte: 1888 m2 VVO installaties in het interieuront- Bouwjaar: 1905 werp. Voor de zolderverdieping Energielabel: Energieklasse C was het uitgangspunt licht en Doorlooptijd renovatie: 7 maanden ontwerp, lucht: het verwijderen van alle ver- 7 maanden uitvoering. laagde plafonds, later aangebrach- te dragende wanden en overige ConcepTueel apr. 2009 - 15
  3. 3. Afbeelding 2. Zolder met multi-beam betimmeringen. Duurzaamheid ventilatie met warmteterugwin- sen en meten. De luchtbehande- in combinatie met respect voor de ning. Door de luchtverversing ont- lingkast is opgesteld in de voor- oorspronkelijke elementen uit het staat een optimaal binnenklimaat. malige stookruimte in de kelder. gebouw is een factor die zwaar Per ruimte is het klimaat regel- De distributie van lucht naar de heeft meegewogen. Met onder an- baar. Als een ruimte ongebruikt schachten verloopt via de kruip- dere voornoemde uitgangspunten is, wordt deze beperkt gekoeld of ruimte die onder de centrale hal is het ontwerpteam onder leiding verwarmd. is gelegen. In de bestaande situ- van AT Osborne van start gegaan. atie was de kruipruimte te laag AT Osborne heeft tijdens het ont- Het gekoelde/warme water om kanalen en leidingen in op te werp en engineering ook de be- (energie) wordt verkregen uit nemen. Daarom is de kruipruimte langen van Triodos behartigd. een warmte- en koude-opslag in deels verlaagd door het zand weg de bodem in combinatie met een te zuigen. Klimaatinstallaties warmtepomp. Voor langdurige Het gebouw is voorzien van een lage buitentemperaturen is het ge- De verticale distributie van lucht, installatie met lage-tempera- bouw voorzien van een hoogren- warmte en koude is op verschil- tuuverwarming (45-55°C) en hoge dement piekketel die het gebouw lende plaatsen in het gebouw in- temperatuurkoeling (10-16°C) kan bijverwarmen. tegraal opgenomen zonder zicht- waardoor een aangenaam binnen- De opstelplaats voor de luchtbe- baar te zijn. Aan de voorzijde van klimaat ontstaat. Verder is het ge- handelingkast en distributie van het gebouw waren in twee boven bouw voorzien van gebalanceerde lucht naar de schachten was pas- elkaar liggende kamers schuine 16 - ConcepTueel apr. 2009
  4. 4. hoeken aanwezig. In een van deze nagelopen en zijn ontbrekende • Energiezuinige pompen, waar kamers waren voorheen vaste kas- onderdelen weer hersteld. De mogelijk toerengeregeld. ten opgenomen. In deze hoeken zolder is volledig geïsoleerd met • Toepassen van ABQM (regel- zijn schachten gemaakt voor de ingeblazen cellulosevlokken tus- afsluiter met een geïntegreer- technische installaties die zo zijn sen het gesloten dakbeschot en de de automatische debietbe- opgenomen in het interieuront- gipsplaatafwerking. De cellulo- grenzing) met als gevolg een werp. sevlokken geven een RC-waarde optimale volumeverdeling, van circa 6,0. dus niet onnodig rondpom- De in zeer slechte staat verke- pen. rende originele plafonds in de Voor de klimaatbeheersing is de • Bij de aanbesteding van in- kamers hebben in het verleden zolderverdieping voorzien van stallaties is een partij gezocht geresulteerd in verlaagde gips- multibeams. Dit zijn inductie-units die installaties zo aanlegt dat platen plafonds. De originele en met geïntegreerde verlichting met het zo energiezuinig mogelijk zwaar gehavende plafonds zijn daglichtafhankelijke regelingen, functioneert en het onderhoud in de aangetroffen staat gehand- bewegingsensoren en kabelgoten van het gebouw combineert haafd. Zo kan men in de toekomst die aan de houten draagconstruc- met energiemanagement. nog altijd nagaan hoe de originele tie hangen. De multibeams zorgen plafonds er uit hebben gezien. In voor een integrale oplossing van Resultaten duurzame en innova- de later aangebrachte verlaagde de technische installaties. tieve renovatie gipsplaten plafonds is een techni- De resultaten van de innovatieve sche strook gemaakt die 60 minu- Overige duurzame maatregelen en duurzame renovatie zijn bij- ten brandwerend is. Hierin zijn de In het gebouw zijn verder de vol- zonder te noemen. De maatrege- technische installaties voor hori- gende duurzame bouwkundige, len hebben hun uitwerking op zontale distributie opgenomen. In elektrotechnische en werktuig- onder andere het energielabel en het midden van de plafonds zijn bouwkundige maatregelen geno- energieverbruik van het gebouw. inductie-units voorzien met uit- men: Vóór de renovatie had het gebouw neembare geperforeerde roosters. een “rood” energielabel G. Na Zo is het mogelijk om voor onder- • Monumentenglas met een U renovatie heeft het gebouw een houd en/of aanpassingen het pla- waarde van 3,8 W/m²•K. “groen” C-label. De CO2-uitstoot fond eenvoudig te openen. • Isoleren vloeraanbouw met is teruggebracht met 26%. Voor geëxpandeerde kleikorrels, wat betreft het energieverbruik is laagdikte van ca. 25 cm. het gasverbruik gereduceerd met Zolderverdieping • Isoleren dakaanbouw met 120 66% en zijn de energiekosten met In het kader van licht en lucht is mm houtflex. 25% verlaagd. de gehele zolderverdieping leeg • Isoleren vloer beganegrond gesloopt. Alle verlaagde plafonds, met isolatiepaneel. Naast de meetbare resultaten (dragende) wanden en dergelijke • Bemetering van het elektrici- heeft de renovatie ook impact op zijn verwijderd. Voor het afvoeren teitsgebruik. de beleving van het gebouw en van de afkomende materialen is • Hoogfrequent (T5) basisver- het bieden van een aantrekkelijke in het dak een sparing gemaakt. lichting in de kantoren en werkplek in een karakteristiek Hierdoor waren de sloopwerk- gangen. monumentaal gebouw. De kosten zaamheden op de onderliggende • Daglicht-afhankelijke regeling voor deze huisvesting in een “oud verdiepingen niet merkbaar. Na van verlichting. jasje met hypermoderne voering” afronding van de sloopwerk- • Bewegingssensoren reguleren zijn vergelijkbaar met de kosten zaamheden was alleen nog de verlichting afhankelijk van van de voorgaande huisvesting in oorspronkelijke houten draagcon- aanwezigheid. een doorsnee grijze kantorenflat. structie met tijdelijke onderstem- • Veegschakeling in de gangzo- De renovatie heeft gezorgd voor peling aanwezig. nes. een nieuwe duurzame toekomst • Gebouw Beheer Systeem van een rijksmonument. Aansluitend zijn de houten ko- waarbij het gebruik van de lommen met standvinken terugge- installatie wordt geoptimali- plaatst, zoals deze van oorsprong seerd aan de hand van het ge- ook aanwezig waren. Verder is de bruikersprofiel. houten draagconstructie geheel • Geïsoleerde leidingen. ConcepTueel apr. 2009 - 17

×