Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Informationsindex 2011 - Berns 14 mars 2012

989 views

Published on

Informationsindex genomförs och presenteras för sjunde året i rad av Sveriges Informationsförening och PRECIS.

http://informationsindex.se/

Informationsindex mäter den svenska kommunikationsbranschens omsättning och visar för 2011 att investeringarna har ökat med knappt 10 procent. Fjolårets investeringar uppgick till 38 miljarder kronor och kommer ligga kvar på motsvarande nivå under 2012 enligt kommunikationsavdelningarnas samlade bedömningar.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Informationsindex 2011 - Berns 14 mars 2012

 1. 1. Informationsindex 2011 2005 - 2011 Sveriges Informationsförening & PRECIS BERNS 14 mars 2011 Riccard Montén ORED & VIND AB O&V
 2. 2. Informationsindex 2011• Syfte Att uppskatta omfattningen av de satsningar inom kommunikation som görs totalt i Sverige, och hur dessa förändras över tid.• Indexet mäter summan av två delar: 1) Kommunikationsavdelningarnas: personalkostnader, investeringar i information/kommunikation, externt köpta tjänster (PR, reklam, produktion, webb, medieutrymme) 2) Marknadsavdelningarnas satsningar på kommunikation/information/PR (vid sidan av marknadsföringen av produkter/tjänster) O&V
 3. 3. Informationsindex 2011• Definitioner: Populationen av de verksamheter som studerats: – har > 5 Mkr i årsomsättning och > 100 anställda – består av: börsföretag (svenska och utländska verksamma i Sverige), privata och offentligägda företag, kommuner, landsting, myndigheter, statliga organ, organisationer, föreningar och stiftelser – Avser verksamhet i Sverige O&V
 4. 4. Informationsindex 2011• Beräkning av Informationsindex: – Insamlade uppgifter om kommunikationsavdelningarnas omsättning 2011, – används för att beräkna genomsnittlig omsättning i kommunikation för de verksamheter som hamnar i samma grupp utifrån typ av verksamhet och omsättning, – och multipliceras sedan med antalet verksamheter i motsvarande grupp i populationen. – Dessa värden summeras till Informationsindex! O&V
 5. 5. Informationsindex 2011 Genomförande av undersökningen• Urval Samtliga 900 budgetansvariga direktörer/chefer för kommunikations/informations- avdelningar i olika verksamheter och som är medlemmar i Sveriges Informationsförening• Webbenkät Utskickad till budgetansvariga tredje veckan i januari med påminnelser under kommande två veckor. 40 personer hade enligt enkätsvaren inte längre budgetansvar – egentligt urval således 860 personer.• Antal svar/ Bortfall 428 svar motsvarande 50% av det egentliga urvalet (2010: 42% ) O&V
 6. 6. Informationsindex 2011 38,0 miljarder Jämförelse 2011/2010 Kommunikationssatsningar inom + 0,2 mdkr marknadsavdelningen 2011: + 3,5 % 5,9 mdkr + 3,2 mdkr Kommunikationsavdelningarnas + 11,2% budget inkl personalkostnader 2011: 32,1 mdkr O&V
 7. 7. Informationsindex 2011 38,0 miljarder -innebär att 0,7 procent av populationenstotala omsättning i Sverige satsas på kommunikation - motsvarar 1,1 procent av BNP (3 495 mdkr 2011) O&V
 8. 8. Informationsindex 2011 Ökning sedan 2010 med 3,4 mdkr eller + 9,8% Informationsindex 2005-2011 Miljarder kr 45,0 40,0 39,3 40,0 38,0 34,6 33,8 35,0 32,7 29,3 30,0 25,0mdkr 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 O&V
 9. 9. Informationsindex 2011Orsaker till förändringen på + 9,8%2011: 38,0 mdkr 3,7 % ökade investeringar i kommunikation Indexökning 1,3 mdkr Differens: 3,4 mdkr 9,8% 3,8 % genomsnittlig löneökning Indexökning 1,3 mdkr 2,3 % fler företag i populationen Indexökning 0,8 mdkr2010: 34,6 mdkr O&V
 10. 10. Informationsindex 20111) Antalet verksamheter i populationen ökade till 3455 (3377) främst blandprivata företag2) Antal heltidsanställda på kommunikationsavdelningarna ökade: 8,1 tjänster 2011 7,6 tjänster 2010 + 0,5 tjänster en ökning med 6,6 procent O&V
 11. 11. Informationsindex 2011Antal heltidsanställda i genomsnittper verksamhetstyp:Totalt 8,1Statliga organ/Myndigheter 12,3Offentligägda företag 11,5Svenska börsftg, >500 anst. 9,3Landsting/- förbund 8,9Kommuner 7,8Alla svenska börsföretag 6,8Organisationer 5,9Privata svenska företag 4,6 O&V
 12. 12. Informationsindex 2011 Jmfr 2011/2010 + 16% + 7% + 9% - 21% 0% O&V
 13. 13. Informationsindex 2011 – externa tjänster O&V
 14. 14. Investering i olika kommunikationsområden O&V
 15. 15. Investering i vissa mediekanaler O&V
 16. 16. Förändring i investeringar i olika mediekanaler 2012 jämfört med 2011 Netto- jämförelse 2012/2011 + 6,3% + 5,8% + 2,1% + 0,5% - 2,2% O&V
 17. 17. Förberedelse för eventuell kriskommunikation 2012 O&V
 18. 18. Budgetutveckling för kommunikationsavdelningarna - 2012 jämfört med 2011 Netto- jämförelse 2012/2011 + 0,1% 0,0% 0,3% 0,0% + 0,7% - 2,2% 0,0% + 0,3% + 0,5% + 1,3% O&V
 19. 19. FinInformationsindex 2011 Sveriges Informationsförening & PRECIS BERNS 15 mars 2011 Riccard Montén ORED & VIND AB O&V
 20. 20. Population Populationens antal verksamheter i olika kategorier av verksamheter Landsting Organis- och Omsättning- Antal börs-, eller förbund ationer, sklasser enl SCBs privata och av kommuner Statliga organ, föreningar, indelning Summa offentliga företag Kommuner eller landsting myndigheter stiftelser0,5-4,9 Mkr 122 - - - - 1225 - 20 Mkr 153 22 1 1 83 4620 – 499 Mkr 1773 1503 61 3 132 74500 – 999 Mkr 585 450 106 1 21 71 – 4,9 mdkr 652 499 111 4 29 95 – 9.9 mdkr 109 80 11 13 5 -> 9,9 mdkr 61 51 3 4 3 -Summa 3455 2605 293 26 273 258 O&V

×