ps

658 views

Published on

Published in: Technology, Design
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
658
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ps

 1. 1. Opdi uvjeti korištenja internet stranice i online servisa POSLOVNA SPAJALICA s korisničkim ugovoromOvaj korisnički ugovor je na snazi od 2011. godine.Korištenje stranice nakon tog vremena podrazumijeva prihvadanje ovog korisničkog ugovora.Dobro došli na www.poslovnaspajalica.hr, internet stranicu i online servis tvrtke POSLOVNASPAJALICA d.o.o. / BUSINESS CLIP l.t.d. upisane u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebupod brojem MBS: 070091737, OIB: 20356763677.Ova stranica objašnjava uvjete pod kojima je dopušteno korištenje naše internet stranice,internet programa, feedova (programa za čitanje često ažuriranog sadržaja), programskihaplikacija za mobilne uređaje, aplikacija za internet stranice i servise tredih osoba, kao i bilokojih drugih mobilnih ili internet servisa u vlasništvu, ponudi ili pod kontrolom BUISINESS CLIP–a (skupnog naziva „stranica“).Korisnik pristupom ili korištenjem stranice naznačava da je pročitao, razumio i pristaje bitivezan sljededim Korisničkim ugovorom („Korisnički ugovor“ ili ovaj „Ugovor“), koji uključuje itime pozivanjem sadržava ugovore i police na koje se ovaj Korisnički ugovor referencira ilikoje su dostupne preko sljededeg URL-a: http://www.poslovnaspajalica.hr/clanci/Uvjeti-koristenja-8.aspx (skupnog naziva „Uvjeti korištenja“).Zadržavamo pravo da prema vlastitom nahođenju s vremena na vrijeme izmijenimo ovajKorisnički ugovor, Uvjete korištenja i sve povezane (linkane) informacije tako što demoažurirati ovaj članak ili bilo koje povezane (linkane) informacije. Takve revizije mogu bitinapravljene bez prethodnog upozorenja pa molimo da često posjedujete ovu stranicu radimogudih izmjena i dopuna. Osim ako takvom revizijom nije drugačije određeno, revidiraniKorisnički ugovor ili Uvjeti korištenja, ili bilo koji njihov dio, stupaju na snagu po objavljivanju. 1
 2. 2. USLUGE STRANICEPOSLOVNA SPAJALICA D.O.O. stavlja ovu stranicu na raspolaganje kao online mjesto susretagdje se klijenti profesionalnih usluga („klijent(i)“) i pružatelji profesionalnih usluga(„pružatelj(i) usluga“) mogu međusobno nadi, te raditi zajedno preko interneta kako bidovršili, fakturirali i platili poslove („poslovi“). Stranica omogudava klijentima i pružateljimausluga da, između ostalog:Klijenti: objave poslove i traže ponude, nalaze pružatelje usluga, intervjuiraju, dogovarajuuvjete ugovora, unajmljuju, prate angažmane, ocjenjuju pružatelje usluga.Pružatelji usluga: kreiraju profile, oglašavaju mogudnosti, šalju ponude, intervjuiraju,dogovaraju uvjete ugovora, budu unajmljeni, prate angažmane, fakturiraju, budu ocjenjeniod klijenata.DEFINIRANJE ODREĐENIH IZRAZABilo koji izraz s velikim početnim slovom koji nije na neki drugi način definiran u ovomugovoru ima značenje koje je takvom izrazu dano na stranici. Sljededi izrazi se u ovomugovoru koriste u sljededem značenju:„Korisnički račun“ označava korisnički račun kod POSLOVNE SPAJALICE koji osoba otvoriprilikom registracije kako bi postao član i koristio usluge stranice„Klijent“ označava člana koji traži i kupuje pružateljeve usluge ili nalazi pružatelja uslugepreko stranice.„Usluge POSLOVNE SPAJALICE“ označavaju kreiranje, hosting (usluga držanja datoteka naposlužitelju), održavanje i omogudavanje stranice, i sve usluge isporučene od stranePOSLOVNE SPAJALICE, a koje su dostupne preko stranice. Izraz POSLOVNA SPAJALICAusluge ne uključuje pružateljeve usluge ili usluge trede osobe.„Član“ označava osobu ili pravnu osobu koja registrira korisnički račun.„Ugovor o članstvu“ ima značenje koje mu je gore dodijeljeno.„Usluga pladanja“ označava uslugu POSLOVNE SPAJALICE za naplatu i pladanje. 2
 3. 3. „Pružatelj usluga“ označava člana koji nudi i isporučuje pružateljeve usluge ili nalazi klijentapreko stranice.„Sigurna područja“ označavaju dijelove stranice koji su šifrirani koristedi Protokol za sigurniprijenos hipertekstovnih dokumenata (također poznat kao „HTTPS“) ili bilo koji drugimehanizam enkripcije.„Ugovor o uslugama“ označava standardne Ugovore o uslugama između klijenta i pružateljausluga definirane kao Ugovor o djelu ukoliko se sklapa između fizičke i fizičke te pravne ifizičke osobe te Ugovor o poslovnoj suradnji ukoliko se sklapa između dvije pravne osobe , aovi standardni Ugovori o uslugama mogu klijenti i pružatelji usluga mijenjati kao što je toopisano ovdje. Ugovori o uslugama mogu uključivati pojedinosti, cijenu, ključne točke,predmete isporuke, jedinice rada, sate, odredbe pladanja, jamstva i druge ugovorne obveze.„Police stranice“ označavaju Uvjete korištenja i sve druge obveze, uvjete i smjernice koje susadržane na ili povezane (linkane) sa stranice.„Usluge stranice“ označavaju sve usluge koje su dostupne preko stranice osim pružateljevihusluga.„Usluge trede osobe“ označavaju sve usluge koje su dostupne preko stranice i isporučene odtredih osoba. Izraz „usluge trede osobe“ ne uključuje pružateljeve usluge ili uslugePOSLOVNE SPAJALICE.„Korisnik“ označava (1) osobu koja je član i koristi stranici u svoje osobno ime, ili (2) osobukoja koristi stranicu u ime člana koji je tvrtka ili organizacija.„Posjetitelj“ označava osobu koja samo posjeduje stranicu i nije član ili korisnik.„Radna soba“ označava mjesto na stranici gdje klijent i pružatelj usluga mogu komunicirati izajedno raditi na nekom poslu.„Radni sistem“ označava alate dostupne na stranici kako bi klijent i pružatelj usluga moglikomunicirati i raditi zajedno. 3
 4. 4. ODNOS IZMEĐU KLIJENATA I PRUŽATELJA USLUGAUgovor o članstvuPoslovanje, ugovaranje i izvršenje nekog posla se odvija između klijenta i pružatelja usluga.Po klijentovom dodijeljivanju i pružateljevom prihvadanju posla na stranici, klijent se slaže dade naručiti i platiti , a pružatelj usluga da de isporučiti svoje usluge u skladu sa sljededimugovorima (skupnog naziva „Ugovor o članstvu“): (1) Uvjetima korištenja; (2) uvjetima posladonesenim i prihvadenim na stranici, a u mjeri u kojoj nisu u suprotnosti s Obveznimuvjetima (definirani dolje); (3) bilo kakvim drugim ugovornim odredbama prihvadenim odstrane i klijenta i pružatelja usluga i postavljenim na stranicu, a u mjeri u kojoj nisu usuprotnosti s Obveznim uvjetima (definirani dolje) i (4) Ugovorom o djelu ili Ugovorom oposlovnoj suradnji .Odredbe Ugovora o djelu ili Ugovora o poslovnoj suradnji mogu biti izmijenjene uvjetimaposla donesenim i prihvadenim na stranici ili drugim ugovornim odredbama prihvadenim odstrane i klijenta i pružatelja usluga i postavljenim na stranicu. Međutim, druge odredbeUvjeta korištenja osim Ugovora o djelu ili Ugovora o poslovnoj suradnji („Obvezni uvjeti“)ne mogu biti izmijenjene.Sukobi u Ugovoru o članstvu de se riješavati sljededim redom prvenstva: (1) Obvezni uvjeti;(2) uvjeti posla, kao što su doneseni i prihvadeni na stranici, a u mjeri u kojoj nisu usuprotnosti s Obveznim uvjetima; (3) bilo kakve druge ugovorne odredbe prihvadene odstrane i klijenta i pružatelja usluga i postavljene na stranicu, a u mjeri u kojoj nisu usuprotnosti s Obveznim uvjetima; (4) Ugovor o djelu ili ugovor o poslovnoj suradnji; (5)Zakonu o obveznim odnosima . Bez obzira na eventualne suprotne odredbe, i klijent ipružatelj usluga se slažu da nede sklapati nikakve ugovorne odredbe ili uvjete posla u sukobus Obveznim uvjetima. Bilo koji dio Ugovora o članstvu koji proturječi ili mijenja Obvezneuvjete bit de ništavan i nevažedi, dok de drugi dijelovi Ugovora o članstvu ostati važedi iobvezujudi.Klijent je odgovoran za upravljanje, nadziranje, prihvadanje i pladanje zadovoljavajudihpružateljevih usluga u skladu s Ugovorom o članstvu i pravodobno. Pružatelj usluga jeodgovoran za izvršenje i kvalitetu svojih usluga u skladu s Ugovorom o članstvu, pravodobno 4
 5. 5. i profesionalno, te u skladu s praksom industrije, a na lokaciji, mjestu i vremenu kojepružatelj usluga smatra prikladnim. Način i sredstva za obavljanje posla pružatelj usluga samnadzire i izabire po svojoj vlastitoj procjeni. Pri obavljanju posla, pružatelj usluga je suglasanda de na vlastiti trošak dati svoju vlastitu opremu, alate i druge materijale. I klijent i pružateljusluga pregovaraju i suglasni su da de u izvršavanju Ugovora o članstvu djelovati pravedno i spoštenom namjerom.Klijent je odgovoran za upravljanje, nadziranje, prihvadanje i pladanje zadovoljavajudihpružateljevih usluga u skladu s Ugovorom o članstvu i pravodobno. Pružatelj usluga jeodgovoran za izvršenje i kvalitetu svojih usluga u skladu s Ugovorom o članstvu ipravodobno. I klijent i pružatelj usluga pregovaraju i suglasni su da de u izvršavanju Ugovorao članstvu djelovati pravedno i s poštenom namjerom. I klijent i pružatelj usluga prihvadaju isuglasni su da je njihova vlastita odgovornost razumjeti zahtjeve za svaki posao.Nezavisni ugovarateljiI klijent i pružatelj usluga prihvadaju i suglasni su da je njihov odnos onaj nezavisnihugovaratelja. Pružatelj usluga de obavljati svoje usluge kao nezavisni ugovaratelj i ništa uovom ugovoru se nede tumačiti kao stvaranje ortaštva, zajedničkog pothvata, zastupstva iliodnosa poslodavac-zaposlenik između pružatelja usluga i klijenta ili između POSLOVNESPAJALICE i bilo pružatelja usluga, bilo klijenta.Porezi i izvješdivanjeSvaki član je sam odgovoran za pladanje poreza na dohodak, poreza na dobit, poreza nadodanu vrijednost, poreza i doprinosa koji se odnose na Ugovor o djelu , izvješdivanjedržavnih institucija, kao i za ispunjavanje bilo kojih drugih zakonskih obveza podmjerodavnim zakonom, kao i za ispunjenje svih drugih uvjeta koji se odnose na kupnju iprodaju usluga od i prema nezavisnim ugovarateljima.ODNOS S POSLOVNOM SPAJALICOMPOSLOVNA SPAJALICA nije stranka u poslovimaPOSLOVNA SPAJALICA nije stranka u poslovanju, ugovaranju i izvršenju nekog posla izmeđuklijenta i pružatelja usluga, uključujudi i pružateljeve usluge. POSLOVNA SPAJALICA nema 5
 6. 6. kontrolu nad i ne jamči kvalitetu, sigurnost ili zakonitost oglašenih usluga, istinitost ilitočnost popisa poslova, kvalifikacije, prijašnje radno iskustvo ili sposobnosti članova,spospobnost pružatelja usluga da obavi svoje usluge, mogudnost klijenata da plate zadobivene usluge, ili da klijent ili pružatelj usluga mogu i hode obaviti posao.POSLOVNA SPAJALICA nije obvezan provjeriti i ne provjerava informacije dobivene odpružatelja usluga, niti provjerava same pružatelje usluga. Međutim, POSLOVNA SPAJALICAmože pružiti neke informacije o pružatelju usluga, kao što su procjena rizika ili geografskalokacija, ili procjene trede osobe temeljene na podatcima dobivenim od pružatelja usluga ilitrede osobe. Takve informacije se pružaju isključivo kao pogodnost klijentima i nisu podrškaili preporuka od strane POSLOVNE SPAJALICE.Sva prava i obveze za kupnju i prodaju pružateljevih usluga su isključivo između klijenta ipružatelja usluga. Klijent i pružatelj usluga moraju se osloniti isključivo jedan na drugoga priprovedbi i izvršenju svih prava i obveza koji proizlaze iz Ugovora o članstvu i bilo kakvihdrugih uvjeta, zahtjeva, izjava ili garancija povezanih s takvim poslovanjima.Treda osoba korisnik Ugovora o članstvuI klijent i pružatelj usluga prihvadaju i suglasni su da vrijednost, ugled i dobar glas straniceovise o njihovom izvršavanju njihovih sporazuma i ugovora kao što je navedeno u Ugovoru očlanstvu. Stoga klijent i pružatelj usluga imenuju POSLOVNU SPAJALICU za tredu osobukorisnika njihovog Ugovora o članstvu radi provedbe obveza spram i povlastica povjerenihPOSLOVNOJ SPAJALICI putem ovog ugovora. Klijent i pružatelj usluga su nadalje suglasni daPOSLOVNA SPAJALICA ima pravo poduzeti, uzimajudi u obzir Ugovor o članstvu ili njihovekorisničke račune, neke radnje, a koje bez ograničenja uključuju opoziv, raskid ili sudskipostupak, i koje POSLOVNA SPAJALICA po vlastitoj procjeni ocijeni nužnim kako bi zaštitiovrijednost, ugled i dobar glas stranice.Nije zastupstvoOvaj ugovor i bilo koja registracija na ili naknadno korištenje ove stranice se nede tumačitikao osnivanje ili podrazumijevanje bilo kakvog odnosa zastupstva, franšize, ortaštva ilizajedničkog pothvata između člana i POSLOVNE SPAJALICE, osim i isključivo u mjeri u kojoj jeto izričito utvrđeno. 6
 7. 7. NAKNADE POSLOVNE SPAJALICENaknada za usluguNakon sklapanja Ugovora o djelu ili Ugovora o poslovnoj suradnji između klijenta i pružateljausluga , klijent je u roku od 3 dana od sklapanja Ugovora dužan platiti iznos od _____%ugovorenog iznosa sa uključenim Porezom na dodanu vrijednost na žiro račun POSLOVNAESPAJALICE 2360000-1102129089 kod Zagrebačke banke d.d. za što de mu POSLOVNASPAJALICA odmah po uplati izdati račun, ostatak od 95% ugovorenog iznosa kijent de platitidirektno pružatelju usluga na njegov žiro račun naveden u Ugovoru o djelu ili Ugovoru oposlovnoj suradnji odmah po izvršenju posla.Naknadu za uslugu POSLOVNA SPAJALICA ostvaruje za kreiranje, hosting (usluga držanjadatoteka na poslužitelju), održavanje i omogudavanje stranice, i za sve usluge isporučene odstrane POSLOVNE SPAJALICE, a koje su dostupne preko stranice.Ostale naknadePOSLOVNA SPAJALICA može ponuditi dodatne mogudnosti, kao što su „zanimljivi oglasi“ ilimogudnosti verifikacije, uz dodatnu naknadu.RAZDOBLJE EKSKLUZIVNOSTIKlijenti: Posjedujudi ili koristedi stranicu klijent je suglasan da de prilikom sklapanja Ugovorao djelu ili Ugovora o poslovnoj suradnji sa pružateljima usluga koje je našao preko straniceplatiti POSLOVNOJ SPAJALICI naknadu za uslugu.Klijent prihvada i suglasan je da POSLOVNA SPAJALICA ostvaruje svoju naknadu za uslugu zasve sklopljene ugovore koje on izvrši prema pružatelju usluga u prvih 24 mjeseca nakon štoje preko stranice našao pružatelja usluga.Klijent je suglasan da nede poduzeti nikakvu radnju kako bi direktno ili indirektno zaobišaoove naknade. Klijent je također suglasan da de odmah obavijestiti POSLOVNU SPAJALICU akopružatelj usluga na bilo koji način pokuša zaobidi odredbe ovog ugovora i isplatu naknadePOSLOVNE SPAJALICE. 7
 8. 8. Pružatelji usluga. Posjedujudi ili koristedi stranicu, ili komunicirajudi s klijentom nađenimpreko stranice, pružatelj usluga je suglasan da klijent 5% od ugovorenog iznosa sukladnoUgovoru o djelu ili Ugovora o poslovnoj suradnji uplati u roku od 3 dana po sklapanjuugovora s POSLOVNOM SPAJALICOM.Pružatelj usluga prihvada i suglasan je da POSLOVNA SPAJALICA ostvaruje svoju naknadu zauslugu za sve Ugovore sklopljene sa klijentom u prvih 24 mjeseca nakon što je preko stranicenašao klijenta.Pružatelj usluga je suglasan da nede poduzeti nikakvu radnju kako bi direktno ili indirektnozaobišao ove naknade.Pružatelj usluga je također suglasan da de odmah obavijestiti POSLOVNU SPAJALICU na bilokoji način ako klijent pokuša zaobidi odredbe ovog ugovora i isplatu naknade POSLOVNESPAJALICE.UVJETI ZA PRISTUP I OBVEZE ČLANOVAKako bi osoba mogla pristupiti uslugama stranice preko naše stranice mora biti pravna osobaili pojedinac koji posluje ne mlađi od 18 godina, a koji može sklapati pravno obvezujudeugovore. Da bi osoba mogla napraviti korisnički račun kod Poslovne spajalice i postati članmora prihvatiti sve odredbe i uvjete koji se nalaze u ovom ugovoru ili su na njega povezani(linkani). Postavši član, osoba je suglasna da de: (a) pridržavati se ovog ugovora, kao ipostupaka, procedura i smjernica koje su opisane diljem stranice; (b) biti financijskiodgovorna za svoje korištenje stranice i kupnju ili isporuku pružateljevih usluga; i (c)izvršavati svoje obveze kao što je to određeno bilo kojim korisničkim ugovorm koji onaprihvada, osim ako su takve obveze zabranjene zakonom ili ovim ugovorom. na bilo kojinačin pokuša zaobidi odredbe ovog ugovora i isplatu naknade. POSLOVNA SPAJALICAzadržava pravo da po svojoj slobodnoj procjeni odbije, obustavi ili ukine uslugu bilo kome izbilo kojeg razloga ili bez razloga.KORISNIČKI RAČUNIKako bi postala član i dobila pristup uslugama stranice preko naše stranice osoba moraregistrirati „korisnički račun“. Osoba je suglasna da de dati istinite, točne i potpuneinformacije pri ispunjenju registracijskog obrasca i svih obrazaca kojima pristupi na stranici, i 8
 9. 9. da de ažurirati ove informacije kako bi se održala njihova istinitost, točnost i potpunost.Osoba ne može registrirati više od jednog korisničkog računa klijenta i jednog korisničkogračuna pružatelja usluga bez izričitog pismenog dopuštenja POSLOVNE SPAJALICE.Korisnički račun registriran pri POSLOVNOJ SPAJALICI (uključujudi povratnu informaciju) ikorisničko ime nisu prenosivi i bilo koji prijenos ili pokušaj prijenosa drugoj osobi je ništavan inevažedi.KORISNIČKA IMENA I ZAPORKEPri registraciji korisničkog računa član de biti zamoljen da izabere korisničko ime i zaporku zataj korisnički račun.Član je suglasan da de i u potpunosti je odgovoran za zaštitu i čuvanje tajnosti korisničkogimena i zaporke koje koristi da bi pristupio stranici. Član kao korisnik korisničkog računasuglasan je da POSLOVNA SPAJALICA pretpostavi da bilo koja osoba koja koristi stranicu snjegovim korisničkim imenom ili zaporkom opunomodena da djeluje u njegovo ime. Član jesuglasan da de odmah obavijestiti POSLOVNU SPAJALICU ako sumnja ili sazna za bilo kakvoneovlašteno korištenje korisničkog računa ili neovlašteni pristup njegovoj zaporci .SADRŽAJ TREĆE OSOBEImenik pružatelja uslugaStranica sadrži imenik pružatelja usluga. Imenik obiluje podatcima iz izvora trede osobe, odsamih pružatelja usluga i od drugih članova. POSLOVNA SPAJALICA nudi ovaj imenik kaopogodnost i ne potvrđuje ili provjerava podatke sadržane u njemu.Provjeravanje i nadzorPOSLOVNA SPAJALICA članovima stranice stavlja na raspolaganje različite usluge koje nudetrede osobe, a koje omogudavaju provjeru kvalifikacija članova, nude usluge ispitivanja iliinformacije. Bilo kakva mišljenja, savjeti, izjave, usluge, ponude ili druge informacije ilisadržaj iskazan ili stavljen na raspolaganje od strane ovih tredih osoba ili bilo kojih drugihčlanova su ona dotičnih autora ili isporučitelja, a ne POSLOVNE SPAJALICE. POSLOVNASPAJALICA niti ne garantira niti je odgovorana za točnost ili pouzdanost bilo kakvog 9
 10. 10. mišljenja, savjeta, informacije ili izjave koji su izneseni na stranici od strane bilo koga tko nijeopunomodeni zaposlenik POSLOVNE SPAJALICE koji djeluje u svojem službenom svojstvu.Poveznice (linkovi)Ova stranica može sadržavati poveznice na internet stranice, usluge ili izvore trede osobe.Takve internet stranice, usluge i izvori su u vlasništvu i njima rukovode trede osobe i/ilipružatelji usluga i njihovi davatelji licencije. Pristup i korištenje takvih internet stranica,servisa i/ili izvora, uključujudi mrežne komunikacijske servise kao što su to razgovor (chat),elektronička pošta i pozivi, de se uređivati prema ugovorima i policama konkretne internetstranice, servisa, izvora ili pružatelja usluga. Član prihvada i suglasan je da POSLOVNASPAJALICA nije ni na koji način odgovorana za: (I) dostupnost ili točnost takvih stranica,servisa ili izvora, ili (II) sadržaj, oglase ili proizvode na ili dostupne s tih stranica, servisa iliizvora. Uključivanje bilo kakve poveznice na stranicu ne podrazumijeva da odobravamopovezanu stranicu. Član koristi poveznice i ove usluge na vlastiti rizik.LICENCE I PRISTUP STRANICIPristup i miješanjePosjetitelji i korisnici moraju pristupati sigurnim područjima preko preglednika kojiupotrebljavaju razinu enkripcije od najmanje stotinu dvadeset i osam (128) bitova. Onirazumiju i suglasni su da de odmah prestati s korištenjem i pristupom sigurnim područjimaako njihov preglednik ne podržava takvu razinu enkripcije. Ako njihov preglednik ne dopuštatakvu enkripciju, mogu biti blokirani u korištenju stranice.Stranica sadrži zaglavlja za isključenje robota. Korisnik je suglasan da bez izričite pisanedozvole nede koristiti nikakav robot, pauk, strugač (skrejper) ili neka druga automatskasredstva kako bi pristupio stranici u bilo koju svrhu. Osim toga, korisnik je suglasan da nede:(a) poduzeti bilo kakvu radnju koja namede ili može nametnuti (po našoj slobodnoj procjeni)nerazumno ili neproporcionalno veliko opteredenje na našu infrastrukturu; (b) kopirati,reproducirati, mijenjati, stvarati izvedena djela, distribuirati ili javno prikazivati bilo kakavsadržaj (osim sadržaja koje je korisnik postavio na stranicu) sa stranice; (c) miješati se u ili sepokušati miješati s pravilnim radom stranice ili bilo kakvih aktivnosti koje se obavljaju nastranici; (d) zaobidi bilo kakve mjere koje možemo koristiti kako bi spriječili ili ograničili 10
 11. 11. pristup stranici ili bilo kojem njenom dijelu uključujudi bez ograničenja opcije kojeonemoguduju ili ograničavaju korištenje ili kopiranje bilo kakvog sadržaja ili nameduograničenja na korištenje stranice ili sadržaja u njoj; (e) slati neželjenu poštu (spam), lančanapisma ili neke druge neželjene oblike komunikacije; (f) pokušati se miješati u ili ugrozitiintegritet sustava ili sigurnost, dešifrirati bilo kakve prijenose podataka s ili premaposlužiteljima koji izvode stranicu; (g) postavljati neispravne podatke, viruse, crve ili drugeprogramske agente u ili na stranicu; (h) prikupiti ili skupljati bilo kakve osobne podatke,uključujudi imena korisničkih računa, sa stranice; (I) pristupiti bilo kakvom sadržaju na servisupreko bilo kakve tehnologije ili sredstava osim onih koje je omogudio i opunomodio servis; ili(II) direktno ili indirektno reklamirati ili promovirati neku drugu internet stranicu, proizvod iliuslugu ili nagovarati druge korisnike na korištenje drugih internet stranica, proizvoda iliusluga.Pristup audiovizualnom materijalu dostupnom na stranici u bilo koju svrhu ili na bilo kojinačin osim preko streaminga je izričito zabranjeno. „Streaming“ označava suvremenodigitalno odašiljanje audiovizualnog djela preko interneta sa stranice na korisnikov uređajtako da su podatci namijenjeni za gledanje u stvarnom vremenu i nisu namijenjeni zakopiranje, pohranjivanje, trajno preuzimanje ili redistribuiranje od strane korisnika.Korisnički sadržajNeki dijelovi stranice mogu omoguditi korisnicima da pošalju povratnu informaciju,komentare, pitanja i druge informacije („korisnički sadržaj“). Isključivo je korisnik odgovoranza korisnički sadržaj koji on postavi, objavi, prikaže, poveže na (linka) ili na neki drugi načinučini dostupnim (u daljnjem tekstu „objavljivanje“) preko stranice, i korisnik je suglasan dami djelujemo samo kao pasivni prenositelj za njegovu internetsku distribuciju i objavljivanjenjegovog korisničkog sadržaja. Korisnik razumije da bez obzira na to je li takav korisničkisadržaj objavljen, POSLOVNA SPAJALICA ne jamči nikakvu tajnost nikakvog korisničkogsadržaja.Korisnik je suglasan da nede objaviti korisnički sadržaj koji: (I) može stvoriti rizik od štete,gubitka, fizičke ili mentalne ozljede, duševne boli, smrti, invaliditeta, unakaženosti ili fizičkeili mentalne bolesti kako korisniku tako bilo kojoj drugoj osobi ili životinji; (II) može stvoritirizik od bilo kojeg drugog gubitka ili oštedenja bilo kojoj osobi ili imovini; (III) nastoji naškoditi 11
 12. 12. ili iskoristiti djecu izlažudi ih neprimjerenom sadržaju, tražedi osobne podatke ili na neki druginačin; (IV) može sačinjavati ili doprinijeti zločinu ili deliktu; (V) sadržava bilo kakveinformacije ili sadržaj koji mi smatramo nezakonitim, štetnim, pogrdnim, rasno ili etničkiuvredljivim, klevetničkim, povredljivim, da narušava osobnu privatnost ili prava javnosti,uznemiruje, ponižava druge ljude (javno ili na neki drugi način), je pogrdan, prijetedi, profan,ili na neki drugi način za osudu; (VI) sadržava bilo kakve informacije koje su nezakonite(uključujudi, bez ograničenja, odavanje ekskluzivnih informacija pod zakonom o vrijednosnimpapirima ili trgovačkih tajni neke osobe); (VII) sadržava bilo kakve informacije ili sadržaj kojikorisnik nema pravo učiniti dostupnim pod bilo kojim zakonom, ugovornim odnosom iliodnosom zasnovanom na povjerenju; ili (VIII) sadrži bilo kakve informacije ili sadržaj za kojekorisnik zna da nisu ispravne i aktualne. Korisnik je suglasan da bilo kakav korisnički sadržajkoji objavi ne narušava i nede narušavati prava trede osobe bilo kakve vrste, uključujudi bezograničenja bilo kakva prava intelektualnog vlasništva, prava javnosti i privatnosti. U mjeri ukojoj korisnički sadržaj sadrži glazbu ili video, korisnik ovim izjavljuje da je on vlasnik svihautorskih prava, uključujudi bez ograničenja prava na izvedbu, mehanička prava, prava nasnimanje zvuka, a uzimajudi u obzir svaku muzičku kompoziciju (uključujudi tekstovepjesama) i snimku zvuka u njegovom korisničkom sadržaju, i da ima mod dati licenciju danudolje. Korisnik razumije da objavljivanje vlastitog korisničkog sadržaja na servisu nije zamjenaza njegovo registriranje pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo ili bilo kojoj drugojorganizaciji za zaštutu autorskih i drugih prava.POSLOVNA SPAJALICA ne preuzima zakonsku ili bilo kakvu drugu odgovornost za bilo kakavkorisnički sadržaj koji član ili bilo koji drugi korisnik ili treda osoba objavljuje ili šalje prekoservisa. Korisnik razumije i suglasan je da je isključivo on odgovoran za bilo kakav gubitak ilištetu bilo kakve vrste koja nastane kao rezultat korištenja bilo kakvog korisničkog sadržajakoji je on posalo, postavio, skinuo, streamao, objavio, slao, prikazao ili na neki drugi načinučinio dostupnim ili mu je pristupio dok je koristio servis. POSLOVNA SPAJALICA nijeodgovorana za bilo kakvo javno prikazivanje ili zloupotrebu bilo čijeg korisničkog sadržaja.Član razumije i prihvada da može biti izložen korisničkom sadržaju koji je netočan, uvredljiv,nepristojan, nepoželjan ili nepriličan za djecu, i suglasan je da POSLOVNA SPAJALICA nedebiti zakonski odgovorna za bilo kakvu štetu za koju tvrdi da je nastala kao rezultat takvogkorisničkog sadržaja. 12
 13. 13. Osim toga, POSLOVNA SPAJALICA nema uređivačku kontrolu nad korisničkim sadržajemobjavljenim od strane korisnika na stranici i nije odgovoran i ne nadgleda točnost ipouzdanost takvog sadržaja. POSLOVNA SPAJALICA ne potvrđuje ili provjerava da li jepružatelj usluga dovoljno stručan, kvalificiran i je li licenciran da pruži svoje usluge ili traženisavjet.Član je nadalje suglasan da nede objavljivati nikakav korisnički sadržaj koji sadrži bilo kakvezahtjeve za ili informacije koje omogudavaju kontakt ili pladanje izvan stranice.POSLOVNA SPAJALICA zadržava pravo, ali nije obvezna, odbiti i/ili ukloniti bilo kakavkorisnički sadržaj za koji POSLOVNA SPAJALICA smatra, po svojoj vlastitoj procjeni, da kršiove propise.Korisnička licenca POSLOVNE SPAJALICESva prava vlasništva na korisnički sadržaj zadržava član. Objavljivanjem bilo kakvogkorisničkog sadržaja na stranici član izričito daje, i izjavljuje i jamči da ima pravo dati, trajnu,neopozivu, neekskluzivnu licenciju, i to bez naknade i koju je mogude licencirati dalje, daširom svijeta koristi, reproducira, mijenja, objavljuje, navodi informacije koje se tiču,uređuje, prevodi, distribuira, javno izvodi, javno prikazuje i kreira izvedena djela od cijelogtakvog korisničkog sadržaja i imena, glasa i/ili sličnog kao što su sadržani u njegovomkorisničkom sadržaju, u cijelosti ili djelomično, i u bilo kakvom obliku, mediju ili tehnologiji,bilo sada poznatoj ili u bududnosti razvijenoj, a za korištenje u vezi sa stranicom i POSLOVNASPAJALICA (kao i poslom njegovih nasljednika i podružnica), uključujudi bez ograničenjalicencu za promicanje i redistribuiranje dijela ili čitave stranice (i od nje izvedenih djela) u bilokakvom medijskom formatu i bilo kakvim medijskim kanalima. Bez obzira na prethodnorečeno, POSLOVNA SPAJALICA de isključivo koristiti ili razotkriti korisnički sadržaj članaobjavljen na dijelovima stranice koji nisu javni (kao što je to radna soba) u mjeri potrebnoj dabi članu pružio usluge na stranici. Član također ovime svakom korisniku stranice dajeneekskluzivnu licencu za pristup njegovom korisničkom sadržaju preko stranice i zakorištenje, umnožavanje, distribuiranje, prikazivanje ili izvedbu takvog korisničkog sadržajakako je to dopušteno funkcionalnošdu stranice i ovim ugovorom. 13
 14. 14. Gornje licence koje je u svojem korisničkom sadržaju dao član prestaju vrijediti unutarkomercijalno prihvatljivog roka nakon što je član sa stranice uklonio ili izbrisao svoj korisničkisadržaj. Međutim, član razumije i suglasan je da POSLOVNA SPAJALICA može zadržati, ali nei prikazati, distribuirati ili izvoditi serverske kopije korisničkog sadržaja koji je uklonjen iliizbrisan. Gornje licence koje je dao član za korisnički sadržaj za koji stranica ne omogudavanačin da se izbrišu ili uklone su trajne i neopozive.Član može odlučiti poslati ili ga mi možemo pozvati da pošalje komentare ili ideje o stranici,uključujudi bez ograničenja ideje o tome kako poboljšati stranicu ili naše proizvode („ideje“).Pri slanju bilo kakve ideje, član je suglasan da je njegovo očitovanje besplatno,samoinicijativno i bez ograničenja i da nede dovesti POSLOVNU SPAJALICU u bilo kakavupovjereničku ili drugu obvezu, te da smo ideju slobodni koristiti bez dodatne naknade članui/ili je bilo kome otkriti na nepovjerljivoj osnovi ili na neki drugi način. Član nadalje prihvadada se po prihvadanju njegove prijavke, POSLOVNA SPAJALICA ne odriče se nikakvih prava nakorištenje sličnih ili povezanih ideja, prethodno poznatih POSLOVNOJ SPAJALICI, ili razvijenihod strane njegovih zaposlenika, ili dobivenih iz drugih izvora.Dodatne izjave i jamstva korisnikaIsključivo je korisnik odgovoran za njegov vlastiti korisnički sadržaj, kao i za posljedicenjegovog slanja ili objavljivanja. Vezano uz njegov korisnički sadržaj, korisnik potvrđuje,izjavljuje i jamči, uz sve druge izjave i garancije u ovom ugovoru, sljedede: a. Da ima najmanje 18 godina ili da je pravna osoba i da je u potpunosti sposoban i kompetentan stupiti u odredbe, uvjete, obveze, tvrdnje, izjave i jamstva navedene u ovom ugovoru, i pridržavati se i poštivati ovaj ugovor. b. Da ima pismeno dopuštenje svake fizičke osobe čiji je idntitet mogude utvrditi u korisničkom sadržaju za korištenje njenog imena ili sličnog na način mišljen od stranice i ovim ugovorom, i da ga je svaka takva osoba oslobodila od bilo kakve odgovornosti koja bi mogla nastati u vezi s takvim korištenjem. c. Da njegov korisnički sadržaj i korištenje tog sadržaja, POSLOVNE SPAJALICE, kako je mišljeno ovim ugovorom i od stranice nede kršiti bilo kakva prava bilo koje trede osobe, uključujudi ali ne ograničavajudi se na bilo kakva prava intelektualnog vlasništva, prava privatnosti i prava publiciteta. 14
 15. 15. d. POSLOVNA SPAJALICA može iskoristiti prava dana ovim ugovorom na članov korisnički sadržaj bez odgovornosti za pladanje bilo kakvih cehovskih naknada, zaostataka, uplata, pristojbi ili naknada davatelju licence naplativih pod bilo kojim Ugovorom o kolektivnom pregovaranju ili na neki drugi način.POSLOVNA SPAJALICA - licenca korisnikuPodložno i uvjetovano poštivanje ovog ugovora, POSLOVNA SPAJALICA daje korisnikuograničenu licencu na pristup i, ako je član, interno korištenje ove stranice u svrhunaručivanja ili dobivanja usluga stranice koje su dostupne , i autorizirane od stranice.Korisnik ne smije prodavati, reproducirati, distribuirati, mijenjati, prikazivati, javno izvoditi,pripremati izvedena djela koja se temelje na, drugdje objavljivati ili na neki drugi načinkoristiti bilo kakav sadržaj ove stranice na bilo koji način i za bilo koju javnu ili komercijalnusvrhu bez prehodnog pismenog pristanka POSLOVNE SPAJALICE ili nositelja prava.Korisnik ne smije koristiti bilo kakav sadržaj ove stranice na bilo kojoj drugoj internet straniciili u umrežanom računalnom okruženju u bilo koju svrhu osim za njegovo vlastito internogledanje. Korisnik nede pokušati baviti se obrnutim inženjerstvom ili se pokušati miješati urad bilo kojeg dijela ove stranice osim ako to zakonom nije izričito dopušteno. Stranica ili bilokoji dio ove stranice ne mogu biti umnožavani, podvostručeni, kopirani, prodani, preprodaniili na neki drugi način iskorišteni u bilo kakvu komercijalnu svrhu koja nije izričito dopuštenaod strane POSLOVNE SPAJALICE.POSLOVNA SPAJALICA i njegovi davatelji licence zadržavaju cijelo svoje pravo, vlasničkopravo i udio u svim patentnim pravima, izumima, autorskim pravima, znanju i iskustvu, kao itrgovačkim tajnama koje se odnose na stranicu.Logotip POSLOVNA SPAJALICA i ime su zaštitni znakovi POSLOVNE SPAJALICE i mogu bitiregistrirani i zaštideni . Sva druga imena proizvoda, imena kompanija, žigovi, logotipi i simbolina stranici mogu biti zaštitni znakovi njihovih vlasnika.Osim kako je izričito gore navedeno, ništa u ovom ugovoru ne daje nikakvu licencu ni podkakvim pravima intelektualnog vlasništva POSLOVNE SPAJALICE ili trede osobe, biloestopelom, implikacijom ili na neki drugi način. 15
 16. 16. RJEŠAVANJE SPOROVA IZMEĐU ČLANA I POSLOVNE SPAJALICEAko između člana i POSLOVNE SPAJALICE nastane spor, naš cilj je riješiti takav spor brzo iisplativo. Shodno tome, član i POSLOVNA SPAJALICA su suglasni da de riješiti bilo kakavtužbeni zahtjev ili spor prema zakonu ili po pravu pravičnosti koje nastaje među nama premaovom ugovoru ili uslugama POSLOVNE SPAJALICE, a prije pribjegavanja ovim alternativama,član je suglasan da de prvo izravno kontaktirati POSLOVNU SPAJALICU kako bi zatražiopomod oko sporenja.Zakon i sud za sporoveOvaj ugovor je u svim aspektima vođen zakonima Republike Hrvatske te se za sve sporoveugovara nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.RAZDOBLJE TRAJANJA; UKIDANJE I OBUSTAVAOvaj ugovor de stupiti na snagu kao ugovorni sporazum po prihvadanju od strane člana ilinjegovim korištenjem stranice, i trajat de do ukidanja korisničkog računa od stranePOSLOVNE SPAJALICE ili člana kako je to predviđeno uvjetima ovog odjeljka.Ako pismenim putem nije drugačije dogovoreno između stranaka, bilo koja strana možeprekinuti ugovorni sporazum sačinjen ovim ugovorom u bilo koje vrijeme i po obavještavanjudruge strane. U takvom slučaju, korisnički račun člana je automatski ukinut i (I) POSLOVNASPAJALICA de nastaviti s davanjem onih usluga POSLOVNE SPAJALICE koje su nužne zaizvršenje bilo kakvih otvorenih transakcija između člana čiji je korisnički račun ukinut i nekogdrugog člana; i (II) član de i dalje biti obvezan platiti bilo kakve obračunate a nepladeneiznose od datuma raskida s POSLOVNOM SPAJALICOM, a za bilo koje usluge stranice i bilokojim pružateljima usluga za bilo koje njihove usluge.Bilo koje ukidanje korisničkog računa de automatski dovesti do ukidanja svih povezanihtimskih korisničkih računa, i svako ukidanje timskog korisničkog računa daje POSLOVNOJSPAJALICI pravo na ukidanje bilo kojeg ili svih povezanih korisničkih računa i timskihkorisničkih računa. 16
 17. 17. Bez ograničavanja drugih daljnjih pravnih postupaka, POSLOVNA SPAJALICA, može izdatiupozorenje ili privremeno obustaviti, trajno obustaviti ili ukinuti korisnički račun ili posaočlana, i odbiti pružanje bilo koje ili svih usluga stranice ako: (a) član povrijedi slovo ili duh bilokojih odredbi i uvjeta ovog ugovora ili povezanih (linkanih) polica i informacija koje su ovdjepozivanjem sadržane, uključujudi naše pisane police i procedure objavljene na stranici; (b)sumnjamo ili saznamo da nam je član dao pogrešne ili varljive informacije; ili (c) po svojojslobodnoj procjeni smatramo da radnje člana mogu njemu, našim članovima ili POSLOVNOJSPAJALICI uzrokovati pravnu odgovornost ili su u suprotnosti s interesima stranice ilizajednice korisnika POSLOVNE SPAJALICE. Jednom kad je njegov korisnički račun trajnoobustavljen ili ukinut, član ne smije nastaviti s korištenjem stranice bilo pod istim ili različitimkorisničkim računom, ili se ponovno registrirati pod novim korisničkim računom.Nadalje, povrede ovog ugovora mogu biti kazneno gonjenje u najvedoj mogudoj mjeri kojuzakon dopušta ili mogu rezultirati dodatnim globama i sankcijama.Bez ograničavanja drugih pravnih postupaka, POSLOVNE SPAJALICE, a u mjeri u kojoj člansudjeluje u postupcima i radnjama koje zaobilaze POSLOVNU SPAJALICU ili na neki druginačin umanjuju naknade koje se prema ovom sporazumu duguju POSLOVNOJ SPAJALICI,član mora POSLOVNOJ SPAJALICI platiti za sve naknade koje mu duguje i nadoknaditiPOSLOVNOJ SPAJALICI sve gubitke i troškove i opravdane troškove (uključujudi troškoveodvjetnika) koji nastanu pri istraživanju takve povrede i napladivanju takvih naknada.POSLOVNA SPAJALICA zadržava pravo da ukine bilo kakav pristup korisniku, korisnički računili posao iz bilo kojeg razloga ili bez razloga, po svojoj slobodnoj procjeni, kao i pravo da članuu bududnosti onemogudi registraciju ili članstvo. Član de biti obaviješten ako se njegovočlanstvo ukine, osim ako po našem sudu davanje takve obavijesti može dovesti do rizikadaljnje povrede ili štete. Međutim, ako zakon takvu obavijest zahtijeva, član de bitiobaviješten da je njegov korisnički račun ukinut.Kad je iz bilo kojeg razloga njegov korisnički račun ukinut, član možda više nede imati pristuppodatcima, porukama, datotekama i drugom materijalu koje drži na stranici. Taj materijalmože biti obrisan, zajedno sa svim članovim prethodnim oglasima i ponudama.Obavijest članovima POSLOVNE SPAJALICE 17
 18. 18. Član prihvada i suglasan je da vrijednost, ugled i dobar glas stranice ovise o transparetnostistatusa korisničkog računa svim članovima, uključujudi samog člana i druge članove koji snjim posluju. Član je stoga suglasan sa sljededim: AKO POSLOVNA SPAJALICA OBUSTAVI ILIUKINE NJEGOV KORISNIČKI RAČUN ILI POSAO, POSLOVNA SPAJALICA IMA PRAVO ALI NE IOBVEZU DA (1) OBAVIJESTI DRUGE ČLANOVE KOJI S NJIM AKTIVNO POSLUJU KAKO BISMO IHIZVIJESTILI O STATUSU ČLANOVOG RAČUNA KAO OBUSTAVLJENOG ILI UKINUTOG, I (2)DOSTAVITI IM SAŽETI PREGLED RAZLOGA ZA TU RADNJU.IZJAVE O OGRANIČENJU ODGOVORNOSTI, DALJNJA OGRANIČENJA I IZUZEĆAPodaciČlan je odgovoran za kreiranje, pohranu i kopiranje svojih poslovnih podataka. Ovaj ugovor ibilo kakva registracija na ili naknadno korištenje stranice se nede tumačiti kao postavljanjebilo kakve odgovornosti na POSLOVNOJ SPAJALICI za pohranu, kopiranje, zadržavanje ilidavanje pristupa bilo kakvim informacijama ili podatcima za bilo koje razdoblje.Primijenili smo komercijalno prihvatljive tehničke i organizacijske mjere dizajnirane kako biosobne informacije člana osigurale od slučajnog gubitka i neovlaštenog pristupa, korištenja,promjene ili razotkrivanja. Međutim, ne možemo jamčiti da neovlaštene trede osobe nikadnede uspjeti probiti te mjere ili koristiti osobne informacije člana u neodgovarajude svrhe.Član prihvada da na svoj vlastiti rizik pruža svoje osobne informacije ili informacije subjektakojeg predstavlja.ODRICANJE OD JAMSTVAUSLUGE STRANICE KOJE NUDI POSLOVNA SPAJALICA ILI BILO KOJI OD NAŠIH DAVATELJALICENCE ILI TREDIH OSOBA PRUŽATELJA USLUGA SE NUDE „KAKVE JESU“, KAKO SUDOSTUPNE, I BEZ IKAKVIH JAMSTAVA ILI UVJETA (IZREČENIH ILI PODRAZUMIJEVANIH,UKLJUČUJUDI PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA TRŽIŠNOG POTENCIJALA, TOČNOSTI,PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU, VLASNIČKOG PRAVA I NEPOVREĐIVANJA, A KOJAPROIZLAZE IZ ZAKONSKIH ODREDBI ILI NA NEKI DRUGI NAČIN IZ ZAKONA ILI IZ TIJEKAPOSLOVANJA ILI KORIŠTENJA ILI TRGOVANJA). NE IZJAVLJUJEMO ILI JAMČIMO, NI NA KOJINAČIN, IZRICANJEM ILI PODRAZUMIJEVANJEM, KVALITETU, IDENTITET I POUZDANOST BILOKOJE TREDE OSOBE, KAO I TOČNOST OGLASA NA INTERNET STRANICI POSTAVLJENIH OD 18
 19. 19. STRANE BILO KOJE TREDE OSOBE. NEKE DRŽAVE I SUDBENE NADLEŽNOSTI NE DOPUŠTAJUSVA PRETHODNA OGRANIČENJA NA PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA, PA DO TE MJERE, AKOPOSTOJI, NEKA ILI SVA OD GORE NAVEDENIH OGRANIČENJA SE NE MORAJU ODNOSITI NASVAKOG ČLANA.OGRANIČENJE ODGOVORNOSTIPOSLOVNA SPAJALICA, NAŠI DAVATELJI LICENCE I NAŠE TREDE OSOBE PRUŽATELJI USLUGA NI UKOJEM SLUČAJU NEDE BITI ODGOVORNI BILO KOJEM ČLANU BILO ZA KAKVE NEIZRAVNE, POSREDNE,POSLJEDIČNE, UZGREDNE ILI KAZNENE ŠTETE U SKLADU S OVIM UGOVOROM, UKLJUČUJUDI, ALI NEOGRANIČAVAJUDI SE NA, GUBITAK POSLOVNIH PRILIKA ILI GUBITAK DOBROGA GLASA, ČAK I AKO SUOBAVIJEŠTENI O MOGUDNOSTI TAKVIH ŠTETA.BEZ OBZIRA NA BILO KOJU DRUGU ODREDBU OVOG UGOVORA, NI U KOJEM SLUČAJU NEDE NAŠAODGOVORNOST ČLANU BILO ZA KAKAV SUDSKI POSTUPAK ILI TUŽBENI ZAHTJEV KOJI SE ODNOSI NAUSLUGE STRANICE PRUŽENE POD OVIM UGOVOROM, BILO DA JE BAZIRANA NA UGOVORU, DELIKTU,NEMARU ILI BILO KAKVOJ DRUGOJ TEORIJI ODGOVORNOSTI, PREMAŠITI: (A) 1.000,00 KUNA, ILI (B)UKUPNI IZNOS TROŠKOVA USLUGE DOISTA NAPLADENIH ZA USLUGE STRANICE NA KOJE SEODGOVORNOST ODNOSI, A TIJEKOM ŠESTOMJESEČNOG RAZDOBLJA KOJI NEPOSREDNO PRETHODIODREĐIVANJU TAKVE ODGOVORNOSTI. NEKE DRŽAVE I SUDBENE NADLEŽNOSTI NE DOPUŠTAJU SVAPRETHODNA IZUZEDA I OGRANIČENJA UZGREDNIH ILI POSLJEDIČNIH ŠTETA, PA DO TE MJERE, AKOPOSTOJI, NEKA ILI SVA OD GORE NAVEDENIH OGRANIČENJA SE NE MORAJU ODNOSITI NA SVAKOGAČLANA.OSLOBAĐANJE OD ODGOVORNOSTIAko nastane spor između dva člana, oni POSLOVNU SPAJALICU (naše službenike, upravitelje,posrednike, podružnice, partnere u zajedničkom ulaganju i zaposlenike) oslobađaju ododgovornosti za zahtjeve, potražnje i štete (stvarne ili posljedične) bilo kakve vrste i prirode,poznate ili nepoznate, a koje proističu ili su na bilo koji način povezane s takvim sporom.NADOKNADA ŠTETEČlan je suglasan da de POSLOVNA SPAJALICA štititi od, osloboditi odgovornosti za inadoknaditi štetu za bilo koje i sve gubitke, troškove, izdatke, odštete i druge odgovornostipreuzete na sebe od strane POSLOVNE SPAJALICE i za bilo koji trošak, odgovornost, gubitak,štetu, uzrok za pokretanje pravnog postupka, tužbeni zahtjev, tužbu, suđenje, poziv ili pravni 19
 20. 20. postupak koji su pokrenuti od strane trede osobe protiv POSLOVNE SPAJALICE: (a) u vezi sčlanovim korištenjem usluga stranice uključujudi bilo kakve obveze pladanja preuzete tijekomkorištenja usluga stranice; ili (b) koji proizlaze iz: (I) članovog korištenja stranice; (II) njegoveodluke da navede kreditne informacije preko stranice, uključujudi osobne financijskeinformacije; (III) njegove odluke da šalje oglase i prihvada ponude drugih članova; (IV) bilokakvog kršenja ugovora ili drugih zahtjeva članova s kojima je član poslovao preko stranice;(V) njegovog kršenja bilo kakve odredbe ovog ugovora; (VI) bilo kakve odgovornosti kojaproistječe iz oporezivanja uplata ili bilo kojeg njihovog iznosa; (VII) bilo kojeg nemarnog ilinamjernog prijestupa od strane bilo kojeg člana s kojim je član poslovao preko stranice; (VIII)bilo koje djelovanje ili propust člana koje se tiče uplate naknada pružatelju usluga; (IX)članovo osporavanje ili nepladanje bilo kakve fakture ili bilo kakve druge naplate; ili (X)članovih obveza prema pružatelju usluga. Bilo koje takvo obeštedenje de biti uvjetovano: (a)našom pismenom obaviješdu članu o bilo kojem takvom tužbenom zahtjevu, pozivu,pravnom postupku, trošku, odgovornosti, gubitku ili prijetnji da dođe do nečeg odnavedenog; (b) našom suradnjom s članom u obrani ili pogodbi u nečemu od navedenog; i (c)našim dopuštanjem članu da nadzire takvu obranu ili pogodbu. Imat demo pravo nasudjelovanje u takvoj obrani preko vlastitog odvjetnika i na vlastiti trošak. Zadržavamo pravoprijave bilo kakvog prijestupa za koji saznamo mjerodavnim državnim ustanovama ilidrugdje.OBAVIJESTI I PRIOPĆENJAPOSLOVNA SPAJALICA - priopdenja članovimaOsim ako član Službi za korisnike u pisanom obliku nije drugačije naznačio, POSLOVNASPAJALICA de s njim komunicirati preko elektroničke pošte ili objavljivanjem priopdenja nastranici. Član je suglasan da de od nas dobivati priopdenja elektroničkim putem i da de ovaelektronička priopdenja udovoljavati bilo kojem pravnom zahtjevu koje takvo priopdenjemože imati u pisanom obliku. Smatrat de se da je član dobio priopdenje kad ga POSLOVNASPAJALICA pošalje preko adrese elektroničke pošte koju je član na stranici naznačio ili kadPOSLOVNA SPAJALICA na stranici objavi takva priopdenja. Adresa elektroničke pošte morabiti ažurirana i član mora redovito provjeravati stranicu radi novih priopdenja. Ako članunutar dva poslovna dana ne odgovori na poruku elektronskom poštom o povredi, sporu ili 20
 21. 21. žalbi, POSLOVNA SPAJALICA ima pravo ukinuti ili obustaviti korisnički račun ili posao togčlana.Priopdenja članova POSLOVNOJ SPAJALICISve obavijesti za POSLOVNU SPAJALICU s namjerom da imaju pravni učinak u pogledu ovogugovora moraju biti u pisanom obliku i dostavljene na adresu društva načinom koji jedokaziv potvrdom o dostavi:POSLOVNA SPAJALICA d.o.o. .VI Jazbinski odvojak 1410000 Zagreb,HrvatskaRAZNE ODREDBE I UVJETIČlan je odgovoran za poštivanje svih mjerodavnih lokalnih zakona, imajudi na umu da pristupsadržajima ove stranice za određene osobe ili države ne mora biti zakonit. Nede se smatratida je POSLOVNA SPAJALICA izmjenio ili se odrekao bilo kojeg od naših prava ili pravnihlijekova sadržanih u ovom ugovoru, osim ako je izmjena ili odricanje u pisanom obliku ipotpisana od strane opunomodenih predstavnika POSLOVNE SPAJALICE. Nikakva odgodaPoslovne spajalice ili propust u ostvarivanju svojih prava ili pravnih lijekova nede narušiti taprava ili biti tumačena kao odricanje. Bilo koje pojedinačno ili djelomično ostvarivanje nekogprava ili pravnog postupka nede onemoguditi budude ostvarivanje bilo kojeg prava ilipravnog postupka.Član bez izričite pisane dozvole od strane POSLOVNE SPAJALICE nede nikome prenositi,dodjeljivati ili delegirati svoja prava i obveze sadržane u ovom ugovoru (uključujudi svojkorisnički račun), i bilo kakav pokušaj da se to napravi bit de ništavan i nevažedi. POSLOVNASPAJALICA može dodijeliti ovaj ugovor po svojoj vlastitoj procjeni.Ovaj ugovor, zajedno s bilo kojim drugim pravnim obavijestima i ugovorima preko straniceobjavljenima od strane POSLOVNE SPAJALICE, sačinjavaju čitavi ugovor između člana iPOSLOVNE SPAJALICE u pogledu stranice. Ako se bilo koja odredba ovog ugovora smatranezakonitom od strane nadležne sudbene nadležnosti, nezakonitost takve odredbe nede 21
 22. 22. utjecati na zakonitost ostalih odredaba ovog ugovora, koje de ostati u punoj snazi idjelovanju.Osim za pladanje naknada POSLOVNOJ SPAJALICI, nijedna od stranki u ovom ugovoru nedebiti odgovorna za neizvršenje ili bilo kakvu odgodu u izvršenju bilo kakve ovdje navedeneodredbe, a uslijed poremedaja na tržištu, nesreda, požara, poplava, telekomunikacijskihkvarova, rušenja interneta, štrajkova, ratova, nereda, pobuna, blokada, vladinih uredaba,vladinih zahtjeva i propisa ili ograničenja nametnutih zakonom ili bilo kojim drugim sličnimuvjetima koji su izvan kontrole takve stranke. Takvoj stranci de vrijeme za izvršenje bitiproduljeno za razdoblje odgode.Radi pogodnosti, ovaj ugovor može biti prikazan u HTML i/ili PDF verzijama. U slučaju bilokakve nedosljednosti između tih verzija, vodit demo se PDF verzijom.KONTAKTAko želite prijaviti povrjedu Uvjeta korištenja, imate bilo kakva pitanja ili trebate pomod,molimo kontaktirajte Službu za korisnike POSLOVNE SPAJALICE:Internet podrškaElektronska pošta: info@poslovnaspajalica.hrTelefon:Služba za pomod na internetu : 22

×