Brosura intrebari si raspunsuri regio

294 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
294
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Brosura intrebari si raspunsuri regio

 1. 1. www.inforegio.rope înţelesul tuturor
 2. 2. Regio pe înţelesul tuturorwww.inforegio.ro 1CUPRINSCuvânt introductiv.......................................................................2Întrebări generale.......................................................................3Axa prioritară 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani decreştere...................................................................................9Axa prioritară 2 Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şilocale.....................................................................................11Axa prioritară 3 Îmbunătăţirea infrastructurii sociale...........................12Axa prioritară 4 Consolidarea mediului de afaceri regional şi local...........16Axa prioritară 5 Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului...............17Axa prioritară 6 Asistenţă tehnică...................................................20
 3. 3. Regio pe înţelesul tuturorwww.inforegio.ro 2Cuvânt introductivRegio - Programul Operaţional Regional a fost aprobat de Comisia Europeană în lunaiulie 2007. De la data aprobării şi până în prezent, Autoritatea de Management şiOrganismele Intermediare pentru Programul Operaţional Regional au primit numeroasesolicitări de informaţii privind activităţile care se finanţează în cadrul programului,cine poate accesa fondurile, dar şi informaţii despre modul de implementare aprogramului.Broşura Regio pe înţelesul tuturor reuneşte răspunsurile celor mai frecvente întrebăriadresate şi urmăreşte să vină în sprijinul tuturor celor care pregătesc proiecte pentrua primi finanţare* prin Programul Operaţional Regional.*Conţinutul acestei publicaţii are rol strict informativ. Pentru elaborarea cererilor de finanţare, vă rugăm să consultaţi ghidurilesolicitantului, disponibile pe internet, la adresa www.inforegio.ro
 4. 4. Regio pe înţelesul tuturorwww.inforegio.ro 3Ce este Regio?Regio este programul operaţionalcofinanţat de Uniunea Europeană şide Guvernul României, care sprijinădezvoltarea regională. Programulfinanţează proiecte de modernizare,dezvoltare sau reabilitare a infrastruc-turii, precum şi dotare de specialitate,prin diferite tipuri de proiecte. Autori-tatea de Management pentru ProgramulOperaţional Regional se află în cadrulMinisterului Dezvoltării Regionale şiLocuinţei (www.mdrl.ro, www.inforegio.ro).Unde pot fi găsite informaţiidespre Regio?Regio pune la dispoziţia celor interesaţisite-ul www.inforegio.ro, care conţinetoate informaţiile utile despre instituţiileimplicate în gestionarea programu-lui, domeniile de finanţare, cerinţele şidocumentele necesare pentru depunereaunei cereri de finanţare. De asemenea,pot fi adresate întrebări despre REGIObiroului de informare al ministerului, la tel.037.211.1409 sau la email: info@mdrl.ro.În fiecare regiune de dezvoltare se află unbirou de informare, în cadrul OrganismelorIntermediare din Agenţiile pentru Dezvol-tare Regională, unde pot fi solicitate tele-fonic, în scris sau direct la sediul acestuibirou, informaţii detaliate despre dome-niul de finanţare care vă interesează.Ce finanţează Regio?Regio finanţează, prin cele şase axe priori-tare, următoarele categorii de operaţiuni:infrastructură şi servicii urbane,structuri de sprijinire a afacerilorincluse în planuri integrate de dezvoltare;reabilitarea şi modernizarea reţelei dedrumuri judeţene, străzi urbane – in-clusiv şosele de centură; reabilitarea,modernizarea şi echiparea infra-structurii serviciilor de sănătate, so-ciale şi educaţionale; îmbunătăţireadotării cu echipamente abazelor operaţionale de intervenţieîn situaţii de urgenţă; dezvoltareastructurilor de afaceri, reabilitareasiturilor industriale poluate, moderniza-rea spaţiilor de producţie şi prestăriservicii şi achiziţionarea de echipamenteşitehnologiinoi pentru microîntreprinderi;restaurarea şi valorificarea durabilă apatrimoniului cultural; valorificareadurabilă a resurselor naturale cu potenţialturistic, investiţii în infrastructura decazare şi de agrement pentru creştereacalităţii serviciilor turistice; promovareapotenţialuluituristic,creareauneiimaginipozitive a României ca destinaţieturistică prin definirea şi promovareabrandului turistic naţional, crearea şidezvoltarea Centrelor Naţionale deInformare şi Promovare Turistică.Când se pot depune cereri definanţare?Pentru toate domeniile majore deintervenţie, cererile de finanţare se potdepune în mod continuu, în perioada dederulare a programului, până la contrac-tarea integrală a fondurilor publice alo-cate pentru respectivul domeniu.Excepţie de la această regulă fac:
 5. 5. Regio pe înţelesul tuturorwww.inforegio.ro 4domeniul dedicat microîntreprinderilor(4.3.); domeniul privind promovarea pro-duselor turistice (5.3.); sub-domeniuladresat centrelor urbane (1.1.). Pentruacestea, depunerea cererilor de finanţareprevede termene limită.Unde se depun cererile definanţare?Organismul intermediar din cadrulAgenţiei pentru Dezvoltare Regionalădin regiunea în care se doreşte a fiimplementat proiectul primeştecererile de finanţare din parteasolicitanţilor.Pentru fondurile alocate promovăriiturismului şi creării Centrelor Naţionalepentru Promovare Turistică (domeniul5.3.), cererile de finanţare se depunla Organismul Intermediar din cadrulMinisterului Turismului (www.mturism.ro).Câte proiecte se pot depune decătre aceeaşi firmă, pe acelaşiprogram/axă/domeniu, în perioada2007-2013? Dar în acelaşi apel deproiecte?Nu sunt prevăzute condiţionări în acestsens. Trebuie avute în vedere, însă,aspectele ce ţin de capacitatea financiarăşi operaţională a firmei de a implementa,în condiţii optime, mai multe proiecte.Care sunt paşii principali înprocesul de selecţie şi aprobare acererilor de finanţare?Organismele Intermediare verificăconformitatea şi eligibilitatea cererilor definanţare primite; proiectele conforme şieligibile sunt ulterior evaluate din punctde vedere tehnic şi financiar de cătreexperţi independenţi. Pentru proiecteleacceptate ca urmare a evaluării şi careprevăd activităţi de extinderi sau lucrăride intervenţie, Organismul Intermediarsolicită depunerea proiectului tehnicşi realizează verificarea conformităţiiacestui document. În funcţie de rezultatulacestei analize, este organizată vizita peteren. Ulterior, este semnat contractulde finanţare. Autoritatea de Managementsupraveghează şi verifică desfăşurareacorespunzătoare a fiecărei etape deevaluare şi selecţie.În toate aceste etape, solicitantulpoate primi solicitări de clarificare dinpartea Organismului Intermediar, pentrurezolvarea unor neclarităţi sau lipsurilegate de documentele transmise.Care sunt sursele de finanţare a unuiproiect?Proiectele depuse în cadrul Regio suntcofinanţate din fondurile Uniunii Euro-pene (Fondul European de DezvoltareRegională) şi bugetul de stat al României.De asemenea, un procent de minimum2% din valoarea eligibilă a proiectuluieste asigurat de către beneficiar (în ca-zul acordării de finanţare prin schemelede ajutor de stat specifice programului,
 6. 6. Regio pe înţelesul tuturorwww.inforegio.ro 5Dacă preţurile materialelor deconstrucţii şi ale manoperei crescsubstanţial pe durata implemen-tării proiectului, pot fi solicitatefonduri suplimentare?În conformitate cu prevederilecontractului de finanţare, modificărilecontractului sau ale proiectu-lui, agreate de către părţi, nu potconduce la creşterea valorii finanţăriinerambursabile şi/sau a procentului pecare aceasta îl reprezintă din valoareatotală eligibilă a proiectului.beneficiarul poate contribui cu până la50% din cheltuielile eligibile).Dacă se epuizează fondurilealocate unei axe prioritare, potfi redistribuite fonduri de la alteaxe?În urma analizei implementăriiprogramului, a stadiului contractării şicheltuirii fondurilor alocate pe diferiteaxe şi domenii se pot redistribui fonduriîntre axe. Comitetul de Monitorizareexaminează şi aprobă propunerile demodificare a alocărilor financiare aleProgramului Operaţional Regional, în-tre domeniile majore de intervenţie dincadrul unei axe prioritare sau între axeleprioritare de dezvoltare. Orice propunerede modificare trebuie supusă decizieifinale a Comisiei Europene.Ce consecinţe are depăşirea valo-rii maxime prevăzute în GhidulSolicitantului pentru finanţareaunui proiect?Ghidurile solicitantului prevăd, pentrufiecare domeniu, valoarea totală maximăa proiectelor finanţabile. Valoarea totalăa proiectului cuprinde atât cheltuielieligibile, cât şi neelegibile. Depăşireavalorii maxime prevăzute în GhidulSolicitantului atrage respingereaproiectului.
 7. 7. Regio pe înţelesul tuturorwww.inforegio.ro 6 constituie gaj sau o altă garanţie bancară, indiferent de formă, asupra acestuia, pe durata de valabilitate a contractului de finanţare;● să permită structurilordeaudit/control prevăzute în contractul de finanţare să efectueze controale şi să pună la dispoziţiaacestoratoatedocumentele relevante;● să restituie fondurile obţinute în mod incorect;● să acopere cheltuielile proiectului care sunt neeligibile sau care depăşesc valoarea finanţării stabilite prin contractul de finanţare;● să asigure măsurile de informare şi publicitate prevăzute în cererea de finanţare (anexă la contractul de finanţare);Care sunt legile care trebuie avuteîn vedere în derularea unui proiectfinanţat prin Regio?Cadrul legislativ pentru implementareaproiectelor finanţate din Regio esteconstituit din:● regulamentele Comisiei Europene,● legislaţia naţională în vigoare, în domeniul dezvoltării regionale, construcţiilor, achiziţiilor publice, contabilităţii, ajutorului de stat,● legislaţia conexă acestor domenii.Care sunt obligaţiile contractualeale beneficiarilor?Beneficiarii de finanţare au următoareleobligaţii contractuale:● să înceapă implementarea proiectului la termenul stabilit prin contract şi să asigure implementarea, cu respectarea prevederilor legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare (achiziţii publice, ajutor de stat, egalitate de şanse, dezvoltare durabilă etc.);● să efectueze cheltuielile din fondurile alocate prin contractul de finanţare numai pentru scopul proiectului, respectând prevederile bugetului detaliat în cererea de finanţare (anexă la contractul de finanţare);● să respecte calendarul activităţilor şi al achiziţiilor publice;● să ţină o evidenţă contabilă folosind conturi analitice distincte pentru proiect;● să nu înstrăineze imobilul obiect al finanţării nerambursabile, să nu
 8. 8. Regio pe înţelesul tuturorwww.inforegio.ro 7Contribuţia proprie a solicitantuluitrebuie să existe efectiv în contulsolicitantului sau poate proveni dindiverse alte surse de finanţare?Contribuţia proprie poate fi asiguratădin orice surse (interne sau atrase). Înafară de declaraţia de angajament (careva fi anexată la cererea de finanţare),nu trebuie prezentate alte dovezi aleexistenţei surselor financiare (scrisoarede confort, extras de cont, etc).În Ghidurile solicitantului sespecifică faptul că terenul/in-frastructura nu trebuie să fiegrevate de sarcini. Care sunt acestesarcini?Exemple de sarcini: ipotecile,interdicţiile, privilegiile sau servituţile,sarcini care ar putea determina vânzareaprin licitaţie, transferul proprietăţii cătreo altă persoană, etc.Cheltuielile cu achiziţionarea deechipamente şi tehnologii se potefectua printr-un leasing financiar?Cheltuielile cu leasing-ul nu sunt eligibilepentru a primi finanţare prin ProgramulOperaţional Regional.Sunt eligibile cheltuielile în cazulcontractelor încheiate cu un agenteconomic înainte de semnareacontractului de finanţare?În conformitate cu prevederile ordinelorde cheltuieli, cheltuielile efectuate de● să asigure transmiterea cererilor de rambursare în termenele prevăzute prin contractul de finanţare;● să asigure prezentarea tuturor rapoartelor periodice, tehnice şi financiare, în termenele prevăzute prin contractul de finanţare;● să informeze Organismele Intermedi- are în privinţa problemelor, deficienţelor şi neregulilor apărute pe parcursul executării proiectului.Ce obligaţii au beneficiarii dinpunct de vedere al controluluifinanciar?Finanţarea furnizată prin fondurile pu-blice alocate proiectului trebuie separatăîn mod clar, în cadrul sistemului financiar-contabil, de alte activităţi desfăşuratede către beneficiar! Controlul finan-ciar trebuie să răspundă următoarelorcerinţe:● documentaţia contabilă trebuie să permită identificarea, cât mai uşor, a tuturor veniturilor şi cheltuielilor proiectului;● trebuie păstrată o contabilitate separată pentru proiect;● înregistrarea separată a cheltuielilor eligibile şi neeligibile;● cheltuielile eligibile şi cele neeligibile trebuie să fie prezentate separat în toate facturile;● păstrarea tuturor documentelor financiare şi datarea lor corectă;● înregistrarea valorii tuturor veniturilor generate.
 9. 9. Regio pe înţelesul tuturorwww.inforegio.ro 8Pentru proiectele generatoare devenit, ce se întâmplă în cazul în carecheltuielile reale de exploatare(efectiv suportate) sunt mai micidecât cele estimate în cererea definanţare (la momentul depuneriiproiectului)?În cazul în care, pe parcursul monitorizăriiproiectului, se constată diferenţe impor-tante între cheltuielile şi/sau veniturileestimate iniţial şi cheltuielile şi/sauveniturile efectiv realizate, Autoritateade management va ajusta cuantumulfinanţării nerambursabile, prin recalcu-larea acestuia cu valorile reale.Cum este considerată „reinves-tirea” activelor cu o durată deviaţă mai scurtă decât perioadade referinţă (perioada pentrucare se realizează calcululnecesarului de finanţare), încalculul necesarului de finanţarepentru proiectele generatoare devenit: ca parte din veniturile neteale proiectului sau ca parte dincostul actualizat al investiţiei?În scopul calculării necesarului definanţare, reinvestirea activelor cuo durată de viaţă mai scurtă decâtperioada de referinţă este luată în con-siderare ca parte din veniturile nete ac-tualizate.beneficiar sunt considerate eligibile dela data intrării în vigoare a Contractu-lui de finanţare semnat între beneficiarşi Organismul Intermediar, în numele şipentru Autoritatea de Managementpentru Programul Operaţional Regional.Astfel, dacă beneficiarul proiectului alansat o procedură de achiziţii publiceşi a încheiat un contract cu un operatoreconomic, respectând legislaţia în vigoareprivind achiziţiile publice, înainte de sem-narea contractului de finanţare, dar nu aefectuat cheltuieli aferente contractuluide lucrări/servicii/furnizare înainte desemnarea contractului de finanţare, vorfi eligibile doar cheltuielile efectuate debeneficiar după semnarea contractuluide finanţare.
 10. 10. Regio pe înţelesul tuturorwww.inforegio.ro 9de referinţă nu cuprinde şi perioada deimplementare a proiectului.Cum poate fi prezentatărespectarea principiilor egalităţiide şanse şi al nediscriminării,într-un proiect finanţat prin Regio?La întocmirea unui proiect care urmează afi propus spre finanţare prin Regio, trebuieanalizată structura grupurilor de persoanecare vor beneficia de facilităţile rezultateprin implementarea proiectului. Vor fiprezentate date statistice privind gru-purile de beneficiari direcţi sau indirecţi(număr de femei/ bărbaţi, persoane învârstă, persoane dintr-o minoritate etnică,persoane cu dizabilităţi sau copii, angajaţisau antreprenori) ai clădirii/drumului/serviciilor/echipamentelor finanţate.Axa prioritară 1Sprijinirea dezvoltării durabile aoraşelor – poli urbani de creştereCare sunt solicitanţii eligibiliîn cadrul Axei prioritare 1 aProgramului Operaţional Regional?În cadrul Axei prioritare 1 a ProgramuluiOperaţional Regional există un singurdomeniu major de intervenţie, Planuriintegrate de dezvoltare urbană, cu treisub-domenii:● poli de creştere - 7 mari municipii (Iaşi, Constanţa, Ploieşti, Craiova, Timişoara, Cluj-Napoca şi Braşov) şi arealul de influenţă al acestora;Ce reprezintă perioada de referinţăpentru care se face previziuneacosturilor de investiţie, acheltuielilor şi a veniturilor dinexploatare, în cazul proiectelorgeneratoare de venit?Perioada de referinţă (orizontul de timpal proiectului) reprezintă durata de viaţăeconomică a investiţiei (în ani), adicăperioada după care investiţia trebuieînlocuită.În principiu, având în vedere că,pe perioada de implementare aproiectului (de realizare a investiţiei)nu se înregistrează cheltuieli deexploatare, iar investiţia nu genereazăvenituri din exploatare, perioada
 11. 11. Regio pe înţelesul tuturorwww.inforegio.ro 10urban şi reabilitarea clădirilor aflate înpatrimoniul cultural mondial (UNESCO),naţional şi local din mediul urban; dez-voltarea durabilă a mediului de afaceri,prin dezvoltarea structurilor de sprijinirea afacerilor; reabilitarea infrastructuriisociale.Este necesară obţinerea avizului demediu pentru planurile integratede dezvoltare urbană?Conform prevederilor HG nr.1076/2004privind stabilirea procedurii de realizarea evaluării de mediu pentru planuri şiprograme, evaluarea de mediu este parteintegrantă din procedura de adoptare aplanurilor şi programelor. Planurile şiprogramele supuse obligaţiei de obţinerea avizului de mediu sunt, conform actuluinormativ menţionat, acelea care:● poli de dezvoltare urbană - 13 oraşe/ municipii, respectiv Suceava, Bacău, Brăila, Galaţi, Piteşti, Râmnicu Vâlcea,Deva,Arad,SatuMare,BaiaMare, Oradea, Sibiu şi Târgu Mureş● centre urbane - oraşe/municipii cu peste 10.000 de locuitori, altele decât polii de creştere şi polii de dezvoltare urbanăPolii de creştere şi polii de dezvol-tare urbană au fost desemnaţi prin HGnr.998/2008 pentru desemnarea polilorde creştere şi a polilor de dezvoltareurbană în care se realizează cu prioritateinvestiţii din programele cu finanţarecomunitară şi naţională, cu modificărileşi completările ulterioare.În cadrul fiecăruia dintre aceste sub-domenii, categoriile de solicitanţi eligi-bili sunt: unităţi administrativ-teritorialedin mediul urban, reprezentate de cătreautorităţile administraţiei publice locale;parteneriate constituite între unităţiadministrativ-teritoriale din mediul urbanşi alte unităţi administrativ-teritoriale;asociaţii de dezvoltare intercomunitară,având, obligatoriu, în componenţă ounitate administrativ teritorială dinmediul urban.Care sunt activităţile eligibileîn cadrul Axei prioritare 1 aProgramului Operaţional Regional?Activităţile eligibile pentru finanţareprin Axa prioritară 1 a ProgramuluiOperaţional Regional se încadrează înurmătoarele 3 mari categorii: reabilitareainfrastructurii urbane şi îmbunătăţireaserviciilor urbane, inclusiv transportul
 12. 12. Regio pe înţelesul tuturorwww.inforegio.ro 11Este obligatoriu să se realizezestudiul de trafic la un proiect carepropune intervenţii numai asuprastrăzilor principale ale oraşului ?Studiul de trafic este o anexă obligatoriea studiului de fezabilitate/documentaţieide avizare a lucrărilor de intervenţiişi trebuie depus odată cu cererea definanţare.Pentru reabilitarea/modernizareaunor străzi, este nevoie de unsingur studiu de fezabilitate saueste necesar un studiu pentrufiecare stradă propusă?Pentru reabilitarea/modernizarea unei● se elaborează şi/sau se adoptă de către o autoritate la nivel naţional, regional sau local ori care sunt pregătite de o autoritate pentru adoptarea, printr-o procedură legislativă, de către Parlament sau Guvern;● sunt cerute prin prevederi legislative, de reglementare sau administrative;● pot avea efecte semnificative asupra mediului.Având în vedere cele de mai sus,autorităţile administraţiei publice lo-cale care pregătesc Planuri integratede dezvoltare urbană trebuie să notificeautoritatea competentă pentru protecţiamediului - în speţă Agenţia regională deprotecţie a mediului - asupra elaborăriiacestuia, pentru ca aceasta din urmă săse pronunţe asupra necesităţii obţineriiavizului de mediu pentru Planul respectiv.Axa prioritară 2Îmbunătăţirea infrastructurii detransport regionale şi localeEste eligibilă asfaltarea străzilorlaterale ?Asfaltarea străzilor laterale este eligibilănumai dacă sunt de ordinul I, II sau III, înconformitate cu prevederile OrdonanţeiNr. 43/1997 republicată, privind regimuldrumurilor, cu completările şi modificărileulterioare.
 13. 13. Regio pe înţelesul tuturorwww.inforegio.ro 12Programului Operaţional Regional. Co-muna poate participa, în parteneriat, lareabilitarea şi modernizarea reţelei dedrumuri judeţene sau la construcţia/re-abilitarea şoselelor de centură cu statutde drum judeţean şi/sau urban, localizatepe raza sa teritorial-administrativă.În situaţia în care un proiectpropune şi reabilitarea reţelei deiluminat public, este eligibilăaceastă cheltuială?În cazul în care reţeaua de iluminatpublic aparţine oraşului sau munici-piului, cheltuiala este eligibilă. În cazulîn care reţeaua de iluminat public esteconcesionată sau aparţine unui operatorprivat, cheltuiala nu poate fi consideratăeligibilă.Axa prioritară 3Îmbunătăţirea infrastructuriisocialeCare sunt ambulatoriile care potprimi finanţare prin ProgramulOperaţional Regional?Vor primi finanţare prin acest programdoar ambulatoriile organizate conformordinului ministrului sănătăţii publice nr.39/16.01.2008 privind reorganizarea am-bulatoriului de specialitate al spitalului,respectiv ambulatoriile organizateîn cadrul unităţilor sanitare cu pa-turi, care asigură asistenţa medicalăambulatorie şi au în structură, obliga-reţele de străzi, este necesară realizareaunui singur studiu de fezabilitate sau aunei singure documentaţii de avizare alucrărilor de intervenţii, în conformitatecu prevederile Hotărârii Guvernului Nr.28 din 9 ianuarie 2008, privind aprobareaconţinutului-cadru al documentaţieitehnico-economice aferente investiţiilorpublice, precum şi a structurii şimetodologiei de elaborare a devizuluigeneral pentru obiective de investiţii şilucrări de intervenţii, publicate în Moni-torul Oficial Nr. 48 din 22 ianuarie 2008.O comună poate să depună unproiect în cadrul axei prioritare 2 aProgramului Operaţional Regional?O comună nu poate depune individualproiecte spre finanţare în cadrul
 14. 14. Regio pe înţelesul tuturorwww.inforegio.ro 13sau într-o altă localizare. În ultimul caz,după finalizarea investiţiei, furnizorulde servicii sociale va face demersurilenecesare şi va obţine acreditarea pentruprestarea serviciului social respectiv şi înimobilul obiect al cererii de finanţare.De exemplu, un solicitant de finanţarepoate depune o cerere de finanţarepentru modernizarea unui centru deprimire în regim de urgenţă pentru per-soane victime ale violenţei în familie dacăeste acreditat ca furnizor de servicii so-ciale pentru acest centru, în cadrul căruiaserviciile furnizate vizează: primire şigăzduire temporară, asistenţă medicalăşi îngrijire, consiliere psihologică. Deasemenea, dacă un furnizor de serviciisociale doreşte transformarea unei clădiriexistente în centru pentru prevenirea şicombaterea violenţei în familie, acestapoate fi eligibil dacă este acreditat cafurnizor de servicii sociale pentru un altcentru de primire în regim de urgenţă,pentru persoane victime ale violenţei înfamilie. În noul centru, furnizorul de ser-vicii sociale poate furniza toate, o partesau mai multe dintre serviciile furnizateîn centrul deja existent.Care este documentaţia privindselecţia transparentă a furnizo-rului de servicii sociale, în cazulcererilor de finanţare depuse de unsolicitant autoritate publică localăîn parteneriat cu un furnizor deservicii sociale privat?Documentaţia privind selecţiatransparentă de către un solicitant definanţare unitate administrativ-teritorialătoriu, cabinete medicale de specialitatecare au corespondent în specialităţilesecţiilor şi compartimentelor cu paturi,precum şi cabinete medicale în altespecialităţi, după caz, pentru a asigura oasistenţă medicală complexă.Ce se înţelege prin serviciu socialsimilar?Pentru a fi eligibil în cadrul acestuidomeniu major de intervenţie,solicitantul trebuie să fie furnizor deservicii sociale, acreditat pentru serviciulsocial care va fi furnizat în cadrulcentrului social care face obiectulcererii de finanţare. Poate fi acreditatpentru respectivul serviciu social furnizatlamomentuldepuneriicereriidefinanţareîn imobilul obiect al cererii de finanţare
 15. 15. Regio pe înţelesul tuturorwww.inforegio.ro 14acreditaţi la data depunerii cererii definanţare, caracterul de utilitate publicănefiind un criteriu de eligibilitate.În cazul echipamentelor finanţateprin domeniul de intervenţie3.3. Îmbunătăţirea dotării cuechipamente a bazelor operaţi-onale pentru intervenţii în situaţiide urgenţă, contractul de comodattrebuiesăprevadăşiobligativitateautilizatorului de a asiguraîntreţinerea echipamentelor?În privinţa contractului de comodat,ca modalitate de transfer a folosinţeiechipamentelor de la Asociaţia deDezvoltare Intercomunitară cătreutilizatori, acesta trebuie să prevadă şiobligativitatea utilizatorului de a asiguraîntreţinerea echipamentelor.O administraţie publică localăla nivel de oraş poate depune ocerere de finanţare pentru dotareaunităţilor de intervenţie în situaţiide urgenţă?Pentru a obţine finanţare în cadrul do-meniului major de intervenţie 3.3.Îmbunătăţirea dotării cu echipamente abazelor operaţionale pentru intervenţiiîn situaţii de urgenţă, se vor constituiasociaţii de dezvoltare intercomunitarăla nivel regional, formate din toateConsiliile Judeţene ale judeţelor uneiregiuni de dezvoltare, respectiv, ConsiliulGeneral al Municipiului Bucureştişi Consiliul Judeţean Ilfov, în cazulregiuniiBucureşti-Ilfov,înconformitatecuprevederile Legii 215/2001 a(autoritate publică locală) a unui partenerfurnizor de servicii sociale se referă la: unanunţ publicat în presă privind selecţiaunui furnizor de servicii sociale acreditatpentru serviciul social pe care unitateaadministrativ-teritorială îl are în vederea fi furnizat în imobilul obiect al cereriide finanţare – cerere de ofertă, criteriilede analiză şi selecţie a ofertelor, analizaofertelor primite şi desemnarea furnizo-rului de servicii sociale câştigător.Solicitanţii, furnizori privaţi deservicii sociale, trebuie să fie deutilitate publică pentru a fi eligibilisau doar acreditaţi?Pentru a fi eligibili pentru finanţare încadrul Programului Operaţional Regional,furnizorii privaţi de servicii sociale vordovedi că au personalitate juridică şi sunt
 16. 16. Regio pe înţelesul tuturorwww.inforegio.ro 15eligibile pentru a fi rambursate chel-tuielile de lucrări pentru „consolidarea,modernizarea şi extinderea clădirilordin campusurile universitare de stat:spaţii de învăţământ, spaţii de cazare,cantine, diferite facilităţi pentruactivităţi didactice”. Astfel, o clădirecu una dintre destinaţiile menţionate înordin poate fi modernizată, inclusivprin recompartimentare, dacă: soluţiatehnică permite acest lucru, este păstratădestinaţia iniţială pentru unele spaţii şiacordată o destinaţie nouă, din aceleaşicategorii menţionate, pentru alte spaţiirezultate în urma recompartimentării.Dacă, prin recompartimentare,rezultă spaţii pentru care ordinulnu prevede posibilitatea rambursăriicheltuielilor efectuate, activitatearespectivă poate fi efectuată, darcheltuielile aferente nu pot ficonsiderate cheltuieli eligibile.administraţiei publice locale, cucompletările şi modificările ulterioare.O universitate poate propune sprefinanţare un proiect prin care sărecompartimenteze clădirea canti-nei şi să îi dea o altă destinaţie?În conformitate cu prevederileOrdinului pentru aprobarea categoriilorde cheltuielilor eligibile pentru acestdomeniu major de intervenţie, sunt
 17. 17. Regio pe înţelesul tuturorwww.inforegio.ro 16Cine trebuie să aibă proprietateaasupra terenului/infrastructuriicare face obiectul cererii de finan-ţare pe domeniul de intervenţie 4.2,Reabilitarea siturilor industrialepoluate şi neutilizate şi pregătireapentru noi activităţi?Unităţile administrativ teritoriale sauparteneriatele între unităţile adminis-trativ teritoriale – singurele beneficiareeligibile pe acest domeniu de intervenţie- trebuie să aibă calitate de proprietarsau administrator ori trebuie să aibă înconcesiune infrastructura şi/sau terenulcare fac obiectul proiectului.Este obligatorie parcurgereaambelor faze: reabilitarea situ-lui poluat, respectiv pregătireapentru noi activităţi?Pentru ca proiectul să fie considerat eligi-bil, trebuie să includă obligatoriu ambelefaze: reabilitarea sitului poluat, respec-tiv pregătirea sitului reabilitat pentru noiactivităţi.Dacă o societate nu şi-a actualizatlista domeniilor de activitate înconformitate cu noul cod CAEN(Rev. 2), faptul că certificatulconstatator conţine clase CAENvechi poate constitui un motiv derespingere a proiectului?Corespondenţa între clasele vechi (CAENRev. 1) şi cele noi (CAEN Rev. 2) se va face înconformitate cu Ordinul preşedintelui Insti-tutului Naţional de Statistică nr. 337/2007.Axa prioritară 4Consolidarea mediului de afaceriregional şi localCare sunt structurile de sprijinirea afacerilor, finanţate în cadruldomeniului de intervenţie 4.1.Dezvoltarea durabilă a struc-turilor de sprijinire a afacerilor deimportanţă regională şi locală?În cadrul acestui domeniu major deintervenţie, pot primi finanţare structuride tipul parcurilor industriale, parcurilortehnologice, incubatoarelor de afacericare asigură o serie de facilităţi şi/sauspaţii pentru desfăşurarea activităţiloreconomice de producţie şi de prestareservicii.
 18. 18. Regio pe înţelesul tuturorwww.inforegio.ro 17Este eligibil un solicitant - uni-tate de cult (biserică) care nu esteproprietar al unităţii de cult, cidoar administrator, proprietarulfiind Episcopia, iar administratorfiind parohia bisericii (are contractde comodat cu episcopia)?În conformitate cu Ghidul Solicitantuluipentru domeniul major de intervenţie5.1. Restaurarea şi valorificareadurabilă a patrimoniului cultural, pre-Prin urmare, acesta nu poate fi un motivde respingere a unei cereri de finanţare.Axa prioritară 5Dezvoltarea durabilă şi promovareaturismuluiÎn stabilirea costurilor eligibile aleunui proiect trebuie luată în cal-cul toată perioada de timp pentrucare sunt stabilite veniturile netegenerate de proiect (23 de ani,conform analizei cost-beneficiu)sau numai perioada deimplementare a proiectului?Orizontul de analiză recomandatpentru elaborarea analizei cost beneficiua proiectelor finanţabile în cadrulProgramului Operaţional Regional estede 20 ani. În stabilirea costurilor eligibiletrebuie luată în calcul toată perioadade timp pentru care sunt stabilite veni-turile nete generate de proiect, conformmodului de calcul al asistenţeinerambursabile în cazul proiectelorgeneratoare de venit.Unul dintre obiectivele analizei costbeneficiu este şi acela de a stabilimăsura în care proiectul are nevoie decofinanţare din Fondul European deDezvoltare Regională, pentru a fi viabilfinanciar.
 19. 19. Regio pe înţelesul tuturorwww.inforegio.ro 18cum şi crearea/modernizarea infrastruc-turilor conexe, unul dintre criteriile deeligibilitate pe care solicitantul/solicitantulşi oricare dintre parteneri, trebuie să leîndeplinească se referă la faptul că acesta/aceştia trebuie să facă dovada calităţii deproprietar sau a faptului că deţine/deţinîn concesiune obiectivul de patrimoniu. Înacest sens, contractul de comodat nu esteacceptat ca alternativă pentru dovadaposesiunii obiectivului de patrimoniu.Dotările specifice amenajăriiunui obiectiv de patrimoniu sunteligibile?Obiectivul unui proiect trebuie să vizezerestaurarea, protecţia şi conservareaobiectivului de patrimoniu. În cadrulproiectului, una din activităţi se poatereferi la dotări interioare sau la celepentru expunerea şi protecţia patrimo-niului cultural.Sunt eligibile proiectele de inves-tiţii care vizează transformareaunei structuri de cazare, dinpensiune în hotel?Activităţile de modernizare/extindere auca obiect o structură de cazare dintre celeenumerate în ghidul solicitantului pen-tru domeniul major de intervenţie 5.2,Crearea, dezvoltarea, modernizareainfrastructurii de turism pentruvalorificarea resurselor natu-rale şi creşterea calităţii serviciilorturistice. Lucrările propuse vor vizaexclusiv structura de cazare aşa cumeste aceasta încadrată la data depunerii
 20. 20. Regio pe înţelesul tuturorwww.inforegio.ro 19La ce trebuie să se refere lucrărilede extindere a unei structuri decazare?Acest tip de lucrări constă în modificărileaduse unor structuri de cazare turistică,realizate atât pe verticală, cât şi peorizontală, prin construirea de noi eta-je, mansarde, etc, la structura de ca-zare existentă sau prin construirea uneicorp anexă care să fie legat, structuralşi funcţional, de clădirea existentă(aceeaşi utilizare şi funcţionare acorpului anexă, condiţionate defuncţionarea construcţiei iniţiale).Astfel, nu pot primi finanţare activităţicare să reprezinte, în fapt, construcţiinoi.Sunt eligibile proiecte de investiţiicare presupun numai activităţi dedotare cu echipamente ainfrastructurii turistice?Conform ordinului nr. 261/2008 privindschema de ajutor de stat, nu sunt eli-gibile proiectele care reprezintă, înfapt, simple investiţii de înlocuire saureabilitare a unor active fixe existente,iar lucrările de modernizare trebuie săconducă la creşterea valorii adăugatea acestora. Un proiect care vizeazădoar activităţi de dotare cu echipa-mente a unei infrastructuri, fără a viza olucrare de construcţie complexă, caresă necesite eliberarea unui certificat deurbanism şi a autorizaţiei de construire,conform Legii 50/1991 cu modificărileşi completările ulterioare, nu esteeligibil conform ghiduluicererii de finanţare. În cadrul acestuidomeniu, pot primi finanţare doaractivităţi care reprezintă modernizareasau extinderea unei structuri de cazareexistente, şi nu activităţi în urma cărorase modifică tipul structurii de cazare.Proiectele cu activităţi de modernizare/extindere structuri de cazare şi utilităţiconexe pot conduce la trecerea la ocategorie superioară de clasificare astructurii de primire turistică, dar nupoate fi modificat tipul de structurăde cazare care face obiectul cererii definanţare.
 21. 21. Regio pe înţelesul tuturorwww.inforegio.ro 20solicitantului pentru domeniul 5.2,Crearea, dezvoltarea, modernizareainfrastructurii de turism pentruvalorificarea resurselor naturale şicreşterea calităţii serviciilor turistice.Axa prioritară 6Asistenţă TehnicăCine poate accesa fondurile alocateaxei prioritare 6, Asistenţă tehnică?Axa prioritară 6, Asistenţă Tehnică,a Programului Operaţional estededicată sprijinirii implementării,managementului, evaluării şi promovăriiprogramului. Singurii beneficiari eligibilipentru această axă sunt Autoritatea deManagement şi Organismele Intermediarepentru Programul Operaţional Regional.
 22. 22. Regio pe înţelesul tuturorPublicaţie editată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi LocuinţeiFebruarie 2009Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene.www.inforegio.roInvestim în viitorul tău!Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeanăprin Fondul European de Dezvoltare Regională.Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional RegionalMinisterul Dezvoltării Regionale şi LocuinţeiStr. Apolodor nr. 17, Bucureşti, sector 5Tel: 0372 111 409E-mail: info@mdrl.rowww.inforegio.rowww.mdrl.ro

×