1E-commerce Tools:Convert your online visitorsfrom inactive audienceto loyal buyers!Andreas ConstantinidesYuboto Commercia...
Η Yuboto είναι μια πρωτοπόροσ ελλθνικιεταιρεία ανάπτυξθσ και παροχισολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν mobile marketing,προθγμζνων τθ...
SMS MarketingMMS Marketing2 Way SMSVideo MessagesYuboto Email ServicesClick2CallAutodialerYuboto TelephonymCardmLoyaltymCo...
Καινοτομία και Προςτικζμενθ ΑξίαMobile Marketing Insight & SupportΔωρεάν Σεχνικι Τποςτιριξθ 24/7/365YUnique XtrasΔιευρυμζν...
E-Commerce Tools:Convert your online visitorsfrom inactive audienceto loyal buyers!
Φανταςτείτε τθν ιςτοςελίδα ςασ ωσ ζνα κατάςτθμα…
...όπου 6 ςτουσ 10 πελάτεσ ηθτοφν περιςςότερεσ πλθροφορίεσ…
…τισ οποίεσ εφόςον δεν μποροφν να βρουν…
εγκαταλείπουν τθν αγορά τουσ και αποχωροφν!
To Click2Call αποτελεί μία εφαρμογι που επιτρζπει ςτον πελάτθ
να επικοινωνιςει άμεςα και δωρεάν με τθν εταιρεία
ςυμπλθρϊνοντασ το τθλζφωνό του.
Ζτςι, άμεςα & χωρίσ κόςτοσ ο πελάτθσ αποκτά πρόςβαςθ ςτθπλθροφορία, ενκαρρφνοντασ τθν πρόκεςθ αγοράσ του ζωσ και 30%!
Το Click2Call υποςτθρίηει και ενιςχφει τθν εξυπθρζτθςθ του πελάτθτόςο ςε επίπεδο πριν όςο και μετά από τθν ολοκλιρωςθ τθσ ...
Αποςυμφόρθςθ Σθλεφωνικοφ Κζντρου
Με δυνατότθτα τουπελάτθ να επιλζξειϊρα επικοινωνίασ,παρζχει ζξυπνθαποςυμφόρθςθ τουΤ/Κ τθσ εταιρείασ!
ενϊ πρόςκετα μασ δίνει τθ δυνατότθτα κατεφκυνςθσ κλιςθσαπευκείασ ςτο τμιμα που επικυμοφμε!
Ωσ υπθρεςία είναι πλιρωσ παραμετροποιιςιμθ.
Δεν απαιτεί τροποποίθςθ τθσ υφιςτάμενθσ υποδομισ.
Κάνετε τθν εγγραφι ςασ δωρεάν ςτο www.yuboto.comΑποκτάτε χρόνο ομιλίασ……ρυκμίηετε τισ παραμζτρουσ και τα χαρακτθριςτικά τθ...
και είναι ζτοιμο να υποδεχκεί τισ κλιςεισ ςασ!
Τπογραφι EmailNewsletter
ΖντυπαΡάφια καταςτθμάτων΢υςκευαςίεσ
Manual΢υςκευαςίεσΒιτρίνεσ POSOutdoor
από τθν
Τα mServices είναι μια πρωτοποριακι πλατφόρμα mobile marketing που ςασεπιτρζπει να ςχεδιάςετε και παραμετροποιιςετε εντυπω...
Για να αυξιςετε τον αρικμό των πελατϊν που ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμά ςασ,μπορείτε να αξιοποιιςετε 4 τουλάχιςτον τρόπουσ εγ...
Για να αυξιςετε τον αρικμό των πελατϊν που ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμά ςασ,μπορείτε να αξιοποιιςετε 4 τουλάχιςτον τρόπουσ εγ...
Για να αυξιςετε τον αρικμό των πελατϊν που ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμά ςασ,μπορείτε να αξιοποιιςετε 4 τουλάχιςτον τρόπουσ εγ...
Για να αυξιςετε τον αρικμό των πελατϊν που ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμάςασ, μπορείτε να αξιοποιιςετε 4 τουλάχιςτον τρόπουσ εγ...
΢ασ ευχαριςτοφμε γιατθν προςοχι ςασ.Αδειοδοτθμζνοσπάροχοσ από τθνΜζλοσ των
Ακολουκεί Αναλυτικι Παρουςίαςθ1. Yuboto2. Click2Call3. mServices
[γιουμπότο] επίθετο/ουσιαστικό: H επόμενθ μζρα ςτοmobile marketing ι/και τισ τθλεπικοινωνίεσ΢υνϊνυμα: κορυφαία ποιότθτα, κ...
Η Yuboto είναι μια πρωτοπόροσ ελλθνικιεταιρεία ανάπτυξθσ και παροχισολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν mobile marketing,προθγμζνων τθ...
…θ Yuboto δραςτθριοποιείται με τισ υπθρεςίεσ:• SMS Marketing υπθρεςία που αφορά ςτθ μαηικι αποςτολι ςε κινθτά τθλζφωναSMS ...
…θ Yuboto δραςτθριοποιείται με τα:• Click2Call μια λφςθ αυτοματοποιθμζνθσ τθλεφωνικισ επικοινωνίασ που δίνει τθδυνατότθτα ...
…θ Yuboto δίνει νζεσ διαςτάςεισ ςτο mobile marketing!• Τα mServices είναι ζνα ολοκλθρωμζνο πακζτο λφςεων που επιτρζπουν τθ...
Για τθν Yuboto θ καινοτομία είναι ςυνυφαςμζνθ με τθν ίδια τθσ τθν εξζλιξθ!Γι αυτό και θ πλειονότθτα των υπθρεςιϊν και λφςε...
Η Yuboto είναι ςε κζςθ να:• ςυμβάλει ςτον ςχεδιαςμό τθσ ςτρατθγικισ mobile marketing τθσ επιχείρθςισ ςασ(campaign planning...
Αν για οποιοδιποτε λόγο δεν είςτε ςε κζςθ να ολοκλθρϊςετε τθν αποςτολι τθσκαμπάνιασ ςασ, να κυμάςτε πωσ θ Yuboto παρζχει ς...
Κάκε πελάτθσ τθσ Yuboto είναι τόςο ξεχωριςτόσ όςο και οι υπθρεςίεσ τθσ!Μζςα από τθν Πλατφόρμα Διαχείριςθσ Τπθρεςιϊν τθσ Yu...
Μζςα από τθν Yuboto, οι πελάτεσ αποκτοφν πρόςβαςθ ςε ζνα διευρυμζνοportfolio υπθρεςιϊν και λφςεων ικανό να ανταποκρικεί ςε...
από τθν
…ςε ζρευνα που διεξιγαγε το Ελλθνικό Ινςτιτοφτο Εξυπθρζτθςθσ Πελατϊν…58% των ερωτθκζντων είχε καλζςειτθλεφωνικό κζντρο εξυ...
To Click2Call® είναι μια λφςθ αυτοματοποιθμζνθσ τθλεφωνικισ επικοινωνίασ πουδίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ πελάτεσ ςασ να επικο...
Η τθλεφωνικι επικοινωνία ξεκινάει τθ ςτιγμι που οεπιςκζπτθσ τθσ ιςτοςελίδασ πατιςει το εικονίδιοClick2Call.Σότε εμφανίηετα...
΢τθ ςυνζχεια εμφανίηεται ζνα popup window τοοποίο και του ηθτά να ειςάγει το τθλζφωνό του καινα πατιςει το κουμπί«Πατιςτε ...
Κάνετε τθν εγγραφι ςασ δωρεάν ςτο www.yuboto.comΑφοφ αποκτιςετε χρόνο ομιλίασ……ρυκμίηετε τισ παραμζτρουσ και τα χαρακτθρις...
ΠαγκόςμιαΚάλυψθΡυκμιηόμενθΔιακεςιμότθταΠεριοριςμόσκλιςεωνSpamFreeΙςτορικόκλιςεωνΔείτε αναλυτικό ιςτορικό για κάκε κλιςθ πο...
ΠαραμετροποιιςιμοεικαςτικόΠολφγλωςςθυποςτιριξθHTTPAPIΠαραμετροποιιςιμαφωνθτικά μθνφματαClick2Call® ςτα Emailι τα Newslette...
Εφαρμογι ςτθν υπάρχουςα τεχνικι υποδομι΢υνολικά καλφτερθ εξυπθρζτθςθ και εμπειρίαΧρζωςθ μόνο των επιτυχθμζνων κλιςεωνΧρόνο...
Τπογραφι Email Newsletter Διαφθμιςτικά φυλλάδιαBusiness Cards
ΖντυπαΡάφια καταςτθμάτων΢υςκευαςίεσ
Manual΢υςκευαςίεσΒιτρίνεσ POSOutdoor
από τθν
Τα mServices είναι μια πρωτοποριακι πλατφόρμα mobile marketing που ςασεπιτρζπει να ςχεδιάςετε και παραμετροποιιςετε εντυπω...
Με τισ λφςεισ mServices τθσ Yuboto, θ καταχϊρθςθ των ςτοιχείων, θζκδοςθ/επανζκδοςθ τθσ κάρτασ, του κουπονιοφ ι του ειςιτθρ...
Για να αποκτιςετε το δικό ςασ πρόγραμμα κα χρειαςτεί ναδθμιουργιςετε καταρχάσ τον δικό ςασ λογαριαςμό ςτοwww.yuboto.com΢τθ...
Για να αυξιςετε τον αρικμό των πελατϊν που ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμά ςασ,μπορείτε να αξιοποιιςετε 4 τουλάχιςτον τρόπουσ εγ...
Για να αυξιςετε τον αρικμό των πελατϊν που ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμά ςασ,μπορείτε να αξιοποιιςετε 4 τουλάχιςτον τρόπουσ εγ...
Για να αυξιςετε τον αρικμό των πελατϊν που ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμά ςασ,μπορείτε να αξιοποιιςετε 4 τουλάχιςτον τρόπουσ εγ...
Για να αυξιςετε τον αρικμό των πελατϊν που ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμά ςασ,μπορείτε να αξιοποιιςετε 4 τουλάχιςτον τρόπουσ εγ...
Tech Points• Απλι διαδικαςία δθμιουργίασ &αποςτολισ.• Φιλικι τεχνολογία που επιτρζπει ςτουσπελάτεσ να ζχουν πάντα μαηί του...
Τακίνκου 3 | Νζα ΦιλοκζθΑμαρουςίου | 151 23 |ΑκιναΣθλ: 211-11 44 111Fax: 211-11 44 100Email: info@yuboto.com URL:www.yubot...
e-Business World 2013 - Κωνσταντινίδης Ανδρέας: E-commerce Tools: Convert your online visitors from inactive audience to l...
e-Business World 2013 - Κωνσταντινίδης Ανδρέας: E-commerce Tools: Convert your online visitors from inactive audience to l...
e-Business World 2013 - Κωνσταντινίδης Ανδρέας: E-commerce Tools: Convert your online visitors from inactive audience to l...
e-Business World 2013 - Κωνσταντινίδης Ανδρέας: E-commerce Tools: Convert your online visitors from inactive audience to l...
e-Business World 2013 - Κωνσταντινίδης Ανδρέας: E-commerce Tools: Convert your online visitors from inactive audience to l...
e-Business World 2013 - Κωνσταντινίδης Ανδρέας: E-commerce Tools: Convert your online visitors from inactive audience to l...
e-Business World 2013 - Κωνσταντινίδης Ανδρέας: E-commerce Tools: Convert your online visitors from inactive audience to l...
e-Business World 2013 - Κωνσταντινίδης Ανδρέας: E-commerce Tools: Convert your online visitors from inactive audience to l...
e-Business World 2013 - Κωνσταντινίδης Ανδρέας: E-commerce Tools: Convert your online visitors from inactive audience to l...
e-Business World 2013 - Κωνσταντινίδης Ανδρέας: E-commerce Tools: Convert your online visitors from inactive audience to l...
e-Business World 2013 - Κωνσταντινίδης Ανδρέας: E-commerce Tools: Convert your online visitors from inactive audience to l...
e-Business World 2013 - Κωνσταντινίδης Ανδρέας: E-commerce Tools: Convert your online visitors from inactive audience to l...
e-Business World 2013 - Κωνσταντινίδης Ανδρέας: E-commerce Tools: Convert your online visitors from inactive audience to l...
e-Business World 2013 - Κωνσταντινίδης Ανδρέας: E-commerce Tools: Convert your online visitors from inactive audience to l...
e-Business World 2013 - Κωνσταντινίδης Ανδρέας: E-commerce Tools: Convert your online visitors from inactive audience to l...
e-Business World 2013 - Κωνσταντινίδης Ανδρέας: E-commerce Tools: Convert your online visitors from inactive audience to l...
e-Business World 2013 - Κωνσταντινίδης Ανδρέας: E-commerce Tools: Convert your online visitors from inactive audience to l...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

e-Business World 2013 - Κωνσταντινίδης Ανδρέας: E-commerce Tools: Convert your online visitors from inactive audience to loyal buyers!

388 views

Published on

Η παρουσίαση αυτή έγινε στα πλαίσια του Συνεδρίου e-Business World 2013, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουνίου, στο Divani Caravel στην Αθήνα.

Published in: Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
388
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
18
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

e-Business World 2013 - Κωνσταντινίδης Ανδρέας: E-commerce Tools: Convert your online visitors from inactive audience to loyal buyers!

 1. 1. 1E-commerce Tools:Convert your online visitorsfrom inactive audienceto loyal buyers!Andreas ConstantinidesYuboto Commercial DirectorΜετατρζψτε τουσ ανενεργοφσθλεκτρονικοφσ επιςκζπτεσ ςασςε αφοςιωμζνουσ πελάτεσ!
 2. 2. Η Yuboto είναι μια πρωτοπόροσ ελλθνικιεταιρεία ανάπτυξθσ και παροχισολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν mobile marketing,προθγμζνων τθλεπικοινωνιακϊν λφςεων καιλφςεων mServices.
 3. 3. SMS MarketingMMS Marketing2 Way SMSVideo MessagesYuboto Email ServicesClick2CallAutodialerYuboto TelephonymCardmLoyaltymCouponmTicketmServices
 4. 4. Καινοτομία και Προςτικζμενθ ΑξίαMobile Marketing Insight & SupportΔωρεάν Σεχνικι Τποςτιριξθ 24/7/365YUnique XtrasΔιευρυμζνο portfolio υπθρεςιϊν και λφςεων
 5. 5. E-Commerce Tools:Convert your online visitorsfrom inactive audienceto loyal buyers!
 6. 6. Φανταςτείτε τθν ιςτοςελίδα ςασ ωσ ζνα κατάςτθμα…
 7. 7. ...όπου 6 ςτουσ 10 πελάτεσ ηθτοφν περιςςότερεσ πλθροφορίεσ…
 8. 8. …τισ οποίεσ εφόςον δεν μποροφν να βρουν…
 9. 9. εγκαταλείπουν τθν αγορά τουσ και αποχωροφν!
 10. 10. To Click2Call αποτελεί μία εφαρμογι που επιτρζπει ςτον πελάτθ
 11. 11. να επικοινωνιςει άμεςα και δωρεάν με τθν εταιρεία
 12. 12. ςυμπλθρϊνοντασ το τθλζφωνό του.
 13. 13. Ζτςι, άμεςα & χωρίσ κόςτοσ ο πελάτθσ αποκτά πρόςβαςθ ςτθπλθροφορία, ενκαρρφνοντασ τθν πρόκεςθ αγοράσ του ζωσ και 30%!
 14. 14. Το Click2Call υποςτθρίηει και ενιςχφει τθν εξυπθρζτθςθ του πελάτθτόςο ςε επίπεδο πριν όςο και μετά από τθν ολοκλιρωςθ τθσ πϊλθςθσ!
 15. 15. Αποςυμφόρθςθ Σθλεφωνικοφ Κζντρου
 16. 16. Με δυνατότθτα τουπελάτθ να επιλζξειϊρα επικοινωνίασ,παρζχει ζξυπνθαποςυμφόρθςθ τουΤ/Κ τθσ εταιρείασ!
 17. 17. ενϊ πρόςκετα μασ δίνει τθ δυνατότθτα κατεφκυνςθσ κλιςθσαπευκείασ ςτο τμιμα που επικυμοφμε!
 18. 18. Ωσ υπθρεςία είναι πλιρωσ παραμετροποιιςιμθ.
 19. 19. Δεν απαιτεί τροποποίθςθ τθσ υφιςτάμενθσ υποδομισ.
 20. 20. Κάνετε τθν εγγραφι ςασ δωρεάν ςτο www.yuboto.comΑποκτάτε χρόνο ομιλίασ……ρυκμίηετε τισ παραμζτρουσ και τα χαρακτθριςτικά τθσ υπθρεςίασκαι ςτθ ςυνζχεια επιλζγετε το εικονίδιο τθσ προτίμθςισ ςασ.Κατόπιν, αντιγράφετε τον κϊδικα HTML ι αντίςτοιχα το εικαςτικόQR Code και το ενςωματϊνετε ςτθν ιςτοςελίδα ι το φυλλάδιό ςασΗ υπθρεςία Click2Call® είναι πλζον ζτοιμθ προσ χριςθΕνεργοποιείται ςε 5 μόλισ βιματα…
 21. 21. και είναι ζτοιμο να υποδεχκεί τισ κλιςεισ ςασ!
 22. 22. Τπογραφι EmailNewsletter
 23. 23. ΖντυπαΡάφια καταςτθμάτων΢υςκευαςίεσ
 24. 24. Manual΢υςκευαςίεσΒιτρίνεσ POSOutdoor
 25. 25. από τθν
 26. 26. Τα mServices είναι μια πρωτοποριακι πλατφόρμα mobile marketing που ςασεπιτρζπει να ςχεδιάςετε και παραμετροποιιςετε εντυπωςιακζσ ψθφιακζσκάρτεσ μζλουσ, κάρτεσ πιςτότθτασ, κουπόνια και ειςιτιρια!
 27. 27. Για να αυξιςετε τον αρικμό των πελατϊν που ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμά ςασ,μπορείτε να αξιοποιιςετε 4 τουλάχιςτον τρόπουσ εγγραφισ!1. Ενςωμάτωςθ ςτθν εταιρικι ςασ ιςτοςελίδα!
 28. 28. Για να αυξιςετε τον αρικμό των πελατϊν που ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμά ςασ,μπορείτε να αξιοποιιςετε 4 τουλάχιςτον τρόπουσ εγγραφισ!2. Ενςωμάτωςθ ςτθν ςελίδα ςασ ςτο Facebook!
 29. 29. Για να αυξιςετε τον αρικμό των πελατϊν που ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμά ςασ,μπορείτε να αξιοποιιςετε 4 τουλάχιςτον τρόπουσ εγγραφισ!3. Εγγραφι με Premium SMS!
 30. 30. Για να αυξιςετε τον αρικμό των πελατϊν που ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμάςασ, μπορείτε να αξιοποιιςετε 4 τουλάχιςτον τρόπουσ εγγραφισ!4. Εγγραφι με Mobile Module ι Mobile App ι QR Code!
 31. 31. ΢ασ ευχαριςτοφμε γιατθν προςοχι ςασ.Αδειοδοτθμζνοσπάροχοσ από τθνΜζλοσ των
 32. 32. Ακολουκεί Αναλυτικι Παρουςίαςθ1. Yuboto2. Click2Call3. mServices
 33. 33. [γιουμπότο] επίθετο/ουσιαστικό: H επόμενθ μζρα ςτοmobile marketing ι/και τισ τθλεπικοινωνίεσ΢υνϊνυμα: κορυφαία ποιότθτα, καινοτομία, αξιοπιςτία,πελατοκεντρικι φιλοςοφία, crème de la crème, υβριδικζσ υπθρεςίεσ΢υγγενείσ λζξεισ: SMS, MMS, autodialer, click2call, telephony, videomessages, mCoupon, mTicket, mLoyalty, mCardΠαραδείγματα χριςθσ τθσ λζξθσ YUBOTO• Ωσ mobile marketing ορίηεται θ ανάπτυξθ ενεργειών marketing μει ςε φορθτζσ ςυςκευζσ χρθςιμοποιώντασ εργαλεία Yuboto!.• Αν δεν ζχεισ εμπειρία Yuboto δεν μπορείσ να αντιλθφκείσ τι μπορείνα ςου προςφζρει το mobile marketing!• 10 βιματα για να αυξιςετε το RΟY (Return On Yuboto)
 34. 34. Η Yuboto είναι μια πρωτοπόροσ ελλθνικιεταιρεία ανάπτυξθσ και παροχισολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν mobile marketing,προθγμζνων τθλεπικοινωνιακϊν λφςεων καιλφςεων mServices.MobileMarketingΣθλεπικοινωνιακζσΛφςεισmServicesYubotoExperience
 35. 35. …θ Yuboto δραςτθριοποιείται με τισ υπθρεςίεσ:• SMS Marketing υπθρεςία που αφορά ςτθ μαηικι αποςτολι ςε κινθτά τθλζφωναSMS διαφθμιςτικοφ ι ενθμερωτικοφ περιεχομζνου!• MMS Marketing υπθρεςία που αφορά ςτθ μαηικι αποςτολι ςε κινθτά τθλζφωναMultimedia Μθνυμάτων (MMS), διαφθμιςτικοφ ι ενθμερωτικοφ περιεχομζνου!• 2 Way SMS υπθρεςία αμφίδρομθσ επικοινωνίασ μζςω 5ψιφιων αρικμϊναυξθμζνθσ χρζωςθσ ι 10ψιφιων αρικμϊν κανονικισ χρζωςθσ!• Video Messages υπθρεςία μετάδοςθσ αρχείου video ςε ςυνδρομθτζσ κινθτιστθλεφωνίασ μζςω 3G κλιςθσ ι video streaming!• Yuboto Email Services υπθρεςία λιψθσ email και παράδοςισ τουσ ςε κινθτότθλζφωνο ςε μορφι SMS ι MMS!SMS MarketingMMS Marketing2 Way SMSVideo MessagesYuboto Email Services
 36. 36. …θ Yuboto δραςτθριοποιείται με τα:• Click2Call μια λφςθ αυτοματοποιθμζνθσ τθλεφωνικισ επικοινωνίασ που δίνει τθδυνατότθτα ςε πελάτεσ να ηθτιςουν από μια εταιρεία να επικοινωνιςει μαηί τουστθλεφωνικά. Η λφςθ μπορεί να ενςωματωκεί ςε ιςτοςελίδεσ, newsletters, ι emailsωσ online button αλλά και ςε ζντυπο ενθμερωτικό ι διαφθμιςτικό υλικό, εγχειρίδιαχριςθσ ι ακόμα και ςε ςυςκευαςίεσ προϊόντων με τθν μορφι QR Code.• Autodialer μια πρωτότυπθ λφςθ μαηικισ μετάδοςθσ φωνθτικϊν μθνυμάτων πουχρθςιμοποιείται για ςκοποφσ διαφιμιςθσ, ενθμζρωςθσ, παραγγελιολθψίασ,διαχείριςθσ ποιότθτασ αλλά και πραγματοποίθςθσ τθλεφωνικϊν δθμοςκοπιςεωνκαι ερευνϊν ςε ςυνδρομθτζσ ςτακερισ ι κινθτισ τθλεφωνίασ.• Yuboto Telephony υπθρεςία υβριδικισ τθλεφωνίασ για το ςπίτι και τθν επιχείρθςθπου δίνει τθ δυνατότθτα ςτον κάτοχο τθσ να ζχει τον δικό του Ελλθνικό ι Διεκνιτθλεφωνικό αρικμό οπουδιποτε ζχει Internet!Click2CallAutodialerYuboto Telephony
 37. 37. …θ Yuboto δίνει νζεσ διαςτάςεισ ςτο mobile marketing!• Τα mServices είναι ζνα ολοκλθρωμζνο πακζτο λφςεων που επιτρζπουν τθδθμιουργία ςε ψθφιακι μορφι (με linear ι 2D barcodes) και ςτθ ςυνζχεια τθναποςτολι τουσ ςτα κινθτά τθλζφωνα των πελατϊν– εντυπωςιακϊν καρτϊν μζλουσ - (mcard),– καρτϊν πιςτότθτασ και ανταμοιβισ - (mLoyalty),– κουπονιϊν - (mCoupon) και– ειςιτθρίων - (mTicket)• Στισ λφςεισ mServices τθσ Yuboto, θ καταχϊρθςθ των ςτοιχείων, θ ζκδοςθ/επανζκδοςθτθσ κάρτασ, του κουπονιοφ ι του ειςιτθρίου, θ αποςτολι και παρακολοφκθςι τουσγίνονται άμεςα, εφκολα και οικονομικά είτε μζςα από τθν online πλατφόρμα τθσYuboto, είτε και μζςα από τθ χριςθ ψθφιακϊν opt-in μθχανιςμϊν όπωσ Website,Facebοok, mApps και Premium SMS.• Aν υπολογίςετε πωσ τα mServices τθσ Yuboto είναι τόςο Apple Passbook Ready όςο καιAndroid ι Windows Mobile compatible, θ επανάςταςθ βρίςκεται ζνα click μακριά!mCardmLoyaltymCouponmTicketmServices
 38. 38. Για τθν Yuboto θ καινοτομία είναι ςυνυφαςμζνθ με τθν ίδια τθσ τθν εξζλιξθ!Γι αυτό και θ πλειονότθτα των υπθρεςιϊν και λφςεϊν τθσ, είναι αποτζλεςμα τουτμιματοσ Ζρευνασ & Ανάπτυξθσ τθσ Yuboto.Σε αντίκεςθ με αυξανόμενθ τάςθ τθσ αγοράσ να προςφζρει υπθρεςίεσ και λφςεισ“as is”, θ Yuboto κάκε χρόνο επενδφει ςθμαντικοφσ πόρουσ για τθ δθμιουργίανζων ι τθν εξζλιξθ υφιςτάμενων τεχνολογιϊν για να είναι ςε κζςθ να προςφζρεικαινοτομία και προςτικζμενθ αξία ςε κάκε τθσ πελάτθ.Τζλοσ, θ υψθλι τεχνικι κατάρτιςθ του τμιματοσ Ζρευνασ & Ανάπτυξθσ αποτελείςθμαντικό ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα κακϊσ χάρθ ςε αυτι, θ Yuboto είναι ςεκζςθ να αναπτφςςει εξατομικευμζνεσ λφςεισ για κάκε πελάτθ ανεξαρτιτωσμεγζκουσ!Καινοτομία και Προςτικζμενθ Αξία
 39. 39. Η Yuboto είναι ςε κζςθ να:• ςυμβάλει ςτον ςχεδιαςμό τθσ ςτρατθγικισ mobile marketing τθσ επιχείρθςισ ςασ(campaign planning & execution).• παρζχει υποςτιριξθ ςτθ ςφνταξθ των μθνυμάτων (SMS copywriting) με ζμφαςθ ςτο φφοσ,ςτο περιεχόμενο, ςτθν ζκταςθ, ςτθ χρονικι ςτιγμι που κα πρζπει να αποςταλεί, ςτθπροςωποποίθςθ του μθνφματοσ κ.α• πραγματοποιεί τον τελικό ζλεγχο (proofreading) πριν τθν αποςτολι του μθνφματοσ μεζμφαςθ ςε γραμματικά ι ςυντακτικά λάκθ• παρζχει ςυμβουλζσ για τθν διαμόρφωςθ του δθμιουργικοφ όταν πρόκειται για καμπάνιεσMMS, Video Messages ι Autodialer (creative support)• παρακολουκεί τθν απόδοςθ τθσ mobile marketing καμπάνιασ ςασ και να προτείνειεναλλακτικζσ τακτικζσ εάν κρικοφν αναγκαίεσ• ςυνεργάηεται με τθν διαφθμιςτικι ι τθν εταιρεία δθμοςίων ςχζςεων του πελάτθ για ναςυμβάλει ςτθ μεγιςτοποίθςθ τθσ διείςδυςθσ των μθνυμάτων του.Mobile Marketing Insight & Support ** Χωρίσ επιβάρυνςθ ςε πελάτεσ Yuboto
 40. 40. Αν για οποιοδιποτε λόγο δεν είςτε ςε κζςθ να ολοκλθρϊςετε τθν αποςτολι τθσκαμπάνιασ ςασ, να κυμάςτε πωσ θ Yuboto παρζχει ςε όλουσ τουσ πελάτεσ τθσδωρεάν 24ωρθ τεχνικι υποςτιριξθ 7 θμζρεσ τθν εβδομάδα, 365 μζρεσ το χρόνο!Το μόνο που χρειάηεται, είναι να κυμάςτε τον αρικμό 211 11 44 166.Εναλλακτικά, μπορείτε να πατιςετε εδϊ προκειμζνου να επικοινωνιςει άμεςαμαηί ςασ ζνασ εκπρόςωποσ του τμιματοσ εξυπθρζτθςθσ πελατϊν τθσ Yuboto.Δωρεάν Σεχνικι Τποςτιριξθ 24/7/365** Χωρίσ επιβάρυνςθ ςε πελάτεσ Yuboto
 41. 41. Κάκε πελάτθσ τθσ Yuboto είναι τόςο ξεχωριςτόσ όςο και οι υπθρεςίεσ τθσ!Μζςα από τθν Πλατφόρμα Διαχείριςθσ Τπθρεςιϊν τθσ Yuboto, κάκε πελάτθσμπορεί να:• επιλζξει να καταναλϊςει credits απο τον λογαριαςμό του για οποιαδιποτε άλλθυπθρεςία επικυμεί όπωσ τισ Web2MMS, Autodialer, Video Messages• χρθςιμοποιιςει τθν υπθρεςία Yuboto Email Account ϊςτε όλα τα email που κααποςτζλλονται ςτθ ςυγκεκριμζνθ διεφκυνςθ, να παραδίδονται ςτο κινθτό του με τθμορφι SMS ι MMS.• αξιοποιιςει τθν υπθρεςία SMS to EMAIL και να ςτείλει από το κινθτό του μθνφματα SMSτα οποία ςτθν ςυνζχεια κα παραδοκοφν ςτον παραλιπτθ ςε μορφι Email.• υιοκετιςει τισ λφςεισ mServices για να διαφοροποιθκεί από τον ανταγωνιςμόυπογραμμίηοντασ τθν πελατοκεντρικι του φιλοςοφίαYUnique Xtras** Χωρίσ επιβάρυνςθ ςε πελάτεσ Yuboto
 42. 42. Μζςα από τθν Yuboto, οι πελάτεσ αποκτοφν πρόςβαςθ ςε ζνα διευρυμζνοportfolio υπθρεςιϊν και λφςεων ικανό να ανταποκρικεί ςε κάκε μικρι ι μεγάλθπρόκλθςθ ι ανάγκθ ςτοχευμζνθσ προβολισ.Κάκε μια από αυτζσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί είτε ωσ αυτόνομθ υπθρεςία, είτεωσ ολοκλθρωμζνθ λφςθ ςτθν υπάρχουςα υποδομι του πελάτθ είτε αυτι αφοράςε λογιςμικό, ERP, εμπορολογιςτικό πρόγραμμα, CRM, ςελίδα του ςε μζςακοινωνικισ δικτφωςθσ κ.α.Η πλειονότθτα των υπθρεςιϊν και λφςεων διατίκεται ωσ pay-as-you-go μζςα απότθν Πλατφόρμα Διαχείριςθσ Τπθρεςιϊν τθσ Yuboto, ζνα φιλικό προσ το χριςτθweb-based περιβάλλον διαχείριςθσ!Διευρυμζνο portfolio υπθρεςιϊν και λφςεων
 43. 43. από τθν
 44. 44. …ςε ζρευνα που διεξιγαγε το Ελλθνικό Ινςτιτοφτο Εξυπθρζτθςθσ Πελατϊν…58% των ερωτθκζντων είχε καλζςειτθλεφωνικό κζντρο εξυπθρζτθςθσ πελατϊντουλάχιςτον 1 φορά το τελευταίο τρίμθνοκαι από αυτοφσ 43% καλοφςαν 1 με 2φορζσ/μινα51% των ερωτθκζντων καλεί τθλεφωνικόκζντρο εξυπθρζτθςθσ πελατϊν για νακαλφψει ανάγκεσ του ςχετικζσ μεψυχαγωγία, αναψυχι, φαγθτό κλπ71% των ερωτθκζντων καλείτθλεφωνικό κζντρο εξυπθρζτθςθσ πελατϊν1 και περιςςότερεσ φορζσ ανά μινα για νακάνει ςυναλλαγζσΣο ςφνολο των ερωτθκζντων αξιολόγθςε τθναπουςία αναμονισ κατά τθν κλιςθςθμαντικό κριτιριο διαφοροποίθςθσ μεβακμό ςθμαντικότθτασ 6,3 από 7Κοινι προςδοκία όλων για βελτίωςθ ιταν θταχφτθτα απόκριςθσ!
 45. 45. To Click2Call® είναι μια λφςθ αυτοματοποιθμζνθσ τθλεφωνικισ επικοινωνίασ πουδίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ πελάτεσ ςασ να επικοινωνιςουν μαηί ςασ τθλεφωνικά,δωρεάν, άμεςα και κυρίωσ χωρίσ αναμονι.Η λφςθ μπορεί να ενςωματωκεί ςε ιςτοςελίδεσ, newsletters, ι emails ωσ online εικονίδιο(icon, button, banner) αλλά και ςε ζντυπο ενθμερωτικό ι διαφθμιςτικό υλικό, εγχειρίδιαχριςθσ ι ακόμα και ςε ςυςκευαςίεσ προϊόντων με τθν μορφι QR Code.
 46. 46. Η τθλεφωνικι επικοινωνία ξεκινάει τθ ςτιγμι που οεπιςκζπτθσ τθσ ιςτοςελίδασ πατιςει το εικονίδιοClick2Call.Σότε εμφανίηεται ζνα popup window το οποίο καιτου ηθτά να ειςάγει το τθλζφωνό του και ναπατιςει το κουμπί«Πατιςτε εδϊ για να ςασ καλζςουμε»Κατόπιν, μζςω τθσ Yuboto δρομολογοφνται 2τθλεφωνικζσ κλιςεισ – 1 προσ τθν εταιρεία και 1προσ τον πελάτθ – και αφοφ απαντθκοφν με τθνπροτεραιότθτα που ζχει ηθτιςει θ εταιρεία,ςυνδζονται μεταξφ τουσ.
 47. 47. ΢τθ ςυνζχεια εμφανίηεται ζνα popup window τοοποίο και του ηθτά να ειςάγει το τθλζφωνό του καινα πατιςει το κουμπί«Πατιςτε εδϊ για να ςασ καλζςουμε»Κατόπιν, μζςω τθσ Yuboto δρομολογοφνται 2τθλεφωνικζσ κλιςεισ – 1 προσ τθν εταιρεία και 1προσ τον πελάτθ – και αφοφ απαντθκοφν με τθνπροτεραιότθτα που ζχει ηθτιςει θ εταιρεία,ςυνδζονται μεταξφ τουσ.Η τθλεφωνικι κλιςθ πραγματοποιείται τθ ςτιγμιπου ο αναγνϊςτθσ του φυλλαδίου ι τθσ διαφιμιςισςασ ςκανάρει το QR Code.
 48. 48. Κάνετε τθν εγγραφι ςασ δωρεάν ςτο www.yuboto.comΑφοφ αποκτιςετε χρόνο ομιλίασ……ρυκμίηετε τισ παραμζτρουσ και τα χαρακτθριςτικά τθσ υπθρεςίασκαι ςτθ ςυνζχεια επιλζγετε το εικονίδιο τθσ προτίμθςισ ςασ.Κατόπιν, αντιγράφετε τον κϊδικα HTML ι αντίςτοιχα το εικαςτικόQR Code και το ενςωματϊνετε ςτθν ιςτοςελίδα ι το φυλλάδιό ςασΗ υπθρεςία Click2Call® είναι πλζον ζτοιμθ προσ χριςθΗ δθμιουργία του εικονιδίου και θ εγκατάςταςθ τθσ λφςθσ είναι εξαιρετικά εφκολθ ειδικάαν ο χριςτθσ διακζτει βαςικζσ γνϊςεισ χειριςμοφ υπολογιςτι. Αν όχι, τότε ο διαχειριςτιστθσ ιςτοςελίδασ του κα μπορζςει με ευκολία να ολοκλθρϊςει τθ διαδικαςία ωσ εξισ.
 49. 49. ΠαγκόςμιαΚάλυψθΡυκμιηόμενθΔιακεςιμότθταΠεριοριςμόσκλιςεωνSpamFreeΙςτορικόκλιςεωνΔείτε αναλυτικό ιςτορικό για κάκε κλιςθ που ζχειπραγματοποιθκεί από τθν υπθρεςία και εξάγετε τα δεδομζνα ςε αρχείοΜζςω τθσ υπθρεςίασ πραγματοποιοφνται κλιςεισ ςε όλα τα Ελλθνικά καιΔιεκνι δίκτυα τθλεφωνίασΡυκμίςτε τισ θμζρεσ και ϊρεσ διακεςιμότθτασ τθσ υπθρεςίασ αλλά καιτο μινυμα που κα εμφανίηεται όταν είναι ανενεργιTo Click2Call δίνει τθ δυνατότθτα ςτον χριςτθ να περιορίςει τθ διακεςιμότθτα τθσυπθρεςίασ ςε ςτακερά ι κινθτά τθλζφωνα ι ακόμα και ςε ςυγκεκριμζνεσ χϊρεσΓια να αποφφγετε περιπτϊςεισ κακόβουλων ενεργειϊν, επιλζξτε εςείσ το μζγιςτοθμεριςιο αρικμό των κλιςεων που κα δζχεςτε από τθλεφωνικοφσ αρικμοφσ ι/και IPs
 50. 50. ΠαραμετροποιιςιμοεικαςτικόΠολφγλωςςθυποςτιριξθHTTPAPIΠαραμετροποιιςιμαφωνθτικά μθνφματαClick2Call® ςτα Emailι τα Newsletters ςασΣο εικονίδιο Click2Call® που κα δθμιουργιςετε μπορεί ναενςωματωκεί τόςο ςτα Email όςο και ςτα Newsletter τθσ εταιρείασ ςασ.Διαμορφϊςτε τθν εμφάνιςθ τθσ υπθρεςίασ ϊςτε να ταιριάηει απόλυτα μετθν ιςτοςελίδα και τθν εταιρικι ςασ ταυτότθταΗ εμφάνιςθ τθσ υπθρεςίασ κακϊσ και τα φωνθτικά μθνφματα παρζχονται ςεΕλλθνικά και Αγγλικά. Αν κζλετε να προςκζςουμε επιπλζον γλϊςςα δεν ζχετε παράνα μασ ςτείλετε τα αντίςτοιχα αρχείαΕνςωματϊςτε τθν υπθρεςία ςτισ ιςτοςελίδεσ και τισ εφαρμογζσ ςασχρθςιμοποιϊντασ το παρεχόμενο HTTP API.Ανεβάςτε το δικό ςασ φωνθτικό μινυμα και δϊςτε τθ δικι ςασξεχωριςτι προςωπικότθτα ςτθν υπθρεςία
 51. 51. Εφαρμογι ςτθν υπάρχουςα τεχνικι υποδομι΢υνολικά καλφτερθ εξυπθρζτθςθ και εμπειρίαΧρζωςθ μόνο των επιτυχθμζνων κλιςεωνΧρόνοσ ομιλίασ χωρίσ θμερομθνία λιξθσΕφκολθ δθμιουργία και εγκατάςταςθΛφςθ εξυπθρζτθςθσ ςε πραγματικό χρόνοΑφξθςθ online πωλιςεωνΕφαρμογι και ςε ζντυπα μζςα
 52. 52. Τπογραφι Email Newsletter Διαφθμιςτικά φυλλάδιαBusiness Cards
 53. 53. ΖντυπαΡάφια καταςτθμάτων΢υςκευαςίεσ
 54. 54. Manual΢υςκευαςίεσΒιτρίνεσ POSOutdoor
 55. 55. από τθν
 56. 56. Τα mServices είναι μια πρωτοποριακι πλατφόρμα mobile marketing που ςασεπιτρζπει να ςχεδιάςετε και παραμετροποιιςετε εντυπωςιακζσ ψθφιακζσκάρτεσ μζλουσ, κάρτεσ πιςτότθτασ, κουπόνια και ειςιτιρια, να τα διαχειριςτείτεμζςα από ζνα πολυεργαλείο marketing, να τα διανείμετε μζςα από διάφορουσμθχανιςμοφσ και να χρθςιμοποιιςετε το μθχανιςμό validation για να λάβετεαναλυτικά αποτελζςματα τθσ εφαρμογισ τουσ.
 57. 57. Με τισ λφςεισ mServices τθσ Yuboto, θ καταχϊρθςθ των ςτοιχείων, θζκδοςθ/επανζκδοςθ τθσ κάρτασ, του κουπονιοφ ι του ειςιτθρίου, θ αποςτολι καιπαρακολοφκθςι τουσ γίνονται άμεςα, εφκολα και οικονομικά είτε μζςα από τθνonline πλατφόρμα τθσ Yuboto, είτε και μζςα από τθ χριςθ ψθφιακϊν opt-inμθχανιςμϊν όπωσ Website, Facebοok, mApps, mobile module, QR Codes καιPremium SMS.Για να πραγματοποιιςετε τθ δικι ςασ καμπάνια mServices, κα χρειαςτείτε:• ζναν υπολογιςτι με ςφνδεςθ ςτο Internet,• πολφ βαςικζσ γνϊςεισ χειριςμοφ υπολογιςτι• τουσ αρικμοφσ κινθτοφ των πελατϊν ςασ (με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τουσ)• και βεβαίωσ πάκοσ για τθν επιχείρθςθ και τα προϊόντα ςασ.Όλθ θ διαδικαςία, πραγματοποιείται πολφ εφκολα και απλά ςε 4 μόλισ βιματα.
 58. 58. Για να αποκτιςετε το δικό ςασ πρόγραμμα κα χρειαςτεί ναδθμιουργιςετε καταρχάσ τον δικό ςασ λογαριαςμό ςτοwww.yuboto.com΢τθ ςυνζχεια χάρθ ςε ζναν πολφ εφκολο οδθγό ςχεδίαςθσ,ςχεδιάηετε τισ δικζσ ςασ κάρτεσ, δωροκάρτεσ και προςκλιςεισ μετα ςτοιχεία τθσ εταιρικισ ςασ ταυτότθτασ, προςκζτετε τθνθμερομθνία ιςχφσ τουσ και το barcode τουσ΢τθ ςυνζχεια επιλζγετε τισ ομάδεσ των πελατϊν ςασ που κζλετενα λάβουν τισ θλεκτρονικζσ ςασ κάρτεσ και κάντε τθν αποςτολιτουσ τόςο εφκολθ όςο ζνα SMS.Αυτοί αφοφ τισ λάβουν, μποροφν να επιςκεφτοφν το κατάςτθμάςασ προκειμζνου να τισ χρθςιμοποιιςουν είτε ςτον reader ςτοταμείο, είτε ςε οποιοδιποτε smartphone ςασ με δυνατότθταανάγνωςθσ barcode και ςφνδεςθσ ςτο internet.
 59. 59. Για να αυξιςετε τον αρικμό των πελατϊν που ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμά ςασ,μπορείτε να αξιοποιιςετε 4 τουλάχιςτον τρόπουσ εγγραφισ!1. Ενςωμάτωςθ ςτθνεταιρικι ςασ ιςτοςελίδα!H Yuboto ςασ παρζχει ζνα http api για τθδιαςφνδεςθ τθσ λφςθσ με τθν ιςτοςελίδα τθσεπιχείρθςισ ςασ. Οι επιςκζπτεσ/δυνθτικοίςασ πελάτεσ κα εκφράηουν το ενδιαφζροντουσ να αποκτιςουν κάρτα μζλουσ,πιςτότθτασ, κουπόνια ι ειςιτιριαςυμπλθρϊνοντασ τθ ςχετικι αίτθςθεγγραφισ, αφοφ πρϊτα επιβεβαιϊςουν ταςτοιχεία του κινθτοφ τουσ με ζνα απλόvalidation SMS / passcode.
 60. 60. Για να αυξιςετε τον αρικμό των πελατϊν που ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμά ςασ,μπορείτε να αξιοποιιςετε 4 τουλάχιςτον τρόπουσ εγγραφισ!2. Ενςωμάτωςθ ςτθνςελίδα ςασ ςτο Facebook!H Yuboto ςασ παρζχει ζνα http api για τθδιαςφνδεςθ τθσ λφςθσ με τθ ςελίδα ςασ ςτοFacebook. Οι επιςκζπτεσ κα εκφράηουν τοενδιαφζρον τουσ να αποκτιςουν κάρταμζλουσ, πιςτότθτασ, κουπόνια ι ειςιτιριαςυμπλθρϊνοντασ τθ ςχετικι αίτθςθεγγραφισ, αφοφ πρϊτα επιβεβαιϊςουν ταςτοιχεία του κινθτοφ τουσ με ζνα απλόvalidation SMS / passcode.
 61. 61. Για να αυξιςετε τον αρικμό των πελατϊν που ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμά ςασ,μπορείτε να αξιοποιιςετε 4 τουλάχιςτον τρόπουσ εγγραφισ!3. Εγγραφι με Premium SMS!Τα Premium SMS αποτελοφν ζναν ακόμθαπλό μθχανιςμό εγγραφισ που μπορείτε ναπροςφζρετε ςτουσ πελάτεσ. Προκειμζνου νααποκτιςουν κάρτα μζλουσ, πιςτότθτασ,κουπόνια ι ειςιτιρια τθσ επιχείρθςισ ςασ,το μόνο που χρειάηεται είναι να ςτείλουν τοονοματεπϊνυμό τουσ με ζνα ςφντομομινυμα χαμθλισ χρζωςθσ και θ εγγραφιτουσ ςτο ςφςτθμα πραγματοποιείται εφκολακαι απλά.
 62. 62. Για να αυξιςετε τον αρικμό των πελατϊν που ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμά ςασ,μπορείτε να αξιοποιιςετε 4 τουλάχιςτον τρόπουσ εγγραφισ!4. Εγγραφι με Mobile Module ιMobile App ι QR Code!Η Yuboto μπορεί να δθμιουργιςει για το mobileapplication τθσ επιχείρθςισ ςασ, ζνα ειδικό moduleτο οποίο κα λειτουργεί ςαν αίτθςθ ςυμμετοχισπου ο πελάτθσ κα πρζπει να ςυμπλθρϊςει για ναλάβει κάρτα μζλουσ, πιςτότθτασ, κουπόνια ιειςιτιρια. Εάν δεν διακζτετε εφαρμογι, θ Yubotoμπορεί να αναπτφξει για εςάσ ζνα customapplication. Αντίςτοιχα θ Yuboto μπορεί ναδθμιουργιςει για εςάσ ζνα QR code για ναολοκλθρϊνεται θ εγγραφι εφκολα και απλά.
 63. 63. Tech Points• Απλι διαδικαςία δθμιουργίασ &αποςτολισ.• Φιλικι τεχνολογία που επιτρζπει ςτουσπελάτεσ να ζχουν πάντα μαηί τουσ τθνκάρτα ςτο κινθτό τουσ τθλζφωνο.• Εξαλείφεται θ ανάγκθ για ζντυπεσαιτιςεισ και εγγραφζσ / data entry.• Δεν επιβαρφνει το περιβάλλον με χαρτί ιπλαςτικό• Προςφζρει πολλαπλοφσ τρόπουσεγγραφισ των πελατϊν• Συνδυάηεται με άλλα mServices_ mGifts,mInvitations• Παρζχεται με δωρεάν scanner app για iOS& Android.Business Points• Η κατάλλθλθ ςτιγμι υλοποίθςθσ με τθνπαρουςίαςθ του Apple™ Passbook.• Τοποκζτθςθ τθσ φίρμασ ςασ ανάμεςαςτουσ πρϊτουσ mobile commerce techadopters.• Ευκαιρία για relaunch / ενδυνάμωςθ τουπρογράμματοσ πιςτότθτασ.• Ευκαιρία για νζα επικοινωνία με τονπελάτθ.• Ελάχιςτο κόςτοσ ςε ςχζςθ μεπαραδοςιακά προγράμματα.• Χριςθ τθσ κάρτασ για ςφνκετα παιχνίδιαmarketing.
 64. 64. Τακίνκου 3 | Νζα ΦιλοκζθΑμαρουςίου | 151 23 |ΑκιναΣθλ: 211-11 44 111Fax: 211-11 44 100Email: info@yuboto.com URL:www.yuboto.comΑδειοδοτθμζνοσπάροχοσ από τθνΜζλοσ τωνΤο Click2Call® αποτελεί κατοχυρωμζνο εμπορικό ςιμα τθσ Yuboto. - Τα υπόλοιπα εμπορικά ςιματα αποτελοφν πνευματικι ιδιοκτθςία των αντίςτοιχων ιδιοκτθτϊν τουσ

×