Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Indian Abacus business opportunity

Indian Abacus Pvt. Ltd., has launched its newly invented state-of-the-art Indian Abacus devices and the program with international standard course materials to make the children of the age group – 5 to 13 years, benefit much more than ever before. Indian Abacus products and the program are the result of 14 years of background research using which the promoters of the company gained invaluable knowledge and experience. All of these have gone into the development of the devices (Indian Abacus) and the program. We will be happy to serve you with these product-offerings and the program of international standard.

The Indian Abacus is an educational counting tool for learning to do fast and accurate mental arithmetic, more particularly it helps in enhancing their brain skills such as CONCENTRATION, VISUALIZATION (PHOTOGRAPHIC MEMORY) by activating the right brain, the seat of intelligence. The present invention introduces a tool which can display color image representing any value by moving the sliders up and down.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Indian Abacus business opportunity

 1. 1. A£õPì öuõÈÀ Áõ#¨¦PÀ°À Indian Abacus TM TM ¦v¯ uø» øÓ A£õPì•
 2. 2. C¢v¯ß A£õPêÀ öuõÈÀ Áõ#¨¦ öuõÈÀ BºÁ® ªUPÁºPÐU S C¢v¯ß A£õPì {ÖÁÚ® J¸ ªP |À»öuõ¸ Áõ#¨¤øÚ ÁÇ[SQÓx. ]Ô¯ öuõÈø» Bµ®¤zx £i¨£i¯õP EøǨ¤ÚõÀ E¯µ ¸®¦QÓÁºPÐUPõÚ ÁoP Áõ#¨¤øÚ ÁÇ[SQÓx. ö£›¯ AÍÂÀ ÁõÌUøP°À ŒõvUPöuõÈÀ @Ásk® GÚ PÚÄ Põs£ÁºPÐUS Cx Áµ¨¤µŒõu©õS®. SÇ¢øuPÐUPõÚ PÀÂzxøÓ°À @ŒøÁ öŒ#¯ J¸ ©PzuõÚ Áõ#¨£õS®. CzuøP¯ A›¯ Áõ#¨¦ uØ@£õx u[PÐUPõP Põzv¸US®@£õ@u £¯ß£kzvU öPõÒÐ[PÒ. 5 uÀ 13 Á¯xUSm£mh ©õnÁºPÒ ªPa]Ó¢u PÀ AÝ£Ázøu¨ ö£Ó C¢v¯ß A£õPì vmh® ÁÈÁSUQÓx. ªP xÀ¼¯zxhÝ® @ÁPzxhÝ® ©ÚUPnUQmk u[PÒ ‰øÍzvÓøÚ @©¾® ÁͺzxUöPõÒÍ SÇ¢øuPÒ £°ØÖÂUP¨£kÁº. J¸ Pzxhß PÁÛUS® vÓß, ©ÚUPõm] E¸ÁPzvÓß, wºUP©õP @PmS® vÓß u¼¯ £» vÓßPøÍ AÁºPÒ ÁͺzxUöPõÒÁº. A£õPì PÀ øÓ A£õµ Áͺa]ö£ØÖ Á¸QÓx. uµ©õÚ PÀ¯õͺPЮ / vmh[PЮ CÀ»õuvÚõÀ A£õPì PÀ ß@ÚØÓ® uµ® ö£›x® £õvUP¨£kQÓx. C¢v¯ß A£õPì ¯Ø]¯õÀ C¢u {aŒ¯©ØÓ ußø© ©õÖ® GߣvÀ ]Ôx® I¯ªÀø». C¢v¯ß A£õPêß Psk¤i¨£õÚ C¢v¯ß A£õPì P¸Â¯õÚx PØ£uØS ¦v¯ Áõ#¨¦PøÍ HØ£kzv, A£õPì PÀ塧 uµzøu EßÚu {ø»US E¯ºzx® GߣvÀ GÒÍÍÄ® I¯ªÀø». 2 SÇ¢øuPÐUPõÚ Á¯x Áµ®¦ C¢v¯ß A£õPêß uÛa]Ó¨¦ • • • • • • ¦v¯ uø» øÓ A£õPì•
 3. 3. C¢v¯ß A£õPì £°Ø] vmh® QøÍPÒ (Franchise) öŒ¯À£õmiÀ ªS¢u vÓÝhß öŒ¯À£k®. ]ÖöuõÈÀ BºÁ»ºPÎß PÚÄPøͲ® ¸¨£zøu²® {øÓ@ÁØÓUTi¯ PÀ @ŒøÁzvmh® Cx Gߣøu G[PÍx 13 Á¸h AÝ£ÁzvÚõÀ AÔQ@Óõ®. SøÓ¢u u½miÀ, AvP Á¸Áõ´ Dmi uµUTi¯x©õÚ Czvmh®, {µ¢uµ Á¸©õÚzøu AÎUQßÓx. AzuøP¯ AÁõ EÒÍ u½mhõͺPÒ C¢v¯ß A£õPì ÁÇ[S® CUPÀ vmhzvÀ u[PøÍ CønzxUöPõshõÀ ªS¢u £¯ÚøhÁº. G[PÍx QøÍPÒ (Franchise) vmhzvÀ Cøn¢x B°µUPnUPõÚÁºPÒ QøÍPÒ {ÖÁ BºÁ® Põmi²ÒÍÚº. Cx ªøP¨£kzu¨£hõu Esø© {ø». uµ©õÚ ºP@Íõk ]Ó¢u£°ØÖ¨£õÍ £°Ø] AÎUPUTi¯ ]Ó¨¦ G[PÍx Franchise QøÍPÎÀ Esk. Cøuzuµ, Cøn¯zvÀ ªßÁÈ A£õPì PÀ PØP HxÁõP G[PÍx Cøn¯uÍzv¾® ÁÈ Esk. ªPa]Ó¢u ö©ßö£õ¸Ò Áßö£õ¸Ò E£@¯õQzx, ©õnÁºPÒ GÎuõPÄ®, vÓø©¯õPÄ® £õh® PØS® ÁøP°À Czvmh® ÁiÁø©UP¨£mkÒÍx. ©õnÁºPÐUS Cx J¸ ¦v¯ AÝ£Á©õP vPÊ®. 3 C¢v¯ß A£õPêß Franchise QøÍPÒ: £°Ø] {ø»¯[PÒ & ªß ÁÈPØÓÀ • •
 4. 4. C¢v¯ß A£õPì vmhzøu Œ¢øu¨£kzxu¼ß Ai¨£øh, A£õPì £°Ø] PÀÂzvmh® £ØÔ¯ ÂȨ¦nºÂøÚ ö£Ø@ÓõºPÐUS HØ£kzxÁuõS®. RÌPsh ÁøP°À öŒ¯À£kzu»õ®. 1. UQ¯ uPÁÀPøÍ AÔÂUS® Ásn® ö£¯º £»øPø¯ øÁ¨£x (ö£õx ÁiÁø©¨ø£¨ ö£ØÖU öPõÒÍ»õ®). 2. vmh® SÔzu uPÁÀPÒ ©ØÖ® EÒ Pmhø©¨¦ SÔzu ÂÁµ[PøÍ öPõskÒÍ £uõøPPøÍ øÁ¨£x. 3. Œ‰P @ŒøÁ°ß@£õx, £õºøÁ¯õͺPÐUS® A[SÒÍ ö£Ø@ÓõºPÐUS® ÂÍ[S® Ásn® ÂÍUPU Põm]PÒ öŒ#¯»õ®. 4. SÇ¢øuPÒ Pou vÓø©ø¯ £øÓŒõØÖ® Ásn® @|µi {PÌa]PøÍ Live Demo Aø©UP»õ®. 5. ªP UQ¯©õP £ÒÎPøÍ AqQ Czvmh® £ØÔ ÂÍUP @Ásk®. vmhzøu Œ¢øu¨£kzxu¼ß Ai¨£øh@¯ CzuøP¯ PÀÂz vmhzøuU SÔzx ö£Ø@Óõº PÐUS ÂȨ¦nºÄ HØ£kzu, u[PÒ SÇ¢øuPÐUS CuÚõÀ GßÚ £¯ß GÚ ]¢vUP øÁ¨£xuõß. ö£Ø@Óõº Cuß £¯øÚ Enº¢x, u[PÒ SÇ¢øuPÎß vÓøÚ Cx ÁÍUS® GÚ öu›¢uõÀ CzvmhzvÀ @ŒºUP u¯[P©õmhõºPÒ. PؤUS® B]›¯ºPÒ RÌPsh ußø© Eøh¯ÁµõP C¸UP @Ásk®. 1. AÍ»õu ö£õÖø©²®, SÇ¢øuPÐhß Aߦhß £ÇS£ÁµõP C¸zuÀ @Ásk®. 2. B]›¯º £o°ß ©PzxÁ® AÔ¢uÁµõP C¸zuÀ @Ásk®. A¨£o°ß EßÚu @|õUPzøu ¦›¢xöPõshÁµõP C¸UP @Ásk®. 3. PÀÂzvmhzvØ@PØÓ vÓÝ® £õh AÔÄ® Eøh¯ÁµõP C¸UP @Ásk®. 4. ¤ÓºUS Pؤzu¾® uõß PØÓ¾® ªP UQ¯©õÚuõP P¸x® ö£õÖ¨¦ ªUPÁµõP C¸UP @Ásk®. 5. PØÓ¼À ¤ßu[Q¯ SÇ¢øuPÐUS ]Ó¨¦ £°Ø] AÎUPÄ® AÁºPøÍ FUSÂzx @©¾® AÁºPÍx öŒ¯ÀvÓøÚ ß@ÚØÖ®£i¯õÚ @©»õsø© uSv²® C¸UP@Ásk®. £°Ø]¯õͺ J¸ £mhuõ›¯õP C¸¨£x |»®. |À» uPÁÀ öuõhº¦ vÓÝ® @£a”z vÓÝ® C¸zuÀ AÁ]¯®. Pؤzu¾US Cx@Á Ai¨£øh. QøÍ Franchise J¨£¢u® i¢u¤ÓS, £°Ø]¯õͺ £°Ø] vmhzvß RÌ E›¯ Pmhnzxhß, C¢v¯ß A£õPêß uø»ø© £°Ø]¯õͺ SÊÂÚº £°ØÖ¨£õͺ £°Ø]°øÚ |hzxÁº. C¢u º £°Ø] £»£°ØÖ¨£õÍ {ø»PÒ Eøh¯x. uÀ Ai¨£øh {ø» (Starters) 3 vÚzvÀ PØS®£i Aø©¢xÒÍx. 4&B® {ø»US (Racers) ©mk® J¸|õÒ ÊÁx©õP vmh¨£°Ø] Aø©UP¨£mkÒÍx. ©Ø {ø»PÓ ÐUS J¸ |õøÍUS C {ø»PÒ £°Ø]sk AÎ £k®UP¨ . 4 ø©¯zvß öŒ¯À£õkPÒ ©ØÖ® vmhzøu Œ¢øu¨£kzxuÀ A£õPì ºPÒ£°Ø]¯õÍ • • • • • • •
 5. 5. ©õnÁºPÐUS£°Ø] AÎzuuØPõÚ PmhnzvÀ £[S C¢v¯ß A£õPì PÀ £°Ø] vmh® £ÒÎPο® J¸ @uøÁø¯ HØ£kzu¨ @£õQÓx GßÓõÀ ªøP BPõx. £ÒΰÀ C¢v¯ß A£õPì vmhzøu öŒ¯À£kzvÚõÀ ©õnÁ/©õnÂPÒ £¯ßö£ÖÁº Gߣøu Franchisee ø©¯zvÚ¸® ¦›¢xöPõskÒÍÚº. u[PÍx ø©¯zxhß £ÒÎPÎÀ Aø©¢xÒÍ A£õPì ø©¯zvøÚ²® J¸@Œµ {ºÁQ¨£uõÀ £»ß AvP®. £À@ÁÖ £ÒÎPÒ (State, Matriculation, CBSE) A£õPì £°Ø] vmhzøu u[PÒ £ÒÎPÎÀ öPõskÁµ ªS¢u BºÁ® Põmi Á¸QßÓÚº. A£õPì £°Ø]¯õͺ u¼À Ai¨£øh £°ØÖ¨£õͺ £°Ø] GkzxU öPõÒÁõº. ¤ÓS 2 ©õu® ©õnÁºPøÍ ø©¯[PÎÀ £°ØÖÂUP @Ásk®. ¤ÓS B]›¯º £°Ø]°ß 2&B® ©ØÖ® 3&B® {ø»PÐUS uø»ø© A¿Á»PzvÀ £°Ø] GkzxUöPõÒÍ @Ásk®. ¤ß¦ AuØS›¯ ©õnÁºPÐUS £°Ø] AÎzu¤ß B]›¯º £°Ø]°ß 4&B® {ø»US (Racers) uSv ö£ÖÁõº. ‰ßÓõ® {ø»°À ©õnÁºPÐUS £õh®/£°Ø] |hzx®@£õx SøÓ¢u£mŒ® 8 ÁS¨¦PÍõÁx Gkzx C¸UP @Ásk®. Rs. 1800 Rs. 1350 Rs. 900 Rs. 1035 Rs. 750 Rs. 540 Rs. 390 Rs. 300 Rs. 180 Rs. 375 Rs. 300 Rs. 180 A&ø©¯® - J¸ {ø» 3 ©õu® B&ø©¯® - J¸ {ø» 3 ©õu® C&ø©¯® - J¸ {ø» 3 ©õu® ©õnÁº Pmhn® £°Ø]¯õͺ {ÖÁÚzvØSFranchisee Rs. 1100 Rs. 650 Rs. 75 Rs. 25 Rs. 1025 Rs. 625 A & B ø©¯® - Bµ®£ £vÄ Pmhn® ©ØÖ® £°Ø]UPõÚ A£õPì,¦zuP® ©ØÖ® Cuµ öuõS¨¦ C ø©¯® -Bµ®£ £vÄ Pmhn® ©ØÖ® £°Ø]UPõÚ A£õPì,¦zuP® ©ØÖ® Cuµ öuõS¨¦ ©õnÁº Pmhn® {ÖÁÚzvØSFranchisee £°Ø] ø©¯ (Franchise öuõh[SÁuØPõÚ Pmhn®® ) A&ø©¯® & uÀ 3 Á¸h J¨£¢u® Rs. 1,00,000 JÆöÁõ¸ 3 Á¸h® ¦x¨¤zuÀ Rs. 50,000 B&ø©¯® & uÀ 3 Á¸h J¨£¢u® Rs. 50,000 JÆöÁõ¸ 3 Á¸h® ¦x¨¤zuÀ Rs. 25,000 C&ø©¯® & uÀ 3 Á¸h J¨£¢u® Rs. 35,000 JÆöÁõ¸ 3 Á¸h® ¦x¨¤zuÀ Rs. 17,500 A&ø©¯® & uÀ 3 Á¸h J¨£¢u® Rs. 20,000 JÆöÁõ¸ 3 Á¸h® ¦x¨¤zuÀ Rs. 10,000 B&ø©¯® & uÀ 3 Á¸h J¨£¢u® Rs. 15,000 JÆöÁõ¸ 3 Á¸h® ¦x¨¤zuÀ Rs. 7,500 C&ø©¯® & uÀ 3 Á¸h J¨£¢u® Rs. 10,000 JÆöÁõ¸ 3 Á¸h® ¦x¨¤zuÀ Rs. 5,000 *Service tax as Applicable *Service tax as Applicable 5 £°ØÖ¨£õ͸US £°Ø] AΨ£õuØPõÚ Pmhn® C¢v¯ß A£õPì & £ÒÎ ø©¯[PÒ • • • • • • •
 6. 6. J¸ Franchisee QøÍ ‰»® GÆÁÍÄ Á¸©õÚ® Dmh»õ®? Franchisee QøÍ Œõº¢u ÁoP vmh® Ph¢u 20 BskPÍõPuõß C¢v¯õÂÀ UQ¯zxÁ® ö£ØÔ¸UQÓx. CuÚõÀ ]Ö ÁoPºPЮ, öuõÈ»v£ºPЮ ö£›x® £¯Úøh¢xÒÍÚº. Œ¢øu°À ©v¨¦ªUP {ÖÁÚzvß Franchisee ø©¯® A¢{ÖÁÚzvß |Øö£¯›ß |ßø©ø¯ AÝ£ÂUQßÓx. A@u Œ©¯® A¢{ÖÁÚzvß Œõº¤À £À@ÁÖ uµ©õÚ @ŒøÁPÒ ©UPÐUS AÎUPUTi¯ Áõ#¨¦® ö£ÖQÓx. Cuß ‰»® ©UPÒ öŒ¾zx® £nzvÀ J¸ £[QøÚ uÚx @ŒøÁ°ÚõÀ Franchisee ø©¯® Tku»õP ö£ÖQÓx. C¢v¯ß A£õPì PÁº Franchise BS® Áõ#¨¦ £»Âu |ßø©PøÍU öPõshx. J¸ ¦P̪UP E»PÍõ¯ {ÖÁÚzvß Œõº¤À A£õPì PÀ @ŒøÁ AΨ£x ©mk©À»õ©À, |À» Á¸©õÚ® DmhÄ® ÁÈÁSUS®. Franchisee J¨£¢uzvߣi A¢|P›@»õ F›@»õ J¸ £Sv JxUP¨£k®. A¨£Sv°À C¢v¯ß A£õPì {ÖÁÚzvß Œõº£õP AUQøÍ/ø©¯® öŒ¯À£k®. Œ¢øu°ß UQ¯zxÁzøu¨ ö£õÖzx ©ØÖ® @ŒøÁ°ß @uøÁø¯¨ ö£õÖzx C¸ QøÍPÐUSÒÍ yµ® {ºn°UP¨£k®. ßÚº@£õÀ AÀ»õ©À A£õPì vmhzvß Áµ@Áئ £ß©h[S ö£¸QÂmhuõÀ AuØS›¯ @uøÁ²® Áͺ¢xÒÍx. Franchisee QøÍ uøÇzx Á͵ CzuøP¯ @uøÁ FUP©ÎUQÓx. Franchisee ©õv› ÁoPzvß @|õUP® ©õnÁº @ŒºUøP öŒ»ÄPÐUS¨ ¤ÓS ©õu {Pµ Á¸©õÚ® 100 ( 6 ÁS¨¦PÒ - HÓzuõÇ) 150 (10 ÁS¨¦PÒ - HÓzuõÇ) 200 (16 ÁS¨¦PÒ - HÓzuõÇ) Rs. 17,500 Rs. 27,500 Rs. 35,000 6 • • • •
 7. 7. u[PÐUS JxUP¨£mh £Sv°À Franchisee QøÍ xÁ[SÁ@uõk ©mk©À»õ©À A¨£Sv°@»@¯ @©¾® QøÍPÒ (Extention centre) xÁUP (AuØPõÚ £n® ö¾zv) Áõ#¨¦PÒ {£¢uøÚ°ß ö£¯›À AÎUP¨£k®. CÆÁõÖ JßÖUS @©Ø£mh QøÍPÒ EÒÍ Franchisee A¨£Sv°ß A£õPì PÀ @uøÁø¯ ÊÁx©õP wºUP i²®. J¸ ø©¯® ©ØÖ® 2 Â›Ä QøÍPÒ (Extention centre) HÓzuõÇ 400 uÀ 500 ©õnÁºPÐUS A£õPì £°Ø] uµ i²®. ¯õº G©x Franchisee BP»õ®? 1. @Áø»zvÓÝ® ö£õÖ¨¦nºÄhß ß@ÚÖ® E¢xuÀ @Ásk®. 2. A¯µõx EøÇUS® ußø© Eøh@¯õº. 3. »õ£Pµ©õP £n® DmhUTi¯ AÁõ öPõsi¸UP @Ásk®. 4. CzuøP¯ vmhzvØS® Franchisee QøÍ |hzxÁuØS›¯ @|µ® ©ØÖ® £n® JxUP @Ásk®. 5. J¸ SÊÁõP £o¯õØÖ® ußø© @Ásk®. 6. öÁØÔ ö£ØÓÁøµ ß©õv›¯õP öPõsk öŒ¯À£h öu›¢v¸UP @Ásk®. 7. ©Ûu @|¯zxhÝ® EÖv²hÝ® öŒ¯À£h öu›¢v¸UP @Ásk®. EÒ Pmhø©¨¦ Franchisee ø©¯[PÒ, SÇ¢øuPÒ C¢v¯ß A£õPì PÀ PØS® ÁøP°À Aø©¢x C¸UP @Ásk®. C¢v¯ß A£õPì PÀ ø©¯[PÎÀ: 1. uÛ ÁS¨£øÓPÒ 2. A¾Á»P {ºÁõPzvØS @uøÁ¯õÚ PoÛ, (Optional) öuõø»@£], øP¨@£] ©ØÖ® ©õnÁºPÐUPõÚ @©øá, |õØPõ¼PÒ C¸UP @Ásk®. 3. {ºÁõP £Sv°À ö£õ¸ÒPøÍ uÛ¯õP øÁUS® £Sv, ö£Ø@Óõº A©¸® Ch®, PȨ£øÓPÒ, ÁõPÚ® {Özx® Ch® BQ¯ÁØÖUS HØ£õk öŒ#¯ @Ásk®. Franchisee ø©¯[PÎÀ EÒÍ ÁS¨£øÓPÒ |ßS öÁÎaŒzxhÝ® PõØ@ÓõmhzxhÝ® C¸UP @Ásk®. CzuøP¯ Ai¨£øh ÁŒvPÎÀ SøÓÄ HØ£hUThõx. J¸ |À» Franchisee ø©¯® ÁŒv¯õÚ EÒPmhø©¨¦, £°ØÖÂUP¨£mh ]Ó¢u £°Ø]¯õͺ SÊ, @uøÁ¯õÚ ö£õ¸ÒPÒ öPõsh A¾Á»P® ©ØÖ® ]Ó¢u {ºÁõPzvÓß öPõsi¸UP @Ásk®. SÇ¢øuPÒ ©QÌa]²hß A£õPì PÀ £°» EP¢u ‹Ì{ø» Eøh¯uõP C¸UP @Ásk®. RÌPsh uSvPÒ Eøh¯ GÁ¸@© G©x öÁØÔPµ©Ú Franchisee BP»õ®. 7 @©¾® £» |ßø©PÒ • • • • • •
 8. 8. Indian Abacus Pvt. Ltd., th Corporate Office: No. A1-1857, 13 Main Road, th 6 Avenue, Anna Nagar West, Chennai - 600 040, Tamilnadu, India.Tel : +91 - 44 - 2618 2577 / 4577, Mob: 7200 227 227, Fax : +91 - 44 - 2618 1706 / 0143. Email : admin@ .comindianabacus Web : www. .comindianabacus TM Regional off: No.685, 11th Main, 2nd Block, Rajaji Nagar, Bangalore - 560 010, Karnataka. Tel : 080 - 2332 8844 www. .inindianabacus £°ØÖ¨£õ͸UPõÚ C¢v¯ß A£õPì iâmhÀ P¸Â £°Ø]¯õͺ SÇ¢øuPÐUS PؤUS®@£õx E£@¯õQUP ÁiÁø©UP¨£mhx. CUP¸Âø¯ öPõsk £°Ø]¯õͺ ©õnÁºPÒ u[PÍx Gs vÓßPÒ,©ØÖ® PÁoUS®/÷PmS® vÓßPÒ ÁͺzxUöPõÒÍ £°Ø] AÎUP¨£kQßÓx. iâmhÀ ªßvøµ B]›¯ºUPõÚ C¢v¯ß A£õPì iâmhÀ ªP UQ¯ £õP® BS®. Slider PÒ |Pºzx® @£õx vøµ°À LEDÀ GsPÒ @uõßÖÁx® ©øÓÁx©õP Aø©UP¨£mkÒÍx. £°ØÖ¨£õ͸UPõÚ C¢v¯ß A£õPì iâmhÀ P¸Â £õµ®£›¯ £°ØÖ¨£õ͸UPõÚ P¸Âø¯Âh E¯º¢ux. Slider PøÍ |PºzxÁuõÀ HØ£k® ¤µPõŒ©õÚ Ásn Põm]PÒ ©ÚvÀ £v¯ AvP Áõ#¨¦sk. öŒ# øÓ°ß@£õ@u vøµ°À Põm]PÒ JÆöÁõ¸ {ø»US @uõßÖÁuõÀ PؤUS® £°Ø]¯õ͸US® £°¾® ©õnÁºUS® öuÎÁõP C¸US®. £°ØÖ¨£õ͸UPõÚ C¢v¯ß A£õPì iâmhÀ P¸Â PؤzuÀ ©ØÖ® ©õv› @uºÄUPõÚ @uøÁPÐUPõP ÁiÁø©UP¨£mkÒÍx. CuÝÒ ö£õv¢x C¸US® MP3 Player Áõ°»õP J¼¨ö£¸UQ ‰»® AøÚzx ©õnÁºPÐUS® @PmS® Ásn® @PÒÂPÒ Oral Sums AÎUP¨£k®. ©õnÁºPÒ £vÀ AÎzu¤ß Œ›£õºzxU öPõÒЮ ÁŒv,£°Ø] Põ»UöPk øÁzx @uºÄ @uºÄUPõÚ @|µzøu {ºn¯® öŒ#¯ u¼¯ £» ]Ó¨¦ A®Œ[PÒ CvÀ Esk. J¸ ChzvÀ C¸¢uÁõ@Ó AøÚzx ©õnÁºPøͲ® PsPõozx J¸ B]›¯µõÀ ÁS¨£øÓø¯ |hzva öŒÀ» i²®. LCD ©ØÖ® LED vøµPÒ vÓߣh PؤUP»õ® Áõ#ÁÈ PnUSPÒ ©ØÖ® öuõø»yµ Pmk¨£õk (Remote Control) 8 £°ØÖ¨£õ͸UPõÚ C¢v¯ß A£õPì iâmhÀ • • • • iâmhÀ

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Indian Abacus Pvt. Ltd., has launched its newly invented state-of-the-art Indian Abacus devices and the program with international standard course materials to make the children of the age group – 5 to 13 years, benefit much more than ever before. Indian Abacus products and the program are the result of 14 years of background research using which the promoters of the company gained invaluable knowledge and experience. All of these have gone into the development of the devices (Indian Abacus) and the program. We will be happy to serve you with these product-offerings and the program of international standard. The Indian Abacus is an educational counting tool for learning to do fast and accurate mental arithmetic, more particularly it helps in enhancing their brain skills such as CONCENTRATION, VISUALIZATION (PHOTOGRAPHIC MEMORY) by activating the right brain, the seat of intelligence. The present invention introduces a tool which can display color image representing any value by moving the sliders up and down.

Views

Total views

434

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

1

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×