Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Asistenţa medicală generală(nespecializată) profilactică şi curativă
Asistenţa medicală primară- Este asigură de către medicii care au dreptul să desfăşoareactivitate ca medici de familie;- Î...
Lista cuprinzând persoanele înscrise la medicul defamilie titular, în cazul cabinetelor medicale individuale,şi listele cu...
Necesarul de medici de familie cu liste (în mediul urban şirural), precum şi numărul minim de persoane de pe listelemedici...
În localităţile urbane numărul minim de persoaneînscrise pe listele medicilor de familie, pentru care seîncheie contractul...
Programul de activitate săptămânal al cabinetuluimedical individual, precum şi al fiecărui medic de familiecu listă propri...
Obligaţiile furnizorilor de servicii medicale în     asistenţa medicală primarăa) să acorde servicii medicale în limi...
b) să actualizeze lista proprie de pacienţi cuprinzândpersoane înscrise, funcţie de mişcarea lunară,- să comunice aceste m...
c) să înscrie din oficiu copiii care nu au fost înscrişi pelista unui medic de familie, odată cu prima consultaţie acopilu...
f) Asiguratul are dreptul de a-şi schimba medicul de familiedupă expirarea a cel puţin 6 luni de la data înscrierii pe lis...
g) să prescrie medicamente cu sau fără contribuţiepersonală şi, după caz, unele materiale sanitare şiinvestigaţii paraclin...
i) să întocmească bilet de trimitere către societăţi deturism balnear şi de recuperare şi să consemneze în acestbilet sau ...
j) Evidenţa bolnavilor cu afecţiunile cronice prevăzuteîn norme, cu raportare casei de asigurări desănătate, atât la contr...
l) Liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile,dacă este cazul;
m) să informeze persoanele asigurate în vârstă de peste18 ani înscrise pe lista sa cu privire la dreptul acestorade a efec...
n) să efectueze şi să raporteze vaccinările obligatoriiprevăzute în cadrul Programului naţional de imunizare alMinisterulu...
Decontarea serviciilor medicale în asistenţa medicalăprimară se face prin: a) plata prin tarif pe persoană asigurată; b)...
Îngrijiri medicale la domiciliu şi îngrijiri         paliativeFurnizori de servicii de îngrijiri medicale la domi...
• Comunică direct atât medicului care a recomandat îngrijirile medicale la domiciliu şi îngrijirile paliative, cât şi me...
d. OMS, 2008
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Asistenţa medicală generală (nespecializată) profilactică şi

1,721 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Asistenţa medicală generală (nespecializată) profilactică şi

 1. 1. Asistenţa medicală generală(nespecializată) profilactică şi curativă
 2. 2. Asistenţa medicală primară- Este asigură de către medicii care au dreptul să desfăşoareactivitate ca medici de familie;- În cabinete medicale (individuale sau nu), inclusiv cabinetemedicale care funcţionează în structura sau în coordonareaunor unităţi sanitare aparţinând ministerelor şi instituţiilorcentrale cu reţea sanitară proprie;- Furnizori de servicii medicale în asistenţa medicalăprimară, autorizaţi şi evaluaţi potrivit dispoziţiilor legale învigoare.
 3. 3. Lista cuprinzând persoanele înscrise la medicul defamilie titular, în cazul cabinetelor medicale individuale,şi listele cuprinzând persoanele înscrise la fiecare medicde familie pentru care reprezentantul legal încheiecontract de furnizare de servicii medicale, în cazulcelorlalte forme de organizare a cabinetelor medicale.
 4. 4. Necesarul de medici de familie cu liste (în mediul urban şirural), precum şi numărul minim de persoane de pe listelemedicilor de familie din mediul rural, pentru care se încheiecontractul de furnizare de servicii medicale din asistenţamedicală primară, se stabilesc pe unităţi administrativ-teritoriale/zonă de către o comisie formată din reprezentanţi aicaselor de asigurări de sănătate, direcţiilor de sănătatepublică, ai colegiilor teritoriale ale medicilor, ai patronatuluijudeţean al medicilor de familie şi ai asociaţiei profesionalejudeţene a medicilor de familie, pe baza unor criterii care seaprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CaseiNaţionale de Asigurări de Sănătate.Fac excepţie medicii din structura sau în coordonarea unorunităţi sanitare aparţinând ministerelor şi instituţiilor centrale cureţea sanitară proprie,
 5. 5. În localităţile urbane numărul minim de persoaneînscrise pe listele medicilor de familie, pentru care seîncheie contractul de furnizare de servicii medicale,este de 1.000, cu excepţia zonelor neacoperite dinpunctul de vedere al numărului necesar de medici defamilie.Cabinetele medicale vor funcţiona cu minimum unasistent medical, indiferent de numărul de asiguraţiînscrişi pe listă.
 6. 6. Programul de activitate săptămânal al cabinetuluimedical individual, precum şi al fiecărui medic de familiecu listă proprie care îşi desfăşoară activitatea în alte formede organizare a cabinetelor medicale, organizat în funcţiede condiţiile specifice din zonă: trebuie să asigure 35 deore pe săptămână, repartizarea acestuia pe zile şi ore fiindstabilită în funcţie de condiţiile specifice din zonă.În cabinetele medicale şi/sau în localităţile unde îşidesfăşoară activitatea cel puţin 2 medici de familie cu listăproprie, acordarea asistenţei medicale se va asigura atâtdimineaţa, cât şi după-amiaza.
 7. 7. Obligaţiile furnizorilor de servicii medicale în asistenţa medicală primarăa) să acorde servicii medicale în limita competenţei profesionale a) profilactice, b) preventive, c) curative, d) de urgenţă e) de suport;
 8. 8. b) să actualizeze lista proprie de pacienţi cuprinzândpersoane înscrise, funcţie de mişcarea lunară,- să comunice aceste modificări caselor de asigurări desănătate;- să actualizeze lista proprie funcţie de comunicăriletransmise de casele de asigurări de sănătate;- să comunice caselor de asigurări de sănătate datele deidentificare a persoanelor cărora li s-au acordat serviciimedicale;
 9. 9. c) să înscrie din oficiu copiii care nu au fost înscrişi pelista unui medic de familie, odată cu prima consultaţie acopilului bolnav în localitatea de domiciliu sau, dupăcaz, de reşedinţă a acestuia. Nou-născutul va fi înscrispe lista medicului de familie care a îngrijitgravida, imediat după naşterea copilului, dacă părinţii nuau altă opţiune exprimată în scris;d) să înscrie pe lista proprie gravidele şi lehuzeleneînscrise pe lista unui medic de familie, la primaconsultaţie în localitatea de domiciliu sau, după caz, dereşedinţă a acestora;e) să nu refuze înscrierea pe listă a copiilor, la solicitareapărinţilor sau a aparţinătorilor legali;
 10. 10. f) Asiguratul are dreptul de a-şi schimba medicul de familiedupă expirarea a cel puţin 6 luni de la data înscrierii pe listaacestuia; în situaţia în care nu se respectă aceastăobligaţie, la sesizarea asiguratului, casa de asigurări desănătate cu care furnizorul a încheiat contract de furnizarede servicii medicale va efectua actualizarea listei mediculuide familie de la care asiguratul doreşte să plece, prineliminarea asiguratului de pe listă.Schimbarea medicului de familie se face pe baza cererii detransfer;
 11. 11. g) să prescrie medicamente cu sau fără contribuţiepersonală şi, după caz, unele materiale sanitare şiinvestigaţii paraclinice numai ca o consecinţă a actuluimedical propriu.Excepţii:- pacientul care urmează o schemă de tratament stabilităpentru o perioadă mai mare de 30 de zilecalendaristice, iniţiată de către medicul de specialitateaflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări desănătate, prin prescrierea primei reţete pentrumedicamente cu sau fără contribuţie personală şi, dupăcaz, pentru unele materiale sanitare,- situaţiile în care medicul de familie prescrie medicamentela recomandarea medicului de medicină a muncii.;
 12. 12. i) să întocmească bilet de trimitere către societăţi deturism balnear şi de recuperare şi să consemneze în acestbilet sau să ataşeze, în copie, rezultatele investigaţiilorefectuate în regim ambulatoriu, precum şi data la care aufost efectuate, pentru completarea tabloului clinic alpacientului pentru care face trimiterea;
 13. 13. j) Evidenţa bolnavilor cu afecţiunile cronice prevăzuteîn norme, cu raportare casei de asigurări desănătate, atât la contractare - lista, cât şi modificărileulterioare privind mişcarea lunară a bolnavilor cronici.
 14. 14. l) Liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile,dacă este cazul;
 15. 15. m) să informeze persoanele asigurate în vârstă de peste18 ani înscrise pe lista sa cu privire la dreptul acestorade a efectua un control medical pentru prevenireabolilor cu consecinţe majore în morbiditate şimortalitate, în condiţiile legii;
 16. 16. n) să efectueze şi să raporteze vaccinările obligatoriiprevăzute în cadrul Programului naţional de imunizare alMinisterului Sănătăţii; o) să informeze părinţii asupra vaccinărilor şi tipurilor devaccinuri acordate în cadrul Programului naţional deimunizare al Ministerului Sănătăţii; în cazul în care mediculrecomandă părintelui efectuarea unui alt tip de vaccindecât cel asigurat în cadrul Programului naţional deimunizări, acesta are obligaţia de a solicita consimţământulinformat al părintelui pentru utilizarea / administrareavaccinului recomandat; p) să asigure realizarea altor vaccinări recomandate şireglementate de Ministerul Sănătăţii ca acţiuni prioritarede sănătate publică.
 17. 17. Decontarea serviciilor medicale în asistenţa medicalăprimară se face prin: a) plata prin tarif pe persoană asigurată; b) plata prin tarif pe serviciu medical
 18. 18. Îngrijiri medicale la domiciliu şi îngrijiri paliativeFurnizori de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu şiîngrijiri paliative, persoane fizice sau juridice, autorizateşi evaluate în condiţiile legii, alţii decât medicii de familie.
 19. 19. • Comunică direct atât medicului care a recomandat îngrijirile medicale la domiciliu şi îngrijirile paliative, cât şi medicului de familie al asiguratului evoluţia stării de sănătate a acestuia;• Ţine evidenţa serviciilor de îngrijiri medicale şi îngrijiri paliative furnizate la domiciliul asiguratului (tipul serviciului acordat, data şi ora acordării, durata, evoluţia stării de sănătate);• Urmăreşte prezentarea la controlul medical a pacientului îngrijit, atunci când acest lucru a fost solicitat de medicul care a făcut recomandarea, şi nu depăşeşte din proprie iniţiativă perioada de îngrijire la domiciliu;• Acordă servicii conform unui plan de îngrijiri conform cu recomandările stabilite, zilnic, inclusiv sâmbăta, duminica şi în timpul sărbătorilor legale.
 20. 20. d. OMS, 2008

×