SlideShare a Scribd company logo
1 of 60
Download to read offline
Vaikuttavuus-
liiketoimintamallit:
työpaja @ SITRA
9.5.2016
www.impactor.fi Facebook: Impactor Consulting Twitter: @impactor_fi
OHJELMA
Vaikuttavuuden mallinnus - Muutoksen tarina & Vaikuttavuusmalli
● Alustus
● Oma muutoksen tarina & vaikuttavuusmalli
● Tauko klo 10:30
● Vaikuttavuusmallin kehittäminen pienryhmissä
Lounas klo 12:00
Liiketoiminnan mallinnus vaikuttavuuden viitekehyksessä - Vaikuttavuusliiketoimintamalli
● Alustus
● Oma vaikuttavuusliiketoimintamallii
● Kahvi klo 14:00
Lopetus klo 16:00
MIKÄ ON IMPACTOR & KEITÄ ME
OLEMME?
www.impactor.fi Facebook: Impactor Consulting Twitter: @impactor_fi
...entä KEITÄ TE OLETTE?
www.impactor.fi Facebook: Impactor Consulting Twitter: @impactor_fi
Nimi ja organisaatio?
Odotuksenne tälle päivälle?
VAIKUTTAVUUSLIIKETOIMINTA JA
TERMISTÖN VIIDAKKO
www.impactor.fi Facebook: Impactor Consulting Twitter: @impactor_fi
Social enterprise
Impact-driven enterprise
Mission-driven enterprise
4th sector
For-benefit business
Yhteiskunnallinen yritys
Vaikuttavuustoimija
Impact-toimija
Vaikuttava yritys
?!?
1. Missiolähtöistä toimintaa:
olemassaolon perustana
on ratkaista
yhteiskunnallinen tai
ympäristöllinen ongelma
2. Taloudellinen
kannattavuus mahdollistaa
ratkaisun skaalautuvuuden
3. Vaikuttavuutta mitataan ja
kehitetään
Miten yhteiskunnalliset yritykset & vaikuttavuustoimijat
poikkeavat “normaaleista” yrityksistä?
● vaikuttavuustoimija
Mitä
maailmanlaajuisesti
menestyviä
(“perinteisiä”) yrityksiä
tulee mieleenne?
www.impactor.fi Facebook: Impactor Consulting Twitter: @impactor_fi
www.impactor.fi Facebook: Impactor Consulting Twitter: @impactor_fi
MUTTA ENTÄ VAIKUTTAVUUS?!
www.impactor.fi Facebook: Impactor Consulting Twitter: @impactor_fi
THE CUSTOMER
(BENEFICIARY) IS
ALWAYS RIGHT
HUMAN-CENTERED DESIGN:
● Who is the consumer? Does the
design reflect the user characteristics?
● What is the consumer experience
about the product?
● Why does the consumer use this
product or design?
● ETC.
ASIAKAS (HYÖDYNSAAJA) ON
AINA OIKEASSA
Human-centered design -
Ihmiskeskeinen (palvelu)muotoilu
● Kuka on asiakas? Miten
asiakkaan ominaisuudet näkyvät
tuotteen tai palvelun
muotoilussa?
● Millainen tuotteenne tai
palvelunne asiakaskokemus on?
● Miksi asiakas käyttää
tuotettanne tai
palveluanne?
VAIKUTTAVUUDEN MITTAAMISEEN ON OLEMASSA
LUKEMATTOMIA TYÖKALUJA JA MENETELMIÄ
www.impactor.fi Facebook: Impactor Consulting Twitter: @impactor_fi
...ja monia, monia muita!
MITTAAMISEN
KULTAINEN SÄÄNTÖ:
data on vain niin
hyödyllistä kuin
päätökset ja TOIMINTA,
johon se johtaa
Älä tähtää
täydellisyyteen - tähtää
OPPIVAAN
ORGANISAATION
www.impactor.fi Facebook: Impactor Consulting Twitter: @impactor_fi
MIKSI VAIKUTTAVUUTTA
MITATAAN?
“Don’t just prove your impact, improve it” -Acumen
(“Älä vain todista vaikuttavuuttasi, kehitä sitä”)
Vaikuttavuuden mallintaminen & mittaaminen tähtää
vaikuttavuuden kehittämiseen
→ vaikuttavuustoimijan tuotekehitystä
www.impactor.fi Facebook: Impactor Consulting Twitter: @impactor_fi
Mikä on oma
muutoksen tarinasi?
1. Kohderyhmä
2. Käyttäjän lähtötilanne
3. Toimenpiteet
4. Käyttäjän lopputilanne
5. Vaikuttavuus
www.impactor.fi Facebook: Impactor Consulting Twitter: @impactor_fi
Mikä on oma
muutoksen tarinasi?
1. Kohderyhmä
2. Käyttäjän lähtötilanne
3. Toimenpiteet
4. Käyttäjän lopputilanne
5. Vaikuttavuus
www.impactor.fi Facebook: Impactor Consulting Twitter: @impactor_fi
Esim. MotiWallet
Nigerialaiset yrittäjät
oppivat talousasioita
mobiilikurssilla,
saavuttavat taloudellisen
lukutaidon ja voivat saada
rahoitusta liiketoimintansa
ja oman elinkeinonsa
kehittämiseen.
Kirjoita ja kerro oma
muutoksen tarinasi
1. Kohderyhmä
2. Käyttäjän lähtötilanne
3. Toimenpiteet
4. Käyttäjän lopputilanne
5. Vaikuttavuus
www.impactor.fi Facebook: Impactor Consulting Twitter: @impactor_fi
MUUTOSTEORIA → VAIKUTTAVUUSMALLI
● Muutosteoria on yleisesti käytetty termi
○ Theory of change ≈ logic model ≈ impact model
● Määritä pitkän tähtäimen tavoitteesi ja pilko siitä
taaksepäin: “Minkä on tapahduttava, jotta…”
● Tee mallinnus yhdessä sidosryhmien kanssa mieluiten
ennen “intervention” eli tuotteen tai palvelusi
lukkoonlyömistä
● Ero tavoiteltujen ja todellisten tulosten välillä
www.impactor.fi Facebook: Impactor Consulting Twitter: @impactor_fi
VAIKUTTAVUUS
● Mikä on muutos, jonka haluat nähdä maailmassa?
● Mitä ongelmaa olet ratkaisemassa?
● Pitemmän tähtäimen vaikuttavuus, joka on tuotteesi
ansiota
● Vaikuttavuuden taso: maailma / kohderyhmä / yksilö
● Vaikuttavuuden & tulosten välille mahdoton vetää
selvää rajaa
www.impactor.fi Facebook: Impactor Consulting Twitter: @impactor_fi
TULOS
● Välittömät hyödyt kohderyhmälle tuotteesi
käyttämisestä
www.impactor.fi Facebook: Impactor Consulting Twitter: @impactor_fi
OLETUKSET vaikuttavuuden & tuloksen välillä
● Mitä asiakas tekee, joka johtaa parannukseen
pitemmällä tähtäimellä?
● Mikä voisi mennä pieleen?
● Minkä on oltava totta tuloksesta, jotta se johtaa
vaikuttavuuteen?
www.impactor.fi Facebook: Impactor Consulting Twitter: @impactor_fi
TUOTOS
● Tuote / palvelu käytössä kohderyhmällä yksilö- tai
kotitaloustasolla
www.impactor.fi Facebook: Impactor Consulting Twitter: @impactor_fi
OLETUKSET tuloksen & tuotoksen välillä
● Miten kohderyhmä käyttää tuotettasi tai palveluasi?
● Mikä voisi mennä pieleen?
● Minkä on oltava totta tuotoksesta, jotta se johtaa
tulokseen?
www.impactor.fi Facebook: Impactor Consulting Twitter: @impactor_fi
PANOS
● “Interventiosi”: Tuotteesi / palvelusi
● Voidaan myös jakaa panoksiin ja aktiviteetteihin, joita
organisaatiosi suorittaa tuotoksen aikaansaamiseksi
www.impactor.fi Facebook: Impactor Consulting Twitter: @impactor_fi
OLETUKSET tuotoksen & panoksen välillä
● Minkä täytyy olla totta, että tuote päätyy kohderyhmän
käyttöön?
● Minkä on oltava totta panoksesta, jotta se johtaa
tuotokseen?
www.impactor.fi Facebook: Impactor Consulting Twitter: @impactor_fi
● Talous- ja
raha-
asioiden
kurssi
mobiililla
oppimis-
alustalla
● Testitulos:
verifioitu
taloudellinen
lukutaito
● Rahoituksen
saaminen
● Elinkeino ja
toimeentulo
● Taloudelline
n kestävyys
● Nuorilla yrittäjillä
kehittyvillä
markkinoilla on
taloudellinen
lukutaito ja he
voivat rakentaa
kestävää elinkeino-
toimintaa
● Talouskurssi käydään
loppuun
● Käyttäjällä on mobiililaite,
jossa on nettiyhteys
● Liiketoimintasuunnitelma
tehdään
● Kestävä mikrolainapankki
● Yrittäjähenkisyys
KVANTITATIIVISTA DATAA
KVALITATIIVISTA DATAA
KYSYMYKSIÄ POHDITTAVAKSI
a) Mikä oletus on tärkein vaikuttavuuden
toteutumisen kannalta?
b) Miten validoisitte oletusta?
c) Mitä olisi relevanttia mitata?
KOONTIKESKUSTELU
a) Mikä oli inspiroivaa
vaikuttavuusmallintamisessa?
b) Hyödyllisyys/hyödynnettävyys: miten haluatte
käyttää mallia jatkossa?
LOUNAS
www.impactor.fi Facebook: Impactor Consulting Twitter: @impactor_fi
Vaikuttavuus-
liiketoiminta-
mallintaminen
Mikä on liiketoimintamalli?
Liiketoimintamalli kuvaa logiikkaa, jolla organisaatio luo ja
toimittaa arvoa (Osterwalder & Pigneur)
Suunnitelma strategian toteuttamiseen
Liiketoimintamalli vs. liiketoimintasuunnitelma
Nykytilanne vs. Tavoitetila
www.impactor.fi Facebook: Impactor Consulting Twitter: @impactor_fi
Esimerkkejä liiketoimintamalleista
Fee-for-service - esim. aurinkoenergia
Eri hinnoittelumallit eri asiakassegmenteille (kompensaatio) -
esim. Aravind Eye Care
Markkinavälittäjä - esim. Fair Trade
Freemium
www.impactor.fi Facebook: Impactor Consulting Twitter: @impactor_fi
Kanvaasin tarkoitus
● Antaa kokonaiskuvan
● Toimii viestinnän välineenä
● Olla näkyvillä
● Täydentyvä
Miten kanvaasia käytetään?
● Valitkaa näkökulman rajaus
○ Yksi tuote tai palvelu
○ (Koko organisaation toiminta)
○ Uusi tai olemassaoleva
○ Nykytila tai tavoitetila
Arvolupaus
● Yhteiskunnallinen arvolupaus
○ Mitä arvoa tuotat hyödynsaajillesi ja yhteiskunnalle?
● Mittari
● Asiakkaan arvolupaus
○ Miten vastaatte asiakkaan tarpeisiin?
○ Miten ratkaisette asiakkaan ongelman?
○ Miksi asiakkaat tulevat teille?
Hyödynsaaja- ja asiakassegmentit
● Hyödynsaajasegmentit
○ Mitkä ryhmät hyötyvät, mutta eivät (välttämättä) maksa?
● Asiakassegmentit
○ Mitkä ryhmät maksavat tuotteesta tai palvelusta?
○ Rahoittaja asiakkaana: kuka maksaa, jotta hyödynsaajat
saavat tuotteenne?
Tuote tai palvelu
● Kuvailkaa tuotteen tai palvelun keskeiset
ominaisuudet
Kanavat
● Kuinka toimitatte tuotteen tai palvelun eri
asiakasryhmille?
● Markkinointi
● Myynti
● Toimitus
Tulot
● Tulovirrat eri asiakassegmenteiltä
● Myynti, käyttömaksut, tilausmaksut, vuokra, komissiot
● Hinnoittelumallit
Tehtävät
● Mitkä ovat tärkeimpiä tehtäväkokonaisuuksia, joita
pitää tehdä vaikuttavuuden aikaansaamiseksi?
● Mitä teette itse?
● Mitä yhteistyökumppanit tekevät?
Resurssit
● Mitä resursseja tarvitsette toimintamallin
toteuttamiseksi?
○ Fyysiset resurssit, taidot, ihmiset
● Mitä resursseja on itsellä, mitä hankitaan muualta?
Yhteistyökumppanit ja sidosryhmät
● Keitä tarvitset arvolupauksesi toteuttamiseen?
○ Toimittajat, viranomaiset
● Rahoittajat
Kustannusrakenne
● Mitä kustannuksia arvon tuottamisesta koituu?
● Miten kustannukset muuttuvat toiminnan kasvaessa?
○ Kiinteät kustannukset eivät riipu tuotannon volyymista
○ Muuttuvat kustannukset: nousevat volyymin myötä
○ Skaalaetu: yksikkökustannus pienenee volyymin
kasvaessa
○ Sisältöetu: yksikkökustannus pienenee toiminnan
laajentuessa, esim. Markkinointi voi tukea useaa eri
tuotetta
Ylijäämä tai liikevoitto
● Miten käytätte ylijäämän?
● Ylijäämä sijoitetaan vaikuttavuuden lisäämiseen
○ Oman toiminnan kehittämiseen ja laajentamiseen
○ Pahan päivän varalle, jatkuvuuden varmistamiseksi
○ Lahjoituksiin?
Taloudellinen
lukutaito
saavutettu
Testitulokset
kullakin alueella
(mobiilipaikannus)
Taloustaitoisia
laina-asiakkaita
Kehitysmaiden
yrittäjät
Eettiset
mikrolainapankit
Oman talouden
oppimismateriaali
mobiilialustalla
Kännykkä ja
internet
Tuotekehitykseen
Tulonjakomalli mobiilialustan kanssa
(10%)
Testitulosmaksut (90%)
Talouden
oppimateriaalin
tuotanto
LivingLab
Lagosissa,
Nigeriassa
Mobiiliaplikaatio
& verkkopalvelun
kehitys
Talouskoulutus-
materiaali
Verkosto
Lagosissa
UX-suunnittelija
Rahoitus
Funzi
FB FreeBasics
LAPO
Microfinance
Bank (Nigerian
Grameen)
Palkat
Matkakulut
Ulkoistetut palvelut
MOTIWALLET
Minkä tuotteen tai
palvelun kautta saatte
aikaan haluamaanne
vaikuttavuutta?
Ihmiset esiin: ketä ovat
asiakkaat ja
hyödynsaajat?
Kenet teidän täytyy
vakuuttaa?
LISÄTIETOA
● Acumen Lean Data http://acumen.org/ideas/lean-
data/
● Ilmainen verkkokurssi 10.5.-8.6.: Lean Data
Approaches to Measure Social Impact https://novoed.
com/lean-data
● Osterwalder & Pigneur (2010): Business Model
Generation
● http://www.socialbusinessmodelcanvas.com/
● http://socialleancanvas.com/
KIITOS!
Sitra vaikuttavuusliiketoimintamalli työpaja 9.5.2016
Sitra vaikuttavuusliiketoimintamalli työpaja 9.5.2016

More Related Content

Similar to Sitra vaikuttavuusliiketoimintamalli työpaja 9.5.2016

Sosiaalinen media myyntiputken osana
Sosiaalinen media myyntiputken osanaSosiaalinen media myyntiputken osana
Sosiaalinen media myyntiputken osanaJarkko Kurvinen
 
Kamon Kuluttajaraati avuksi onnistuneeseen kaupallistamiseen
Kamon Kuluttajaraati avuksi onnistuneeseen kaupallistamiseen Kamon Kuluttajaraati avuksi onnistuneeseen kaupallistamiseen
Kamon Kuluttajaraati avuksi onnistuneeseen kaupallistamiseen Monica Jalonen
 
Ota sosiaalinen media tehokäyttöön
Ota sosiaalinen media tehokäyttöönOta sosiaalinen media tehokäyttöön
Ota sosiaalinen media tehokäyttöönDarwin Oy
 
Työn tulokset ja vaikutukset näkyväksi viestinnän keinoin
Työn tulokset ja vaikutukset näkyväksi viestinnän keinoinTyön tulokset ja vaikutukset näkyväksi viestinnän keinoin
Työn tulokset ja vaikutukset näkyväksi viestinnän keinoineamkhanke
 
Sosiaaliset mediat markkinointikanavana - verkkostrategia
Sosiaaliset mediat markkinointikanavana - verkkostrategiaSosiaaliset mediat markkinointikanavana - verkkostrategia
Sosiaaliset mediat markkinointikanavana - verkkostrategiaJarkko Kurvinen
 
#somehaltuun eli 5 askelta alkuun
#somehaltuun eli 5 askelta alkuun #somehaltuun eli 5 askelta alkuun
#somehaltuun eli 5 askelta alkuun Tia Härkönen
 
Vaikuttavuuden Boot Camp 3: Vaikuttavuuslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen
Vaikuttavuuden Boot Camp 3: Vaikuttavuuslähtöisen liiketoiminnan kehittäminenVaikuttavuuden Boot Camp 3: Vaikuttavuuslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen
Vaikuttavuuden Boot Camp 3: Vaikuttavuuslähtöisen liiketoiminnan kehittäminenSitraTalousTeema
 
Kampanja- ja mediasuunnittelu 10-02-2011
Kampanja- ja mediasuunnittelu 10-02-2011Kampanja- ja mediasuunnittelu 10-02-2011
Kampanja- ja mediasuunnittelu 10-02-2011Antti Leino
 
Käyttäjäkokemus kilpailuetuna ja erottumistekijänä
Käyttäjäkokemus kilpailuetuna ja erottumistekijänä Käyttäjäkokemus kilpailuetuna ja erottumistekijänä
Käyttäjäkokemus kilpailuetuna ja erottumistekijänä Kimmo Alaraudanjoki
 
Työntekijälähettilyys sosiaalisessa mediassa
Työntekijälähettilyys sosiaalisessa mediassaTyöntekijälähettilyys sosiaalisessa mediassa
Työntekijälähettilyys sosiaalisessa mediassaJoni Salminen
 
CF4Impact: työpaja 11.4.2016
CF4Impact: työpaja 11.4.2016 CF4Impact: työpaja 11.4.2016
CF4Impact: työpaja 11.4.2016 Impactor
 
Johdanto asiakaslähtöiseen toimintaan f0006
Johdanto asiakaslähtöiseen toimintaan f0006Johdanto asiakaslähtöiseen toimintaan f0006
Johdanto asiakaslähtöiseen toimintaan f0006Teemu Ylikoski
 
Perusteet kuntoon - näin onnistut sosiaalisessa mediassa
Perusteet kuntoon - näin onnistut sosiaalisessa mediassaPerusteet kuntoon - näin onnistut sosiaalisessa mediassa
Perusteet kuntoon - näin onnistut sosiaalisessa mediassaDarwin Oy
 
Tivia 150424071129-conversion-gate02
Tivia 150424071129-conversion-gate02Tivia 150424071129-conversion-gate02
Tivia 150424071129-conversion-gate02Kia Haring
 
Miten B2B-yritys voi kehittää asiantuntijuuttaan sosiaalisessa mediassa? Mite...
Miten B2B-yritys voi kehittää asiantuntijuuttaan sosiaalisessa mediassa? Mite...Miten B2B-yritys voi kehittää asiantuntijuuttaan sosiaalisessa mediassa? Mite...
Miten B2B-yritys voi kehittää asiantuntijuuttaan sosiaalisessa mediassa? Mite...Okimo Clinic
 

Similar to Sitra vaikuttavuusliiketoimintamalli työpaja 9.5.2016 (20)

Markkinointiviestintä 20.10.2015
Markkinointiviestintä 20.10.2015Markkinointiviestintä 20.10.2015
Markkinointiviestintä 20.10.2015
 
2014 ksome att
2014 ksome att2014 ksome att
2014 ksome att
 
Sosiaalinen media myyntiputken osana
Sosiaalinen media myyntiputken osanaSosiaalinen media myyntiputken osana
Sosiaalinen media myyntiputken osana
 
Kamon Kuluttajaraati avuksi onnistuneeseen kaupallistamiseen
Kamon Kuluttajaraati avuksi onnistuneeseen kaupallistamiseen Kamon Kuluttajaraati avuksi onnistuneeseen kaupallistamiseen
Kamon Kuluttajaraati avuksi onnistuneeseen kaupallistamiseen
 
Sosiaalisen median perusteet
Sosiaalisen median perusteetSosiaalisen median perusteet
Sosiaalisen median perusteet
 
Ota sosiaalinen media tehokäyttöön
Ota sosiaalinen media tehokäyttöönOta sosiaalinen media tehokäyttöön
Ota sosiaalinen media tehokäyttöön
 
Työn tulokset ja vaikutukset näkyväksi viestinnän keinoin
Työn tulokset ja vaikutukset näkyväksi viestinnän keinoinTyön tulokset ja vaikutukset näkyväksi viestinnän keinoin
Työn tulokset ja vaikutukset näkyväksi viestinnän keinoin
 
Sosiaaliset mediat markkinointikanavana - verkkostrategia
Sosiaaliset mediat markkinointikanavana - verkkostrategiaSosiaaliset mediat markkinointikanavana - verkkostrategia
Sosiaaliset mediat markkinointikanavana - verkkostrategia
 
#somehaltuun eli 5 askelta alkuun
#somehaltuun eli 5 askelta alkuun #somehaltuun eli 5 askelta alkuun
#somehaltuun eli 5 askelta alkuun
 
Vaikuttavuuden Boot Camp 3: Vaikuttavuuslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen
Vaikuttavuuden Boot Camp 3: Vaikuttavuuslähtöisen liiketoiminnan kehittäminenVaikuttavuuden Boot Camp 3: Vaikuttavuuslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen
Vaikuttavuuden Boot Camp 3: Vaikuttavuuslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen
 
Some ja markkinointiviestintä
Some ja markkinointiviestintäSome ja markkinointiviestintä
Some ja markkinointiviestintä
 
Sosiaalinen media ja markkinointi
Sosiaalinen media ja markkinointiSosiaalinen media ja markkinointi
Sosiaalinen media ja markkinointi
 
Kampanja- ja mediasuunnittelu 10-02-2011
Kampanja- ja mediasuunnittelu 10-02-2011Kampanja- ja mediasuunnittelu 10-02-2011
Kampanja- ja mediasuunnittelu 10-02-2011
 
Käyttäjäkokemus kilpailuetuna ja erottumistekijänä
Käyttäjäkokemus kilpailuetuna ja erottumistekijänä Käyttäjäkokemus kilpailuetuna ja erottumistekijänä
Käyttäjäkokemus kilpailuetuna ja erottumistekijänä
 
Työntekijälähettilyys sosiaalisessa mediassa
Työntekijälähettilyys sosiaalisessa mediassaTyöntekijälähettilyys sosiaalisessa mediassa
Työntekijälähettilyys sosiaalisessa mediassa
 
CF4Impact: työpaja 11.4.2016
CF4Impact: työpaja 11.4.2016 CF4Impact: työpaja 11.4.2016
CF4Impact: työpaja 11.4.2016
 
Johdanto asiakaslähtöiseen toimintaan f0006
Johdanto asiakaslähtöiseen toimintaan f0006Johdanto asiakaslähtöiseen toimintaan f0006
Johdanto asiakaslähtöiseen toimintaan f0006
 
Perusteet kuntoon - näin onnistut sosiaalisessa mediassa
Perusteet kuntoon - näin onnistut sosiaalisessa mediassaPerusteet kuntoon - näin onnistut sosiaalisessa mediassa
Perusteet kuntoon - näin onnistut sosiaalisessa mediassa
 
Tivia 150424071129-conversion-gate02
Tivia 150424071129-conversion-gate02Tivia 150424071129-conversion-gate02
Tivia 150424071129-conversion-gate02
 
Miten B2B-yritys voi kehittää asiantuntijuuttaan sosiaalisessa mediassa? Mite...
Miten B2B-yritys voi kehittää asiantuntijuuttaan sosiaalisessa mediassa? Mite...Miten B2B-yritys voi kehittää asiantuntijuuttaan sosiaalisessa mediassa? Mite...
Miten B2B-yritys voi kehittää asiantuntijuuttaan sosiaalisessa mediassa? Mite...
 

More from Impactor

Slush Impact Day 20161128 workshop for startups
Slush Impact Day 20161128 workshop for startupsSlush Impact Day 20161128 workshop for startups
Slush Impact Day 20161128 workshop for startupsImpactor
 
Impact meetup 21.11.2016 Nordic Inspiration
Impact meetup 21.11.2016 Nordic InspirationImpact meetup 21.11.2016 Nordic Inspiration
Impact meetup 21.11.2016 Nordic InspirationImpactor
 
Impactor impact business modelling 3.6.2016
Impactor impact business modelling 3.6.2016Impactor impact business modelling 3.6.2016
Impactor impact business modelling 3.6.2016Impactor
 
Cf4 impact meetup 20160503
Cf4 impact  meetup 20160503Cf4 impact  meetup 20160503
Cf4 impact meetup 20160503Impactor
 
CF4Impact: työpaja 26.4.2016
CF4Impact: työpaja 26.4.2016 CF4Impact: työpaja 26.4.2016
CF4Impact: työpaja 26.4.2016 Impactor
 
Impact Meetup: Modelling your impact
Impact Meetup: Modelling your impactImpact Meetup: Modelling your impact
Impact Meetup: Modelling your impactImpactor
 
Impact Meetup: Today's cooperatives
Impact Meetup: Today's cooperativesImpact Meetup: Today's cooperatives
Impact Meetup: Today's cooperativesImpactor
 
Impact Meetup: How to structure an impact enterprise using the Social Busines...
Impact Meetup: How to structure an impact enterprise using the Social Busines...Impact Meetup: How to structure an impact enterprise using the Social Busines...
Impact Meetup: How to structure an impact enterprise using the Social Busines...Impactor
 

More from Impactor (8)

Slush Impact Day 20161128 workshop for startups
Slush Impact Day 20161128 workshop for startupsSlush Impact Day 20161128 workshop for startups
Slush Impact Day 20161128 workshop for startups
 
Impact meetup 21.11.2016 Nordic Inspiration
Impact meetup 21.11.2016 Nordic InspirationImpact meetup 21.11.2016 Nordic Inspiration
Impact meetup 21.11.2016 Nordic Inspiration
 
Impactor impact business modelling 3.6.2016
Impactor impact business modelling 3.6.2016Impactor impact business modelling 3.6.2016
Impactor impact business modelling 3.6.2016
 
Cf4 impact meetup 20160503
Cf4 impact  meetup 20160503Cf4 impact  meetup 20160503
Cf4 impact meetup 20160503
 
CF4Impact: työpaja 26.4.2016
CF4Impact: työpaja 26.4.2016 CF4Impact: työpaja 26.4.2016
CF4Impact: työpaja 26.4.2016
 
Impact Meetup: Modelling your impact
Impact Meetup: Modelling your impactImpact Meetup: Modelling your impact
Impact Meetup: Modelling your impact
 
Impact Meetup: Today's cooperatives
Impact Meetup: Today's cooperativesImpact Meetup: Today's cooperatives
Impact Meetup: Today's cooperatives
 
Impact Meetup: How to structure an impact enterprise using the Social Busines...
Impact Meetup: How to structure an impact enterprise using the Social Busines...Impact Meetup: How to structure an impact enterprise using the Social Busines...
Impact Meetup: How to structure an impact enterprise using the Social Busines...
 

Sitra vaikuttavuusliiketoimintamalli työpaja 9.5.2016

 • 1. Vaikuttavuus- liiketoimintamallit: työpaja @ SITRA 9.5.2016 www.impactor.fi Facebook: Impactor Consulting Twitter: @impactor_fi
 • 2. OHJELMA Vaikuttavuuden mallinnus - Muutoksen tarina & Vaikuttavuusmalli ● Alustus ● Oma muutoksen tarina & vaikuttavuusmalli ● Tauko klo 10:30 ● Vaikuttavuusmallin kehittäminen pienryhmissä Lounas klo 12:00 Liiketoiminnan mallinnus vaikuttavuuden viitekehyksessä - Vaikuttavuusliiketoimintamalli ● Alustus ● Oma vaikuttavuusliiketoimintamallii ● Kahvi klo 14:00 Lopetus klo 16:00
 • 3. MIKÄ ON IMPACTOR & KEITÄ ME OLEMME? www.impactor.fi Facebook: Impactor Consulting Twitter: @impactor_fi
 • 4. ...entä KEITÄ TE OLETTE? www.impactor.fi Facebook: Impactor Consulting Twitter: @impactor_fi Nimi ja organisaatio? Odotuksenne tälle päivälle?
 • 5. VAIKUTTAVUUSLIIKETOIMINTA JA TERMISTÖN VIIDAKKO www.impactor.fi Facebook: Impactor Consulting Twitter: @impactor_fi Social enterprise Impact-driven enterprise Mission-driven enterprise 4th sector For-benefit business Yhteiskunnallinen yritys Vaikuttavuustoimija Impact-toimija Vaikuttava yritys ?!?
 • 6. 1. Missiolähtöistä toimintaa: olemassaolon perustana on ratkaista yhteiskunnallinen tai ympäristöllinen ongelma 2. Taloudellinen kannattavuus mahdollistaa ratkaisun skaalautuvuuden 3. Vaikuttavuutta mitataan ja kehitetään Miten yhteiskunnalliset yritykset & vaikuttavuustoimijat poikkeavat “normaaleista” yrityksistä?
 • 9. www.impactor.fi Facebook: Impactor Consulting Twitter: @impactor_fi
 • 10. MUTTA ENTÄ VAIKUTTAVUUS?! www.impactor.fi Facebook: Impactor Consulting Twitter: @impactor_fi
 • 11. THE CUSTOMER (BENEFICIARY) IS ALWAYS RIGHT HUMAN-CENTERED DESIGN: ● Who is the consumer? Does the design reflect the user characteristics? ● What is the consumer experience about the product? ● Why does the consumer use this product or design? ● ETC. ASIAKAS (HYÖDYNSAAJA) ON AINA OIKEASSA Human-centered design - Ihmiskeskeinen (palvelu)muotoilu ● Kuka on asiakas? Miten asiakkaan ominaisuudet näkyvät tuotteen tai palvelun muotoilussa? ● Millainen tuotteenne tai palvelunne asiakaskokemus on? ● Miksi asiakas käyttää tuotettanne tai palveluanne?
 • 12. VAIKUTTAVUUDEN MITTAAMISEEN ON OLEMASSA LUKEMATTOMIA TYÖKALUJA JA MENETELMIÄ www.impactor.fi Facebook: Impactor Consulting Twitter: @impactor_fi ...ja monia, monia muita!
 • 13. MITTAAMISEN KULTAINEN SÄÄNTÖ: data on vain niin hyödyllistä kuin päätökset ja TOIMINTA, johon se johtaa Älä tähtää täydellisyyteen - tähtää OPPIVAAN ORGANISAATION www.impactor.fi Facebook: Impactor Consulting Twitter: @impactor_fi
 • 14. MIKSI VAIKUTTAVUUTTA MITATAAN? “Don’t just prove your impact, improve it” -Acumen (“Älä vain todista vaikuttavuuttasi, kehitä sitä”) Vaikuttavuuden mallintaminen & mittaaminen tähtää vaikuttavuuden kehittämiseen → vaikuttavuustoimijan tuotekehitystä www.impactor.fi Facebook: Impactor Consulting Twitter: @impactor_fi
 • 15. Mikä on oma muutoksen tarinasi? 1. Kohderyhmä 2. Käyttäjän lähtötilanne 3. Toimenpiteet 4. Käyttäjän lopputilanne 5. Vaikuttavuus www.impactor.fi Facebook: Impactor Consulting Twitter: @impactor_fi
 • 16. Mikä on oma muutoksen tarinasi? 1. Kohderyhmä 2. Käyttäjän lähtötilanne 3. Toimenpiteet 4. Käyttäjän lopputilanne 5. Vaikuttavuus www.impactor.fi Facebook: Impactor Consulting Twitter: @impactor_fi Esim. MotiWallet Nigerialaiset yrittäjät oppivat talousasioita mobiilikurssilla, saavuttavat taloudellisen lukutaidon ja voivat saada rahoitusta liiketoimintansa ja oman elinkeinonsa kehittämiseen.
 • 17. Kirjoita ja kerro oma muutoksen tarinasi 1. Kohderyhmä 2. Käyttäjän lähtötilanne 3. Toimenpiteet 4. Käyttäjän lopputilanne 5. Vaikuttavuus www.impactor.fi Facebook: Impactor Consulting Twitter: @impactor_fi
 • 18. MUUTOSTEORIA → VAIKUTTAVUUSMALLI ● Muutosteoria on yleisesti käytetty termi ○ Theory of change ≈ logic model ≈ impact model ● Määritä pitkän tähtäimen tavoitteesi ja pilko siitä taaksepäin: “Minkä on tapahduttava, jotta…” ● Tee mallinnus yhdessä sidosryhmien kanssa mieluiten ennen “intervention” eli tuotteen tai palvelusi lukkoonlyömistä ● Ero tavoiteltujen ja todellisten tulosten välillä www.impactor.fi Facebook: Impactor Consulting Twitter: @impactor_fi
 • 19.
 • 20.
 • 21.
 • 22.
 • 23. VAIKUTTAVUUS ● Mikä on muutos, jonka haluat nähdä maailmassa? ● Mitä ongelmaa olet ratkaisemassa? ● Pitemmän tähtäimen vaikuttavuus, joka on tuotteesi ansiota ● Vaikuttavuuden taso: maailma / kohderyhmä / yksilö ● Vaikuttavuuden & tulosten välille mahdoton vetää selvää rajaa www.impactor.fi Facebook: Impactor Consulting Twitter: @impactor_fi
 • 24. TULOS ● Välittömät hyödyt kohderyhmälle tuotteesi käyttämisestä www.impactor.fi Facebook: Impactor Consulting Twitter: @impactor_fi
 • 25. OLETUKSET vaikuttavuuden & tuloksen välillä ● Mitä asiakas tekee, joka johtaa parannukseen pitemmällä tähtäimellä? ● Mikä voisi mennä pieleen? ● Minkä on oltava totta tuloksesta, jotta se johtaa vaikuttavuuteen? www.impactor.fi Facebook: Impactor Consulting Twitter: @impactor_fi
 • 26. TUOTOS ● Tuote / palvelu käytössä kohderyhmällä yksilö- tai kotitaloustasolla www.impactor.fi Facebook: Impactor Consulting Twitter: @impactor_fi
 • 27. OLETUKSET tuloksen & tuotoksen välillä ● Miten kohderyhmä käyttää tuotettasi tai palveluasi? ● Mikä voisi mennä pieleen? ● Minkä on oltava totta tuotoksesta, jotta se johtaa tulokseen? www.impactor.fi Facebook: Impactor Consulting Twitter: @impactor_fi
 • 28. PANOS ● “Interventiosi”: Tuotteesi / palvelusi ● Voidaan myös jakaa panoksiin ja aktiviteetteihin, joita organisaatiosi suorittaa tuotoksen aikaansaamiseksi www.impactor.fi Facebook: Impactor Consulting Twitter: @impactor_fi
 • 29. OLETUKSET tuotoksen & panoksen välillä ● Minkä täytyy olla totta, että tuote päätyy kohderyhmän käyttöön? ● Minkä on oltava totta panoksesta, jotta se johtaa tuotokseen? www.impactor.fi Facebook: Impactor Consulting Twitter: @impactor_fi
 • 30. ● Talous- ja raha- asioiden kurssi mobiililla oppimis- alustalla ● Testitulos: verifioitu taloudellinen lukutaito ● Rahoituksen saaminen ● Elinkeino ja toimeentulo ● Taloudelline n kestävyys ● Nuorilla yrittäjillä kehittyvillä markkinoilla on taloudellinen lukutaito ja he voivat rakentaa kestävää elinkeino- toimintaa ● Talouskurssi käydään loppuun ● Käyttäjällä on mobiililaite, jossa on nettiyhteys ● Liiketoimintasuunnitelma tehdään ● Kestävä mikrolainapankki ● Yrittäjähenkisyys
 • 31.
 • 33.
 • 34. KYSYMYKSIÄ POHDITTAVAKSI a) Mikä oletus on tärkein vaikuttavuuden toteutumisen kannalta? b) Miten validoisitte oletusta? c) Mitä olisi relevanttia mitata?
 • 35. KOONTIKESKUSTELU a) Mikä oli inspiroivaa vaikuttavuusmallintamisessa? b) Hyödyllisyys/hyödynnettävyys: miten haluatte käyttää mallia jatkossa?
 • 37. www.impactor.fi Facebook: Impactor Consulting Twitter: @impactor_fi Vaikuttavuus- liiketoiminta- mallintaminen
 • 38. Mikä on liiketoimintamalli? Liiketoimintamalli kuvaa logiikkaa, jolla organisaatio luo ja toimittaa arvoa (Osterwalder & Pigneur) Suunnitelma strategian toteuttamiseen Liiketoimintamalli vs. liiketoimintasuunnitelma Nykytilanne vs. Tavoitetila www.impactor.fi Facebook: Impactor Consulting Twitter: @impactor_fi
 • 39. Esimerkkejä liiketoimintamalleista Fee-for-service - esim. aurinkoenergia Eri hinnoittelumallit eri asiakassegmenteille (kompensaatio) - esim. Aravind Eye Care Markkinavälittäjä - esim. Fair Trade Freemium www.impactor.fi Facebook: Impactor Consulting Twitter: @impactor_fi
 • 40.
 • 41. Kanvaasin tarkoitus ● Antaa kokonaiskuvan ● Toimii viestinnän välineenä ● Olla näkyvillä ● Täydentyvä
 • 42. Miten kanvaasia käytetään? ● Valitkaa näkökulman rajaus ○ Yksi tuote tai palvelu ○ (Koko organisaation toiminta) ○ Uusi tai olemassaoleva ○ Nykytila tai tavoitetila
 • 43.
 • 44. Arvolupaus ● Yhteiskunnallinen arvolupaus ○ Mitä arvoa tuotat hyödynsaajillesi ja yhteiskunnalle? ● Mittari ● Asiakkaan arvolupaus ○ Miten vastaatte asiakkaan tarpeisiin? ○ Miten ratkaisette asiakkaan ongelman? ○ Miksi asiakkaat tulevat teille?
 • 45. Hyödynsaaja- ja asiakassegmentit ● Hyödynsaajasegmentit ○ Mitkä ryhmät hyötyvät, mutta eivät (välttämättä) maksa? ● Asiakassegmentit ○ Mitkä ryhmät maksavat tuotteesta tai palvelusta? ○ Rahoittaja asiakkaana: kuka maksaa, jotta hyödynsaajat saavat tuotteenne?
 • 46. Tuote tai palvelu ● Kuvailkaa tuotteen tai palvelun keskeiset ominaisuudet
 • 47. Kanavat ● Kuinka toimitatte tuotteen tai palvelun eri asiakasryhmille? ● Markkinointi ● Myynti ● Toimitus
 • 48. Tulot ● Tulovirrat eri asiakassegmenteiltä ● Myynti, käyttömaksut, tilausmaksut, vuokra, komissiot ● Hinnoittelumallit
 • 49. Tehtävät ● Mitkä ovat tärkeimpiä tehtäväkokonaisuuksia, joita pitää tehdä vaikuttavuuden aikaansaamiseksi? ● Mitä teette itse? ● Mitä yhteistyökumppanit tekevät?
 • 50. Resurssit ● Mitä resursseja tarvitsette toimintamallin toteuttamiseksi? ○ Fyysiset resurssit, taidot, ihmiset ● Mitä resursseja on itsellä, mitä hankitaan muualta?
 • 51. Yhteistyökumppanit ja sidosryhmät ● Keitä tarvitset arvolupauksesi toteuttamiseen? ○ Toimittajat, viranomaiset ● Rahoittajat
 • 52. Kustannusrakenne ● Mitä kustannuksia arvon tuottamisesta koituu? ● Miten kustannukset muuttuvat toiminnan kasvaessa? ○ Kiinteät kustannukset eivät riipu tuotannon volyymista ○ Muuttuvat kustannukset: nousevat volyymin myötä ○ Skaalaetu: yksikkökustannus pienenee volyymin kasvaessa ○ Sisältöetu: yksikkökustannus pienenee toiminnan laajentuessa, esim. Markkinointi voi tukea useaa eri tuotetta
 • 53. Ylijäämä tai liikevoitto ● Miten käytätte ylijäämän? ● Ylijäämä sijoitetaan vaikuttavuuden lisäämiseen ○ Oman toiminnan kehittämiseen ja laajentamiseen ○ Pahan päivän varalle, jatkuvuuden varmistamiseksi ○ Lahjoituksiin?
 • 54. Taloudellinen lukutaito saavutettu Testitulokset kullakin alueella (mobiilipaikannus) Taloustaitoisia laina-asiakkaita Kehitysmaiden yrittäjät Eettiset mikrolainapankit Oman talouden oppimismateriaali mobiilialustalla Kännykkä ja internet Tuotekehitykseen Tulonjakomalli mobiilialustan kanssa (10%) Testitulosmaksut (90%) Talouden oppimateriaalin tuotanto LivingLab Lagosissa, Nigeriassa Mobiiliaplikaatio & verkkopalvelun kehitys Talouskoulutus- materiaali Verkosto Lagosissa UX-suunnittelija Rahoitus Funzi FB FreeBasics LAPO Microfinance Bank (Nigerian Grameen) Palkat Matkakulut Ulkoistetut palvelut MOTIWALLET
 • 55. Minkä tuotteen tai palvelun kautta saatte aikaan haluamaanne vaikuttavuutta?
 • 56. Ihmiset esiin: ketä ovat asiakkaat ja hyödynsaajat? Kenet teidän täytyy vakuuttaa?
 • 57. LISÄTIETOA ● Acumen Lean Data http://acumen.org/ideas/lean- data/ ● Ilmainen verkkokurssi 10.5.-8.6.: Lean Data Approaches to Measure Social Impact https://novoed. com/lean-data ● Osterwalder & Pigneur (2010): Business Model Generation ● http://www.socialbusinessmodelcanvas.com/ ● http://socialleancanvas.com/