Beleggingsproces armgard (grey)

546 views

Published on

Published in: Economy & Finance, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Beleggingsproces armgard (grey)

 1. 1.
 2. 2. Doel beleggingsproces<br />Behalen doelstellingen cliënt;<br />Consistent zijn in nemen beslissingen;<br />Herhalen van beleggingssucces;<br />Verbeteren van beslissingsproces.<br />
 3. 3. Wat doet Armgard anders?<br />Geen “Top –down” benadering..<br />..maar trends vaststellen in beleggingscategorieën..geen trends?,<br />..dan niet beleggen om maar..‘in de markt te zijn’ maar gewoon ‘op’ cash.<br />Alleen beleggen in direct te verkopen beleggingen.<br />
 4. 4. Voordeel voor beleggers? <br />Alleen belegd als er kansen zijn;<br />Minder kans op langdurige en diepe koersdalingen;<br />Geen ‘verplichte’ belegging in slecht presterende beleggingscategorieën;<br />Kostenvriendelijk en begrijpelijke beleggingen.<br />
 5. 5. Risico Management<br />Belangrijkste factor voor rendement is voorkomen van verlies; (zie volgende sheet)<br />Armgard belegt alleen in de meest kansrijke markten;<br />Geen interessante mogelijkheden?, dan houdt Armgard uw geld liquide;<br />Geen hefboom of leverage.<br />
 6. 6. Oog voor rendement & risico<br />Rendement nodig om verlies goed te maken<br />Gemaakt verlies<br />Risicobeheersing vsRendement-doelstellingen<br />Acceptabel<br />Effect van grote verliezen op rendementseisen <br />Voorkomen<br />
 7. 7. Armgard beleggingsuniversum<br />Op zoek naar trends en deze benutten met trackers<br />
 8. 8. Armgard focust op grote lijnen<br />Inspelen op:<br /> wereldwijde ontwikkelingen<br /> wereldwijde beleggingscategorieën<br />
 9. 9. Waarom geen Top Down?<br />?<br />Effect op rendement portefeuille<br />Tijd besteed door gemiddelde afdeling research<br />10%<br />75%<br />15%<br />15%<br />25%<br />7%<br />50%<br />3%<br />
 10. 10. Invulling beleggingskeuzes<br /><ul><li>Gemiddeld zeven trackers per portefeuille;
 11. 11. Alleen trackers & trends met een verwacht rendement hoger dan kasgeld;
 12. 12. Indien geen tracker/trend voldoet aan criteria dan geheel in kasgeld;
 13. 13. Definiëren trend en samenstellen portefeuille volledig systematisch uitgevoerd;
 14. 14. Dus nooit (langdurig) in neerwaartse trends/trackers.</li></li></ul><li>Samenvatting<br /><ul><li>Armgard biedt een absoluut en regelmatig rendement;
 15. 15. Beheer vindt plaats via liquide en kostenbesparende trackers;
 16. 16. Armgard heeft focus op belangrijkste factoren van rendement beperking van verlies en keuze van beleggingscategorie;
 17. 17. Beleggingsproces biedt mogelijkheid tot volledig cash gaan;
 18. 18. Overzichtelijk portefeuille en volledig transparante kostenstructuur.</li></li></ul><li>Contact<br /> Wilt u vrijblijvend op de hoogte blijven, stuur dan een email naar info@armgard.nl<br />Wilt u een geheel vrijblijvende (telefonische) afspraak, belt u dan met 020-7600100  <br />
 19. 19. DISCLAIMER<br />Deze disclaimer is van toepassing op deze presentatie van Transparant Investment Management B.V. handelend onder Armgard Investment Management(“Armgard IM”) Transparant Investment Management B.V & Armgard IM is kantoorhoudende en statutair gevestigd te Monnickendam. Transparant Investment Management B.V is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 37160188. Transparant Investment Management B.V beschikt over een vergunning als verbonden agent als in AFM register als bedoeld in Artikel 1:107 Wft.<br />Door deze presentatie van Armgard IM te bekijken en/of de aangeboden informatie en te gebruiken, verklaart u kennis te hebben genomen van deze disclaimer, deze te begrijpen, ermee in te stemmen en eraan gebonden te zijn. <br />Hoewel Armgard IM tracht juiste, volledige en actuele informatie in deze presentatie weer te geven, verstrekt Armgard IM expliciet noch impliciet enige garantie dat de op deze presentatie aangeboden informatie juist, volledig en/of actueel is en/of blijft. Aan de inhoud van de presentatie van Armgard IM kunnen geen rechten worden ontleend, behoudens voor zover de presentatie informatie bevat die Armgard IM op grond van de Wet op het financieel toezicht daar beschikbaar dient te houden. <br />De informatie die verstrekt wordt op deze presentatie is uitdrukkelijk niet bestemd of bedoeld als (beleggings)advies in de zin van de Wet op het financieel toezicht. Beslissingen die u neemt op basis van de informatie op deze presentatie, zijn voor uw eigen rekening en risico. <br />De waardeontwikkeling van uw beleggingen is afhankelijk van de ontwikkelingen op de kapitaal -, effecten, valuta- en goederenmarkten. De mogelijkheid bestaat dat een belegging in waarde stijgt; het is echter ook mogelijk dat een belegging weinig tot geen inkomsten zal genereren en dat een inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele verloren gaat. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. <br /> Armgard IM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen, zoals directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst, op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan, als gevolg van het gebruik (of juist de onmogelijkheid van het gebruik), het vertrouwen op of handelen of nalaten naar aanleiding van de informatie op deze presentatie. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van de bestuurders en medewerkers van Armgard IM. <br />Armgard IM aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van presentaties van derden waarnaar met een hyperlink of anderszins wordt verwezen op deze presentatie.<br />Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot deze presentatie berusten bij Armgard IM en/of haar licentiegevers. Het is niet toegestaan de inhoud van deze presentatie (waaronder teksten en afbeeldingen) geheel of gedeeltelijk over te dragen, te bewerken, te verveelvoudigen en/of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Armgard IM. Het is toegestaan een kopie voor uw eigen, niet-commercieel gebruik te printen en/of te downloaden. <br />De informatie op deze presentatie is specifiek gericht op het publiek in Nederland. Armgard IM beheert en onderhoudt deze presentatie vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de op of via deze presentatie aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere jurisdicties. Als u deze presentatie in andere jurisdicties gebruikt, bent u zelf verantwoordelijk voor de naleving van de geldende lokale wetgeving. <br />Op deze presentatie en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. <br />Armgard IM behoudt zich het recht voor de op of via deze presentatie aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient dan ook aanbeveling de website van Armgard en de daar geplaatste disclaimer regelmatig te raadplegen. <br />

×