Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Filmpresentaties dec2010

373 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Filmpresentaties dec2010

 1. 1. Hybride leeromgevingen in het beroepsonderwijs Feestelijke Filmpresentaties! Lectoraat Beroepsonderwijs
 2. 2. Programma <ul><li>Korte toelichting thema & projecten </li></ul><ul><li>Twee films van 10 minuten, ingeleid door Maarten van der Burg: </li></ul><ul><ul><li>Middelbare Horeca School van het Koning Willem I College </li></ul></ul><ul><ul><li>Ateliers (in ontwikkeling) van Hanzehogeschool & Alfa college </li></ul></ul><ul><li>Vragen & discussie </li></ul><ul><li>Drankje ter afsluiting </li></ul>
 3. 3. Spanningsveld <ul><li>Leren centraal </li></ul><ul><li>Acquisitie </li></ul><ul><li>Breed opleiden: </li></ul><ul><ul><li>Landelijk geldende competenties </li></ul></ul><ul><ul><li>Meerdere werksituaties </li></ul></ul><ul><ul><li>Theorie achter praktijk </li></ul></ul><ul><ul><li>LLB erbij </li></ul></ul><ul><li>Sturing door: </li></ul><ul><ul><li>Tijd </li></ul></ul><ul><ul><li>Leermateriaal/Opdrachten </li></ul></ul><ul><ul><li>Reflectie & Begeleidingd </li></ul></ul><ul><li>Werken centraal </li></ul><ul><li>Participatie </li></ul><ul><li>Specifiek opleiden: </li></ul><ul><ul><li>Productiviteit en vakmanschap </li></ul></ul><ul><ul><li>Specifieke werktaken </li></ul></ul><ul><ul><li>Relevantie deze werkplek </li></ul></ul><ul><li>Authentiek leren: </li></ul><ul><ul><li>Geen tijd speciaal voor leren, reflectie of begeleiding </li></ul></ul><ul><ul><li>Aanwezige werkprocessen, materiaal, collega’s als leerbronnen </li></ul></ul>
 4. 4. Hybride leeromgeving? Leren centraal Werken centraal Hybride leeromgevingen
 5. 5. Eén thema, Twee projecten Onderwijsinnovatieproject 40% subsidie Regeling Innovatiearrangement 60% co-financiering Onderzoeksproject Landelijk Expertisecentrum Beroepsonderwijs [ecbo]
 6. 6. Verschillende participanten Onderwijsinstellingen Kennispartijen Onderwijskundige & Creatieve expertise Lectoraat Beroepsonderwijs
 7. 7. En veel bedrijven! <ul><li>Jeroen Bosch Ziekenhuis </li></ul><ul><li>De Kok Horecagroothandel BV </li></ul><ul><li>D’Hert Catering </li></ul><ul><li>Grontmij Nederland BV </li></ul><ul><li>BugelHajema Adviseurs BV </li></ul><ul><li>Strukton Worksphere Groningen </li></ul><ul><li>Tauw BV </li></ul><ul><li>Daad Architecten BV </li></ul><ul><li>DHV </li></ul><ul><li>Bureau Scholenbouwmeester </li></ul><ul><li>SSPB Praktijkcentrum Bouw </li></ul><ul><li>P. Bos Aannemingsbedrijf </li></ul><ul><li>Aannemersbedrijf Hoving Bouw </li></ul><ul><li>Bouwbedrijf De Boer </li></ul><ul><li>Stork Technical Services </li></ul>
 8. 8. Resultaten <ul><li>Onderwijsinnovatieproject </li></ul><ul><li>Onderwijsontwerpen </li></ul><ul><li>Uitgevoerd onderwijs </li></ul><ul><li>Geëvalueerd onderwijs </li></ul><ul><li>Docenten met breder handelingsrepertoire </li></ul><ul><li>Input Onderwijsbeleid </li></ul><ul><li>Onderzoeksproject </li></ul><ul><li>Ontwerpmodellen: </li></ul><ul><ul><li>Context Model </li></ul></ul><ul><ul><li>Leeromgeving Ontwerp Model </li></ul></ul><ul><ul><li>Ontwikkel Model </li></ul></ul><ul><ul><li>Ruggengraat Model </li></ul></ul><ul><li>Meetinstrument ‘optimal fit’ </li></ul><ul><li>Ontwerpkennis </li></ul>
 9. 9. Meer informatie? <ul><li>Up-to-date info: </li></ul><ul><li>http://www.hetnieuweberoepsonderwijs.nl/profile/HybrideLeeromgevingen </li></ul><ul><li>Beeldmateriaal online: </li></ul><ul><li>http://hybrid.scriptfactory.nl/ </li></ul><ul><li>Mailen: </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>
 10. 10. <ul><li>We kunnen er heel veel over praten en nog meer over schrijven </li></ul>Nu is het tijd om Hybride leeromgevingen krachtig in beeld te brengen!

×