TOS

767 views

Published on

TOS

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
767
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

TOS

  1. 1. ALGEMENE VOORWAARDEN L&M UNITED 2009  overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk Artikel 1: Algemeen  en schriftelijk anders overeenkomen.  1. Deze  voorwaarden  zijn  van  toepassing  op  iedere  aanbieding,  2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de  offerte  en  overeenkomst  tussen  L&M  United,  hierna  te  levering  van  bepaalde  zaken  een  termijn  overeengekomen  of  noemen:  “Gebruiker”,  en  een  Wederpartij  waarop  Gebruiker  opgegeven,  dan  is  dit  nimmer  een  fatale  termijn.  Bij  deze  voorwaarden  van  toepassing  heeft  verklaard,  voor  zover  overschrijding  van  een  termijn  dient  de  Wederpartij  Gebruiker  van  deze  voorwaarden  niet  door  partijen  uitdrukkelijk  en  derhalve  schriftelijk  in  gebreke  te  stellen.  Gebruiker  dient  schriftelijk is afgeweken.  daarbij  een  redelijke  termijn  te  worden  geboden  om  alsnog  2. De  onderhavige  voorwaarden  zijn  eveneens  van  toepassing  op  uitvoering te geven aan de overeenkomst.  overeenkomsten  met  Gebruiker,  voor  de  uitvoering  waarvan  3. Gebruiker  heeft  het  recht  bepaalde  werkzaamheden  te  laten  door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.  verrichten door derden.  3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de  4. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen  medewerkers van Gebruiker en zijn directie.  uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te  4. De  toepasselijkheid  van  eventuele  inkoop‐  of  andere  factureren.   voorwaarden  van  de  Wederpartij  wordt  uitdrukkelijk  van  de  5. Indien  de  overeenkomst  in  fasen  wordt  uitgevoerd  kan  hand gewezen.  Gebruiker  de  uitvoering  van  die  onderdelen  die  tot  een  5. Indien  één  of  meerdere  bepalingen  in  deze  algemene  volgende  fase  behoren  opschorten  totdat  de  Wederpartij  de  voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn  resultaten  van  de  daaraan  voorafgaande  fase  schriftelijk  heeft  of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze  goedgekeurd.   algemene  voorwaarden  bepaalde  volledig  van  toepassing.  6. Indien Gebruiker gegevens behoeft van de Wederpartij voor de  Gebruiker  en  de  Wederpartij  zullen  alsdan  in  overleg  treden  uitvoering  van  de  overeenkomst,  vangt  de  uitvoeringstermijn  teneinde  nieuwe  bepalingen  ter  vervanging  van  de  nietige  of  niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig  vernietigde  bepalingen  overeen  te  komen,  waarbij  zoveel  als  aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld.  mogelijk  het  doel  en  de  strekking  van  de  oorspronkelijke  7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het  bepalingen in acht wordt genomen.  voor  een  behoorlijke  uitvoering  daarvan  noodzakelijk  is  om  6. Indien  onduidelijkheid  bestaat  omtrent  de  uitleg  van  één  of  deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in  meerdere  bepalingen  van  deze  algemene  voorwaarden,  dan  onderling  overleg  tot  aanpassing  van  de  overeenkomst  dient  de  uitleg  plaats  te  vinden  ‘naar  de  geest’  van  deze  overgaan.  Indien  de  aard,  omvang  of  inhoud  van  de  bepalingen.  overeenkomst,  al  dan  niet  op  verzoek  of  aanwijzing  van  de  7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze  Wederpartij,  van  de  bevoegde  instanties  et  cetera,  wordt  algemene  voorwaarden  geregeld  is,  dan  dient  deze  situatie  te  gewijzigd  en  de  overeenkomst  daardoor  in  kwalitatief  en/of  worden  beoordeeld  naar  de  geest  van  deze  algemene  kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties  voorwaarden.  hebben  voor  hetgeen  oorspronkelijk  overeengekomen  werd.  8. Indien  Gebruiker  niet  steeds  strikte  naleving  van  deze  Daardoor  kan  het  oorspronkelijk  overeengekomen  bedrag  voorwaarden  verlangt,  betekent  dit  niet  dat  de  bepalingen  worden verhoogd of verlaagd. Gebruiker zal daarvan zoveel als  daarvan  niet  van  toepassing  zijn,  of  dat  Gebruiker  in  enigerlei  mogelijk  vooraf  prijsopgaaf  doen.  Door  een  wijziging  van  de  mate  het  recht  zou  verliezen  om  in  andere  gevallen  de  stipte  overeenkomst  kan  de  oorspronkelijk  opgegeven  termijn  van  naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.  uitvoering  worden  gewijzigd.  De  Wederpartij  aanvaardt  de  mogelijkheid  van  wijziging  van  de  overeenkomst,  daaronder Artikel 2: Offertes en aanbiedingen  begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.  8. Indien  de  overeenkomst  wordt  gewijzigd,  daaronder  begrepen  1. Alle  offertes  en  aanbiedingen  van  Gebruiker  zijn  vrijblijvend,  een  aanvulling,  dan  is  Gebruiker  gerechtigd  om  daaraan  eerst  tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een  offerte  of  aanbieding  vervalt  indien  het  product  waarop  de  uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de  offerte  of  de  aanbieding  betrekking  heeft  in  de  tussentijd  niet  binnen Gebruiker bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord  meer beschikbaar is.   is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere  2. Gebruiker  kan  niet  aan  zijn  offertes  of  aanbiedingen  worden  voorwaarden,  daaronder  begrepen  het  alsdan  te  bepalen  gehouden  indien  de  Wederpartij  redelijkerwijs  kan  begrijpen  tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet  of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst  dat  de  offertes  of  aanbiedingen,  dan  wel  een  onderdeel  levert  evenmin  wanprestatie  van  Gebruiker  op  en  is  voor  de  daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.  Wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen.  3. De  in  een  offerte  of  aanbieding  vermelde  prijzen  zijn  inclusief  9. Zonder  daarmee  in  gebreke  te  komen,  kan  Gebruiker  een  BTW  en  andere  heffingen  van  overheidswege  alsmede  eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten,  verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit  daaronder  begrepen  reis‐  en  verblijf‐,  verzend‐  en  admini‐ in  kwalitatief  en/of  kwantitatief  opzicht  gevolg  zou  kunnen  stratiekosten, tenzij anders aangegeven.  hebben  bijvoorbeeld  voor  de  in  dat  kader  te  verrichten  4. Indien  de  aanvaarding  (al  dan  niet  op  ondergeschikte  punten)  werkzaamheden of te leveren zaken.  afwijkt  van  het  in  de  offerte  of  de  aanbieding  opgenomen  10. Indien  de  Wederpartij  in  gebreke  mocht  komen  in  de  deugdelijke  nakoming  van  hetgeen  waartoe  hij  jegens  aanbod  dan  is  Gebruiker  daaraan  niet  gebonden.  De  Gebruiker gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor  overeenkomst  komt  dan  niet  overeenkomstig  deze  afwijkende  alle  schade  (daaronder  begrepen  kosten)  aan  de  zijde  van  aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.  Gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan.   5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het   Indien  Gebruiker  bij  het  sluiten  van  de  overeenkomst  een  verrichten  van  een  gedeelte  van  de  opdracht  tegen  een  overeenkomstig  deel  van  de  opgegeven  prijs.  Aanbiedingen  of  bepaalde  prijs  overeenkomt,  dan  is  Gebruiker  onder  offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.   navolgende  omstandigheden  niettemin  gerechtigd  tot  verhoging  van  de  prijs,  ook  wanneer  de  prijs  oorspronkelijk Artikel 3: Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en  niet onder voorbehoud is opgegeven. wijziging overeenkomst; prijsverhoging   Indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de  overeenkomst;  1. De  overeenkomst  tussen  Gebruiker  en  de  Wederpartij  wordt  aangegaan  voor  onbepaalde  tijd,  tenzij  uit  de  aard  van  de   ‐ 1 ‐ 
  2. 2. ALGEMENE VOORWAARDEN L&M UNITED 2009   Indien  de  prijsverhoging  voortvloeit  uit  een  aan  Gebruiker  dan  wel  de  order  of  overeenkomst  te  annuleren,  zonder  enige  toekomende  bevoegdheid  of  een  op  Gebruiker  rustende  verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding  verplichting ingevolge de wet;   of  schadeloosstelling.  De  vorderingen  van  Gebruiker  op  de   In  andere  gevallen,  dit  met  dien  verstande  dat  de  Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.  Wederpartij  die  niet  handelt  in  de  uitoefening  van  een  7. Indien  de  Wederpartij  een  geplaatste  order  geheel  of  beroep  of  bedrijf,  gerechtigd  is  de  overeenkomst  door  een  gedeeltelijk  annuleert,  dan  zullen  de  daarvoor  bestelde  of  schriftelijke  verklaring  te  ontbinden  indien  de  prijsstijging  gereedgemaakte  zaken,  vermeerderd  met  de  eventuele  aan‐  meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden  afvoer‐  en  afleveringskosten  daarvan  en  de  voor  de  uitvoering  na het sluiten van de overeenkomst, tenzij Gebruiker alsdan  van  de  overeenkomst  gereserveerde  arbeidstijd,  integraal  aan  alsnog  bereid  is  om  de  overeenkomst  op  basis  van  het  de Wederpartij in rekening worden gebracht.  oorspronkelijk  overeengekomene  uit  te  voeren,  of  indien  bedongen  is  dat  de  aflevering  langer  dan  drie  maanden  na  Artikel 5: Overmacht  de koop zal plaatsvinden.  1. Gebruiker  is  niet  gehouden  tot  het  nakomen  van  enige  verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd Artikel 4: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging  wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan van de overeenkomst  schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het  1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te  verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.   schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te  2. Onder  overmacht  wordt  in  deze  algemene  voorwaarden  ontbinden, indien:   verstaan,  naast  hetgeen  daaromtrent  in  de  wet  en   de  Wederpartij  de  verplichtingen  uit  de  overeenkomst  niet,  jurisprudentie  wordt  begrepen,  alle  van  buitenkomende  niet volledig of niet tijdig nakomt;  oorzaken,  voorzien  of  niet  voorzien,  waarop  Gebruiker  geen   na  het  sluiten  van  de  overeenkomst  Gebruiker  ter  kennis  invloed  kan  uitoefenen,  doch  waardoor  Gebruiker  niet  in  staat  gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat  is  zijn  verplichtingen  na  te  komen.  Gebruiker  heeft  ook  het  de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;  recht  zich  op  overmacht te  beroepen  indien  de omstandigheid   de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht  die  (verdere)  nakoming  van  de  overeenkomst  verhindert,  is  om  zekerheid  te  stellen  voor  de  voldoening  van  zijn  intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.   verplichtingen  uit  de  overeenkomst  en  deze  zekerheid  3. Gebruiker  kan  gedurende  de  periode  dat  de  overmacht  uitblijft of onvoldoende is;  voortduurt  de  verplichtingen  uit  de  overeenkomst  opschorten.   Indien  door  de  vertraging  aan  de  zijde  van  de  Wederpartij  Indien  deze  periode  langer  duurt  dan  twee  maanden,  dan  is  niet  langer  van  Gebruiker  kan  worden  gevergd  dat  hij  de  ieder  der  partijen  gerechtigd  de  overeenkomst  te  ontbinden,  overeenkomst  tegen  de  oorspronkelijk  overeengekomen  zonder  verplichting  tot  vergoeding  van  schade  aan  de  andere  condities  zal  nakomen,  is  Gebruiker  gerechtigd  de  overeen‐ partij.  komst te ontbinden.  4. Indien Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn   indien  zich  omstandigheden  voordoen  welke  van  dien  aard  verplichtingen  uit  de  overeenkomst  inmiddels  gedeeltelijk  is  zijn  dat  nakoming  van  de  overeenkomst  onmogelijk  of  nagekomen  of  deze  zal  kunnen  nakomen,  en  aan  het  ongewijzigde  instandhouding  van  de  overeenkomst  in  nagekomen  respectievelijk  na  te  komen  gedeelte  zelfstandige  redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.   waarde  toekomt,  is  Gebruiker  gerechtigd  om  het  reeds  2. Indien  de  ontbinding  aan  de  Wederpartij  toerekenbaar  is,  is  nagekomen  respectievelijk  na  te  komen  gedeelte  separaat  te  Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder  factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen  begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.  als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.   3. Indien  de  overeenkomst  wordt  ontbonden  zijn  de  vorderingen  Artikel 6: Betaling en incassokosten  van Gebruiker op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien  Gebruiker  de  nakoming  van  de  verplichtingen  opschort,  1. Betaling  dient  steeds  te  geschieden  binnen  14  dagen  na  behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.  factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de  4. Indien  Gebruiker  op  de  gronden  als  genoemd  in  dit  artikel  tot  valuta  waarin  is  gefactureerd,  tenzij  schriftelijk  anders  door  opschorting  of  ontbinding  overgaat,  is  hij  uit  dien  hoofde  op  Gebruiker aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te  generlei  wijze  gehouden  tot  vergoeding  van  schade  en  kosten  factureren.  daardoor  op  enigerlei  wijze  ontstaan  of  schadeloosstelling,  2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van  terwijl  de  Wederpartij,  uit  hoofde  van  wanprestatie,  wél  tot  een  factuur,  dan  is  de  Wederpartij  van  rechtswege  in  verzuim.  schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.   De  Wederpartij  is  alsdan  een  rente  verschuldigd.  In  het  geval  5. Indien  de  overeenkomst  tussentijds  wordt  opgezegd  door  van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente.  Gebruiker,  zal  Gebruiker  in  overleg  met  de  Wederpartij  zorg  In andere gevallen is de Wederpartij een rente verschuldigd van  dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden  1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval  aan  derden.  Dit  tenzij  de  opzegging  aan  de  Wederpartij  de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare  toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan Gebruiker is  bedrag  zal  worden  berekend  vanaf  het  moment  dat  de  toe  te  rekenen,  worden  de  kosten  voor  overdracht  aan  de  Wederpartij  in  verzuim  is  tot  het  moment  van  voldoening  van  Wederpartij in rekening gebracht. Gebruiker zal de Wederpartij  het volledig verschuldigde bedrag.  zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van  3. Gebruiker  heeft  het  recht  de  door  Wederpartij  gedane  deze  kosten.  De  Wederpartij  is  gehouden  deze  kosten  binnen  betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van  de  daarvoor  door  Gebruiker  genoemde  termijn  te  voldoen,  de  kosten,  vervolgens  in  mindering  van  de  opengevallen  rente  tenzij Gebruiker anders aangeeft.  en  tenslotte  in  mindering  van  de  hoofdsom  en  de  lopende  6. In  geval  van  liquidatie,  van  (aanvrage  van)  surseance  van  rente.  betaling  of  faillissement,  van  beslaglegging  ‐  indien  en  voor  4. Gebruiker  kan,  zonder  daardoor  in  verzuim  te  komen,  een  zover  het  beslag  niet  binnen  drie  maanden  is  opgeheven  ‐  ten  aanbod  tot  betaling  weigeren,  indien  de  Wederpartij  een  laste  van  de  Wederpartij,  van  schuldsanering  of  een  andere  andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst.  omstandigheid  waardoor  de  Wederpartij  niet  langer  vrijelijk  Gebruiker  kan  volledige  aflossing  van  de  hoofdsom  weigeren,  over zijn vermogen kan beschikken, staat het Gebruiker vrij om  indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente  de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen  en incassokosten worden voldaan.   ‐ 2 ‐ 
  3. 3. ALGEMENE VOORWAARDEN L&M UNITED 2009  5. Bezwaren  tegen  de  hoogte  van  een  factuur  schorten  de  een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is  betalingsverplichting niet op.  de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak  6. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige)  ervoor  wordt  verstrekt,  tenzij  anders  wordt  vermeld.  Na  nakoming  van  zijn  verplichtingen,  dan  komen  alle  redelijke  verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of  kosten  ter  verkrijging  van  voldoening  buiten  rechte  voor  vervanging, inclusief administratie‐, verzend‐ en voorrijdkosten,  rekening  van  de  Wederpartij.  De  buitengerechtelijke  kosten  aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.   worden  berekend  op  basis  van  hetgeen  op  dat  moment  in  de  3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is  Nederlandse  incassopraktijk  gebruikelijk  is,  momenteel  de  ontstaan  als  gevolg  van  of  voortvloeit  uit  onoordeelkundig  of  berekeningsmethode  volgens  Rapport  Voorwerk  II.  Indien  oneigenlijk  gebruik  daarvan  of  gebruik  na  de  Gebruiker  echter  hogere  kosten  ter  incasso  heeft  gemaakt  die  houdbaarheidsdatum,  onjuiste  opslag  of  onderhoud  daaraan  redelijkerwijs  noodzakelijk  waren,  komen  de  werkelijk  door  de  Wederpartij  en/of  door  derden  wanneer,  zonder  gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele  schriftelijke  toestemming  van  Gebruiker,  de  Wederpartij  of  gemaakte  gerechtelijke  en  executiekosten  zullen  eveneens  op  derden  aan  de  zaak  wijzigingen  hebben  aangebracht  dan  wel  de  Wederpartij  worden  verhaald.  De  Wederpartij  is  over  de  hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden  verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.  bevestigd  die  daaraan  niet  bevestigd  dienen  te  worden  of  indien  deze  werden  ver‐  of  bewerkt  op  een  andere  dan  de Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud  voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak  1. Alle  door  Gebruiker  in  het  kader  van  de  overeenkomst  op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg  geleverde  zaken  blijven  eigendom  van  Gebruiker  totdat  de  is  van  omstandigheden  waar  Gebruiker  geen  invloed  op  kan  Wederpartij  alle  verplichtingen  uit  de  met  Gebruiker  gesloten  uitoefenen,  daaronder  begrepen  weersomstandigheden  (zoals  overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.  bijvoorbeeld  doch  niet  uitsluitend,  extreme  regenval  of  2. Door Gebruiker geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het  temperaturen) et cetera.  eigendomsvoorbehoud  vallen,  mogen  niet  worden  4. De  Wederpartij  is  gehouden  het  geleverde  te  (doen)  doorverkocht  en  mogen  nimmer  als  betaalmiddel  worden  onderzoeken,  onmiddellijk  op  het  moment  dat  de  zaken  hem  gebruikt.  De  Wederpartij  is  niet  bevoegd  om  de  onder  het  ter  beschikking  worden  gesteld  respectievelijk  de  desbetref‐ eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige  fende  werkzaamheden  zijn  uitgevoerd.  Daarbij  behoort  de  andere wijze te bezwaren.   Wederpartij  te  onderzoeken  of  kwaliteit  en/of  kwantiteit  van  3. De  Wederpartij  dient  steeds  al  hetgeen  te  doen  dat  het  geleverde  overeenstemt  met  hetgeen  is  overeengekomen  redelijkerwijs  van  hem  verwacht  mag  worden  om  de  en  voldoet  aan  de  eisen  die  partijen  dienaangaande  zijn  eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen.  overeengekomen.  Eventuele  gebreken  dienen  binnen  twee  4. Indien  derden  beslag  leggen  op  de  onder  eigendoms‐ maanden  na  ontdekking  schriftelijk  aan  Gebruiker  te  worden  voorbehoud  geleverde  zaken  dan  wel  rechten  daarop  willen  gemeld.  De  melding  dient  een  zo  gedetailleerd  mogelijke  vestigen  of  doen  gelden,  dan  is  de  Wederpartij  verplicht  om  omschrijving  van  het  gebrek  te  bevatten,  zodat  Gebruiker  in  Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.  staat  is  adequaat  te  reageren.  De  Wederpartij  dient  Gebruiker  5. De  Wederpartij  verplicht  zich  om  de  onder  eigendoms‐ in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.  voorbehoud  geleverde  zaken  te  verzekeren  en  verzekerd  te  5. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalings‐ houden  tegen  brand,  ontploffings‐  en  waterschade  alsmede  verplichting  niet  op.  De  Wederpartij  blijft  in  dat  geval  ook  tegen  diefstal  en  de  polis  van  deze  verzekering  op  eerste  gehouden  tot  afname  en  betaling  van  de  overigens  bestelde  verzoek  aan  Gebruiker  ter  inzage  te  geven.  Bij  een  eventuele  zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.   uitkering  van  de  verzekering  is  Gebruiker  gerechtigd  tot  deze  6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt  penningen.  Voor  zoveel  als  nodig  verbindt  de  Wederpartij  zich  de  Wederpartij  geen  recht  meer  toe  op  herstel,  vervanging  of  er  jegens  Gebruiker  bij  voorbaat  toe  om  zijn  medewerking  te  schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige  verlenen  aan  al  hetgeen  dat  in  dat  kader  nodig  of  wenselijk  omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.  mocht (blijken) te zijn.  7. Indien  vaststaat  dat  een  zaak  gebrekkig  is  en  dienaangaande  6. Voor  het  geval  Gebruiker  zijn  in  dit  artikel  aangeduide  tijdig  is  gereclameerd,  dan  zal  Gebruiker  de  gebrekkige  zaak  eigendomsrechten  wil  uitoefenen,  geeft  de  Wederpartij  bij  binnen  redelijke  termijn  na  retourontvangst  daarvan  dan  wel,  voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming  indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke  aan  Gebruiker  en  door  Gebruiker  aan  te  wijzen  derden  om  al  kennisgeving  ter  zake  van  het  gebrek  door  de  Wederpartij,  ter  die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker  keuze  van  Gebruiker,  vervangen  of  zorg  dragen  voor  herstel  zich bevinden en die zaken terug te nemen.  daarvan  dan  wel  vervangende  vergoeding  daarvoor  aan  de  Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij Artikel 8: Garanties, onderzoek en reclames  gehouden om de vervangen zaak aan Gebruiker te retourneren  1. De  door  Gebruiker  te  leveren  zaken  voldoen  aan  de  en  de  eigendom  daarover  aan  Gebruiker  te  verschaffen,  tenzij  gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van  Gebruiker anders aangeeft.   levering  redelijkerwijs  gesteld  kunnen  worden  en  waarvoor  zij  8. Indien  komt  vast  te  staan  dat  een  klacht  ongegrond  is,  dan  bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel  komen  de  kosten  daardoor  ontstaan,  daaronder  begrepen  de  onderzoekskosten,  aan  de  zijde  van  Gebruiker  daardoor  genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn  gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.  voor  het  gebruik  binnen  Nederland.  Bij  gebruik  buiten  Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik  Artikel 9: Aansprakelijkheid  daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen  aan  de  voorwaarden  die  daaraan  gesteld  worden.  Gebruiker  1. Indien  Gebruiker  aansprakelijk  mocht  zijn,  dan  is  deze  kan  in  dat  geval  andere  garantie‐  en  overige  voorwaarden  aansprakelijkheid  beperkt  tot  hetgeen  in  deze  bepaling  is  stellen  ter  zake  van  de  te  leveren  zaken  of  uit  te  voeren  geregeld.   werkzaamheden.  2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook,  2. De  in  lid  1  van  dit  artikel  genoemde  garantie  geldt  voor  een  ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de  periode van 12 maanden na levering, tenzij uit de aard van het  Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.  geleverde  anders  voortvloeit  of  partijen  anders  zijn  3. Gebruiker  is  uitsluitend  aansprakelijk  voor  directe  schade.  overeengekomen. Indien de door Gebruiker verstrekte garantie  Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:    ‐ 3 ‐ 
  4. 4. ALGEMENE VOORWAARDEN L&M UNITED 2009   de  redelijke  kosten  ter  vaststelling  van  de  oorzaak  en  de  toegenomen  kennis  ook  voor  andere  doeleinden  te  gebruiken,  omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking  voor  zover  hierbij  geen  strikt  vertrouwelijke  informatie  van  de  heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;   Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.   de  eventuele  redelijke  kosten  gemaakt  om  de  gebrekkige  prestatie  van  Gebruiker  aan  de  overeenkomst  te  laten  Artikel 14: Toepasselijk recht en geschillen  beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend  1. Op  alle  rechtsbetrekkingen  waarbij  Gebruiker  partij  is,  is  kunnen worden;   uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan   redelijke  kosten,  gemaakt  ter  voorkoming  of  beperking  van  een  verbintenis  geheel  of  gedeeltelijk  in  het  buitenland  schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten  uitvoering  wordt  gegeven  of  indien  de  bij  de  rechtsbetrekking  hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld  betrokken  partij  aldaar  woonplaats  heeft.  De  toepasselijkheid  in deze algemene voorwaarden.   van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.  4. Gebruiker  is  nimmer  aansprakelijk  voor  indirecte  schade,  2. Partijen  zullen  eerst  een  beroep  op  de  rechter  doen  nadat  zij  daaronder  begrepen  gevolgschade,  gederfde  winst,  gemiste  zich  tot  het  uiterste  hebben  ingespannen  een  geschil  in  besparingen  en  schade  door  bedrijfs‐  of  andersoortige  onderling overleg te beslechten.  stagnatie.  In  het  geval  van  consumentenkoop  strekt  deze  beperking  niet  verder  dan  die,  die  is  toegestaan  ingevolge  Artikel 15: Vindplaats en wijziging voorwaarden  artikel 7:24 lid 2 BW.  1. Deze  voorwaarden  worden  op  eerste  verzoek  van  Gebruiker  5. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade,  toegestuurd  en  zijn  tevens  beschikbaar  op  de  website  dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal  http://www.lm‐united.nl.  driemaal  de  factuurwaarde  van  de  order,  althans  tot  dat  2. Van  toepassing  is  steeds  de  versie  zoals  die  gold  ten  tijde  van  gedeelte  van  de  order  waarop  de  aansprakelijkheid  betrekking  het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Gebruiker.  heeft.  3. De  Nederlandse  tekst  van  de  algemene  voorwaarden  is  steeds  6. De  aansprakelijkheid  van  Gebruiker  is  in  ieder  geval  steeds  bepalend voor de uitleg daarvan.  beperkt  tot  het  bedrag  der  uitkering  van  zijn  verzekeraar  in    voorkomend geval.  7. De  in  dit  artikel  opgenomen  beperkingen  van  de  aansprake‐ lijkheid  gelden  niet  indien  de  schade  te  wijten  is  aan  opzet  of  grove  schuld  van  Gebruiker  of  zijn  leidinggevende  onder‐ geschikten. Artikel 10: Verjaringstermijn  1. In  afwijking  van  de  wettelijke  verjaringstermijnen,  bedraagt  de  verjaringstermijn  van  alle  vorderingen  en  verweren  jegens  Gebruiker  en  de  door  Gebruiker  bij  de  uitvoering  van  een  overeenkomst betrokken derden, één jaar.  2. Het  bepaalde  in  lid  1  is  niet  van  toepassing  op  rechts‐ vorderingen  en  verweren  die  zijn  gegrond  op  feiten  die  de  stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan  de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en  verweren  verjaren  door  verloop  van  twee  jaar  nadat  de  Wederpartij Gebruiker van zodanige non‐conformiteit in kennis  heeft gesteld. Artikel 11: Risico‐overgang  1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat  op  de  Wederpartij  over  op  het  moment  waarop  zaken  in  de  macht van de Wederpartij worden gebracht. Artikel 12: Vrijwaring  1. De Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken  van  derden,  die  in  verband  met  de  uitvoering  van  de  overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere  dan aan Gebruiker toerekenbaar is.  2. Indien  Gebruiker  uit  dien  hoofde  door  derden  mocht  worden  aangesproken,  dan  is  de  Wederpartij  gehouden  Gebruiker  zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen  te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht  de  Wederpartij  in  gebreke  blijven  in  het  nemen  van  adequate  maatregelen,  dan  is  Gebruiker,  zonder  ingebrekestelling,  gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan  de  zijde  van  Gebruiker  en  derden  daardoor  ontstaan,  komen  integraal voor rekening en risico van de Wederpartij. Artikel 13: Intellectuele eigendom   1. Gebruiker  behoudt  zich  de  rechten  en  bevoegdheden  voor  die  hem  toekomen  op  grond  van  de  Auteurswet  en  andere  intellectuele wet‐ en regelgeving. Gebruiker heeft het recht de  door  de  uitvoering  van  een  overeenkomst  aan  zijn  zijde   ‐ 4 ‐ 

×