Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nepieciešamība un iespējas aizsargāt izstrādājuma ārējo veidolu

1,560 views

Published on

LR Patentu valdes Preču zīmju un dizainparaugu departamenta direktores Daces Libertes prezentācija Pasaules Intelektuālā īpašuma dienai veltītajā Patentzinību seminārā 24.04.2009. Patentu tehniskajā bibliotēkā

Published in: Education, Design, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nepieciešamība un iespējas aizsargāt izstrādājuma ārējo veidolu

 1. 1. DIZAINPARAUGI D.Liberte, 2009
 2. 2. Dizainparaugs:  Izstrādājuma vai tā daļas ārējais veidols, kas izriet no izstrādājuma vai tā rotājuma (ornamenta) īpatnībām, it sevišķi no līniju, apveida, krāsu, formas, virsma s struktūras vai izmantoto materiālu īpatnībām
 3. 3. Dizainparaugs: D 10 850 D 10 720
 4. 4. Dizainparaugs: D 15 001 D 10 446
 5. 5. Dizainparaugs: D 10 480 D 15 003
 6. 6. Aizsardzības priekšnoteikumi Dizainparaugam piešķir tiesisko aizsardzību, ja:  tas ir jauns (novitāte)  tam ir individuāls raksturs
 7. 7. Novitāte  Dizainparaugs ir jauns, ja pirms tā reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas dienas sabiedrībai nav ticis izpausts identisks dizainparaugs
 8. 8. Individuālais raksturs  Dizainparaugam ir individuāls raksturs, ja kopiespaids, ko tas atstāj uz informētu lietotāju, atšķiras no jau izpausta dizainparauga kopiespaida  Novērtējot individuālo raksturu, ņem vērā izstrādājauma iedabu un rūpniecības vai amatniecības nozares īpatnības
 9. 9. Izpaušana  Dizainparaugu uzskata par izpaustu, ja tas publicēts sakarā ar reģistrāciju, demonstrēts izstādē, lietots komercdarbībā vai citādi kļuvis pieejams sabiedrībai  Dizainparaugu neuzskata par izpaustu, ja tas parastā notikumu gaitā nevarēja kļūt zināms attiecīgās nozares speciālistiem, kas darbojas Eiropas Kopienā  Izpaušana nekaitē dizainparauga novitātei un individuālajam raksturam, ja dizainparaugu izpaudis pats dizainers un ja tā notikusi 12 mēnešu laikposmā pirms reģistrācijas pieteikuma datuma
 10. 10. Tiesiskās aizsardzības apjoms  Aptver jebkuru dizainparaugu, kurš uz informētu lietotāju neatstāj citādu iespaidu kā reģistrētais  Aizsardzības apjomu nosaka reģistrācijā un oficiālajā publikācijā ietvertie attēli  Aizsardzības apjomu neietekmē izstrādājuma nosaukums, kā arī dizainparauga apraksts
 11. 11. Neaizsargājami objekti  Izstrādājuma ārējais veidols ir pretrunā ar sabiedrisko kārtību vai sabiedrībā pieņemtajiem morāles principiem  Izstrādājuma ārējā veidola īpatnības ir atkarīgas vienīgi no izstrādājuma tehniskajām funkcijām  Izstrādājuma ārējā veidola īpatnības nodrošina tikai un vienīgi šī izstrādājuma mehānisku savienošanu ar citu izstrādājumu vai ievietošanu citā izstrādājumā
 12. 12. Tiesību subjekti Tiesības uz dizainparaugu ir:  dizaineram  dizainera tiesību pārņēmējam  ja vairākas personas dizainparaugu radījušas kopīgi, tiesības uz dizainparaugu pieder visiem kopīgi  ja dizainparaugs radīts, veicot darba uzdevumu, tiesības uz to ir dizaineram, ja vien līgumā nav paredzēts citādi
 13. 13. Tiesību iegūšana:  Ar reģistrāciju, izmantojot pieejamo procedūru – nacionālo, reģionālo, starptautisko  Līdztekus reģistrācijai vai neatkarīgi no tās dizainparaugu var aizsargāt kā dizaina darbu atbilstoši Autortiesību likuma noteikumiem  Nereģistrēts Kopienas dizainparaugs
 14. 14. Dizainera personiskās tiesības  Uz autorību – tiesības tikt atzītam par attiecīgā dizainparauga autoru  Uz vārdu – tiesības tikt minētam visos ar reģistrāciju saistītajos dokumentos vai atteikties no tā
 15. 15. Reģistrēts dizainparaugs  Nodrošina īpašniekam izņēmuma tiesības uz šo dizainparaugu  To var pārdot, dāvināt, novēlēt mantojumā  Tas var būt par pamatu finansējuma iegūšanai (var izmantot kā ķīlu)  To var nodot lietošanai citai personai uz licences līguma pamata, gūstot par to atlīdzību  Tas var veidot uzņēmuma aktīvu daļu
 16. 16. Izņēmuma tiesības  Dizainparauga īpašniekam ir tiesības:  izmantot dizainparaugu  aizliegt to izmantot citai personai  Par dizainparauga izmantošanu it īpaši uzskata tāda izstrādājuma izgatavošanu, kurā dizainparaugs īstenots vai iekļauts, kā arī šāda izstrādājuma pārdošanu, piedāvāšanu pārdošanai, eksportēšanu, importēšanu vai uzglabāšanu šādiem nolūkiem  Dizainparauga reģistrācijas īpašnieks pret pārkāpēju var vērsties tiesā
 17. 17. Izņēmuma tiesību ierobežojumi  Izmantošana privātām vajadzībām un nekomerciālos nolūkos  Izmantošana eksperimentālos nolūkos  Atveidošana citēšanas nolūkā vai mācību vajadzībām, ietverot atsauci uz avotu  Tiesību izsmelšana  Iepriekšlietošanas tiesības
 18. 18. Dizainparaugu reģistrācijas sistēmas  Nacionālā reģistrācija Latvijā  Nacionālā reģistrācija ārvalstī  Reģistrēts Kopienas dizainparaugs  Starptautiskā reģistrācija, norādot konkrētas valstis
 19. 19. Nacionālā reģistrācija Latvijā  28.10.2004 Dizainparaugu likums  Ministru kabineta 28.06.2005 noteikumi Nr. 472 quot;Noteikumi par valsts nodevu par dizainparaugu tiesisko aizsardzību“  http://www.lrpv.gov.lv (veidlapas, palīgs pieteicējam, biežāk uzdotie jautājumi)
 20. 20. Dizainparauga pieteikuma iesniegšana  Obligāti jāietver: Lūgums reģistrēt dizainparaugu  Ziņas, kas ļauj identificēt pieteicēju  Attēls (vai attēli)  Izstrādājuma nosaukums  Ziņas, kas ļauj identificēt dizaineru   Mēneša laikā no iesniegšanas dienas jāsamaksā pieteikuma nodeva  Vienā pieteikumā var ietvert vairākus dizainparaugus (komplekss pieteikums)
 21. 21. Reģistrācijas procedūra (1)  Pieteikuma iepriekšējā izskatīšana  Formālo prasību pārbaude pieteikuma datuma noteikšanai  Dizainparauga ekspertīze  Pārbaude, vai atbilst definīcijai un vai nav amorāls  Ekspertīze netiek veikta attiecībā uz novitāti un individuālo raksturu
 22. 22. Reģistrācijas procedūra (2)  Dizainparauga reģistrācija un publikācija  Parasti notiek reizē  Pieteicējs var lūgt atlikt publikāciju uz laiku, kas nepārsniedz 30 mēnešus no pieteikuma datuma  Iebildumu periods  3 mēnešu laikā ieinteresētās personas var iesniegt iebildumus pret dizainparauga reģistrāciju
 23. 23. Reģistrācijas termiņš, atjaunošana  Dizainparauga reģistrācija ir spēkā 5 gadus, to var atjaunot ikreiz uz jaunu 5 gadu darbības periodu līdz maksimālajam aizsardzības termiņam – 25 gadiem  Dizainparauga īpašnieks paziņo Patentu valdei par īpašnieka, adreses, pārstāvja maiņu  Jebkurā brīdī dizainparauga īpašnieks var atteikties no reģistrācijas pilnīgi vai daļēji
 24. 24. Nacionālā reģistrācija ārvalstī  Nacionālais vai reģionālais (piem., Beniluksa valstis) normatīvais akts  Dizainparaugu aģenta pakalpojumi, par kuriem arī jāmaksā
 25. 25. Reģistrēts Kopienas dizainparaugs  Padomes 12.12.2001 regula (EK) 6/2002 par Kopienas dizainparaugiem  Komisijas 21.10.2002 regula (EK) Nr.2245/2002, ar kuru tiek ieviesta Padomes regula (EK) 6/2002 par Kopienas dizainparaugiem  Komisijas 16.12.2002 regula (EK) Nr.2246/2002 par nodevām, kas maksājamas ITSB par Kopienas dizainparaugu reģistrēšanu  http://www.oami.europa.eu (veidlapas, palīgs pieteicējam, biežāk uzdotie jautājumi, iespēja pieteikt elektroniski)
 26. 26. Starptautiskā reģistrācija  Hāgas vienošanās par dizainparaugu starptautisko reģistrāciju Ženēvas akts  Hāgas vienošanās 1999.gada akta, 1960.gada akta un 1934.gada akta kopīgais reglaments  http://www.wipo.int/hague/en/ (dalībvalstis, veidlapas, nodevu kalkulators)
 27. 27. Dizainparaugu datu bāzes  Latvijā reģistrētie dizainparaugi – dizainparaugu datu bāze Patentu valdes mājas lapā (http://www.lrpv.lv/database/)  Reģistrētie Kopienas dizainparaugi – datu bāze RCD- ONLINE (http://oami.europa.eu)  Saskaņā ar Hāgas vienošanos reģistrētie dizainparaugi – datu bāze HAGUE EXPRESS (http://www.wipo.int/ipdl)
 28. 28. Paldies par uzmanību! Latvijas Republikas Patentu valde http://www.lrpv.gov.lv

×