Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Uuden johtajuuden yhteisöllinen tarina

Uuden johtajuuden yhteisöllinen tarina - Sitran julkishallinnon johtamisohjelman yhteisöllisen viestinnän konsepti.

"Uuden johtajuuden tarinan avulla pyritään avaamaan tuoreita näkökulmia johtajuutta ja johtamisen uudistamista koskevaan keskusteluun."

Aaltoyliopiston Medialaboratorio.

 • Be the first to comment

Uuden johtajuuden yhteisöllinen tarina

 1. 1. UUDEN JOHTAJUUDEN YHTEISÖLLINEN TARINA SITRAN JULKISHALLINNON JOHTAMISOHJELMAN YHTEISÖLLISEN VIESTINNÄN KONSEPTI 050210 Jarno M. Koponen
 2. 2. Sosiaalinen media ja yhteisöllinen viestintä Sosiaalinen media rakentuu vuorovaikutteisista ja verkottuneista, jatkuvasti kehittyvistä tarinoista. Näissä ympäristöissä tarinat luodaan, kerrotaan ja kehitetään aktiivisesti yhdessä. Yhteisöllistä mediaa tulisi lähestyä jatkuvasti kehittyvänä ja uusia muotoja saavana vuorovaikutteisen viestinnän prosessina, joka voidaan tuoda osaksi mitä tahansa olemassa olevaa toimintaa
 3. 3. Sosiaalinen media ja yhteisöllinen viestintä Yhteisölliset mediaympäristöt vaikuttavat nyt ja tulevaisuudessa yhä enemmän johtamisen arkeen, toimintamalleihin ja käytäntöihin sekä laajemmin organisaatioiden ja työyhteisöjen viestintään Yhteisöllinen viestintä perustuu kuuntelevaan läsnäoloon ja mahdollistavaan vuoropuheluun - oikeat kysymykset ovat yhteisöllisen median ympäristöissä useimmiten täydellisiä vastauksia tärkeämpiä Tulevaisuuden johtajuus - avoin vuoropuhelu, ennakoiva mahdollistaminen, jaettu osaaminen, strateginen ketteryys Johtamisen ja johtajuuden uudistaminen vaatii viestintä- ja asennekulttuurin uudistamisesta
 4. 4. Sitran julkishallinnon johtamisohjelma Vuorovaikutteisuuden mahdollistavan viestinnän kautta on tarkoitus rakentaa uuden suomalaisen johtajuuden tarina, joka luodaan yhdessä johtajien, kanssatekijöiden ja työyhteisöjen kanssa
 5. 5. Sitran julkishallinnon johtamisohjelma näyttää omalla toiminnallaan esimerkkiä ottamalla näkyvästi käyttöönsä uusia vuorovaikutteisia johtamisen ja viestinnän menetelmiä ja toimintamalleja
 6. 6. Uuden johtajuuden Johtajuus tarinan kautta kehitetään aktiivisesti ja avoimesti julkisen Johtaminen sektorin johtamisen uutta Viestintä paradigmaa
 7. 7. Esitykset Mikroblogiviestit Keskustelut Videot Uuden  johtajuuden Uutiset Tapahtumat yhteisöllinen  tarina Blogikirjoitukset Valokuvat Työpajat Statuspäivitykset
 8. 8. Uuden johtajuuden tarina rakennetaan yhteisöllisesti - se koostuu erilaisista näkökulmista, ajatuksista, mielipiteistä, puheenvuoroista ja kommenteista Monimuotoinen tarina muodostuu mm. videoista, valokuvista, blogikirjoituksista ja statuspäivityksistä, joiden kautta uuden johtajuuden tarina ja johtamisen kehittämisen agenda tuodaan työpöydälle, kokoushuoneisiin, kahvipöytiin ja lounaskeskusteluihin
 9. 9. Yhteisöllinen sisällöntuotanto Sitran julkishallinnon johtamisohjelman tuottamat sisällöt Ohjelman yhteistyökumppaneiden ja siihen liittyvien hankkeiden tuottamat sisällöt Johtamisen ja viestinnän uudistamisesta kiinnostuneiden yksilöiden, yhteisöjen ja organisaatioiden tuottamat sisällöt
 10. 10. Uuden johtajuuden yhteisöllisen tarinan avulla pyritään luomaan keskustelu- ja asenneilmapiiri, joka tukee johtamisen ja johtajuuden uudistamista
 11. 11. Tarinan ympärille muodostuva verkosto kokoaa yhteen johtamisen kehittämisestä kiinnostuneet henkilöt, yhteisöt ja organisaatiot
 12. 12. Ydinviestit ja viestinnän keinot Miksi johtamis ja -viestintäkulttuuria tulee uudistaa? Miten johtamista ja viestintäkulttuuria voidaan uudistaa? Kuinka digitaalisia työkaluja ja sosiaalisen median ympäristöjä voidaan käyttää julkishallinnon johtajuuden, johtamisen ja viestinnän kehittämisessä?
 13. 13. Ydinviestit ja viestinnän keinot Tietoisuutta luodaan tarjoamalla ja luomalla jäsenneltyä taustatietoa - esim. toimintaympäristöjen ja - edellytysten muutokset Uudistumista edistetään ja tuetaan toimintamallien ja käytäntöjen yhteisöllisen kehittämisen avulla Tietoisuutta luodaan ja muutosta tuetaan vuorovaikutteisen läsnäolon kautta
 14. 14. Kuinka Suomea johdetaan tulevaisuudessa? Kuinka Suomea johdetaan nyt? Kuinka johtajuutta, johtamista ja viestintää voidaan kehittää? Johtamisohjelman ja siihen liittyvien hankkeiden viestintää sekä yhteisöllisen median aktiivisuutta pohditaan uuden johtajuuden tarinan ja siihen liittyvien päänäkökulmien kautta
 15. 15. Ydinviestit ja viestinnän keinot Ohjelmaan liittyvän viestinnän tulee olla keskusteluun ja osallistumiseen kannustavaa Ydinviestit tulee esittää siten, että ne mahdollistavat myös vaihtoehtoisten näkökulmien ja mielipiteiden esittämisen: viestit tuodaan esille kertomuksien ja näkökulmien kautta lausuntojen ja yksioikoisen kasvottoman uutisoinnin sijaan Uuden johtajuuden tarinan vuorovaikutteisuutta ja keskustelevuutta tuetaan dialogisilla viesti-vastine-impulseilla
 16. 16. Ohjelman brändistä Ohjelman digitaaliselle ulottuvuudelle luodaan vuorovaikutteisuutta ja ihmislähtöisyyttä korostava brändikokemus Tämä tapahtuu sekä visuaalisen viestinnän että tuotettujen sisällöllisten kokonaisuuksien ja käyttökokemuksien avulla Julkishallinnon johtamisohjelman näkyvyys digitaalisissa ympäristöissä kytkee Sitran brändin osaksi suomalaisen johtajuuden, johtamisen ja viestintäkulttuurin kehittämistä
 17. 17. Brändisynopsis Suomi ja julkishallinnon johtaminen on uusien haasteiden edessä. Tarvitaan uutta vuorovaikutteista ja mahdollistavaa johtajuutta. Tämän kautta kehitetään suomalaista yhteiskuntaa sen kaikilla tasoilla.
 18. 18. Avainsanat Uusi johtajuus, vuorovaikutteisuus, mahdollistaminen, ihmislähtöisyys, moniäänisyys, yhteisöllisyys, avoimuus, läsnäolo, aate-, arvo- ja asennejohtajuus
 19. 19. Ohjelman brändistä Suoraan julkishallinnon johtamisohjelman toimintaan liittyvän nimeämiskäytännön tulee olla yhtenäinen eri viestintäympäristöissä sekä digitaalisissa että muissa viestintämateriaaleissa. Esimerkki: Sivuston nimi: uusijohtajuus.fi. Facebook/LinkedIn-ryhmän nimi: Uusi johtajuus Youtube/Slideshare/Flickr/Twitter/Qaiku-käyttäjänimi: Uusijohtajuus Tagit ja kanavamerkit: #uusijohtajuus (Twitter-kanava), uusijohtajuus (muut ympäristöt)
 20. 20. Viestinnän moduulit Youtube Facebook LinkedIn Kotisivut Twitter Flickr Slideshare Uuden johtajuuden kertomusta luodaan ja rakennetaan yhteisöllisesti digitaalisia viestintäympäristöjä monipuolisesti hyödyntäen
 21. 21. Ohjelman viestintämoduulien on tarkoitus toimia yhdessä ja rinnakkain, toisiaan täydentäen ja tukien. Ne muodostavat viestintäverkoston, jossa kullakin moduulilla on oma tehtävänsä ja painopistealueensa.
 22. 22. Kotisivut Uuden johtajuuden tarinan esitteleminen ja rakentaminen, tiedottaminen, uutisointi - vuorovaikutteisten tarinasiementen esiin nostaminen Ajantasaista tietoa ohjelmaan liittyvästä toiminnasta Mahdollistaa osallistumisen ohjelman toimintaan ja uuden johtajuuden tarinan rakentamiseen käytännön tasolla Ohjaa merkityksellisiin sisältömateriaaleihin, vuorovaikutteisiin ympäristöihin ja ohjelmaan liittyviin tapahtumiin
 23. 23. Tarinasiemenet kotisivuilla - videot Lyhyiden videoiden kautta tapahtuva viestintä luo monipuoliset mahdollisuudet ohjelman ydinviestien välittämiseen Videot ovat osa uuden johtajuuden tarinan dialogista ulottuvuutta - niiden kautta nostetaan esille uuden johtajuuden kannalta keskeisiä aihealueita, toimijoita sekä mielenkiintoisia ja puhuttelevia ilmiöitä Videoissa annetaan ääni ja kasvot muutostarpeelle, uudistumiselle, päämäärille ja muutoksen tekijöille, uudelle johtamis- ja viestintäkulttuurille
 24. 24. Esittely Media Palaute Yhteystiedot På svenska In English Haku Etusivu Ajankohtaista Videot Blogi Lifestream Ideaboxi Tapahtumakalenteri VIDEONOSTO BLOGINOSTO AJANKOHTAISTA NOSTO Esittely Media Palaute Yhteystiedot På svenska In English Haku Etusivu Ajankohtaista Videot Blogi Lifestream Ideaboxi Tapahtumakalenteri VIDEO BLOGINOSTO Kommentoi Jaa VIDEONOSTO LIFESTREAMNOSTO Kommentoi Jaa LIFESTREAMNOSTO Kommentoi Jaa KESKUSTELU JA KOMMENTIT Alustavat wireframemallit pääsivusta ja videosivusta
 25. 25. Tarinasiemenet kotisivuilla - blogi Blogin avulla taustoitetaan, kommentoidaan, argumentoidaan ja avataan uusia näkökulmia johtajuuden ja johtamisen kehittämiseen Ohjelman kotisivujen blogin tai blogien avulla mahdollistetaan näkökulmien ja moniäänisyyden ilmaiseminen - dialogisuuden korostaminen Blogikirjoitusten avulla on mahdollista esitellä monipuolisesti ohjelman toimintaa
 26. 26. Tarinasiemenet kotisivuilla - näkyvä sosiaalisen median aktiivisuus Ohjelman aktiivisuus erilaisissa yhteisöllisen median ympäristöissä nostetaan aktiivisesti esille kotisivuilla Esim. Uusijohtajuus-lifestreamin avulla on mahdollista korostaa uuden johtajuuden tarinan vuorovaikutteisia yhteisöllisiä ominaisuuksia. Sen kautta tuodaan esille käyttäjien ja ohjelmaan liittyvien toimijoiden ja verkostojen aktiivisuus erilaisissa sosiaalisen median ympäristöissä
 27. 27. Jokainen ohjelman tuottama sisältöelementti tai sisällöllinen kokonaisuus (esim. video, tiedote, uutinen, blogikirjoitus) tuodaan esille synkronoidusti eri viestintämoduuleissa viestintäympäristön ominaisuudet ja erityispiirteet huomioiden
 28. 28. Vuorovaikutteisuuden mahdollistava dialogisuus viestinnässä LinkedIn-keskustelu Blogikirjoitus Video Twitter-viesti Statuspäivitys Viesti Vastine
 29. 29. Viestintämoduulien viesti-vastine-impulssiaalto käytännössä 1a. Videon ja 1b. Videon julkaisu ohjelman 2a. Videolinkin taustatiedotteen julkaisu Youtube-kanavalla julkaiseminen ja videota kotisivuilla käsittelevän keskustelun aloittaminen LinkedIn/ Facebook-ryhmässä 2b. Videolinkin ja esim. 2c. Videota käsittelevän ja 2d. Videolinkin ja videota käsittelevien kommentoivan blogikirjoituksen kommentin julkaiseminen kommenttien ja julkaiseminen kotisivuilla tai Facebook- huomioiden jakaminen ulkopuolisessa blogissa statuspäivityksessä, ohjelman kotisivujen Twitterissä tai Qaikussa blogissa tai esim. Facebook-ryhmän “seinällä” (wall) 3a. Videosta tai siihen 3b. Syntyneeseen 3c. Saadun palautteen liittyvistä aiheista keskusteluun linkittäminen huomioiminen ja syntyneeseen ohjelman kotisivuilla ja hyödyntäminen ohjelman keskusteluun LinkedIn/Facebook-ryhmissä toimintaa kehitettäessä. osallistuminen eri ja/tai LinkedIn/Twitter/ Kertominen palautteen viestintämoduuleissa Facebook-profiileissa aiheuttamista reaktioista ja mahdollisista uudistuksista.
 30. 30. Ydinryhmä Aktivointiryhmä Tukiverkosto Luodaan ja mahdollistetaan toimijalähtöisesti erilaisia osallistumisen väyliä ja tapoja eri yhteistyö- ja sidosryhmille
 31. 31. Yhteisöllisen Youtube Facebook median ympäristöt LinkedIn Kotisivut Twitter Flickr Slideshare Yhteisöllisen median ympäristöt voidaan ajatella viestinnän verkostoon kuuluvina synapseina, joiden kautta viestit ja uuden johtajuuden tarina välittyvät laajempien verkostojen tietoisuuteen. Niiden kautta vahvistetaan tarinan yhteisöllistä, osallistumisen mahdollistavaa ulottuvuutta.
 32. 32. Yhteisöllisten mediaympäristöjen avulla edistetään avoimuuden, läpinäkyvyyden ja kuuntelevan läsnäolon ilmapiiriä ja mahdollistetaan moniäänisyys johtamisen ja johtajuuden kehittämisessä
 33. 33. Yhteisöllisen median ympäristöt Ympäristöt on pyritty valitsemaan siten, että ne tukevat toiminnallisuuksiltaan ja ominaisuuksiltaan monitasoisesti ohjelman viestintää ja sen sisältämien ydinviestien välittämistä ja kehittämistä Valitut viestintäympäristöt ovat vakiinnuttaneet käyttäjäkuntansa ja ovat tunnettuja laajemman yleisön keskuudessa
 34. 34. LinkedIn Verkostoituva johtajuus ja johtaminen Ydintehtävät: verkottuminen, vuorovaikutteinen läsnäolo LinkedIn on ammatillisesti orientoitunut verkostoitumis- ympäristö ja siten sen kautta voidaan tehokkaasti luoda yhteyksiä erilaisiin johtamisen ja viestinnän kehityksestä kiinnostuneisiin henkilöihin, verkostoihin, yhteisöihin ja organisaatioihin Johtajuuden kehittämisestä kiinnostuneet ihmiset voivat omalla “nimellä ja kasvoillaan” tulla osaksi uuden johtajuuden tarinaa
 35. 35. Facebook Uusi johtajuus lähtee sieltä missä ihmiset ovat Ydintehtävät: verkottuminen, vuorovaikutteinen läsnäolo Johtamiskeskustelu tuodaan osaksi laajempaa elämänpiiriä ja kytketään se osaksi olemassa olevia asenteita ja ilmiöitä Henkilökohtaisten profiilien kautta annetaan kasvot ja ääni johtajuuden ja johtamisen uudistamiselle Facebookissa tapahtuva viestintä voi olla vapaamuotoista sekä kommentoivaa ja siten osallistumaan kannustavaa
 36. 36. Youtube-kanava Uusi johtajuus omalla ruudulla Ydintehtävät: videoiden jakaminen ja levittäminen (tarinasiemenet) Youtube-videoita voidaan helposti upottaa (embed) haluttuihin ympäristöihin (kotisivut, blogit jne.) - viraaliulottuvuus Uuden johtajuuden tarinaan ja johtamisen kehittämiseen liittyvät videot voidaan helposti linkittää toisiinsa. Youtube mahdollistaa videoiden käyttäjäkohtaiset kommentit ja arvioinnit. Uuden johtajuuden vuorovaikutteinen tarina “tulee käyttäjän luokse” reaaliajassa päivitettynä
 37. 37. Slideshare Uuden johtajuuden avaavat esitykset Ydintehtävät: uuden johtajuuden tarinaan liittyvien presentaatioiden jakaminen ja levittäminen (tarinasiemenet) Slideshare-esityksiä voidaan upottaa (embed) haluttuihin ympäristöihin (blogit, kotisivut jne.) Uuden johtajuuden tarinaan ja johtamisen kehittämiseen liittyvät esitykset voidaan helposti linkittää toisiinsa. Palvelu mahdollistaa esitysten käyttäjäkohtaiset kommentit ja arvioinnit. Ohjelman tapahtumiin, seminaareihin ja konferensseihin liittyvät presentaatiot voidaan ladata Slideshareen ja siten ne ovat helposti saatavilla ja löydettävissä ajasta ja paikasta riippumatta
 38. 38. Twitter/Qaiku Verkostoitumistuntosarvet Ydintehtävät: verkottuminen, vuorovaikutteinen läsnäolo, promotointi Twitter- ja/tai Qaiku-profiilin kautta ohjelma ja sen toimijat voivat aloittaa, osallistua ja ylläpitää johtamisen ja johtajuuden kehittämistä käsitteleviä keskusteluja ja välittää ohjelmaan liittyvää materiaalia syntyville verkostoille Mikrobloggauspalveluissa tapahtuva viestintä voi olla vapaamuotoista, osallistuvaa ja kommentoivaa. Kysymykset ovat näissä ympäristöissä useimmiten vastauksia tärkeämpiä. Mikrobloggauspalvelujen kautta voidaan avata uusia näkymiä tekemisen ja ajattelun ytimeen (esim. liveraportointi)
 39. 39. Flickr Ohjelman kuvamuisti Ydintehtävät: uuden johtajuuden tarinaan liittyvien valokuvien, videoiden ja muun kuvamateriaalin jakaminen ja levittäminen (tarinasiemenet) Flickr tarjoaa mahdollisuuden uuden johtajuuden tarinan kuvittamiseen ja dokumentoimiseen sekä ohjelman että sen verkoston toimesta Flickr mahdollistaa kuvien organisoinnin ja linkittämisen tagien, avainsanojen ja kansioiden avulla
 40. 40. Kotisivujen ulkopuoliset blogit Viestinnän peili Ydintehtävät: mielipiteiden ja näkemyksien esiintuominen, keskustelun herättäminen, taustoitus Ohjelman sisäisen toimijan, hankkeen tai muun yhteistyötahon ylläpitämä “ulkopuolinen” blogi mahdollistaa uusien näkökulmien ja vaihtoehtoisten mielipiteiden esittämisen Blogien kautta on mahdollista tukea ja korostaa aktiivisesti viestinnän dialogista luonnetta Esim. Johtoajatus-blogi: http://johtoajatus.blogspot.com/
 41. 41. Ydinviestit ja impulssiaallot Uuden johtajuuden yhteisöllinen tarina - tarinasiemenet, impulssit, keskustelu, muutos ja uudistuminen
 42. 42. Ohjelmalle ja sen toimijoille parhaiten soveltuvat viestintämoduulien käyttötavat ja yhteisöllisen viestinnän prosessit muotoutuvat sosiaalisen median suunnitelmallisen ja aktiivisen käytön myötä. Sosiaalisessa mediassa osallistumalla ja kokeilemalla oppii parhaiten - uteliaisuus ja aktiivisuus mahdollistavat aidon ihmislähtöisen yhteisöllisen viestinnän.
 43. 43. Avoimuutta, läpinäkyvyyttä, ihmislähtöisyyttä ja kuuntelevaa läsnäoloa korostavien toimintaperiaatteiden ja niiden käytännön toteutuksen kautta Sitran julkishallinnon johtamisohjelma tekee kansainvälisellä tasolla uraauurtavaa työtä julkishallinnon johtamis- ja viestintäkulttuurin kehittämisessä

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • timorainio

  Feb. 12, 2010
 • intunex

  Oct. 2, 2010

Uuden johtajuuden yhteisöllinen tarina - Sitran julkishallinnon johtamisohjelman yhteisöllisen viestinnän konsepti. "Uuden johtajuuden tarinan avulla pyritään avaamaan tuoreita näkökulmia johtajuutta ja johtamisen uudistamista koskevaan keskusteluun." Aaltoyliopiston Medialaboratorio.

Views

Total views

5,165

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3,347

Actions

Downloads

33

Shares

0

Comments

0

Likes

2

×