Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tulevaisuuden minä rakentuu verkossa

Vuorovaikutteinen viestintä vaikuttaa tulevaisuusajatteluumme. Henkilökohtaisia tulevaisuuksia luodataan ja luodaan verkossa. Luento "Mistä on tulevaisuuden koulut tehty" -seminaarissa Unelmakoulussa, Kauniaisten Kasavuoressa.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

Tulevaisuuden minä rakentuu verkossa

 1. 1. :O:) :I :/ TULEVAISUUDEN  MINÄ   RAKENTUU  VERKOSSA :P   ;) 15.4.2011    Jarno  M.  Koponen
 2. 2. JARNO  M.  KOPONEN :)Suunnittelija,  tutkija  ja  futuristi  (TaM,  FM)10+  vuotta  digitaalisen  viestinnän  suunnittelua  ja  tutkimusta:  viestintämallit,  -­‐konseptit,  brändi,  palvelut    ja  ympäristötHumanisti  suunnittelijan  vaatteissa:  ihmiskeskeinen  ja-­‐  lähtöinen  design,  tarinankerrontaTutkimuksessa  monitieteellinen  näkökulma  tulevaisuuden  digitaalisuuteen:  vuorovaikutteisen  viestinnän  vaikutus  olemassaoloon,  viestintään  ja  tulevaisuusajatteluun
 3. 3. Juuri  nyt Unelmakoululla keskustelemassa verkkoviestinnästä ja tulevaisuudesta! :)
 4. 4. ? Voivatko  vuorovaikutteiset  verkkoympäristöt  toimia   ”käyttöliittyminä”  omaan  itseemme?   Kuinka  ne  laajentavat  ja  muokkaavat  minäkuvaamme   ja  maailmankuvaamme  sekä  vaikuttavat   henkilökohtaiseen  kehitykseemme?   Millä  tavoin  aktiivisuutemme  sosiaalisissa   verkkotodellisuuksissa  heijastuu  tulevaisuutta   koskeviin  käsityksiimme  ja  toteutuvaan   tulevaisuuteemme?   Kenen  ehdoilla  ja  minkä  arvojen  pohjalta   vuorovaikutteisia  mediaympäristöjä  kehitetään  nyt  ja   tulevaisuudessa?
 5. 5. VERKOTTUNUT  MAAILMA SOSIAALINEN  MEDIA  &   JAETUT  TARINAT TARINAVERKOSTOT  &  TULEVAISUUSAJATTELU  TULEVAISUUDEN  MINÄ   VERKOSSA KESKUSTELUA  :)
 6. 6. :O:( ;) :/ VERKOTTUNUT  MAAILMA :P   :)
 7. 7. Kehittämämme  tekniikat  ja  niiden  sovellukset  vaikuttavat  siihen,  kuinka  havainnoimme  ja  tulkitsemme  itseämme  ja  ympäröivää  maailmaa  
 8. 8. !Vietämme  yhä  enemmän  aikaa  vuorovaikutteisissa  verkkoympäristöissä  -­‐  tietoverkoissa  tapahtuva  toiminta  on  arkipäivää  yhä  useammalle  ikään  katsomatta
 9. 9. Digitaaliset  ympäristöt  ovat  reaalitodellisuuden  laajentumiaToisaalta  verkkotodellisuudet  eivät  pyri  jäljittelemään  fyysistä  elämystodellisuutta  vaan  luovat  myös  uusia  olemassaolon  tapoja  ja  muotojaVerkkoympäristöt  tarjoavat  uusia  ja  rinnakkaisia  kanavia  ja  keinoja  monipuoliselle  sosiaaliselle  vuorovaikutukselle
 10. 10. Digitaalisissa  ympäristöissä  jokaisesta  ilmaistusta  ja   tallennetusta  ajatuksesta  tai  toiminnasta  tulee   luonteeltaan  verkottunut  -­‐  globaalissa  mittakaavassaKuvalähde:  Facebook,  Paul  Butler
 11. 11. Verkottunut  maailma:  ihmisten,  asioiden,  esineiden,  paikkojen  ja  tapahtumien  jatkuvasti  kehittyvä  verkosto  Verkottuneessa  maailmassa  fyysinen  “reaalitodellisuus”  ja  digitaalinen  kokemusavaruus  limittyvät  toisiinsa  ennen  näkemättömällä  tavalla
 12. 12. !Digitaalisten  käyttöliittymien  kautta  olemme  läsnä  ja  saavutettavissa  useissa  ympäristöissä  samaan  aikaanFyysinen  +  Digitaalinen  =  Multilineaarinen  olemassa  olo
 13. 13. !Yksilöä  koskeva  digitaalinen  data  sisältää  ainutlaatuista  tietoa  yksilön  suhteesta  muihin  ihmisiin,  asioihin,  esineisiin  ja  tapahtumiin
 14. 14. Sijainti SosiaalisuusOstokset Viestintä SINÄRaha-­‐asiat Biologia Terveys
 15. 15. !Tietoverkot  ovat  avautumassa.  Avoimet  tietorajapinnat  (API)  ja  aloitteet  (Open  Data,  Linked  Data,  Open  Id,  Opengov,  data.gov.uk  jne.)Tietoa  ei  voi  ohjailla  tai  hallita  keskitetysti  (Wikipedia,  Wikileaks  jne.)
 16. 16. ?Yksilön  menneisyyttä  ja  nykyhetkeä  koskeva  alati  kasvava  tietovirta  antaa  ainutlaatuisen  mahdollisuuden  tarkastella  uudesta  näkökulmasta  yksilön  ajatuksia,  toimintaa  ja  henkilökohtaisten  tulevaisuuksien  kehittymistä
 17. 17. :O:( ;)EDIA  &   SOSIAALINEN  M :/ JAETUT  TARINAT :P   :)
 18. 18. Verkkoympäristöt  ovat  alusta  asti  olleet  luonteeltaan  sosiaalisia  -­‐  ne  tarkoitettu  tiedon  välittämistä  ja  yhteydenpitoa    vartenSosiaalinen  media  on  brändätty  käsite  &  todellinen  ilmiöSosiaalisessa  mediassa  on  kyse  verkkoympäristöjen  vuorovaikutteisen  ulottuvuuden  vahvistumisesta  
 19. 19. !Uusien  vuorovaikutteisuuden  muotojen  ja  -­‐tekniikoiden  syntyminen  Verkossa  sisällöt  ovat  vuorovaikutteisia  prosesseja,  eivät  staattisia  yksiköitä Share Comment Kuvalähde:  Flickr,  danceinthesky
 20. 20. Tiedon  ja  sisältöjen  yhteisöllinen  tuottaminen,  luominen,  julkaiseminen,  jakaminen,  muokkaaminen,  kuluttaminen,  arvioiminen  jne.Yksilöt  ja  yhteisöt  vaikuttavat  konkreettisesti  toimintaympäristöjensä  ja  -­‐kulttuurien  kehittymiseenYksilöt,  ryhmät  ja  yhteisöt  ratkaisevana  muutosvoimana
 21. 21. !Sosiaalinen  media  ei  ole  yksittäinen  digitaalinen  palvelu,  ympäristö  tai  internet-­‐sovellusSosiaalinen  media  on  jatkuvasti  kehittyvä  ja  uusia  muotoja  saava  vuorovaikutteisen  olemassaolon  ja  viestinnän  prosessi,  joka  voidaan  tuoda  osaksi  mitä  tahansa  olemassa  olevaa  toimintaa  
 22. 22. Sosiaalisen  median  ympäristöjä Yhteisölliset  verkostopalvelut Linkkien  ja  sisällön  jakopalvelut Pikaviestintäpalvelut Blogipalvelut Mikroblogipalvelut   Wiki-­‐  ja  yhteistyöpalvelut   Media-­‐  ja  sisältöpalvelut
 23. 23. Julkiset  ja  avoimetEsim.  Suomi24,  Facebook,  LinkedIn,  Digg,  Skype,  Blogilista,  Posterous,  Twitter,  Qaiku,  Wikipedia,  Youtube,  Flickr,  Slideshare,  Quora,  Second  life...
 24. 24. Sosiaalinen  media  rakentuu  dialogisista  ja  verkottuneista,  jatkuvasti  kehittyvistä  tarinoista
 25. 25. Tarina  +  Verkosto  =  Tarinaverkosto Sosiaalisessa  mediassa  tarinat   luodaan  ja  kerrotaan  yhdessä
 26. 26. Minä  on  tarina
 27. 27. “Minä  on  sekä  aivoissa  että  kehomme  ulkopuolisessa  todellisuudessa  ilmenevä  tarinallinen  jatkumoTietoisuutemme  ja  minämme  (self)  rakentuu  toisiinsa  linkittyvien  mikrokertomuksien  pohjaltaDamasio,  Dennett
 28. 28. Unelmakoululla keskustelemassa verkkoviestinnästä ja tulevaisuudesta! :)Yksilön  toiminnan  jäljet  tietoverkoissa  ja  vuorovaikutteisissa  mediaympäristöissä  voidaan  nähdä  ketjuttuvana,  jatkuvasti  kehittyvänä  tarinaverkostonaTarinat  muodostuvat  mm.  statuspäivityksistä,  videoista,  kommenteista,  valokuvista,  blogikirjoituksista  ja  mikroblogi-­‐kirjoituksista
 29. 29. Yksilöä  koskevia  tietosirpaleita  voidaan  tulkita  missä  tahansa  järjestyksessä  ajasta  ja  paikasta  riippumatta  -­‐  ne  muodostavat  sekä  lineaarisia  että  ei-­‐lineaarisia  tarinoitaMinä  ei  ole  verkossa  selvästi  rajattavissa  oleva  yksittäinen  kokonaisuus
 30. 30. Kuka  minä  olen  verkossa?Nimi  (käyttäjänimi,  domain-­‐nimi,  blogin  nimi  jne.)Rooli  (millaisena  näyttäytyy  muille,  kuinka  toimii)Ympäristöt  (Facebook,  LinkedIn,  Youtube,  oma  blogi)Sisällöt  (päivitykset,  videot,  valokuvat,  kirjoitukset  jne.)Läsnäolo  ja  aktiivisuus  (mitä,  missä,  milloin,  miten,  kenelle)Verkosto  (määrittää  yksilön  identiteettiä,  näkyvät  verkostot)
 31. 31. Näemme  esim.  Facebook-­‐minämme  itsemme  ulkopuolelta,  niin  kuin  muut  näkisivät  meidät"Yksilöstä  tulee  itselleen  toinen."  Facebook-­‐kuva  ja  se  kuinka  muut  siihen  reagoivat  vaikuttaa  itsetuntoon  ja  itseä  koskeviin  käsityksiin
 32. 32. Me  tahdomme  liittää  oman  tarinamme  toisiin,  itsemme  kannalta  mielekkäisiin,  vetovoimaisiin  ja  kiinnostaviin  tarinoihin  Sosiaalisessa  mediassa  tämä  on  helppoa Share CommentYksilöä  kuvaava  tarinaverkosto  muuttaa  siten  jatkuvasti  muotoaan
 33. 33. !Tarinaverkosto  ja  niiden  kautta  tapahtuva  vuorovaikutus  vaikuttaa  merkittävästi  muiden  ihmisten  yksilöä  koskeviin  tulkintoihin  ja  samalla  siihen,  kuinka  yksilö  havainnoi  ja  tulkitsee  itseään  ja  luo  tulevaisuuttaan
 34. 34. ? !Pelkän  aIkomuksen  tai  ajatuksen  ilmaiseminen  verkkoympäristössä  saa  aikaan  konkreettisen  ja  todellisen  vasteen  ja  reaktion  ja  voi  näin  vaikuttaa  yksilön  tulevaisuutta  koskevaan  ajatteluun  ja  toimintaan
 35. 35. :O:( ;) &   TARINAVERKOSTOT   :/ TULEVAISUUSAJATTELU :P   :)
 36. 36. !Tulevaisuusulottuvuus  on  tärkeä  osa  sosiaalisten  verkkoympäristöjen  viehätysvoimaaIhmiset  eivät  ole  kiinnostuneita  ainoastaan  siitä  mitä  he  ovat  vaan  siitä,  mitä  heistä  voi  tulla
 37. 37. ?Kuinka  moni  meistä  todella  pohtii  tai  kyseenalaistaa,  perustuvatko  statuspäivitykset,  mikroraportit  kuten  sijaintitiedot,  mielipiteet  ja  viestit  sekä  mikroblogikirjoitukset  yksilön  todellisen  elämän  tapahtumiin  tai  todellisiin  ajatteluumme?
 38. 38. “Verkkoympäristöt  mahdollistavat  ainutlaatuisella  tavalla  sosiaalisen  ja  kulttuurisen  identiteetin  rakentamiseen,  kehittymiseen  ja  kehittämiseen  liittyvän  kokeellisuuden,  monimuotoisuuden  ja  leikkisyyden  Sherry  Turkle,  T.-­‐L.  Taylor,  D.  Boyd
 39. 39. “Ihmisillä  on  sisäsyntyinen  kyky  ja  tarve  pohtia  useita  mahdollisia  tulevaisuuksia  sekä  tekojensa  seurauksia  ja  vaikutuksia  näihin  mahdollisiin  tulevaisuuksiin  Masini,  Boulding  &  Boulding
 40. 40. !Yksilö  tuo  sosiaalisissa  verkkotodellisuuksissa  aktiivisesti  esille  tulevaisuutta  koskevia  toiveitaan,  aikeitaan,  pelkojaan,  halujaan,  päämääriään  ja  tavoitteitaan
 41. 41. Aikeet  ja  todelliset  teot  sekoittuvat  ja  lomittuvat  jatkuvasti  toisiinsa  osana  yksilöä  ja  hänen  ympäristöään  koskevaa  tietovirtaaVoin  kokeilla  esimerkiksi  statuspäivitysten,  mikroblogikirjoitusten,  virtuaalisten  eleiden,  valokuvien  ja  videoiden  kautta,  kuinka  sosiaalinen  piirini  reagoi  motivaatioihini,  toiveisiini,  aikomuksiini  ja  todellisiin  tekoihini
 42. 42. !Tulevaisuutta  luodataan  ja  luodaan  verkossa  vaihtoehtoisten  tarinoiden  avulla  Me  reflektoimme  itseämme,  menneisyyttämme,  tätä  hetkeä  ja  tulevaisuutta  tuotettujen  ja  luotujen  vaihtoehtoisten  tarinoiden  kautta
 43. 43. :O:( ;) MINÄ   TULEVAISUUDEN   :/ VERKOSSA :P   :)
 44. 44. Koskaan  aikaisemmin  ei  käytössämme  ole  ollut  yhtä  paljon   lähes  reaaliajassa  päivittyvää  yksilöä  koskevaa  dataaKuvalähde:  Flickr,  justgrimes
 45. 45. Sijainti SosiaalisuusOstokset Viestintä SINÄRaha-­‐asiat Biologia Terveys
 46. 46. $Ilmaisemme,  rakennamme  ja  reflektoimme  itseämme  ja  tulevaisuuttamme  pääasiallisesti  taloudellista  voittoa  tavoittelevien  toimijoiden  suunnittelemissa,  toteuttamissa  ja  ylläpitämissä  järjestelmissä
 47. 47. Yksilöä  koskevaa  tietoa  pyritään  hyödyntämään  järjestelmällisesti  ja  monipuolisesti  mm.  media-­‐alalla,  markkinoinnissa  ja  tuotekehityksessäEsimerkiksi  mainoksia  ja  sisältöjä  tuottavat  tahot  pyrkivät  yhä  kasvavassa  määrin  ennakoimaan  ihmisen  tarpeita,  toiveita  ja  haluja  hänestä  saamiinsa  tietoihin  pohjautuen
 48. 48. Yhä  useammat  järjestelmät,  sovellukset  ja  webpalvelut  pyrkivät  profiloimaan  käyttäjiään  entistä  tehokkaammin  hyödyntäen  tietoa  yksilön  tuottamista  ja  kuluttamista  sisällöistäVerkkoratkaisujen  ja  toiminnallisuuksien  kautta  pyritään  aktiivisesti  vaikuttamaan  yksilön  ajatuksiin  ja  toimintaan
 49. 49. $Yksilö  tuottaa  yhtä  mittaa  palvelun  ylläpitäjien  näkökulmasta  taloudellisesti  arvokasta  tietoaLuomamme  tieto  tuottaa  taloudellista  hyötyä  palvelun  ylläpitäjille  ja  kolmansille  osapuolille  kuten  mainostajille,  markkinoijille,  tuotekehittäjille,  muttei  meille  itsellemme
 50. 50. ?Kuka  omistaa  meidän  tarinamme?Kuka  hallinnoi  meidän  itsemme  itsestämme  tuottamaa  tietoa?Millaiset  päämäärät  ja  arvot  ohjaavat  henkilökohtaisen  digitaalisen  datan  hyödyntämistä  ja  vaikuttavat  lopulta  siihen,  millaisia  tulkintoja  teemme  itsestämme  ja  mahdollisista  tulevaisuuksistamme?
 51. 51. ?Onko  meidän  mahdollista  löytää  vaihtoehtoisia  näkökulmia  tai  reittejä,  kun  tarjotut  ja  esiintuodut  mahdollisuudet  ja  vaihtoehdot  peilaavat  jo  aiemmin  ilmaisemiamme  kiinnostuksen  kohteita,  aikeita  ja  päämääriä?
 52. 52. Evoluutio:  aivomme  ovat  kehittyneet  ennakoimaan  -­‐  siis  ennustamaan  tulevaisuutta:  tulevaisuuden  ennakoimiseen  erikoistunut  elin
 53. 53. Olemme  aina  olleet  kiinnostuneita  tavoista   tietää  mitä  tulevaisuus  tuo  tullessaan  -­‐   ennustukset,  enneunet,  astrologia,  horoskoopit,   tarot-­‐kortit,  onnenkeksit  jne.Kuvalähde:  Flickr,  Crossett  Library  Bennington  College
 54. 54. Tämän  päivän  teknologioiden  avulla,  tulevaisuus  on  lähempänä  kuin  koskaanJo  tällä  hetkellä  erilaisia  tulevaisuutta  ennakoivia  algoritmeja  ja  mallinnuksia  käytetään  eri  aloilla  pörssitoiminnasta  lääketieteeseen,  tuotekehityksestä  kaivostoimintaan  jne.
 55. 55. !Olemme  augmentoineet  muistimme  ja  aistimme... Seuraavaksi  augmentoimme   tulevaisuusajattelumme
 56. 56. Henkilökohtaiset  tulevaisuudet
 57. 57. “Henkilökohtaisen  “tulevaisuushorisontin  avaaminen”  -­‐  tulevaisuudessa  merkityksellisten  asioiden  ennakoiminenYksilöä  koskevaa  historiallista  ja  nykyhetkeä  koskevaa  digitaalista  tietoa  voidaan  käyttää  henkilökohtaisten  tulevaisuuksiemme  ennakoimiseen  ja  simuloimiseenJ.  M.  Koponen
 58. 58. Futureful-­‐hankkeessa  pohdimme,  kuinka  voimme  käyttää  yksilöä  koskevaa  digitaalista  tietoa  ennakoivaan  tiedon  löytämiseenSen  sijaan  että  sinun  tulee  tietä  mitä  haet,  Futureful-­‐sovellus  ennakoi  toiveitasi  ja  tarpeitasi“Asiat  joita  tarvitset  ennen  kuin  tiedät  tarvitsevasi  niitä”
 59. 59. !  Teknologinen  kehitys  ei  ole  kaikkivoipa,  itsenäisesti  tai  loogisesti  kehittyvä  voima.  Sen  avulla  ei  automaattisesti  lisätä  hyvinvointia  tai  onnellisuutta.Teknologian  todellista  arvoa  ja  kehitystä  voidaan  arvioida  sen  toteutuvan  sovellettavuuden,  käytettävyyden  ja  hyödyllisyyden  kautta
 60. 60. !Tulevaisuusajatteluamme  auttavat  ja  parantavat  teknologiat  täytyy  kehittää  ihmiskeskeisesti  ihmisten  tarpeiden  mukaan  -­‐  ei  teknologian  ehdoilla,  tai  taloudellisen  voiton  maksimointia  ajatellen
 61. 61. “Vuorovaikutteisten  verkkoympäristöjen  kautta  yksilön  tulee  voida  vahvistaa  ja  kehittää  suhdettaan  sosiaaliseen,  kulttuuriseen,  yhteiskunnalliseen,taloudelliseen  ja  ekologiseen  ympäristöönsäTulevaisuutta  ennakoivien  verkkotodellisuuksien  tulee  mahdollistaa  henkilökohtaisten  ja  kollektiivistenvisioiden,  toiveiden  ja  päämäärien  vapaa  tavoittelu  ja  toteuttaminen
 62. 62. Ihmislähtöisyys,  Monikeskeisyys,  Monikanavaisuus,  Kuunteleminen,   Avoimuus,  Läpinäkyvyys,   Vuorovaikutteisuus
 63. 63. Me  voimme  valita  tulevaisuutemmeTulevaisuuksiamme  ei  sanella  jatkossakaan  täydellisten  algoritmien  ja  käytöstämme  ennakoivien  todellisuuksien  avulla
 64. 64. :O :) ;) :/KIITOS!Ajatuksia,  ideoita,  kysymyksiä  tai  kommentteja? :P  jarno.koponen@lasipalatsi.fiwww.jarnokoponen.net  www.futureful.com+358  40  5797010

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • vharkone

  Apr. 26, 2011

Vuorovaikutteinen viestintä vaikuttaa tulevaisuusajatteluumme. Henkilökohtaisia tulevaisuuksia luodataan ja luodaan verkossa. Luento "Mistä on tulevaisuuden koulut tehty" -seminaarissa Unelmakoulussa, Kauniaisten Kasavuoressa.

Views

Total views

2,192

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

612

Actions

Downloads

7

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×