Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zaļais birojs - kas, kā un kāpēc?

904 views

Published on

Published in: Business
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Zaļais birojs - kas, kā un kāpēc?

 1. 1. Zaļais birojs – kas, kā un kāpēc? 10:00 – 10:45 Jānis Brizga “Zaļā biroja iespējas” 10:45 – 11:00 kafijas pauze 11:00 – 12:00 Mikko Kuiri “Green Office – A WWF Initiative to Reduce Ecological Footprint”
 2. 2. ZAĻĀ BIZNESA IESPĒJAS Jānis Brizga EKSPERTS SIA «Smartgreen»
 3. 3. Vidējā gaisa temperatūra Ziemeļu puslodē Iedz.sk. CO2 IKP Tropisko mežu samazināšanās Ūdens patēriņš Izmirstošās sugas Automašīnu sk. Zivju patēriņš Ozona noplicināšana Fosfora cena Avots: New Scientist, 2008 Reto metālu cena Eksponenciāla izaugsme un tās robežas
 4. 4. Vides problēmas • Klimata izmaiņas • Bioloģiskās daudzveidības samazināšanās • Slāpekļa un fosfora cikls • Atkritumi un iepakojums • Augsnes un ūdens piesārņojums • ... Figure: Planetary boundaries. The inner green shading represents the proposed safe operating space for planetary systems, and the red wedges represent the current position for each system. Source: Rockstrom et al. (2009).A safe operating space for humanity. Nature 461, 472-475.
 5. 5. Būtiskākās vides problēmas Latvijā (Eiropas vides aģentūra) Bioloģisko daudzveidību ietekmē pilsētu izplešanās, infrastruktūras attīstība, paskābināšanās, eitrofikācija, pārtuksnešošanās un lauksaimniecības un zemes pamešanas pastiprināšanās. Klimata pārmaiņas arī palielina draudus bioloģiskajai daudzveidībai. Nepietiekama sabiedrības informētība par vides jautājumiem, neilgtspējīgiem patēriņa modeļiem un to, kā sabiedrības darbības ietekme uz vidi. Eitrofikācija iekšzemes un piekrastes ūdeņos, ko rada notekūdeņi, lauksaimniecība un jūras transports. Nepietiekamas investīcijas vides nozarē, jo īpaši notekūdeņu attīrīšanas un dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanai, piesārņoto vietu attīrīšanai. Jūras un upju krastu erozija. Zems otrreizēji pārstrādāto atkritumu īpatsvars kopējos atkritumos. Grūtības rast kompromisu starp dabas vērtībām un ekonomiskajām interesēm. Zema videi draudzīgu tehnoloģiju izmantošana un nepietiekami energoefektivitātes uzlabojumi.
 6. 6. Ekoloģiskā pēda Ekoloģiskā pēda - kopīgā zemes platība, kas nepieciešamība, attiecīgās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai - lai saražotu patērēto pārtiku un preces, absorbētu atkritumus un piesārņojumu un nodrošinātu telpu infrastruktūrai. Uz zemes pašlaik dzīvo nedaudz vairāk kā 7 miljardi cilvēku. Ja tie visi patērētu tikpat daudz dabas resursu cik amerikāņi, būtu nepieciešami 50,4 miljardi ha, kas 4 reizes pārsniedz pieejamo. Pasaules vidējais rādītājs – 2.7 ha.
 7. 7. Ekoloģiskā pēda Latvijā - 2 000 000 4 000 000 6 000 000 8 000 000 10 000 000 12 000 000 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Preces un pakalpojumi Pārtika Mājoklis Transports
 8. 8. Latvijas ekonomikas CO2 emisijas 25%21% 21% 13% 8% 4% 3% 2% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 1% LAUKSAIMNIECĪBA TRANSPORTS KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI APSTRĀDES RŪPNIECĪBA CITI PAKALPOJUMI TIRDZNIECĪBA BŪVNIECĪBA OPERĀCIJAS AR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU VALSTS PĀRVALDE VESELĪBA UN SOCIĀLĀ APRŪPE IZGLĪTĪBA IEGUVES RŪPNIECĪBA IZMITINĀŠANA UN ĒDINĀŠANA INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS PAKALPOJUMI FINANŠU UN APDROŠINĀŠANAS DARBĪBAS
 9. 9. Emisiju plūsmas Ražošana Patēriņš Imports Tirdzniecībasbilance Eksports - 2 000 000 4 000 000 6 000 000 8 000 000 10 000 000 12 000 000 14 000 000 16 000 000 Globāliehektāri Pārtika, būvmateriāli, energoresursi, lauksaimniecības produkti Lauksaimniecība, energoapgāde, transports, minerālresursu rūpniecībā, pārtikas rūpniecība Pārtikas produkti, transports, komunālā saimniecība, apģērbs Transports, kokapstrāde, metālapstrāde, lauksaimniecība, finanšu pakalpojumi
 10. 10. Ko uzņēmumi var darīt? Ekodizains un zaļie produkti Atjaunojamie energoresursi Vides pārvaldība Eko-tehnoloģijas un piesārņojuma samazināšana Eko-efektivitāte Zaļais birojs un zaļais iepirkums Piegādes ķēdes apzaļumošana
 11. 11. Kāpēc uzņēmumi izvēlas zaļo ceļu Ekonomiskie ieguvumi – resursu ekonomija Lai apmierinātu augošo zaļā patēriņa pieprasījumu Sabiedriskas spiediens – nosodījums par piesārņojumu u.tml. Ilgtermiņa piegādes ķēdes ilgtspējība Likumdošanas atbilstība – finanšu un regulējoši stimuli Konkurences priekšrocības & tirgus diferenciācija – ekotūrisms Ieinteresēto grupu (arodbiedrību, NVO, patērētāju) spiediens Vadības iniciatīvas – vadības personīgo un biznesa mērķu sasniegšana Kritiski notikumi – straujš enerģijas cenu lēciens Ētiski apsvērumi – par izejvielu izcelsmi Vides izglītība un apziņa
 12. 12. Trīs zaļā biznesa stratēģijas Eko- efektivitāte Strukturālas izmaiņas Pietiekamīb as stratēģija Energoefektīvas iekārtas Energoefektīvu automašīnu iegāde Pāreja uz atjaunojamajiem energoresursiem Pāreja uz sabiedrisko transportu Energoresursu patēriņa samazināšana Mobilitātes samazināšana
 13. 13. Zaļā biznesa stratēģijas
 14. 14. Runāt vai darīt “Well done is better than well said” Bendžamins Franklins
 15. 15. Zaļās pīlītes Slēptais kompromiss – kompānija savam produktam piedēvē zaļas īpašības, balstoties tikai uz kādu vienu vides aspektu, bet ignorējot, ka citās jomās tas var būt kaitīgs. Bez pierādījumiem – ir izteikts apgalvojums, kas var būt patiess, bet trūkst pierādījumu. Maldināšana – produkta vides aspekti tiek pasniegti tik neskaidri, ka tie maldina patērētāju vai arī tos var saprast tikai daži speciālisti. Neatbilstība – tiek izteikts apgalvojums, kas var būt patiess, bet šajā gadījumā nav attiecināms, vai ir maznozīmīgs. Pirmais – tiek apgalvots, ka esat nedaudz labāks par citiem, kuri galīgi nav zaļi. Mazākais no 2 ļaunumiem - videi un veselībai bīstami produkti, piemēram, cigaretes vai lapu pūtēji, kam tiek dota zaļā iekrāsa, piemēram, organiskās cigaretes, elektriskais lapu pūtējs. Iedomu draudziņš – tiek izmantots marķējums, kas ļoti līdzinās kādam vides marķējumam vai to atgādina. Meli - nepatiesi apgalvojumi bez pamatojuma.
 16. 16. Vai patērētājiem rūp vides jautājumi?
 17. 17. Rīki zaļā biznesa atbalstam - Zaļais birojs (WWF) - Ekoloģiskā vai oglekļa pēda - Dzīves cikla analīze (LCA) - Vides pārvaldības sistēmas (ISO 14 001; EMAS) - Ekomarķējumi - Zaļā biznesa komunikācijas stratēģijas (iekšējās un ārējās) - Korporatīvā atbildība un Vides pārskati (Ilgtspējas indekss; GRI; Global Compact) - u.c.
 18. 18. Green business award 2012 • Pārvaldības balva - Marks & Spencer par zaļās stratēģijas ieviešanu visā uzņēmuma piegādes ķēdē. • Produktu balva - Aquamarine Power par viļņu enerģijas iekārtas izgudrošanu. • Procesu balva – Umicore par bateriju otrreizējās pārstrādes sistēmas ieviešanu. • Starptautiskās sadarbības balva - INENSUS GmbH par privātās publiskās pārvaldības projektu Senegālā, ieviešot atjaunojamās enerģijas sistēmu. • Bioloģiskās daudzveidības balva - Slovenské elektrárne par putnu aizsardzības sistēmu elektropārvades sistēmā.
 19. 19. Paldies Jānis Brizga Biedrība «Zaļā brīvība» SIA «Smartgreen» www.zb-zeme.lv janis@zb-zeme.lv

×