Sieviešu īpatsvars un nozīmīgums biznesā

858 views

Published on

Latvijas un pasaules pētījumi par sievietes lomu un nozīmīgumu biznesā.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
858
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sieviešu īpatsvars un nozīmīgums biznesā

 1. 1. Pasaules un Latvijas pētījumi,statistikaSieviešu īpatsvars unnozīmīgums biznesā Ginta Krivma, TNS Latvia, valdes priekšsēdētāja ©TNS 2012
 2. 2. EIROPAS SAVIENĪBAS PAMATTIESĪBU HARTA 23. pants Vīriešu un sieviešu līdztiesība Vīriešu un sieviešu līdztiesība ir jānodrošina visās jomās, tostarp  nodarbinātības  darba un  atalgojuma jomā. Līdztiesības princips neliedz saglabāt vai noteikt pasākumus, kuri paredz īpašas priekšrocības nepietiekami pārstāvētam dzimumam. EIROPAS SAVIENĪBAS PAMATTIESĪBU HARTA, (2007/C 303/01) Pasaules un Latvijas pētījumi, statistika ©TNS 2012 2
 3. 3. SIEVIEŠU ĪPATSVARS DARBA TIRGŪ Jomas, kurās sievietes ir pārstāvētas ievērojami biežāk nekā vīrieši:  Tirdzniecība, izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi (kopā: 18.7%, siev-23.5%, vīr-13.7%)  Izglītība (kopā: 10.4%, siev-16.9%, vīr-3.7%)  Veselība un sociālā aprūpe (kopā: 5.0%, siev-8.4%, vīr-1.5%) CSP DATI PAR 2011.GADU NODARBINĀTIE IEDZĪVOTĀJI SADALĪJUMĀ PA SAIMNIECISKO DARBĪBU VEIDIEM UN PĒC DZIMUMA Pasaules un Latvijas pētījumi, statistika ©TNS 2012 3
 4. 4. SIEVIEŠU ĪPATSVARS BIZNESĀ Amatpersonas/uzņēmumu dibinātāji:  Aptuveni 1/3 (35%) amatpersonu un 1/3 uzľēmumu dibinātāju (36,6%) Latvijā ir sievietes.  Pēdējo piecu gadu laikā Latvijā sieviešu īpatsvars amatpersonu vidū ir sarucis par 5,8%, savukārt par 2,46% palielinājies to sieviešu skaits, kuras dibinājušas pašas savu uzľēmumu.  Latvijas lielākajās pilsētās vienlīdz bieţi vadošos amatus uzľēmumos ieľem gan sievietes, gan vīrieši.  Rīgā sievietes uzľēmējdarbībā iesaistās retāk nekā pārējās pilsētās. Darbības veids:  2010. un 2011. gadā vīrieši salīdzinoši bieţāk ir dibinājuši uzľēmumus būvniecības un auto jomā, savukārt sievietes – ēdināšanas un grāmatvedības jomā. LURSOFT PĒTĪJUMS PAR LAIKA PERIODU 2006-2011; LURSOFT PĒTĪJUMS PAR 2010. UN 2011. GADĀ JAUNDIBINĀTO UZĽĒMUMU DARBĪBAS JOMĀM Pasaules un Latvijas pētījumi, statistika ©TNS 2012 4
 5. 5. SIEVIEŠU IZGLĪTĪBA Izglītība:  Kopumā sievietes salīdzinoši bieţāk iegūst augstāku izglītību nekā vīrieši.  Uz 2011.gada 4.ceturksni nodarbināto sieviešu vidū augstākā izglītība bija 43% sieviešu, kamēr nodarbināto vīriešu vidū augstākā izglītība bija 23%.  Arodizglītība vai profesionālā vidējā izglītība nodarbināto sieviešu vidū – 32%, nodarbināto vīriešu vidū – 41%. CSP DATI PAR 2011.GADU, TAUTAS SKAITĪŠANAS REZULTĀTI Pasaules un Latvijas pētījumi, statistika ©TNS 2012 5
 6. 6. SIEVIEŠU ATALGOJUMS Atalgojums:  Nevienā no jomām (saimniecisko darbību veidiem) sieviešu atalgojums vidēji nav lielāks par vīriešu atalgojums.  Atalgojums ir vai nu aptuveni vienāds (piem., valsts pārvalde un aizsardzība, būvniecība), vai nu mazāks.  Piemēram, finanšu un apdrošināšanas darbību sfērā sieviešu atalgojums veido 60% no vīriešu atalgojuma (attiecīgi 800 Ls sievietēm un 1277 Ls – vīriešiem). CSP DATI PAR 2011.GADA 1.CETURKSNI; LATOS VĪRIEŠU UN SIEVIEŠU DARBA SAMAKSA PA DARBĪBAS VEIDIEM Pasaules un Latvijas pētījumi, statistika ©TNS 2012 6
 7. 7. ATALGOJUMA ATŠĶIRĪBAS PĒC DZIMUMAStarpība starp vietējo bruto samaksu stundā vīrietim un sievieteiProcentos pret vīriešu bruto izpeļņu uzņēmumos, kuros strādā 10 un vairāk darbinieku Igaunija** 30,9 Čehija 25,9 Austrija 25,4 Vācija 23,2 Grieķija*** 22,0 Slovākija 21,9 Kipra 21,0 Apvienotā Karaliste 20,4 Somija 20,4 Nīderlande 19,2 Dānija 16,8 Spānija 16,7 Francija* 16,5 Zviedrija 16,0 Īrija* 15,7 ES* 17,1 Ungārija 15,7 Bulgārija 15,3 Lietuva 15,0 Latvija 14,9 Luksemburga 12,3 Portugāle 10,0 * provizoriski Polija 9,8 ** 2007.gada dati Beļģija*** 9,0 *** 2008.gada dati Rumānija 8,1 Malta 6,9 Slovēnija 5,5 Šveice 18,4 Ārpus ES valstis Norvēģija 16,7 Eurostat Pasaules un Latvijas pētījumi, statistika ©TNS 2012 7
 8. 8. Uzľēmumu ieguvumi unsareţģījumi,ja vadošus amatus ieľemsievietes Pasaules un Latvijas pētījumi, statistika ©TNS 2012
 9. 9. UZĽĒMUMA IEGUVUMI Jūsuprāt, kādi varētu būt uzņēmuma ieguvumi, ja vadošu amatu ieņemtu sieviete? % Lielāka kārtība, atbildība un disciplīna, sakārtota 13 dokumentācija Labs mikroklimats kolektīvā, diplomātiskums sakarē ar 12 padotajiem Rūpes par uzľēmuma darbiniekiem, to labklājību (sociālās 9 garantijas, darba drošības normu ievērošana) Loģiskums, apdomība lēmumu pieľemšanā, plānošana 7Veiksmīgāka komunikācija ar klientiem, sadarbības partneriem 6 Stabilitāte, darbošanās bez milzīga riska, stabila ilgtermiľa 6 attīstība ... Nav nozīmes, kāda dzimuma pārstāvis vada uzľēmumu, viss 24 atkarīgs no profesionalitātes Nekādi 14 Grūti pateikt, N/A 12 TNS Latvia: biznesa panelis, n=396 Pasaules un Latvijas pētījumi, statistika ©TNS 2012 9
 10. 10. PROBLĒMAS, SAREŢĢĪJUMIJūsuprāt, ar kādām problēmām / sarežģījumiem varētu saskarties uzņēmums, kurā vadošu amatu ieņemtu sieviete? % Lēmumu pieľemšana emociju iespaidā, nepārdomāti, loģikas trūkums 13 Citu uzľēmumu vadītāji - vīrieši neuztver nopietni, distancējas, nevēlas sadarboties 9 Nenopietna attieksme pret vadītāju - sievieti, disciplīnas trūkums, pārāk liela 7 demokrātija Darbinieku - vīriešu aizspriedumainība par atrašanos sievietes padotībā 6 Sievietei prioritāte ir ģimene, ar ģimeni saistītie jautājumi (dekrēta atvaļinājums, 6 bērni slimo) Nespēja pieľemt svarīgus, riskantus, uzľēmumam stratēģiski nepieciešamus 6 lēmumus Intrigas, attiecību pasliktināšanās darba kolektīvā 5 ... Nesaskartos ar problēmām, ja profesionāli vadītu uzľēmumu 17 Ar tādām pat problēmām, kā vīrieša vadītā uzľēmumā 12 Grūti pateikt, N/A 13 TNS Latvia: biznesa panelis, n=396 Pasaules un Latvijas pētījumi, statistika ©TNS 2012 10
 11. 11. VEIKSMĪGAS BIZNESA SIEVIETES RAKSTUROJUMSKādām īpašībām ir jāpiemīt sievietei, lai viņa būtu veiksmīga biznesā?Lūdzu, izvēlieties 3 līdz 5, Jūsuprāt, visatbilstošākos raksturojumus! % Mērķtiecīga 60 Precīza, organizēta 53 Komunikabla 42 Enerģiska 41 Inteliģenta 32 Drosmīga 27 Pašpārliecināta 24 Harismātiska 22 Godīga 20  Veiksmīgas biznesa sievietes Nosvērta 20 raksturojums pilnībā sakrīt kā Praktiska 19 uzľēmuma augstākā līmeľa Neatkarīga 17 vadītāju, tā nodarbināto Latvijas Uzticama 14 iedzīvotāju vidū. Autoritatīva 12 Optimistiska 11 Godkārīga 8 ... TNS Latvia: biznesa panelis, n=396 Pasaules un Latvijas pētījumi, statistika ©TNS 2012 11
 12. 12. VIENLĪDZĪBA Vadošos amatus uzņēmumos ir jāieņem līdzvērtīgi kā sievietēm, tā vīriešiem, jo ... Vidējais % Sieviešu kvalifikācija ir tikpat piemērota šiem 50 37 6 34 3,4 amatiem kā vīriešu kvalifikācija Tas nodrošina sieviešu un vīriešu līdztiesību 31 39 15 8 7 3,0 Tas iedrošina citas sievietes attīstīt profesionālo 26 50 13 5 6 3,0 karjeru Tas maina uzľēmuma vadības veidu 20 45 20 5 9 2,9Tas nodrošina uzľēmumu risku labāku pārvaldību 15 40 21 11 13 2,7 Tas nodrošina uzľēmumu labāku kopējo 13 30 28 11 18 2,5 ekonomisko sniegumu Pilnībā piekrītu Drīzāk piekrītu Drīzāk nepiekrītu Pilnīgi nepiekrītu Grūti pateikt TNS Latvia, biznesa panelis, n=396 Vidējais: Respondenti, kuri sniedza konkrētu atbildi, skala no 1 (pilnīgi nepiekrītu) līdz 4 (pilnībā piekrītu) Pasaules un Latvijas pētījumi, statistika ©TNS 2012 12
 13. 13. CEĻŠ UZ PANĀKUMIEM BIZNESĀJūsuprāt, vai Latvijā sievietēm gūt panākumus biznesā ir vieglāk nekā vīriešiem? %Augstākā un vidējā 2 10 51 15 22 līmeľa vadītāji Nodarbinātie 2 16 48 9 25 Noteikti jā Drīzāk jā Drīzāk nē Noteikti nē Grūti pateikt  Vairā nekā 3/5 (66%) augstākā un vidējā līmeľa vadītāju uzskata, ka vīriešiem gūt panākumus biznesā ir salīdzinoši vieglāk nekā sievietēm.  Līdzīgi uzskata arī nodarbinātie Latvijā (57%).  Nodarbinātie salīdzinoši bieţāk nekā augstākā un vidējā līmeľa darbinieki pauţ viedokli, ka sievietēm gūt panākumus biznesā ir vieglāk nekā vīriešiem (attiecīgi 12% un 18%). TNS Latvia: biznesa panelis, n=396; iedzīvotāju panelis, nodarbinātie, n=546 Pasaules un Latvijas pētījumi, statistika ©TNS 2012 13
 14. 14. IEGUVUMI, STRĀDĀJOT VADOŠĀ AMATĀKādi personīgi Jums kā sievietei ir ieguvumi / priekšrocības, strādājot vadošā amatā? % Nepārtraukta izglītošanās, iespēja iegūt jaunas zināšanas 9 Pašapliecināšanās, pašapziľas paaugstināšanās, atpazīstamība 8 Cieľa, respekts no kolēģiem, partneriem, konkurentiem 8 Iespēja pašai pieľemt lēmumus, noteikt virzību un attīstību, veidot darba vidi 8 Labāks atalgojums, finansiālā neatkarība 8 Neatkarība, pati nosaku savu dzīvi 7 Saskarsme ar daudziem cilvēkiem, daudz kontaktu, paaugstinās komunikācijas 7 prasmes Iespēja plānot darba laiku, brīvs darba laika reţīms 6 ... Nav ieguvumu/priekšrocību, salīdzinot ar vīrieti (tādi paši ieguvumi) 20 Grūti pateikt, N/A 7 TNS Latvia biznesa panelis; Sievietes, kuras sniegušas atbildi, n=251 Pasaules un Latvijas pētījumi, statistika ©TNS 2012 14
 15. 15. Iedvesmai ... Pasaules un Latvijas pētījumi, statistika ©TNS 2012
 16. 16. IEDVESMAI  “Esmu strādājis uzľēmumos, ko ir vadījuši gan vīrieši, gan sievietes. Dzimumam nav nozīmes vadošā amatā.” (Vīrietis, augstākā līmeņa vadītājs, TNS Latvia Biznesa panelis)  “Pats lielākais mīts ir tas, ka sieviete biznesā un vīrietis biznesā ir kaut kas atšķirīgs. Nekādas atšķirības nav.” (Sieviete, augstākā līmeņa vadītāja, TNS Latvia Biznesa panelis) Pasaules un Latvijas pētījumi, statistika ©TNS 2012 16
 17. 17. Paldies! ©TNS 2012

×