Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ilgtspējas indekss - Stratēģija

5,149 views

Published on

Ilgtspējas indeksa sadaļas "Stratēģija" detalizēts izklāsts

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ilgtspējas indekss - Stratēģija

 1. 1. Stratēģija Lektori: Dace Avena, Jānis Gredzens, Māris Plūme, Sigita Kalnakārkle
 2. 2. Semināra plāns <ul><li>Ievads </li></ul><ul><li>Iepazīstināšana ar ekspertiem </li></ul><ul><li>Svēršanas principi, kritēriji: </li></ul><ul><ul><li>Vīzija, vērtības </li></ul></ul><ul><ul><li>Ietekmes puses, to iesaiste </li></ul></ul><ul><ul><li>Izpēte </li></ul></ul><ul><ul><li>Ziņošana </li></ul></ul><ul><li>Instrukcija pašnovērtējuma veikšanai </li></ul><ul><li>Diskusija </li></ul>
 3. 3. Kas ir eksperti?
 4. 4. Kas ir eksperti? <ul><li>Dace Avena </li></ul><ul><li>Ekspertīze: stratēģiskā plānošana, reputācijas attīstība, ilgtspēja un korporatīvā atbildība. </li></ul><ul><li>Profesionālā darbība: </li></ul><ul><li>pirmā Ilgtspējas indeksa koordinatore </li></ul><ul><li>Hauska & Partner konsultante </li></ul><ul><li>vada Lielbritānijas Tirdzniecības kameras Latvijā KSA komiteju </li></ul><ul><li>darbojas Amerikas Tirdzniecības kameras KSA komitejā </li></ul>
 5. 5. Kas ir eksperti? <ul><li>Jānis Gredzens </li></ul><ul><li>Ekspertīze: uzņēmuma vadība, pārmaiņu vadība un personāla vadība, finanšu plānošana. </li></ul><ul><li>Profesionālā darbība: </li></ul><ul><li>Organizācijas attīstības centra Spring Valley izpilddirektors </li></ul><ul><li>Aktīvs Latvijas biznesa konsultantu asociācijas biedrs </li></ul><ul><li>Organizācijas “Līdere” mentors </li></ul>
 6. 6. Kas ir eksperti? <ul><li>Māris Plūme </li></ul><ul><li>Ekspertīze: komunikācijas auditēšana un stratēģiju izstrāde, ietekmes pušu vadība, korporatīvā atbildība, krīžu un pārmaiņu vadība </li></ul><ul><li>Profesionālā darbība: </li></ul><ul><li>Hauska & Partner vadošais partneris Latvijā, ilgtspējas pārskata redkolēģijas loceklis </li></ul><ul><li>Latvijas Sabiedrisko attiecību kompāniju asociācijas (LSAKA) prezidents </li></ul>
 7. 7. Kas ir eksperti? <ul><li>Sigita Kalnakārkle </li></ul><ul><li>Ekspertīze: patērētāju vajadzību, klientu apmierinātības, kā arī mārketinga komunikācijas efektivitātes izpēte </li></ul><ul><li>Profesionālā darbība: </li></ul><ul><li>tirgus, sociālo un mediju pētījumu aģentūras TNS Latvia klientu vadītāja </li></ul>
 8. 8. Kāds ir sadaļas svars?
 9. 9. Kāpēc šie kritēriji svarīgi?
 10. 10. Kā integrēt?
 11. 11. Kas ir būtiski?
 12. 12. Vīzija, misija, vērtības... <ul><li>VIENA IDEJA DAŽĀDĀS VALODĀS </li></ul>
 13. 13. Vīzija, misija, vērtības... <ul><li>Katrai organizācijai ir savs pastāvēšanas mērķis , pat tad, ja organizācijas vadītāji to nav formulējuši un apzinājuši. </li></ul><ul><li>Organizācijas misijas formulēšana ir stratēģiskās vadīšanas procesa pirmais uzdevums. Organizācijas misija ir precīzi izteikts organizācijas pastāvēšanas pamatojums un parasti nosaka stratēģijas robežas </li></ul><ul><li>Vīzijas formulējums parasti ir ievērojami īsāks un to izmanto, lai klientiem un darbiniekiem darītu zināmus organizācijas attīstības virzienus </li></ul>
 14. 14. Vērtības <ul><li>Vērtības bieži ir kā lozungi. Kā tās tulkot reālajā dzīvē? </li></ul><ul><li>Deklarētās vs. Esošās vērtības </li></ul>
 15. 15. Ar ko sākt? <ul><li>Novērtēšana – kas šobrīd eksistē organizācijā? </li></ul><ul><li>Mērķu noteikšana </li></ul><ul><li>Vadības, darbinieku un klientu iesaiste. </li></ul><ul><li>Mērīšana – cik lielā mērā esam sasnieguši noteiktos mērķus? </li></ul>
 16. 16. Ietekmes puses
 17. 17. Ietekmes puses <ul><li>Cilvēku grupas, kuras ietekmē uzņēmuma darbība, aktivitātes, produkti un pakalpojumi un/vai kam ir ietekme uz uzņēmumu . </li></ul><ul><li>Neietver visus, kuriem ir vai varētu būt zināšanas vai viedoklis par uzņēmumu </li></ul><ul><li>Uzņēmumiem ir daudz ietekmes puses, kuras atšķiras ar iesaistes līmeni, turklāt mēdz būt ar dažādām un pat konfliktējošām interesēm un problēmām </li></ul>
 18. 18. Ietekmes puses
 19. 19. Cik maksā neiesaistīšana? <ul><li>LVL 240 000 000* </li></ul>* Gallup pētījums liecina, ka neiesaistītu darbinieku dēļ ASV ekonomika ik gadu cieš vismaz 300 miljardus dolāru zaudējumus Latvijas uzņēmumu neto peļņa 2008 188 242 198 2009 -943 355 921
 20. 21. Kā iesaiste sekmē ilgtspēju?
 21. 22. Iesaistes cikls (AA1000SES) www.accountability.org
 22. 23. Iesaistes līmeņi un tehnikas Iesaistes līmenis Iesaistes metodes Konsultēšanās Ierobežota divvirzienu iesaiste: uzņēmums uzdod jautājumus, ietekmes puses atbild Aptaujas Fokusgrupas Tikšanās ar atsevišķām personām Publiskas tikšanās Darbsemināri Komentāri internetā Konsultatīvās padomes/komitejas Pārrunu vešana Darba koplīgumu slēgšana ar darbinieku arodbiedrību Iesaistīšana Divvirzienu vai daudzvirzienu iesaiste: visas iesaistītās puses mācās, tomēr uzņēmums un ietekmes puses rīkojas neatkarīgi Forumi ar dažādu ietekmes pušu dalību Konsultatīvie paneļi Consensus veidošanas procesi Pieaicināšana lēmumu pieņemšanas procesā Fokusgrupas Komentāri un vērtējumi tiešsaistē
 23. 24. Iesaistes līmeņi un tehnikas Iesaistes līmenis Iesaistes metodes Sadarbība Ierobežota divvirzienu iesaiste: kopīga mācīšanās, lēmumu pieņemšana un rīcība Kopīgi projekti Kopīgi uzņēmumi Partnerības Iniciatīvas ar daudzu pušu sadarbību Pilnvarošana Jauna līmeņa pārskatāmība: lēmumi tiek deleģēti ietekmes pusēm, tās spēlē zināmu lomu pārvaldē Ietekmes pušu iekļaušana pārvaldē, stratēģijā un darbības nodrošināšanā
 24. 26. Izpēte, analīze
 25. 27. Ietekmes pušu izzināšana <ul><li>Kas virza jūsu tirgu? </li></ul>Kas lieto produktus un pakalpojumus? Kas ir spēcīgākie konkurenti? Kas ir patērētāja prātā? Cik pārliecinoša ir reklāma? Kā tiek apkalpoti klienti? Kāda ir uzņēmuma reputācija? Kāda ir darbinieku apmierinātība uzņēmumā?
 26. 28. Ietekmes pušu izzināšana ir kļuvusi par Kāpēc tas ir svarīgi? <ul><li>Uztvere tiek vērtēta gandrīz tāpat kā darbības rezultāti un peļņa. </li></ul><ul><li>Nepieciešamība radīt uzticību un paļāvību ir guvusi tādu atzinību kā nekad agrāk. </li></ul><ul><li>Devums sabiedrībai ir kļuvis par nozīmīgu prasību. </li></ul><ul><li>Korporatīvā reputācija ietekmē biznesa rezultātus un tai vajadzētu pievērst tikpat lielu uzmanību kā citiem biznesa riskiem . </li></ul>
 27. 29. Korporatīvā reputācija Zināšana ( Cik labi iesaistītās puses zina uzņēmumu, izprot viņa mērķus utml. ?) Atpazīstamība ( Kāds ir atpazīstamības līmenis potenciālo darbinieku, klientu, u.c. iesaistīto pušu vidū ?) Sadarbība ( Vai un kā veidojas sadarbība ?) Atvērtība sadarbībai ( Vai ir atvērti sadarbībai ?) Pievilcība Korporatīvā reputācija
 28. 30. Kādi ir ieguvumi? Atvieglo pieeju kapitāla tirgum, finanšu resursu piesaisti Piesaista talantīgus darbiniekus un palīdz tos noturēt un motivēt, paaugstina produktivitāti Cenu jūtīgā tirgū nosaka produkta papildvērtību . Atvieglo jauna produkta ieviešanu tirgū Uzņēmuma darbības akceptēšana un labvēlīga attieksme sabiedrībā Atvieglo piegādātāju/izplatītāju (noieta starpnieku) piesaisti (atlasi) , sadarbību starp kompānijām Finanšu Tirgus Darba tirgus Tirgus (Sales market) Sadarbības tirgus Viedokļu tirgus
 29. 31. Ziņošana
 30. 32. * PricewaterhouseCoopers
 31. 33. Informēšanas veidi <ul><li>Mediju attiecības </li></ul><ul><li>Interneta vietne </li></ul><ul><li>Gada pārskats </li></ul><ul><li>Ilgtspējas vai korporatīvās atbildības pārskati </li></ul>
 32. 34. Kas ir ilgtspējas/ korporatīvās atbildības pārskats? <ul><li>Pārskats, kas raksturo uzņēmuma ekonomisko, vides un sabiedrisko ietekmi , tādejādi nodrošinot caurspīdīgumu un mērot, atskaitoties un uzņemoties atbildību par sasniegumiem korporatīvās atbildības/ ilgtspējas jomā. </li></ul>
 33. 35. Ziņošana: Ieguvumi <ul><li>Iespējas izaugsmei </li></ul><ul><li>Ietekmes pušu iesaiste </li></ul><ul><li>Reputācijas vadība </li></ul>
 34. 36. Ziņošana: Vadlīnijas
 35. 37. Norise
 36. 38. <ul><li>Paldies par uzmanību! </li></ul>

×