Ietekmes pušu vadība - iespējas un izaicinājumi

723 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ietekmes pušu vadība - iespējas un izaicinājumi

 1. 1. Ietekmes pušu vadība – iespējas un izaicinājumi Ieva Kukule, Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts 21/08/2012
 2. 2. 23.08.12   2  
 3. 3. “Kompānijām nevajadzētu par zemu novērtētneuzticēšanos, kas pastāv starp sociālās aizstāvības grupām un korporācijām.“ Knowledge Review by Judith Samuelson and Bill Birchard
 4. 4. KAS IR IETEKMES PUSES?Cilvēku grupas, kuras ietekmē uzņēmuma darbība, aktivitātes, produktiun pakalpojumi un/vai kam ir ietekme uz uzņēmumu. Neietver visus, kuriem ir vai varētu būt zināšanas vai viedoklis par uzņēmumu. Uzņēmumiem ir daudz ietekmes puses, kuras atšķiras ar iesaistes līmeni, turklāt mēdz būt ar dažādām un23.08.12   pat konfliktējošām interesēm un problēmām 5  
 5. 5. IETEKMES PUŠU TEORIJA “Jeb kura grupa vai indivīds, kas var ietekmēt vai irorganizācijas darbības, lēmumu, politiku, prakses vai mērķu ietekmēts.” (Freeman, 1984)
 6. 6. IETEKMES PUŠU LOKS... Īpaš- nieki Konku- Vadība rentiPiegā- Darbi-dātāji nieki UzņēmumsValstsiestā- Klienti des Vietējā Regu- sabied- lators rība NVO
 7. 7. ORGANIZĀCIJAS MĒRĶI UN IETEKMES PUSESOrganizācijai uzstādot mērķus un priotitātes, ir jāapzinās, kāda būs to ietekme uz noteiktām grupām Ietekmes puses leģitimizē organizācijas plānus un darbību
 8. 8. RISKU UN PROBLĒMJAUTĀJUMU VADĪBA Ietekmes  pušu   Organizācijas  riski   Plaisa problēmjautājumi  23.08.12   9  
 9. 9. KAS IR MŪSU IETEKMES PUSES?Iden.ficēšana,  novērtēšana,  sakartēšana  (kas  viņi  ir?)   Izpēte  (Ko  viņi  domā?)   Stratēģija  (ko  darīt?)  23.08.12   10  
 10. 10. IETEKMES PUŠU IDENTIFICĒŠANA Ietekme Interese Attieksme Svarīgums
 11. 11. IETEKMES PUŠU PRIORITIZĒŠANA
 12. 12. IETEKMES PUŠU KARTEIetekme Keep satisfied Manage closely Monitor/ Minimum effort Keep informed Interese
 13. 13. IETEKMES PUŠU IESAISTE23.08.12   14  
 14. 14. IEMESLI IESAISTEI Kāpēc? Ietekmes pušuKas? iesaiste KO?
 15. 15. VISS SĀKAS AR STRATĒĢIJU Ietekmes pušu Problēm- karte jautājumi Riski Stratēģija  23.08.12   16  
 16. 16. IESAISTES     TEHNIKAS  23.08.12   17  
 17. 17. Ierobežota divvirzienu iesaiste: uzņēmums uzdod jautājumus, ietekmes puses atbild Publiskas Tikšanās ar tikšanās atsevišķām Darbsemināri personām Komentāri Fokusgrupas internetā Konsultatīvās Aptaujas Konsultē- padomes/ šanās komitejas23.08.12   18  
 18. 18. Divvirzienu iesaiste, abu pušu vienošanās Sadarbības memorandu slēgšana Darba Aktīvistu koplīgumu sarunas slēgšana Pārrunu vešana23.08.12   19  
 19. 19. Divvirzienu vai daudzvirzienu iesaiste: visas iesaistītās puses mācās, tomēr uzņēmums un ietekmes puses rīkojas neatkarīgi Pieaicinā-šana Consensus lēmumu veidošanas pieņemšanas procesi procesā Konsultatī- Fokusgrupas vie paneļi Forumi ar Komentāri dažādu Iesaistī- un vērtējumi ietekmes pušu dalību šana tiešsaistē23.08.12   20  
 20. 20. Ierobežota divvirzienu iesaiste: kopīga mācīšanās, lēmumu pieņemšana un rīcība Kopīgi Partnerības uzņēmumi Iniciatīvas ar Kopīgi projekti daudzu pušu sadarbību Sadarbība23.08.12   21  
 21. 21. Jauna līmeņa pārskatāmība: lēmumi tiek deleģēti ietekmes pusēm, tās spēlē zināmu lomu pārvaldē Pilnvarošana Ietekmes pušu iekļaušana pārvaldē, stratēģijā un darbības nodrošināšanā23.08.12   22  
 22. 22. Iesaistes cikls (AA1000SES) www.accountability.org •  Identificē ietekmes puses •  Monitorē, vērtē un •  Sakartē ietekmes pielabo iesaisti puses •  Mācies un veic •  Izvēlies iesaistes uzlabojumus metodes •  Seko darbības plāna •  Nosaki atklātības izpildei robežas •  Ziņo par iesaisti Rīkojies, •  Sagatavo iesaistes pārskati, Plāno plānu uzlabo•  Ielūdz ietekmes puses•  Sagatavo ietekmes puses•  Iesaisti Iesaisti Sagatavojies•  Dokumentē iesaisti un rezultātus •  Mobilizē resursus•  Izstrādā darbības plānu •  Sagatavo•  Nokomunicē plānus iesaistītājus •  Nosaku riskus un sagatavojies tiem
 23. 23. NOSLĒGUMĀ“ Ietekmes pušu vadība iriespēju vadība. Tā ir attiecībustiprināšana un pārliecība, kajūsu organizācijai ceļā uzmērķu sasniegšanu allaž būsatbalstītāji.”23.08.12   24  
 24. 24. PALDIES PAR UZMANĪBU!

×