Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zināšanu un pieredzes apmaiņa - izaicinājums, ieguldījums un ieguvums

430 views

Published on

Autore: Aina Dambe, GRIFS AG

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Zināšanu un pieredzes apmaiņa - izaicinājums, ieguldījums un ieguvums

 1. 1. Zināšanu un pieredzes apmaiņa - izaicinājums, ieguldījums un ieguvums
 2. 2. Drošības kompānija GRIFS AG •  Dibināta 2002. gada 1.jūnijā •  Ir viens no GRIFS AG International (SIA GRIFS AG, UAB GRIFS AG (Lietuva), OU GRIFS (Igaunija)) koncerna meitas uzņēmumiem. •  80% no koncerna pamatkapitāla daļām veido Latvijas kapitāls.
 3. 3. Apmācības tiek organizētas Apsardzes darbiniekiem: 452 Informācijas centru darbiniekiem: 20
 4. 4. Apmācības tiek organizētas Mobilās grupas darbiniekiem: 38 Drošības sistēmu speciālistiem: 12
 5. 5. •  Apmācītu un sagatavotu apsardzes darbam, drošības nozares speciālistu trūkums. •  Ikvienā apsardzes objektā, ikviena no 452 apsardzes darbiniekiem, vienota izpratne par darba organizāciju, klienta prasībām, darba un komunikācijas kultūru. •  Stereotipu par apsardzes darbinieku laušana. •  Galvenā uzņēmuma resursa – darbinieku noturēšana. •  Apmācības atbilstoši šī brīža aktualitātei. •  Apmācību praktiskā pielietojamība, izpratne, kontrole un vadība. Apmācības GRIFS AG – IZAICINĀJUMS
 6. 6. Apmācības kā instruments klienta noteikto prasību nodrošināšanai apsardzes objektā. Uzņēmumam Latvijā ir vairāk kā 4340 tehniskās apsardzes klientu un 160 fiziskās apsardzes objekti.
 7. 7. Darbiniekiem apmācību rezultātā jāpārzina:
 8. 8. Apmācības - instruments uzņēmuma vērtību iedzīvināšanā: •  Godīgums – tas nozīmē, ka mēs izdarām to, ko apsolām, un sagaidām to arī no citiem. •  Atbildība - par sava uzņēmuma tēlu, darba vidi un cilvēkiem, ar kuriem strādājam. Klienta drošība mums ir pirmajā vietā, jo mums tā ir uzticēta. Cilvēki mums uzticas, jo mēs savu darbu veicam pārliecinoši un ar smaidu. •  Vienotība - mēs katrs esam spēcīgs, bet vienoti esam vēl stiprāki. Tā izpaužas palīdzībā kolēģim, pretimnākšanā un atbalsta sniegšanā. Mūs vieno arī veselīgā konkurence, jo līdz ar to mēs augam – katrs par sevi un visi kopā.
 9. 9. Apmācības GRIFS AG – IEGULDĪJUMS •  Tiek rīkotas, kopš 2002.gada - uzņēmuma dibināšanas. Gadu laikā šīs zināšanas ir izkoptas un nodotas tālāk. •  Ik gadu apmācībās piedalās ~ 300 darbinieki. •  Apmācības vada: drošības jomas speciālisti - GRIFS AG vadošie darbinieki, kas ir praktizējoši profesionāļi. •  Katrās apmācībās tiek iekļauta darba aizsardzības tēma un informācija kā izvairīties no nelaimes gadījuma darbā. •  98,5% tiek saņemts pozitīvs apmācību novērtējums. •  Iekšējo resursu efektīva izmantošana.
 10. 10. Apmācības GRIFS AG – IEGUVUMI •  Finansiālie. •  Apmācību rezultātā - vienota izpratne par darba procesu; uzņēmuma vērtībām. •  Uzticības pakāpe, ko rada personīgā pieredze un zināšanu apmaiņa. •  Darbinieka piederības sajūta kolektīvam. •  Līdzatbildība par pieņemto lēmumu. •  Darbinieku iepazīšana: vēlmju, vajadzību, problēmu izzināšana.
 11. 11. Galvenās apmācību tēmas apsardzes darbiniekiem •  Rīcība ārkārtas situācijās. •  Evakuācijas organizēšanas principi. Sadarbība ar glābšanas. dienestiem. Informācijas plūsma ārkārtas situācijas gadījumos. •  Apsardzes darbinieka pienākumi un tiesības. Personas aizkavēšana-aizturēšana. •  Zagļu tipi, rīcība likumpārkāpēju aizturēšanā. Speciālo līdzekļu pielietošana, attēli un analīze, secinājumi. •  Saskarsme, konfliktu risināšanas veidi. •  Darbinieku uzvedība, tolerance, pieklājība. •  Nelaimes gadījumi darbā, darba vides riska faktori, drošības zīmes, ugunsdrošības prasības.
 12. 12. Galvenās apmācību tēmas Informācijas centru darbiniekiem •  Etiķete. •  Apģērba kultūras funkcijas. •  Apkalpošanas standarts. •  Klienta vajadzību izzināšana. •  Pretenzijas pieņemšana. •  Komanda. •  Stress. •  Emocionālā izdegšana.
 13. 13. Galvenās apmācību tēmas drošības sistēmu speciālistiem •  Darba aizsardzības prasības tehniskajam personālam. •  Ugunsdrošība un elektrodrošība. •  Darbs augstumā. •  Darbs tehniskās apsardzes objektos.
 14. 14. GRIFS AG apmāca Rīgā un reģionos
 15. 15. GRIFS AG apmāca apsardzes objektos
 16. 16. GRIFS AG apmāca Informācijas centru darbiniekus
 17. 17. GRIFS AG apmāca drošības sistēmu speciālistus
 18. 18. GRIFS AG organizē un apmaksā apsardzes sertifikāta ieguves apmācības
 19. 19. Nākotnes izaicinājumi •  Palielināt mācību apjomu reģionos. •  Izstrādāt un iekļaut apmācību programmā tēmu: Kā pārvarēt psihoemocionālo stresu apsardzes darbā. •  Strādāt pie attālinātas mācību programmas izveides.

×