Ilgtspējas indekss 2012      2012. gada 28. martā
Stratēģija       Inta Priedola, TNSIeva Kukule, Hauska & Partner  Lāsma Novika, Spring Valley
Uzņēmuma profils  Darbības virziens (nozare)  Uzņēmējdarbības forma (AS, SIA, IU, ...)  Darbinieku skaits (t.sk. sievie...
StratēģijaGalvenā uzmanība pievērsta uzņēmumasakārtotībai visaugstākajā – uzstādījumu līmenī lai uzņēmumam, tā darbinieki...
Stratēģijas sadaļas struktūraAnalīze un ietekme   Uzņēmuma ietekmes puses   Priotārās darbības jomas   Ietekmes pu...
Ietekmes puses  Cilvēku grupas, kuras ietekmē uzņēmuma  darbība, aktivitātes, produkti un pakalpojumi  un/vai kam ir...
Kritērijs ST1: uzņēmumam svarīgāsietekmes puses                  Īpašnieki            Konkure...
Iesaistes cikls (AA1000SES) •Monitorē, vērtē un pielabo               •Identificē ietekmes puses iesaisti ...
Iesaistes līmeņi un tehnikasIesaistes līmenis          Iesaistes metodesKonsultēšanās            Aptau...
Iesaistes līmeņi un tehnikasIesaistes līmenis         Iesaistes metodesSadarbība             Kopīgi ...
Kritērijs ST2: jomas, kurās uzņēmumsanalizē savu ietekmi  1 - Darba vide un cilvēkresursi  2 - Apkārtējā vide  3 ...
Pierādījumi  Vadlīnijas  Stratēģiskie mērķi  Analīze  Publikācijas  Izvilkumi no dokumentiem  Publiski pieejam...
Kritērijs ST3: Instrumenti, ko izmantoietekmes pušu viedokļa izzināšanai  1 - Ar aptaujas/pētījuma (anketēšanas,  foku...
Pierādījumi  Publiski pieejamā informācija:    Interneta vietne    Sociālie tīkli  Pārskati  Anketu paraugi...
Kritērijs ST4: ietekmes pušu iesaistebūtisku lēmumu pieņemšanā  1 - Individuālās tikšanās, darba grupas  2 - Publiskas...
Pierādījumi  Ietekmes pušu apliecinājumi, atsauksmes,  pozitīva atgriezeniskā saite  Tikšanās protokoli  Publiski ...
Sabiedrības viedokļa izpēteReputācijas izpēte un vadība
Sabiedrības viedokļa izpēteVietējās kopienas viedokļa un interešu izpēte •  Iedzīvotājiem aktuālo jautājumu izpēte •  ...
Uzņēmuma reputācijas izpēte un vadībaUzņēmuma snieguma rādītājs, kas vienlīdz svarīgsrādītājs kā finansiālie darbības rezu...
Stratēģijas formulēšana unintegrēšana
Stratēģijas formulēšana unintegrēšana (I) Darbinieku iesaiste korporatīvās atbildības un ilgtspējas plānošanā un koordinēš...
Stratēģijas formulēšana unintegrēšana (II) Prioritātes un mērķi korporatīvās atbildības un ilgtspējas jomā Izmantotās vadī...
Tirgus attiecībasIndriķis Liepa, advokātu birojs BORENIUS    Elīna Dobulāne, Hauska & Partner
Uzņēmējdarbības vide šodien  Krīze kā paraugstunda:    Nepārdomāta fiskālā politika, neefektīvā valsts    pārval...
Sabiedrība neuzticas biznesa videi  Tikai katrs otrais uzticas biznesa videi (zemākā  uzticamība finanšu pakalpojumu s...
Ko klients sagaida no biznesa vides? Faktori, kas ietekmē sabiedrības uzticību      Svarīgums  Vērtējums     ...
Ko vēlas sabiedrība?Sabiedrība sagaida no         Eiropas Savienības CSRvalsts institūcijām?          st...
Kas ir tirgus attiecības?                 Klienti  Attiecības ar                    ...
Tirgus attiecību sadaļas eksperti  Dace Avena,  Korporatīvās ilgtspējas  un atbildības institūts     KNAB  Int...
Anketa 2012Kāpēc uzņēmumam par anketā iekļautajiem       jautājumiem būtu jādomā?
Attiecības ar investoriem  Ieguvumi:    Iespēja pilnīgāk novērtēt uzņēma darbību, īpaši, ja    uzņēmuma vadība i...
Attiecības ar klientiem  Ieguvumi:    Savlaicīga iespēju un risku identificēšana    (piemēram, patēriņa paradumu...
Attiecības ar piegādātājiem  Ieguvumi no piegādātāju izglītošanas:    nodrošina stabilus un uzticamus sadarbības  ...
Attiecības ar regulējošām institūcijām                  Negatīvi, nepārsūdzami      Lobēšana    ...
Vide      Laura Berga, Latvijas Zaļais punktsValts Vilnītis, Estonian, Latvian & Lithuanian             ...
Ekspertu komanda  Sigita Namatēva, Latvijas Zaļais punkts  Laura Berga, Latvijas Zaļais punkts  Valts Vilnītis, Esto...
Ekspertu komanda  Jānis Rozītis, Pasaules Dabas fonds Latvijā  Agnese Alksne, LDDK  Latvenergo  Arčers  Latvijas...
Vide   Kāpēc ilgtspējas ietvaros svarīgi runāt par   konkrēto sadaļu?     Dabas resursu izmantošana un piesārņojum...
Vides politika un mērķi, mērķusasniegšanas novērtējums  Mērķis – pārliecināties, ka uzņēmuma augstākā  vadība nosaka u...
Iespējamās ietekmes uzvidi vērtēšana  Mērķis – investīciju vai attīstības projekti var  būtiski mainīt uzņēmuma līdzši...
Vides uzraudzība/vadības sistēma  Mērķis ir pārliecināties, ka uzņēmumā ir izveidota  un darbojas vides uzraudzības/va...
Ar vidi saistītās informācijas publiskošanaun darbinieku informēšana   Mērķis ir pārliecināties, ka ar uzņēmumu darbību ...
Vides atļauja un tās nosacījumu izpilde  Mērķis ir pārliecināties, ka uzņēmums ir saņēmis  tā darbības jomai atbilstoš...
Vides pasākumu īstenošana (I)  Mērķis ir pārliecināties, ka uzņēmums atbilstoši tā darbības  jomai un specifikai plāno...
Vides pasākumu īstenošana (II)  pasākumi, lai samazinātu ietekmi uz vidi, uzlabojot  produktu/pakalpojumu, tā ražošanu...
Produkcijas/ pakalpojuma dzīves ciklanovērtējums  Mērķis: novērtēt katru no darbībām, veikt  atsevišķo darbību salīdzi...
Videi draudzīgi iepirkumiZaļais publiskais iepirkums - sistemātiska vides(arī sociālu) nosacījumu integrēšana visās arpreč...
Zaļie iepirkumiKonkrētas preču un pakalpojumu grupas: biroja papīrs un iespieddarbi tīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi b...
Videi draudzīgi iepirkumi  Viens no ekomarķējumiem, ko iespējams  pielietot zaļā iepirkuma organizēšanā, ir  Eiropas...
Ekodizains  Mērķis – samazināt resursu patēriņu, izmantot  videi draudzīgus materiālus, optimizēt  produktu ražošanu...
SabiedrībaLīva Jēgere, Hauska & Partner
Kāpēc?       Laba     Kvalificēti un     reputācija un    motivēti     lojāli klienti  darbinieki...
Kas ir būtiski? Izpēte, analīze Politika, prioritātes Skaidri procesi, atbildības Novērtēšana, kontrole
Principi  Politika un prioritātes S1-S6  Procesi un atbildības S7 – S10  Novērtēšana un kontrole S11 – S12; S14  Z...
Politika un prioritātesS1 – S6  Mērķis: darbiniekiem, potenciālajiem atbalsta  saņēmējiem un sadarbības partneriem u.c...
Procesi un atbildībasS7 – S10  Mērķis: darbiniekiem, potenciālajiem atbalsta  saņēmējiem un sadarbības partneriem u.c....
Novērtēšana un kontroleS11 – S12; S14  Mērķis: uzņēmuma vadībai un darbiniekiem ir  skaidrs, cik daudz resursu (naudas...
Ziņošana S13  Mērķis: uzņēmuma ietekmes pusēm ir skaidrs,  kas tiek atbalstīts, kādas ir aktivitātes, laika  plāns, ...
Darba vide       Sigita Kravale, BORENIUSLinda Matisāne, Valsts darba inspekcija
Ievads  Darba vides sadaļas aktualitāte  Eksperti, kuri piedalījās anketas izstrādē
Kritērijs D2Kuras no šīm elastīgajām darba formām tika īstenotas Jūsu uzņēmumā 2011.gadā:   - elastīgs darba grafiks  ...
Kritērijs D8Vai Jūsu uzņēmumā ir rakstveidā regulēta komercnoslēpuma aizsardzība:   - jā, uzņēmuma darbiniekiem saistoš...
Kritēriji D9 un D10 (D9) Vai Jūsu uzņēmumā darbiniekiem ir noteikti blakus darba ierobežojumi:    - jā, uzņēmuma augstā...
Kritērijs D14Vai Jūsu uzņēmumā ir paredzēti atbalsta pasākumi (aprūpētais darba uzteikums) tiem darbiniekiem, ar kuriem ti...
Kritērijs D15Kā Jūsu uzņēmumā darbinieki ir organizējušies savu interešu pārstāvībai uzņēmumā?   - darbinieku pilnvarot...
Kritēriji D 15 (a) un (b)(D15a) Vai Jūsu uzņēmumā 2011.gadā bija darba koplīgums?    - jā, kas noslēgts uz 1 gadu vai ...
Kritērijs D16Vai Jūsu uzņēmums 2011.gadā darba tiesisko attiecību izbeigšanas gadījumā konsultējās ar arodbiedrību vai d...
Kritēriji D17 (a) un 17 (b)(D17a) Vai kāds/-i darbinieks/-i 2011.gada laikā ir iesniedzis prasību/-as pret Jūsu uzņēmumu ...
D.6. Kādus darba vides indikatorus Jūsregulāri analizējat?1 - Nelaimes gadījumi darbā2 - Ekonomiskie zaudējumi, kas raduši...
Gandrīz notikuši nelaimes gadījumi                1 LETĀLS nelaimes gadījums           30    ...
D.18. Vai uzņēmumam ir sava arodveselības undarba drošības (darba aizsardzības) vadībassistēma?   1 - Jā, speciāla sert...
D.19. Kas 2011. gadā piedalījās darbavides riska novērtējumā? 1 - Darba aizsardzības speciālists (uzņēmuma darbinieks) 2...
D.23. Kā 2011.gadā sekmējāt darbiniekuizglītību par drošu un veselīgu uzvedību un šoprincipu ievērošanu ikdienā?1 - Izglīt...
Izglītības pasākumi par drošuuzvedību gan darba vidē, gan sadzīvē
Veselīgu dzīvesveidu veicinošipasākumi
Šis cilvēks atbild par Tavu drošību!
D.34 Kā 2011.gadā Jūsu uzņēmums dalījās labasprakses pieredzē par darba vides jautājumiem? 1 - Raksti izdevumā "Darba aizs...
Ilgtspeja.lv   Twitter: @ilgtspejadace.avena@ilgtspejasindekss.lv
Ekspertu prezentācija 2012. gada Ilgtspējas indeksa dalībniekiem
Ekspertu prezentācija 2012. gada Ilgtspējas indeksa dalībniekiem
Ekspertu prezentācija 2012. gada Ilgtspējas indeksa dalībniekiem
Ekspertu prezentācija 2012. gada Ilgtspējas indeksa dalībniekiem
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ekspertu prezentācija 2012. gada Ilgtspējas indeksa dalībniekiem

1,904 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,904
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ekspertu prezentācija 2012. gada Ilgtspējas indeksa dalībniekiem

 1. 1. Ilgtspējas indekss 2012 2012. gada 28. martā
 2. 2. Stratēģija Inta Priedola, TNSIeva Kukule, Hauska & Partner Lāsma Novika, Spring Valley
 3. 3. Uzņēmuma profils  Darbības virziens (nozare)  Uzņēmējdarbības forma (AS, SIA, IU, ...)  Darbinieku skaits (t.sk. sieviešu īpatsvars)  Ārvalsta kapitāla īpatsvars uzņēmumā  Valsts kapitāla īpatsvars uzņēmumā  Apgrozījums 2011.gadā  Eksporta īpatsvars kopējos ieņēmumos
 4. 4. StratēģijaGalvenā uzmanība pievērsta uzņēmumasakārtotībai visaugstākajā – uzstādījumu līmenī lai uzņēmumam, tā darbiniekiem un citām ietekmes auditorijāmbūtu skaidrs, kāda ir uzņēmuma politika lai ikdienas darbi būtu saskaņā ar to, kas «uz papīra» vai uzņēmumā tiek ieviesta kādā no vadības sistēmām, jo tasnodrošina, ka būtiskākie procesi ir aprakstīti Bieži vien uzņēmumi cenšas «darīt kaut ko labu», tomēr, ja šīs labās gribas darbības īsākā vai garākā termiņā neatbalsta biznesa mērķus, tad to nevar uzskatīt par ilgtspējīgu ieguldījumu
 5. 5. Stratēģijas sadaļas struktūraAnalīze un ietekme  Uzņēmuma ietekmes puses  Priotārās darbības jomas  Ietekmes pušu izpēte, sadarbība ar ietekmes pusēm  Sabiedrības viedokļa izpēte (t.sk. vietējās kopienas viedokļa un interešu izpēte)  Uzņēmuma reputācijas izpēte un vadībaStratēģijas formulēšana un integrēšana  Darbinieku iesaiste korporatīvās atbildības un ilgstpējas jautājumu plānošanā un atbildībā  Uzņēmuma vīzijas un vērtību formulēšana un integrēšana  Prioritātes un mērķi korporatīvās atbildības un ilgtspējas jomā Izmantotās vadības sistēmas un to ieviešanaZiņošana un komunikācija
 6. 6. Ietekmes puses Cilvēku grupas, kuras ietekmē uzņēmuma darbība, aktivitātes, produkti un pakalpojumi un/vai kam ir ietekme uz uzņēmumu. Neietver visus, kuriem ir vai varētu būt zināšanas vai viedoklis par uzņēmumu Uzņēmumiem ir daudz ietekmes puses, kuras atšķiras ar iesaistes līmeni, turklāt mēdz būt ar dažādām un pat konfliktējošām interesēm un problēmām
 7. 7. Kritērijs ST1: uzņēmumam svarīgāsietekmes puses Īpašnieki Konkurenti Vadība Piegādātāji Darbinieki Uzņēmums Valsts Klienti iestādes Vietējā Regulators sabiedrība NVO
 8. 8. Iesaistes cikls (AA1000SES) •Monitorē, vērtē un pielabo •Identificē ietekmes puses iesaisti •Sakartē ietekmes puses •Mācies un veic •Izvēlies iesaistes metodes uzlabojumus •Nosaki atklātības robežas •Seko darbības plāna •Sagatavo iesaistes plānu izpildei •Ziņo par iesaisti Rīkojies, pārskati, Plāno uzlabo www.accountability.org Iesaisti Sagatavojies •Ielūdz ietekmes puses •Mobilizē resursus •Sagatavo ietekmes puses •Sagatavo iesaistītājus •Iesaisti •Nosaku riskus un •Dokumentē iesaisti un sagatavojies tiem rezultātus •Izstrādā darbības plānu •Nokomunicē plānus
 9. 9. Iesaistes līmeņi un tehnikasIesaistes līmenis Iesaistes metodesKonsultēšanās AptaujasIerobežota divvirzienu iesaiste: Fokusgrupasuzņēmums uzdod jautājumus, Tikšanās ar atsevišķām personāmietekmes puses atbild Publiskas tikšanās Darbsemināri Komentāri internetā Konsultatīvās padomes/komitejasPārrunu vešana Darba koplīgumu slēgšana ar darbinieku arodbiedrībuIesaistīšana Forumi ar dažādu ietekmes pušuDivvirzienu vai daudzvirzienu dalībuiesaiste: visas iesaistītās puses Konsultatīvie paneļimācās, tomēr uzņēmums un Consensus veidošanas procesiietekmes puses rīkojas neatkarīgi Pieaicināšana lēmumu pieņemšanas procesā Fokusgrupas Komentāri un vērtējumi tiešsaistē
 10. 10. Iesaistes līmeņi un tehnikasIesaistes līmenis Iesaistes metodesSadarbība Kopīgi projektiIerobežota divvirzienu iesaiste: Kopīgi uzņēmumikopīga mācīšanās, lēmumu Partnerībaspieņemšana un rīcība Iniciatīvas ar daudzu pušu sadarbībuPilnvarošana Ietekmes pušu iekļaušanaJauna līmeņa pārskatāmība: lēmumi pārvaldē, stratēģijā un darbībastiek deleģēti ietekmes pusēm, tās nodrošināšanāspēlē zināmu lomu pārvaldē
 11. 11. Kritērijs ST2: jomas, kurās uzņēmumsanalizē savu ietekmi 1 - Darba vide un cilvēkresursi 2 - Apkārtējā vide 3 - Valsts ekonomika 4 - Klienti, patērētāji 5 - Vietējā kopiena 6 - Nevienā no šīm jomām
 12. 12. Pierādījumi Vadlīnijas Stratēģiskie mērķi Analīze Publikācijas Izvilkumi no dokumentiem Publiski pieejamā informācija:  Interneta vietne  Sociālie tīkli
 13. 13. Kritērijs ST3: Instrumenti, ko izmantoietekmes pušu viedokļa izzināšanai 1 - Ar aptaujas/pētījuma (anketēšanas, fokusgrupu, interviju u.c.) palīdzību 2 - Ar galda pētījuma (Desk research) palīdzību (t.i. sistemātiska informācijas ieguve piem., internetā, masu medijos, sekundāra datu analīze u.c.) 3 - Tikšanās / Darba grupas ar ietekmes pušu pārstāvjiem 4 - Cits variants (lūdzu, norādiet) 5 - Ietekmes puses viedoklis nav ticis
 14. 14. Pierādījumi Publiski pieejamā informācija:  Interneta vietne  Sociālie tīkli Pārskati Anketu paraugi Diskusiju darba kārtības Ietekmes pušu atsauksmes
 15. 15. Kritērijs ST4: ietekmes pušu iesaistebūtisku lēmumu pieņemšanā 1 - Individuālās tikšanās, darba grupas 2 - Publiskas tikšanās, forumi, diskusijas 3 - Mācības (t.sk. semināri, individuālas konsultācijas, konferences u.c.) 4 - Sadarbība konsultatīvo paneļu, padomju, komiteju ietvaros 5 - Kopprojekti, partnerības 6 - Cits variants (Lūdzu, norādiet) 7 - Ietekmes puse netiek iesaistīta būtisku lēmumu pieņemšanā
 16. 16. Pierādījumi Ietekmes pušu apliecinājumi, atsauksmes, pozitīva atgriezeniskā saite Tikšanās protokoli Publiski pieejamā informācija:  Interneta vietne  Sociālie tīkli
 17. 17. Sabiedrības viedokļa izpēteReputācijas izpēte un vadība
 18. 18. Sabiedrības viedokļa izpēteVietējās kopienas viedokļa un interešu izpēte • Iedzīvotājiem aktuālo jautājumu izpēte • Nepieciešamais atbalsts • Pakalpojumu un piedāvājumu atbilstība patērētāju vajadzībām • Uzņēmuma loma vietējās kopienas un infrastruktūras attīstībā
 19. 19. Uzņēmuma reputācijas izpēte un vadībaUzņēmuma snieguma rādītājs, kas vienlīdz svarīgsrādītājs kā finansiālie darbības rezultāti(apgrozījums, peļņa)Korporatīvā reputācijai ir būtiska ietekme uzbiznesa rezultātiemBūtisks ir ne tikai mērījums, bet reputācijas vadība
 20. 20. Stratēģijas formulēšana unintegrēšana
 21. 21. Stratēģijas formulēšana unintegrēšana (I) Darbinieku iesaiste korporatīvās atbildības un ilgtspējas plānošanā un koordinēšanā Uzņēmuma vīzijas un vērtību formulēšana un integrēšana Būtisks kritērijs uzņēmuma ilgtspējai ir tas, vai uzņēmums vispār ir definējis pamatnostādnes – vīziju un misiju, un vai tajos iespējams atrast norādes uz ilgtspējīgas attīstības modeli Tikpat svarīgi – kādā veidā un sistemātiski uzņēmumi komunicē savu praksi
 22. 22. Stratēģijas formulēšana unintegrēšana (II) Prioritātes un mērķi korporatīvās atbildības un ilgtspējas jomā Izmantotās vadības sistēmas un to ieviešana Būtiski, lai uzņēmumam būtu noteikti skaidri, stratēģiski mērķi, kurus uzņēmums vēlas sasniegt attiecībā uz savas ilgtspējas būtiskākajiem elementiem – personāla un vides resursiem, korporatīvo pārvaldību, biznesa ētiku un sabiedrības attīstību
 23. 23. Tirgus attiecībasIndriķis Liepa, advokātu birojs BORENIUS Elīna Dobulāne, Hauska & Partner
 24. 24. Uzņēmējdarbības vide šodien Krīze kā paraugstunda:  Nepārdomāta fiskālā politika, neefektīvā valsts pārvalde, neatbilstoša ES fondu apguve;  Brīvi pieejami kredītresursi;  Produktivitātei neatbilstošs atalgojuma pieaugums;  Nekustamā īpašuma burbulis;  Nepamatots optimisms;  Ārējās vides satricinājumi u.c. Sekas: zema sabiedrības uzticība biznesam
 25. 25. Sabiedrība neuzticas biznesa videi Tikai katrs otrais uzticas biznesa videi (zemākā uzticamība finanšu pakalpojumu sniedzējiem un bankām, augstākā – IT nozarei); Tikai katrs trešais uzticas uzņēmumu vadītāja teiktajam (kritums no 50% līdz 38%);Avots: Edelman, Trustbarometer, 201225 valstis, vairāk nekā 30 000 respondentu
 26. 26. Ko klients sagaida no biznesa vides? Faktori, kas ietekmē sabiedrības uzticību Svarīgums Vērtējums biznesa videi par sniegumuIeklausās klienta vajadzībās 67% 36%Sniedz kvalitatīvus pakalpojumus un produktus 67% 48%Klienti ir svarīgāki par peļņu 62% 26%Īsteno atbildīgu praksi, risinot problēmjautājumus 62% 28%vai krīziĪsteno ētisku biznesa praksi 61% 32%Regulāri un atklāti komunicē par savu sniegumu 57% 26%Savā darbā ņem vērā sabiedrības vajadzības 50% 30% Avots: Edelman, Trustbarometer, 2012
 27. 27. Ko vēlas sabiedrība?Sabiedrība sagaida no Eiropas Savienības CSRvalsts institūcijām? stratēģija Katrs trešais vēlas, lai  ES mērķis līdz 2020. valsts pasargātu gadam – gudra, patērētāju no ilgtspējīga un neatbildīgas biznesa visaptveroša izaugsme prakses  Atbalsts caur Katrs ceturtais vēlas, iepirkumiem, lai valsts finansējums nodrošinātu, ka izglītošanai, vienlaikus uzņēmumi strādā neuzliekot papildu atbildīgi administratīvosAvots: Edelman, Trustbarometer, 2012 šķēršļus
 28. 28. Kas ir tirgus attiecības? Klienti Attiecības ar Investori personām vai / organizācijām, kas ir akcionāri svarīgas biznesa turpināšanai un Uzņēmums attīstībai Piegādātāji Regulējošās institūcijas
 29. 29. Tirgus attiecību sadaļas eksperti Dace Avena, Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts  KNAB Inta Priedola, TNS Latvia  Sabiedrība par Jānis Andžāns, Hauska atklātību „Delna” & Partner  Konkurences padome Zane Džule, BORENIUS Agnese Alksne, LDDK GRIFS AG Latvenergo Latvijas Dzelzceļš
 30. 30. Anketa 2012Kāpēc uzņēmumam par anketā iekļautajiem jautājumiem būtu jādomā?
 31. 31. Attiecības ar investoriem Ieguvumi:  Iespēja pilnīgāk novērtēt uzņēma darbību, īpaši, ja uzņēmuma vadība ir pieņēmusi lēmumus, ko nevar atspoguļot finanšu pārskatā, bet tie var ietekmēt uzņēmuma darbu un vērtību nākotnē  Iespēja mazināt ieguldītāju konflikta riskus, nodrošinot visiem ieguldītājiem vienā laikā būtisko informāciju Jautājumu saturs:  Publiski pieejama informācija par akcionāriem, valdi, padomi, atlīdzības saņemšanas kārtību, interešu konfliktu risināšanu, būtiskiem lēmumiem, finanšu pārskatiem u.c.
 32. 32. Attiecības ar klientiem Ieguvumi:  Savlaicīga iespēju un risku identificēšana (piemēram, patēriņa paradumu izmaiņas, iespējas uzlabot esošos pakalpojumus vai izstrādāt jaunus)  Nepilnību identificēšana iekšējos procesos  Lielāka uzticība uzņēmumam kā potenciālajam sadarbības partnerim Jautājumu saturs:  Skaidri definētas un īstenotas iekšējās politikas, produktu vai pakalpojumu ietekme uz sabiedrību, klientu iespējas izteikt sūdzības, ģimenei draudzīga komersanta aspekti u.c. 
 33. 33. Attiecības ar piegādātājiem Ieguvumi no piegādātāju izglītošanas:  nodrošina stabilus un uzticamus sadarbības partnerus, mazinot uzņēmuma riskus (reputācijas, juridiskos, operacionālos)  palīdz attīstīt uzņēmējdarbības vidi, kurā strādā konkrētais uzņēmums Jautājumu saturs:  Vai un kā uzņēmums veic ieguldījumu piegādātāju izglītošanā?
 34. 34. Attiecības ar regulējošām institūcijām Negatīvi, nepārsūdzami Lobēšana lēmumi  Vai uzņēmums ir  Vai 2011.gadā valsts publiski definējis savu uzraudzības un pozīciju par izmaiņām kontroles iestādes ir tiesību aktos, kuru pieņēmušas negatīvus izstrādē ir ieinteresēts? nepārsūdzamus lēmumus par uzņēmuma darbību?  Mērķis: veicināt caurspīdīgumu lēmumu  Mērķis: identificēt pieņemšanas procesā prettiesisku praksi
 35. 35. Vide Laura Berga, Latvijas Zaļais punktsValts Vilnītis, Estonian, Latvian & Lithuanian Environment
 36. 36. Ekspertu komanda Sigita Namatēva, Latvijas Zaļais punkts Laura Berga, Latvijas Zaļais punkts Valts Vilnītis, Estonian, Latvian & Lithuanian Environment (turpmāk - ELLE) Aiga Kāla, ELLE Lūcija Kursīte, ELLE Jūlija Dubašinska, ELLE
 37. 37. Ekspertu komanda Jānis Rozītis, Pasaules Dabas fonds Latvijā Agnese Alksne, LDDK Latvenergo Arčers Latvijas Dzelzceļš GRIFS AG
 38. 38. Vide  Kāpēc ilgtspējas ietvaros svarīgi runāt par konkrēto sadaļu?  Dabas resursu izmantošana un piesārņojuma novadīšana vidē rada ne tikai lokālu, bet kopsummā arī globālu ietekmi  Mērķtiecīga pieeja katra uzņēmuma darbības plānošanai, lai nepalielinātu vai samazinātu ietekmi uz vidi, īstenojot atbilstošus pasākumus un vērtējot ietekmi, kopumā nodrošina uzņēmuma ilgtspēju vides aspektā
 39. 39. Vides politika un mērķi, mērķusasniegšanas novērtējums Mērķis – pārliecināties, ka uzņēmuma augstākā vadība nosaka uzņēmuma attīstības stratēģiju vides jomā, to formulējot vides politikā un nosakot mērķus vides politikā iekļauto uzstādījumu sasniegšanai Pievienojamo pierādījumu piemēri:  vides politikas (stratēģijas) dokumenta kopija  integrētas politikas (kvalitāte, vide, darba aizsardzība) dokumenta kopija  vadības pārskats, ko paredz ISO 14001 standarts  uzņēmuma vides pārskats vai daļa no plašāka pārskata
 40. 40. Iespējamās ietekmes uzvidi vērtēšana Mērķis – investīciju vai attīstības projekti var būtiski mainīt uzņēmuma līdzšinējo ietekmi uz vidi, ko iespējams novērst vai samazināt, izvēloties videi draudzīgākus risinājumus Pievienojamo pierādījumu piemēri:  konkrētu piemēru apraksts/raksturojums  vadības pārskats, ko paredz ISO 14001 standarts
 41. 41. Vides uzraudzība/vadības sistēma Mērķis ir pārliecināties, ka uzņēmumā ir izveidota un darbojas vides uzraudzības/vadības sistēma un uzņēmums atvēl pietiekamus resursus (cilvēku, finanšu) tās darbības nodrošināšanai Pievienojamo pierādījumu piemēri:  uzņēmuma struktūrshēma  par vides jautājumiem atbildīgā darbinieka (-ces) darba pienākumu apraksts  Vides aizsardzības pasākumu plāna 2011. gadam izpildes izvērtējums
 42. 42. Ar vidi saistītās informācijas publiskošanaun darbinieku informēšana  Mērķis ir pārliecināties, ka ar uzņēmumu darbību saistītā vides informācija ir pieejama ieinteresētajām pusēm  Pievienojamo pierādījumu piemēri:  sagatavotās informācijas (bukleti, pārskati, sadaļa uzņēmumu mājas lapā) piemēri/kopijas  apraksts, kā tiek nodrošināta informācijas pieejamība ieinteresētajām pusēm  veikto apmācību uzskaitījums un to lietderības izvērtējums
 43. 43. Vides atļauja un tās nosacījumu izpilde Mērķis ir pārliecināties, ka uzņēmums ir saņēmis tā darbības jomai atbilstošu piesārņojošās darbības atļauju un izpilda tās nosacījumus Pievienojamo pierādījumu piemēri:  atsauce uz atļaujas Nr. un izdošanas datumu vai atļaujas kopija  atļaujas nosacījumu izpildes izvērtējums (reģionālās vides pārvaldes pēdējā pārbaudes akta kopija)  ISO 14001 sistēmas ietvaros veiktā saistošo prasību izpildes analīze
 44. 44. Vides pasākumu īstenošana (I) Mērķis ir pārliecināties, ka uzņēmums atbilstoši tā darbības jomai un specifikai plāno un īsteno piemērotus pasākumus:  elektroenerģijas taupīšanai  siltumenerģijas taupīšanai  gaisa piesārņojuma izmešu samazināšanai  ūdens taupīšanai  avāriju un negadījumu riska samazināšanai  dalītai atkritumu savākšanai  atkritumu apjoma samazināšanai  videi kaitīgu preču apsaimniekošanai  ražošanas/ pakalpojuma sniegšanas procesā samazina izejvielu patēriņu
 45. 45. Vides pasākumu īstenošana (II) pasākumi, lai samazinātu ietekmi uz vidi, uzlabojot produktu/pakalpojumu, tā ražošanu/ pakalpojuma sniegšanas procesu un inovācijas Pievienojamo pierādījumu piemēri:  vides aizsardzības pasākumu plāns 2011. gadam  īstenoto pasākumu uzskaitījums, apraksts, vizuāli piemēri  ISO 14001 sistēma – būtiskie vides aspekti, to vadība un kontrole  sertifikāti
 46. 46. Produkcijas/ pakalpojuma dzīves ciklanovērtējums Mērķis: novērtēt katru no darbībām, veikt atsevišķo darbību salīdzinājumu un noteikt optimālo risinājumu. Analizē katru posmu:  izejmateriālu/ resursu ieguve;  ražošana/ pakalpojuma sniegšana;  produkta/ pakalpojuma izmantošana;  atkritumu apsaimniekošana.
 47. 47. Videi draudzīgi iepirkumiZaļais publiskais iepirkums - sistemātiska vides(arī sociālu) nosacījumu integrēšana visās arpreču vai pakalpojumu iepirkumu saistītāsdarbībās un viens no vides politikasinstrumentiem, ar kura palīdzību iespējams: samazināt ietekmi uz vidi; veicināt sociālus uzlabojumus; ietaupīt līdzekļus.
 48. 48. Zaļie iepirkumiKonkrētas preču un pakalpojumu grupas: biroja papīrs un iespieddarbi tīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi biroja aprīkojums autotransports biroja mēbeles pārtika un ēdināšanas pakalpojumi būvniecības pakalpojumi
 49. 49. Videi draudzīgi iepirkumi Viens no ekomarķējumiem, ko iespējams pielietot zaļā iepirkuma organizēšanā, ir Eiropas ekomarķējums – ekopuķīte; Eiropas ekomarķējums ir Eiropas Savienības oficiālais marķējums, kas norāda, ka, salīdzinot ar standarta produkciju, prece, kas ieguvusi šo marķējumu, ir videi draudzīgāka visā tās dzīves cikla laikā; Eiropas ekomarķējuma katalogs: http://www.eco-label.com/latvian/
 50. 50. Ekodizains Mērķis – samazināt resursu patēriņu, izmantot videi draudzīgus materiālus, optimizēt produktu ražošanu, izplatīšanu, lietošanu, kā arī nodrošināt tā pienācīgu apsaimniekošanu aprites cikla beigās.
 51. 51. SabiedrībaLīva Jēgere, Hauska & Partner
 52. 52. Kāpēc? Laba Kvalificēti un reputācija un motivēti lojāli klienti darbinieki Veselīga Augstāka augsne personīgās uzņēmuma dzīves attīstībai kvalitāte
 53. 53. Kas ir būtiski? Izpēte, analīze Politika, prioritātes Skaidri procesi, atbildības Novērtēšana, kontrole
 54. 54. Principi Politika un prioritātes S1-S6 Procesi un atbildības S7 – S10 Novērtēšana un kontrole S11 – S12; S14 Ziņošana S13
 55. 55. Politika un prioritātesS1 – S6 Mērķis: darbiniekiem, potenciālajiem atbalsta saņēmējiem un sadarbības partneriem u.c. ir skaidrs – ko, kāpēc un kādā veidā organizācija atbalsta Pierādījumi: pārskati, informācija uzņēmuma un sadarbības partneru interneta vietnēs, intranetā, iekšējā avīzē, plakāti uzņēmuma telpās, publikācijas
 56. 56. Procesi un atbildībasS7 – S10 Mērķis: darbiniekiem, potenciālajiem atbalsta saņēmējiem un sadarbības partneriem u.c. ir skaidrs – kādā veidā organizācijā notiek sabiedrības atbalsta aktivitāšu izvēles process, vai un kādā veidā tiek iesaistīti darbinieki, kurš ir atbildīgs (kontaktpersona) un vai ir sadarbība ar citām organizācijām Pierādījumi: informācija uzņēmuma un sadarbības partneru interneta vietnēs, intranetā, iekšējā avīzē, plakāti uzņēmuma telpās, publikācijas
 57. 57. Novērtēšana un kontroleS11 – S12; S14 Mērķis: uzņēmuma vadībai un darbiniekiem ir skaidrs, cik daudz resursu (naudas, darbinieku laika, preču) ir ieguldīts sabiedrības atbalsta aktivitātēs, kā atbalsta saņēmējs uzņēmuma devumu ir izmantojis, vērtē un kāds ir citu svarīgo ietekmes pušu viedoklis par atbalsta pienesumu. Pierādījumi: pārskati, atskaites, informācija uzņēmuma un sadarbības partneru interneta vietnēs, intranetā, iekšējā avīzē, plakāti uzņēmuma telpās, publikācijas, atzinības rakstu kopijas, fotogrāfijas ar kausiem, video
 58. 58. Ziņošana S13 Mērķis: uzņēmuma ietekmes pusēm ir skaidrs, kas tiek atbalstīts, kādas ir aktivitātes, laika plāns, kādi ir rezultāti Pierādījumi: pārskati, atskaites, informācija uzņēmuma un sadarbības partneru interneta vietnēs, intranetā, iekšējā avīzē, plakāti uzņēmuma telpās
 59. 59. Darba vide Sigita Kravale, BORENIUSLinda Matisāne, Valsts darba inspekcija
 60. 60. Ievads Darba vides sadaļas aktualitāte Eksperti, kuri piedalījās anketas izstrādē
 61. 61. Kritērijs D2Kuras no šīm elastīgajām darba formām tika īstenotas Jūsu uzņēmumā 2011.gadā: - elastīgs darba grafiks - iespēja strādāt no mājām - iespēja strādāt nepilnu darba laiku - cits variants (lūdzu norādiet) - elastīgas darba formas netika īstenotas
 62. 62. Kritērijs D8Vai Jūsu uzņēmumā ir rakstveidā regulēta komercnoslēpuma aizsardzība: - jā, uzņēmuma darbiniekiem saistošā dokumentā - jā, individuālos darba līgumos - cits variants (lūdzu norādiet) - nē, komercnoslēpuma aizsardzība nav īpaši regulēta
 63. 63. Kritēriji D9 un D10 (D9) Vai Jūsu uzņēmumā darbiniekiem ir noteikti blakus darba ierobežojumi: - jā, uzņēmuma augstākā līmeņa darbiniekiem - jā, uzņēmuma vidējā līmeņa vadībai (nodaļu/ departamentu vadītājiem) - jā uzņēmuma darbiniekiem (neskaitot vadītājus) - nē, nav noteikti blakus darba ierobežojumi (D10) Vai Jūsu uzņēmuma darbiniekiem ir noteikti konkurences ierobežojumi pēc darba attiecību izbeigšanās? - jā, tie noteikti līgumā un par to ievērošanu pēc darba attiecību izbeigšanās izmaksājamā ikmēneša atlīdzība pārsniedz 50% no darbinieka darba samaksas - jā, tie noteikti līgumā un par to ievērošanu pēc darba attiecību izbeigšanās izmaksājamā ikmēneša atlīdzība ir līdz 50% no darbinieka darba samaksas; - jā, tie noteikti darba līgumā un par to ievērošanu izmaksājamā atlīdzība ietverta darbiniekam darba attiecību laikā izmaksājamajā darba samaksā - konkurences ierobežojumi pēc darba attiecību izbeigšanās un par to ievērošanu izmaksājamā ikmēneša atlīdzība tiek noteikta individuāli, vienojoties ar darbinieku darba attiecību izbeigšanas brīdī - cits variants (lūdzu norādiet) - konkurences ierobežojumi pēc darba attiecību izbeigšanās netiek noteikti
 64. 64. Kritērijs D14Vai Jūsu uzņēmumā ir paredzēti atbalsta pasākumi (aprūpētais darba uzteikums) tiem darbiniekiem, ar kuriem tiek pārtrauktas darba tiesiskās attiecības? - Jā - Nē
 65. 65. Kritērijs D15Kā Jūsu uzņēmumā darbinieki ir organizējušies savu interešu pārstāvībai uzņēmumā? - darbinieku pilnvarotie pārstāvji - arodbiedrības - darbinieku uzticības personas - cits variants (lūdzu norādiet) - katrs darbinieks savas intereses pārstāv individuāli
 66. 66. Kritēriji D 15 (a) un (b)(D15a) Vai Jūsu uzņēmumā 2011.gadā bija darba koplīgums? - jā, kas noslēgts uz 1 gadu vai īsāku laika periodu - jā, kas noslēgts uz ilgāku periodu par 1 gadu - nebija, bet 2011.gadā tika uzsāktas sarunas par koplīguma noslēgšanu - nē (D15b) Kādi aspekti ir iekļauti darba koplīgumā papildus likumā paredzētajam? - darba laiks un tā organizācija - darba samaksa - darba aizsardzība - papildu labumi darbiniekiem - darbinieku apmācība un kvalifikācijas celšana - mācību un citi atvaļinājumi - strīdu risināšanas kārtība - cits variants (lūdzu norādiet) - nekas papildus likumā paredzētajam
 67. 67. Kritērijs D16Vai Jūsu uzņēmums 2011.gadā darba tiesisko attiecību izbeigšanas gadījumā konsultējās ar arodbiedrību vai darbinieku pilnvarotajiem pārstāvjiem? (Lūdzu sniedziet atbildi par gadījumiem, uz kuriem nav attiecināmi DL 110.p. noteikumi): - jā, lielākajā daļā gadījumu pēc arodbiedrības vai darbinieku pilnvaroto pārstāvju (darbinieku pārstāvju iniciatīvas) - jā, lielākajā daļā gadījumu pēc uzņēmuma (darba devēja) iniciatīvas - jā, konsultācijas ar darbinieku pārstāvjiem notiek sistemātiski, pamatojoties uz darba koplīgumu vai kādu citu dokumentu - nē
 68. 68. Kritēriji D17 (a) un 17 (b)(D17a) Vai kāds/-i darbinieks/-i 2011.gada laikā ir iesniedzis prasību/-as pret Jūsu uzņēmumu par DL vai Daba aizsardzības likuma pārkāpumiem? - VDI [Jā/ Nē] - Tiesā [Jā/ Nē](D17b) Kāds ir 2011.gada laikā izskatīto prasību pret Jūsu uzņēmumu par DL vai Darba aizsardzības likuma pārkāpumiem rezultāts [VDI/ Tiesā]? - visas prasības tika noraidītas - visas prasības tika apmierinātas - ir prasības, kas tika apmierinātas, un ir prasības, kas tika noraidītas - 2011.gadā nav noslēgtu lietu (iesniegtās prasības izskatīšanas stadijā) - nav procesā esošu lietu
 69. 69. D.6. Kādus darba vides indikatorus Jūsregulāri analizējat?1 - Nelaimes gadījumi darbā2 - Ekonomiskie zaudējumi, kas radušies nelaimes gadījumu dēļ3 - Gandrīz notikuši nelaimes gadījumi / bīstamas situācijas4 - Darba vietu apsekošanas rezultāti5 - Darbinieka slimības dēļ kavētās darba dienas6 - Arodslimību skaits7 - Darbinieku apmierinātība8 - Iekšējās komunikācijas novērtējums9 - Cits variants (lūdzu, norādiet)10 - Netiek analizēti nekādi indikatori
 70. 70. Gandrīz notikuši nelaimes gadījumi 1 LETĀLS nelaimes gadījums 30 SMAGS nelaimes gadījums 600 VIEGLS nelaimes gadījums Smaguma 15 000- pakāpe Bīstamas situācijas / Gandrīz 20 000 notikuši nelaimes gadījumi darba organizācijas trūkumi nepareizi darba paņēmieni Zema darba kultūra ticība ”veiksmei” ar mani nekas TĀDS nenotiks Skaits
 71. 71. D.18. Vai uzņēmumam ir sava arodveselības undarba drošības (darba aizsardzības) vadībassistēma? 1 - Jā, speciāla sertificēta sistēma (piem., OHSAS) –> Lūdzu, norādīt kāda speciāla sertificēta sistēma 2 - Jā, uzņēmuma iekšēji izveidota sistēma, kas nav sertificēta 2 - Jā, izveidota sistēma sertificētas kvalitātes vadības sistēmas ietvaros; -->Lūdzu, norādīt kādas kvalitātes vadības sistēmas ietvaros 4 - Nē
 72. 72. D.19. Kas 2011. gadā piedalījās darbavides riska novērtējumā? 1 - Darba aizsardzības speciālists (uzņēmuma darbinieks) 2 - Darba aizsardzības speciālists (ārpakalpojuma sniedzējs) 3 - Darba aizsardzībā kompetenta institūcija (ārpakalpojuma sniedzējs) 4 - Nodarbināto uzticības persona 5 - Arodbiedrības pārstāvis 6 - Nodarbinātais, kas veic darbu konkrētajā darba vietā 7 - Cits variants (lūdzu, norādiet) 8 - Darba vides riska novērtējums nav veikts
 73. 73. D.23. Kā 2011.gadā sekmējāt darbiniekuizglītību par drošu un veselīgu uzvedību un šoprincipu ievērošanu ikdienā?1 - Izglītības pasākumi par drošu uzvedību gan darba vidē, gan sadzīvē2 - Darbinieku iesaistīšanās informatīvo materiālu izveidē par darba vidiuzņēmumā (piemēram, komiksi, filmas, ko izmantot iekšējās apmācībās)3 - Veselīgu dzīvesveidu veicinoši pasākumi (piemēram, velosipēdu novietnesizveidošana / uzturēšana pie uzņēmuma)4 - Drošas braukšanas skolas nodarbību apmaksa5 - Smēķēšanu ierobežojoši pasākumi6 - Bezmaksas augļu un dārzeņu nodrošināšana; dabisko vitamīnunodrošināšana gripas periodā7 - Darbinieku sporta iespējas8 - Papildu veselības pārbaudes vispārējo slimību atklāšanai (piem.,mamogrāfijas pārbaudes darbiniecēm, cukura, holesterīna līmeņanoteikšana asinīs u.c.)9 - Stresa pārvaldības semināri10 - Cits variants (lūdzu, norādiet)11 - Netika veikti nekādi pasākumi
 74. 74. Izglītības pasākumi par drošuuzvedību gan darba vidē, gan sadzīvē
 75. 75. Veselīgu dzīvesveidu veicinošipasākumi
 76. 76. Šis cilvēks atbild par Tavu drošību!
 77. 77. D.34 Kā 2011.gadā Jūsu uzņēmums dalījās labasprakses pieredzē par darba vides jautājumiem? 1 - Raksti izdevumā "Darba aizsardzības ziņas" 2 - Publikācijas masu medijos par darba vides jautājumiem 3 - Uzstāšanās konferencēs 4 - Ekskursiju organizēšana uzņēmumā 5 - Semināri izglītības iestāžu pedagogiem 6 - Cits variants (lūdzu, norādiet) 7 - Nedalījāmies pieredzē
 78. 78. Ilgtspeja.lv Twitter: @ilgtspejadace.avena@ilgtspejasindekss.lv

×