Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Doma. Ievēro. Zini. Darbuzņēmēju drošības uzlabošanas programma

360 views

Published on

Autors: Dagnis Garais, SIA ““Ventspils nafta” termināls”

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Doma. Ievēro. Zini. Darbuzņēmēju drošības uzlabošanas programma

 1. 1. 04/06/2014 - 1 - Darbuzņēmēju  drošības  uzlabošanas   programma Dagnis  Garais,     SIA  ““Ventspils  nafta”  termināls”  
 2. 2. 04/06/2014 - 2 - Galvenās  problēmas  sadarbībā  ar   darbuzņēmējiem?  (1)   ü  Piesaistot  vairākus  darbuzņēmējus,  tiek  apgrūtināta  drošības   prasību  izpilde,  uzraudzība  un  kontrole.   ü  Darbuzņēmēju  solījumi  ne  vienmēr  atbilst  reālam  darbam!   ü  Darbuzņēmēja  darbinieki,  atrodoties    citā  uzņemumā,   nepārzina  tā  noteikumus  un  riskus.  
 3. 3. 04/06/2014 - 3 - Galvenās  problēmas  sadarbībā  ar   darbuzņēmējiem/ārpakalpojumu   sniedzējiem?  (2)   Darbuzņēmēju   neprofesionāla   darba   drošības   vadība   un   uzraudzība  var  novest  pie:   –  darbinieku   traumām,   arodslimībām   un   letāliem   gadījumiem;   –  būtiskiem  zaudējumiem  īpašumam;   –  papildu  izmaksām  darbuzņēmējam,  kas  nav  paredzētas   līgumā;   –  neiekļaušanos  izpildes  termiņos.
 4. 4. 04/06/2014 - 4 - Kapēc  VNT  nolēma  ieviest  darbuzņēmēju   drošības  uzlabošanas  programmu     ü  VNT  ik  gadu  piesaista  līdz  pat  1000  darbinieku  no  citiem   uzņēmumiem;   ü  Darbuzņēmēji   tiek   deliģēti   ar   VNT   pamatdarbību   nesaistītu  bīstamu  procesu  veikšanai;   ü  Darbuzņēmēju   izpratne   par   drošu   darbu   ir   atšķirīga   no   VNT  (VTTI)  redzējuma;   ü  Izglītojošs   dialogs   ar   darbuzņēmējiem   par   drošām   darba   metodēm  bija  neefektīvs  vai  tā  rezultāts  bija  īslaicīgs;  
 5. 5. 04/06/2014 - 5 - VNT  darbuzņēmēju  drošības  programmas   ietvaros  veiktie  pasākumi  (1) ü  Pilna  VNT  drošības  prasību  saraksta  iekļaušana  konkursa   materiālos  un  cenu  aptaujās:   ü  Detalizēts  aprēķins  saistībā  ar  darba  drošības  prasību   nodrošināšanu  projektu  realizācijas  laikā;   ü  Pretendentu  pārbaude  uz  administratīvu  pārkāpumu   esamību  saistībā  ar  darba  drošību  pēdējo  18  mēnešu  laikā   (izziņa  no  VDI)   ü  Pašlaik  tiek  izstrādāta  Drošības  rokasgrāmata  VNT   strādājošiem  darbuzņēnējiem,  kas  atspoguļos  pilnīgi  visas   ar  drošību  saistītas  prasības  un  drošas  darba  metodes.  
 6. 6. 04/06/2014 - 6 - VNT  darbuzņēmēju  drošības  programmas   ietvaros  veiktie  pasākumi  (2)   ü  Video   instrukcija   darbuzņēmējiem,   kas   sastāv   no   četriem   blokiem:  informācija  par  termināli,  visparējās  drošības  prasības,   darbu  veikšanas  kārtība  terminālī  un  rīcības  ākārtas  situācijās;     C  Ieguvums     Palielinās  caurlaižu     inspektora  darba     efektivitāte    
 7. 7. 04/06/2014 - 7 - VNT  darbuzņēmēju  drošības  programmas   ietvaros  veiktie  pasākumi  (3) ü  Instruktāža  →  zināšanu  tests  →  caurlaides  izsniegšana  +  3   “dzīvības”  uz  nodarbinātā  aizsargķiveres.  
 8. 8. 04/06/2014 - 8 - VNT  darbuzņēmēju  drošības  programmas   ietvaros  veiktie  pasākumi  (4) ü  Pirms   darba   objektā   uzsākšanas   VNT   drošības   koordinators   veic   visu   manuālo   un   elektrisko   instrumentu  un  aprīkojuma  pārbaudi  /  marķēšanu.    
 9. 9. 04/06/2014 - 9 - VNT  darbuzņēmēju  drošības  programmas   ietvaros  veiktie  pasākumi  (5) ü  Atbilstoši  riskiem  noteikts  kāds  dokuments  darbiem/ apjomiem  ir  jāizstrādā:  uzdevuma  riska  analīze;  darbu   veikšanas  projekts  (DVP);  vai  pilns  būvniecības  darbu   plāns.    
 10. 10. 04/06/2014 - 10 - VNT  darbuzņēmēju  drošības  programmas   ietvaros  veiktie  pasākumi  (6) ü  Darbu   veikšanai   (izņemot   ar   tehnoloģisko   procesu   saisītus  darbus  un  rūtīnas  darbus)  jāizņem  Norīkojums   darbu  veikšanai.   ü  Terminalī  darbojas  2  Norīkojumu  veidi  un  3  papildu   atļaujas.  
 11. 11. 04/06/2014 - 11 - VNT  darbuzņēmēju  drošības  programmas   ietvaros  veiktie  pasākumi  (7) ü  Izveidota  datu  bāze  ar  informāciju  par  apakšuzņēmēju   pārkāpumiem   (būtība   un   apjoms),   sastādīto   pārkāpumu   protokolu   skaitu   un   aprēķināto   naudas   sodu.   ü  Veikta   darbuzņēmēju   novērtēšana   pēc   darbu   pabeigšanas.  
 12. 12. 04/06/2014 - 12 - VNT  darbuzņēmēju  drošības  programmas   ietvaros  veiktie  pasākumi  (8) ü  Pārkāpumu   protokola   sastādīšana   par   darba   drošības,   ugunsdrošības,   sprādziendrošības,   elektrodrošības   un   vides   aizsardzības   jautājumiem   un   naudas   soda   piemērošana.  
 13. 13. 04/06/2014 - 13 - Ko  VNT  vēlējās  sasniegt,  ieviešot  šo   programmu?   ü  Atbildīgais  darbuzņēmējs  spiests  ievērot  VNT  prasības  un   piesaistīt   zinošus   un   atbildīgus   darbiniekus,   jo   zaudēt   darbinieku   ir   ,,sāpīgāk”   nekā   samaksāt   kārtējo   sodu   par   fiksēto  pārkāpumu.   ü  VNT  noteikto  prasību    izpildes  nodrošinājums,  iespējams,     sadārdzinās   būvizmaksas,   bet   pastāvošie   riski   un   iespējamās   sekas   neprofesionālas   vai   nolaidīgas   rīcības   rezultāta  ir  pārāk  būtiski,  lai  lieki  riskētu.  
 14. 14. 04/06/2014 - 14 - Vai  šī  programma  deva  rezultātu?  (1)   ü  Palielinājās  pozitīvo  novērojumu  skaits  Drošības  apgaitu   laikā.   ü  Samazinājās  reģistrēto  nedrošo  situāciju  skaits   darbuzņēmēju  darba  vietās.     0,00   0,05   0,10   0,15   0,20   0,25   Jan.   Feb   Marts   Apr.   Maijs   Jūn.   Jūl.   Aug.   Sept.   Okt.   Nov.   Dec.   Procenta    daļa   pozitīvie  novērojumi   drošības  apgaitas   darbuzņemēju  darba  vietās   nedroši  noverojumi  drošības   apgaitās  
 15. 15. 04/06/2014 - 15 - Vai  šī  programma  deva  rezultātu?  (2)   Darbuzņēmēju  nedrošo  situāciju  indikatori  2013.  gadā   0   0,05   0,1   0,15   0,2   0,25   Jan.   Feb.  Marts  Apr.  Maijs   Jūn.   Jūl.   Aug.   Sept.   Okt.   Nov.   Dec.   Procentu  daļa   Nedrošo  novērojumu  indikatori  
 16. 16. 04/06/2014 - 16 -
 17. 17. 04/06/2014 - 17 - Dagnis  Garais   SIA  ““Ventspils  nafta”  termināls”   ugunsdrošības  inspektors  –  bīstamo  kravu  pārvadajumu  drošības  konsultants   e-­‐pasts:  dag@vnt.lv  

×