Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

החיים ברשת

257 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

החיים ברשת

 1. 1. ‫הבטוח‬ ‫האינטרנט‬ ‫יום‬2016 • ‫אילן‬ ‫רגב‬-‫הסייבר‬ ‫יחידת‬,‫חוף‬ ‫מחוז‬
 2. 2. ‫ברשת‬ ‫בריונות‬-‫סיפור‬‫אמיתי‬ • ‫הסרטון‬ ‫להפעלת‬ ‫לחץ‬
 3. 3. ‫שנפגע‬ ‫מי‬ ‫יד‬ ‫ירימו‬ ‫שעלתה‬ ‫שלו‬ ‫מתמונה‬ ‫הסכמתו‬ ‫ללא‬ ‫לרשת‬? ‫מי‬ ‫יד‬ ‫ירימו‬‫מביניכם‬‫יש‬ ‫או‬ ‫חבר‬ ‫של‬ ‫בטלפון‬ ‫תמונה‬ ‫חברה‬,‫הזו‬ ‫התמונה‬ ‫שאם‬ ‫לרשת‬ ‫תעלה‬–‫החבר‬/‫ה‬ ‫מאד‬ ‫להיפגע‬ ‫עלולים‬?
 4. 4. ‫בנושא‬ ‫פועלת‬ ‫המשטרה‬ ‫איך‬?
 5. 5. ‫המשטרה‬ ‫של‬ ‫עניין‬ ‫זה‬ ‫למה‬? •‫המתבצעות‬ ‫פליליות‬ ‫עבירות‬ ‫של‬ ‫שלם‬ ‫מכלול‬ ‫קיים‬ ‫אלקטרוניים‬ ‫מכשירים‬ ‫באמצעות‬(‫מחשב‬,‫סלולר‬, ‫טאבלט‬,‫וכו‬') •‫הקורבנות‬ ‫כלפי‬‫ביותר‬ ‫קשה‬ ‫פגיעה‬ ‫ונפשית‬ ‫חברתית‬,‫מקרי‬ ‫קיצוניים‬ ‫ובמקרה‬ ‫התאבדות‬.
 6. 6. ‫עבירה‬ ‫מהי‬? ‫מחדל‬ ‫או‬ ‫מעשה‬ ‫החוק‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫האסור‬
 7. 7. ‫לעבירה‬ ‫הנחשבת‬ ‫פעולה‬ ‫כל‬ ‫הפיזי‬ ‫בעולם‬,‫לעבירה‬ ‫נחשבת‬ ‫מבוצעת‬ ‫היא‬ ‫כאשר‬ ‫גם‬ ‫דיגיטליים‬ ‫מכשירים‬ ‫באמצעות‬ (‫מחשב‬,‫סלולרי‬,‫טאבלט‬,‫וכו‬') ‫החברתית‬ ‫וברשתות‬. ‫את‬ ‫ביצעת‬ ‫לא‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ‫בעצמך‬ ‫העבירה‬,‫אך‬ ‫ו‬ ‫לה‬ ‫שותף‬ ‫היית‬/‫לא‬ ‫או‬ ‫למניעתה‬ ‫פעלת‬,‫ייתכן‬ ‫על‬ ‫בעבירה‬ ‫ומדובר‬ ‫החוק‬.
 8. 8. ‫פלילית‬ ‫אחריות‬ ‫מהי‬?
 9. 9. ‫מחשב‬ ‫עבירות‬ ‫עבירות‬ ‫סוגי‬ ‫עבירות‬‫הענישה‬ ‫מחשב‬ ‫נגד‬-3-5‫שנים‬ (‫ע‬ ‫נאמר‬"‫שקבע‬ ‫הדין‬ ‫מפסקי‬ ‫באחד‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫י‬)
 10. 10. ‫למחשב‬ ‫פריצה‬=‫אישיים‬ ‫בפרטים‬ ‫שימוש‬,‫מידע‬ ‫מאגרי‬,‫סיסמאות‬ ‫גניבת‬,‫ועוד‬ ‫בנק‬ ‫חשבונות‬ ‫פשעים‬ ‫הינן‬ ‫מחשב‬ ‫עבירות‬‫אמיתים‬
 11. 11. ‫ומכשירים‬ ‫מחשב‬ ‫באמצעות‬ ‫עבירות‬ ‫פלאפונים‬ ‫כגון‬ ‫אלקטרוניים‬ •‫תכנים‬ ‫הפצת‬(‫סרטונים‬,‫תמונות‬,‫מלל‬)‫פוגעניים‬ ‫ומשפילים‬ •‫איומים‬,‫והטרדות‬(‫מינית‬ ‫הטרדה‬ ‫גם‬) •‫סחיטה‬ •‫בפרטיות‬ ‫פגיעה‬ •‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫הוצאת‬ •‫פדופיליה‬ ‫התחזות‬ •‫ועוד‬... ‫עבירות‬ ‫סוגי‬
 12. 12. ‫להתחזות‬ ‫דוגמא‬,‫הטרדה‬ ‫באיומים‬ ‫וסחיטה‬ ‫מינית‬ ‫ברשת‬ ‫בת‬ ‫נערה‬13‫היתה‬‫מנויה‬ ‫באתר‬ "‫מקושרים‬"–‫להיכרויות‬ ‫אתר‬ ‫נוער‬ ‫לבני‬. ‫פנייה‬ ‫קבלה‬ ‫הנערה‬"‫מחיילת‬" ‫בת‬18‫רינת‬ ‫בשם‬,‫שלמעשה‬ ‫בן‬ ‫קבע‬ ‫איש‬ ‫הייתה‬30. ‫עם‬ ‫התכתבה‬ ‫הנערה‬"‫החיילת‬" ‫מצלמה‬ ‫להפעיל‬ ‫ממנה‬ ‫ובקשה‬ ‫בגופה‬ ‫ולגעת‬.‫הנערה‬ ‫לבסוף‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫איומים‬ ‫וקבלה‬ ‫נסחטה‬ ‫ברשת‬ ‫יופץ‬ ‫שלה‬ ‫שהסרטון‬. ‫קבע‬ ‫האיש‬:‫נעצר‬,‫אישום‬ ‫כתב‬ ‫נגדו‬ ‫הוגש‬ ‫באינטרנט‬ ‫מין‬ ‫בעבירות‬,‫באיומים‬ ‫סחיטה‬, ‫עליו‬ ‫נגזר‬ ‫תועבה‬ ‫ופרסום‬ ‫מינית‬ ‫הטרדה‬ ‫של‬ ‫כספי‬ ‫ופיצוי‬ ‫מאסר‬ ‫שנתיים‬40,000₪.
 13. 13. • ‫הסרטון‬ ‫להפעלת‬ ‫לחץ‬
 14. 14. ‫משפילים‬ ‫סרטונים‬ ‫העלאת‬ ‫של‬ ‫מקרים‬ ‫לכם‬ ‫מוכרים‬ ‫האם‬? ‫דעתכם‬ ‫מה‬? ‫מצלמים‬ ‫הייתם‬ ‫אתם‬ ‫גם‬ ‫האם‬? ‫לרשת‬ ‫מעלים‬ ‫הייתם‬ ‫האם‬? ‫החוק‬ ‫על‬ ‫עבירה‬ ‫זו‬ ‫לדעתכם‬ ‫האם‬?
 15. 15. ‫וסרטונים‬ ‫תמונות‬ ‫פרסום‬ ‫א‬-‫עבירה‬‫על‬‫חוק‬‫הגנת‬‫הפרטיות‬-‫פרסום‬ ‫תצלומו‬‫של‬‫אדם‬‫ברבים‬‫בנסיבות‬‫שבהן‬ ‫עלול‬‫הפרסום‬‫להשפילו‬‫או‬‫לבזותו‬,‫או‬ ‫פרסומו‬‫של‬‫דבר‬‫הנוגע‬‫לצנעת‬‫חייו‬‫האישיים‬ ‫של‬‫אדם‬,‫לרבות‬‫עברו‬‫המיני‬,‫מצבו‬ ‫הבריאותי‬‫או‬‫התנהגותו‬‫ברשות‬‫היחיד‬.‫הינו‬ ‫עבירה‬‫על‬‫חוק‬‫הגנת‬‫הפרטיות‬‫עונש‬‫עד‬5 ‫שנות‬‫מאסר‬‫ואפשרות‬‫לתביעה‬‫אזרחית‬ ‫ב‬-‫עבירה‬‫על‬‫חוק‬‫הטרדה‬‫מינית‬-‫פרסום‬ ‫תצלום‬‫סרט‬‫או‬‫הקלטה‬‫של‬‫אדם‬‫המתמקד‬ ‫במיניותו‬‫בנסיבות‬‫שבהם‬‫הפרסום‬‫עלול‬ ‫להשפיל‬‫את‬‫האדם‬‫ולבזותו‬‫ולא‬‫ניתנה‬ ‫הסכמה‬‫לפרסום‬‫מדובר‬‫בעבירה‬‫על‬‫חוק‬ ‫למניעת‬‫הטרדה‬‫מינית‬‫שהעונש‬‫עליה‬‫הוא‬5 ‫שנות‬‫מאסר‬ ?‫אומר‬ ‫החוק‬ ‫מה‬
 16. 16. ‫ב‬ ‫לתוקפו‬ ‫נכנס‬ ‫המינית‬ ‫ההטרדה‬ ‫לחוק‬ ‫התיקון‬-8.1.2014 ‫ונקרא‬"‫הסרטונים‬ ‫חוק‬" ‫מיני‬ ‫אופי‬ ‫בעלי‬ ‫סרטונים‬ ‫העלאת‬ ‫תופעת‬ ‫הינה‬ ‫לחוק‬ ‫הרקע‬
 17. 17. ‫הקורבן‬ ‫על‬ ‫ההשלכות‬:‫פחד‬,‫בושה‬,‫סחיטה‬,‫ועוד‬ ‫איומים‬. ‫הפוגע‬ ‫על‬ ‫ההשלכות‬:‫מעצר‬,‫פלילי‬ ‫בתיק‬ ‫להסתיים‬ ‫העלולים‬ ‫חקירה‬
 18. 18. ‫אותי‬ ‫שיתפו‬ ‫אם‬ ‫לעשות‬ ‫עלי‬ ‫מה‬ ‫חבר‬ ‫על‬ ‫פוגעני‬ ‫סרטון‬ ‫או‬ ‫בתמונה‬? •‫לעשות‬ ‫לא‬Like‫או‬Share •‫שמדובר‬ ‫לשולח‬ ‫לומר‬ ‫לפרסם‬ ‫ושיפסיק‬ ‫פוגע‬ ‫בפרסום‬!!! •‫הלאה‬ ‫אותו‬ ‫להעביר‬ ‫לא‬ •‫אותו‬ ‫למחוק‬ •‫למבוגר‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫לדווח‬
 19. 19. ‫לעשות‬ ‫עלי‬ ‫מה‬ ‫נפגע‬ ‫חש‬ ‫אני‬ ‫אם‬? •‫עזרה‬ ‫לקבל‬ ‫לפנות‬–‫הפגיעה‬ ‫עם‬ ‫לבד‬ ‫להישאר‬ ‫לא‬ •‫ל‬‫אחראי‬ ‫מבוגר‬ ‫עם‬ ‫ולהתייעץ‬ ‫ספר‬ –‫הורה‬,‫מורה‬,‫יועצת‬,‫וכו‬' •‫משטרה‬ ‫תחנת‬ ‫בכל‬ ‫תלונה‬ ‫להגיש‬ ‫ניתן‬ –‫מלווה‬ ‫עם‬ ‫או‬ ‫ההורים‬ ‫עם‬ ‫לבוא‬ ‫רצוי‬ –‫בחקירה‬ ‫לסייע‬ ‫יכול‬ ‫אשר‬ ‫חומר‬ ‫כל‬ ‫להביא‬ ‫כגון‬:‫מסך‬ ‫צילומי‬,‫של‬ ‫תדפיסים‬ ‫ההתכתבות‬,‫קבצים‬,‫וכו‬'.
 20. 20. ‫לעשות‬ ‫יכולה‬ ‫המשטרה‬ ‫מה‬? •‫בחקירה‬ ‫לפתוח‬- •‫עבירה‬ ‫שנעברה‬ ‫חשד‬ ‫ויש‬ ‫במידה‬- –‫העבירה‬ ‫מבצע‬ ‫איתור‬ –‫החשודים‬ ‫חקירת‬ –‫ציוד‬ ‫של‬ ‫והחרמה‬ ‫תפיסה‬(‫מחשב‬,‫נייד‬,‫טאבלט‬,‫וכד‬') ‫העברה‬ ‫בוצעה‬ ‫שממנו‬ –‫הציוד‬ ‫בדיקת‬(‫מהמחשב‬ ‫התוכן‬ ‫הוצאת‬/‫נייד‬) –‫הסרה‬ ‫ולבקשת‬ ‫ראיות‬ ‫לקבלת‬ ‫הפגיעה‬ ‫בוצעה‬ ‫שבהם‬ ‫לאתרים‬ ‫פניה‬ ‫התכנים‬ ‫של‬ –‫ביותר‬ ‫ומורכב‬ ‫ארוך‬ ‫תהליך‬ ‫היא‬ ‫ברשת‬ ‫מאתרים‬ ‫פוגעני‬ ‫תוכן‬ ‫הסרת‬
 21. 21. ‫ממחשב‬ ‫עקבות‬ ‫להסתיר‬ ‫ניתן‬ ‫האם‬? ‫מוחלטת‬ ‫לא‬ ‫היא‬ ‫באינטרנט‬ ‫האנונימיות‬. ‫הבית‬ ‫לכתובת‬ ‫גם‬ ‫להגיע‬ ‫ניתן‬ ‫מהאינטרנט‬. ‫ע‬ ‫לאינטרנט‬ ‫מחובר‬ ‫מחשב‬ ‫כל‬"‫ייחודית‬ ‫כתובת‬ ‫י‬ ‫הנקראת‬:Internet Protocol) IP address.) ‫ה‬IP‫המחשב‬ ‫של‬ ‫זהות‬ ‫תעודת‬ ‫מעין‬ ‫הוא‬ ‫לאתר‬ ‫אפשר‬ ‫באמצעותו‬‫כל‬‫מחשב‬
 22. 22. ‫הפלילי‬ ‫הרישום‬ ‫השלכות‬ •‫פלילי‬ ‫לרישום‬(‫גם‬ ‫הנקרא‬"‫תיק‬ ‫פתיחת‬)"‫קיימות‬ ‫עתידכם‬ ‫על‬ ‫השלכות‬: –‫מובחרות‬ ‫ליחידות‬ ‫גיוס‬/‫בצה‬ ‫מסווגות‬"‫ל‬ –‫הדורשים‬ ‫עבודה‬ ‫מקומות‬"‫יושר‬ ‫תעודת‬( "‫משרדי‬ ‫ממשלה‬,‫הביטחון‬ ‫כוחות‬) –‫דין‬ ‫עריכת‬ ‫כגון‬ ‫מסויימים‬ ‫מקצועות‬–‫לעסוק‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ‫פלילי‬ ‫רישום‬ ‫קיים‬ ‫אם‬ ‫בהם‬
 23. 23. ‫סיכום‬ ‫סרטון‬: • ‫הסרטון‬ ‫להפעלת‬ ‫לחץ‬
 24. 24. ‫לסיכום‬ •‫תשתית‬ ‫היא‬ ‫והרשת‬ ‫האינטרנט‬– •‫תחילה‬ ‫במחשבה‬ ‫מעשה‬ ‫סוף‬-‫קשה‬ ‫ברשת‬ ‫פגיעה‬ ‫לתקן‬ ‫אפשרי‬ ‫בלתי‬ ‫עד‬ •‫לב‬ ‫תשומת‬ ‫בחוסר‬ ‫לעשות‬ ‫שעלולים‬ ‫טעויות‬ ‫כנערים‬–‫רבות‬ ‫לשנים‬ ‫ולהפריע‬ ‫להשפיע‬ ‫עלולות‬
 25. 25. ‫חיוניים‬ ‫טלפונים‬ ‫משטרה‬ ‫מוקד‬-100. ‫המשטרתי‬ ‫האינטרנט‬ ‫אתר‬-‫תחנות‬ ‫רשימת‬ ‫וטלפונים‬–www.police.gov.il

×