Successfully reported this slideshow.

Innoesci presentació corporativa v1

319 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Innoesci presentació corporativa v1

 1. 1. Comunitat d’innovació en màrqueting i negocis internacionalsBarcelona, 20131
 2. 2. A period of discontinuity is a period ofOPPORTUNITYfor those with courage and vision.The conditions for affordableREAL CHANGEnow exist.There will beWINNERS,and there will be losers.What will you do?2INNOESCI
 3. 3. InnoesciQuè és?• Una comunitat d’innovació enl’àmbit dels negocisinternacionals que assegura quequalsevol idea potencialmentvaluosa sigui capaç de prosperar,en comptes de perdre’s per culpad’ineficiències associades aestructures jeràrquiques o a laburocràcia imperant a lesorganitzacions• Es tracta de fer confluir les idees,les propostes de millora i deprogrés, la voluntat de canvi, elconeixement, l’experiència, lesaptituds i les actituds, elcompromís de tota laorganització i del talent delsestudiants d’ESCI-UPF enversels processos d’innovacióAssociacions iAdministracióPúblicaProfessoratEmpresesassociadesUniversitats ICentres deRecercaConsultorsd’innovació iinternacionalit-zacióAlumnes /Antics alumnes3INNOESCI
 4. 4. Objectius a llarg terminiObjectius a curt terminiInnoesciObjectius4INNOESCI• Crear una xarxa entre ESCI – UPF en el marc del GNMI (a través del seuclaustre de professors i el seu alumnat) i la totalitat d’agents relacionatsamb els negocis internacionals (empreses, patronals, cambres de comerç,organitzacions empresarials, duanes,...)• Compartir coneixement, hibridar i generar idees innovadores per als agentsparticipants• Integrar aquesta xarxa d’innovació en l’àmbit dels negocis internacionalsamb altres xarxes semblants d’arreu del món, o amb altres institucionsformatives en el camp del comerç, dels negocis o del màrquetinginternacionals
 5. 5. InnoesciPerquè a Esci – UPF?• ESCI – UPF és l’únic centre de l’estat espanyol que ofereix cursos oficials (de grau ide postgrau) en matèria de negocis i màrqueting internacionals.• La nostra missió prioritària és la de formar els professionals del futur en el camp delcomerç i el màrqueting internacional, amb les competències adequades per afrontarels reptes del futur• És necessari interaccionar amb les empreses i institucions que absorbiran els nostrsestudiants, per tal d’estar al cas de les necessitats que demanda el mercat• Els alumnes d’ESCI – UPF poden aportar solucions factibles als problemes i/o alsreptes de les empreses que es dediquen als negocis internacionals• Algunes entitats que ja han participat a INNOESCI:5INNOESCI
 6. 6. InnoesciBenficis pels estudiants d’ESCIBeneficis de laInnovacció obertaamb la UniversitatComprensió sobre lesmetodologies claud’innovació / emprenedoriaComprensió sobre larealitat del mercat laboralEntrar en contacte ambempreses que poden oferirfeina a futur (accés apràctiques)Accés a una xarxa deconeixement d’alt valorafegit en negocisIdentificació de novesoportunitats de negociDesenvolupament de novescompetènciesFormar part d’un movimentcapdavanter en innovació aCatalunyaDesenvolupar un perfilprofessional com ainnovador6INNOESCI
 7. 7. A period of discontinuity is a period ofOPPORTUNITYfor those with courage and vision.The conditions for affordableREAL CHANGEnow exist.There will beWINNERS,and there will be losers.What will you do?7PLATAFORMA D’INNOVACIÓOBERTA
 8. 8. InnoesciLa innovació oberta com a valor"La innovació oberta és l’ús intencional del coneixement per accelerarla innovació interna i ampliar els mercats per a l’ús extern de lainnovació. Això suposa que les organitzacions han de fer servir lesidees externes i les internes per a desenvolupar la innovació“El concepte Innovacióoberta encaixa en unmodel de xarxa socialHenry Chesbrough (Innovació oberta: la cerca d’un nou paradigma), pare del concepted’innovació oberta i President del Comitè Executiu d’Induct8INNOESCI
 9. 9. InnoesciPlataforma tecnològica: pàgina de benvinguda9INNOESCI
 10. 10. InnoesciPlataforma tecnològica: col·laboració i innovació10INNOESCI
 11. 11. InnoesciDinamització i creativitat entorn els reptes corporatius11INNOESCI
 12. 12. 12INNOESCI
 13. 13. InnoesciDinamització i creativitat entorn els reptes corporatius13INNOESCI
 14. 14. InnoesciDinamització i creativitat entorn els reptes corporatius14INNOESCI
 15. 15. InnoesciSuport d’experts internacionals en innovació obertaIgnasi ClosInnovation Inspirator – Induct South Europe & LatamDiplomat en Empresarials i Llicenciat en Comerç Internacional i Tècniques i Investigacióde Mercat (ITM) per la UPF. Postgrau en Relacions Econòmiques Internacionals per laNYU (University of New York). Consultor en Comerç Internacional a ACC10 a les oficinesde Miami i Nova York (2 anys), en Estratègia i Operacions durant 4 anys a DeloitteConsulting, S.L., coach d’emprenedors i consultor d’innovació oberta durant els darrers 3anys.Henry ChesbroughPresident del Comitè Assessor d’Induct SoftwareDr. Henry Chesbrough, Dean at the Haas Business School (Berkeley University), creatorof the «Open Innovation» concept, and President at Induct’s Executive CommiteeAlf Martin JohansenChairman, Induct SoftwareInduct Founder. Alf Martin Johansen has over ten years of experience working inexecutive and senior financial and consulting roles for both large and small companies.He is a true “Value Chaser,” and is constantly scanning the environment for potentialproblems and challenges for which he can develop creative solutions.Alguna de les seves experiències en Innovació Oberta15INNOESCI
 16. 16. A period of discontinuity is a period ofOPPORTUNITYfor those with courage and vision.The conditions for affordableREAL CHANGEnow exist.There will beWINNERS,and there will be losers.What will you do?16PARTICIPAR COM A EMPRESA
 17. 17. InnoesciVols participar?1. Esponsorització2. Llançament de reptes3. ObservadorCostSuport a lainnovació de lateva empresaPrioritat enl’accés a talent17INNOESCI
 18. 18. InnoesciVols llançar reptes com a empresa?CONEIXEMENT ESPECIALITZAT• Accedeix al coneixement delsprofessionals i estudiants del móndels negocis I màrquetinginternacionalsCENTRE DE CONEIXEMENT• Participa en convertir INNOESCI enel principal centre de coneixementen Innovació, internacionalització imàrqueting a nivell global. ACatalunya en sabem molt de negocisinternacionals, i tenim talent jove.METODOLOGIES INNOVADORES• Accedeix a un entorn on l’us demetodologies innovadores per lageneració de noves idees de negocisI de màrqueting és part del dia a diaCAPACITATS DE RECERCA• Accedeix al coneixement generatpels equips de recerca de laUniversitat, en matèries d’interès perles empreses que es mouen en unentorn globalXARXA ESCI-UPF• Accedeix al potencial de la xarxaESCI-UPF, una escola de la UPFamb 20 anys d’història i formantprofessionals repartits per tot elmón actualmentIDEES• Accedeix als alumnes del Grau enNegocis I Màrqueting Internacionals,persones sense les límitacions queens impedeixen obtenir ideesrealment novedoses I diferents (i quesí tenim els més adults)TALENT POTENCIAL• Accedeix a una xarxa deprofessionals que podendesenvolupar a la pràctica projectesd’innovació en negocis i màrquetinginternacionals dins la teva empresaIMPLICACIÓ DEL SECTOR PRIVAT• Accedeix a una xarxa empresarialque implica a empreses d’abastglobal com Mango, Fluidra, ChupaChups, Auren Consultors, I moltsd’altres18INNOESCI
 19. 19. InnoesciBeneficis per les empreses de la ComunitatCreació de novesoportunitats denegociAccés ainformació dequalitat i millorpresa de decisióInnovaciócreauada ambstakeholders(nous horitzons)Assignació méseficient derecursosMilloridentificació deltalent internDestrucció debarreres decomunicaciótradicionalsMillora delrendiment delsempleatsMillora delengagement iclima corporatiuGeneració denous ingressosCreació demarca i perfil decompayiainnovadoraMillora i majoreficiència delsprocessosd’innovacióCreació de nousproductes,serveis i mercatsProcés innovació Generació de negoci Eficiència en lús dels recursos interns Comunicació interna19INNOESCI
 20. 20. A period of discontinuity is a period ofOPPORTUNITYfor those with courage and vision.The conditions for affordableREAL CHANGEnow exist.There will beWINNERS,and there will be losers.What will you do?The open innovation companySi vols participar a INNOESCI, contacta amb:Marta Segura, Directora d’INNOESCI:marta.segura@esci.upf.eduIgnasi Clos, Gestor del projecte INNOESCI a Induct:ignasi.clos@inductsoftware.com

×