Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Final darrer taller_tarraco_lab_2

349 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Final darrer taller_tarraco_lab_2

 1. 1. TALLER 1:2 de maig de 2013Innovar és molt més que idees
 2. 2. BENVINGUDA01
 3. 3. ELS GRANS REPTES DEFUTUR DE LA INNOVACIÓ01
 4. 4. LLLL
 5. 5. LLLL
 6. 6. 61. Formulació de lobjectiu: desig, somni, oel que es vulgui canviar2. Recollir informació necessària perabordar el problema: dades, sensacions,sentiments, percepcions, etc.3. Reformular el problema4. Generació didees5. Seleccionar i reforçar les idees6. Establir un pla per a laccióCreative Problem Solving
 7. 7. 7
 8. 8. • Objectiu:• JTBD (job to be done), és a dir, “objectiu”• Components• Tasca funcional: descriu la tasca que el client colaconseguir• Tasca emocional: relacionat amb els sentiments i lespercepcions• Tasca personal (com em sento)• Tasca social (com em perceben).• Tasques secundàries: tasques que els clients volen abans,durant i desprès de la tasca principal.“Job to be done”
 9. 9. • Tasca funcional• Preservar la via pública de l’impacte de les mascotes• Tasca emocional• Percebre la ciutat com un espai net i higiènic.• Convertir als propietaris de mascotes en referents en laconservació dels espais públics• Tasques secundàries• Conscienciar sobre l’impacto negatiu de les mascotesa la ciutat• Aconseguir la implicació de tots els estaments socials• Garantir la persistència del mecanisme imposat.“job to be done”: ejemple
 10. 10. Verb d’acció Objetiu de l’acció ContextualizadorPreservar la via pública de l’impacte de les mascotesProporcionar transport públic de forma gratuita
 11. 11. 13
 12. 12. 14Invenció ≈ IdeaInnovació ≈ ?
 13. 13. 15NEEDSAPPROACHBENEFITSCOMPETITORS
 14. 14. El Poder de la Iteración
 15. 15. 17• N: Qui és el client, quines necessitats cobreix?• A: De quina manera "única" farem que passi?Com cobrim la necessitat?• B: Com és el valor daquesta innovació i el seumodel de negoci?• C: Quina competència existeix?NABC: Needs, Approach, Benefits, Competitors
 16. 16. 18• Quines necessitats del client cobreix aquest servei /producte?• Per què necessito resoldre aquest problema?• Quin problema resol el concepte?• Qui té aquest problema o necessitat?• Quines necessitats del territori / societat?• Quina importància té el problema per al client?• Quant necessiten la solució?Needs: Necesidades
 17. 17. 19• De quina manera farem que passi?• Com es va a proporcionar el servei?• Com es resol el problema o necessitat del client?• Quin enfocament únic adoptes per satisfer lanecessitat del client?• Especificamente com la solució resol el problema?Approach: solució adoptada
 18. 18. 20• Valor que saporta a– Client– Administració– Societat– Inversors• Com canviés la forma en què fan les coses?• Hi ha efectes negatius?• Quins costos de tota mena té el client per arribar alservei?• Valor per a el client intern i extern• = beneficis – costos ( tangibles i intangibles)Benefits: valor aportat
 19. 19. 21• Quines barreres hi ha?• Per què la nostra proposta és millor?• Quins són els enfocaments alternatiusexistents al mercat per resoldre elproblema?• Qui més ha intentat resoldre el problema?• Com ho han resolt?• Què èxit van tenir?Competitors: la competencia
 20. 20. 22MODEL“PEST”
 21. 21. 23• Tendènceis polítiques• Tendències Econòmiques• Tendències Socials• Tendencies Tecnològiques
 22. 22. 24Matriud’impactescreuats
 23. 23. Tendencia 1 Tendencia 2 Tendencia 3 Tendencia 4Tendencia 1Tendencia 2Tendencia 3Tendencia 4 - -25+ + +-+-+
 24. 24. 26QuèSabem?
 25. 25. 27SabemSabemNO SabemNO Sabem
 26. 26. 28SabemSabemNO SabemNO Sabem1- zona decomfort2- zona de treball3- descoberta4- perplexitat
 27. 27. KONIEK
 28. 28. NABC: NEEDS, APPROACH, BENEFITS,COMPETITORSN: Qui és el client, quines necessitats cobreix?A: De quina manera "única" farem que passi? Com cobrimla necessitat?B: Com és el valor daquesta innovació i el seu model denegoci?C: Quina competència existeix?
 29. 29. NEEDS: NECESIDADESPer què necessito resoldre aquest problema?Quin problema resol el concepte?Qui té aquest problema o necessitat?Quines necessitats del territori / societat?Quina importància té el problema per al client?Quant necessiten la solució?
 30. 30. APPROACH: SOLUCIÓ ADOPTADACom es va a proporcionar el servei?Com es resol el problema o necessitat del client?Quin enfocament únic adoptes per satisfer lanecessitat del client?Especificamente com la solució resol elproblema?
 31. 31. BENEFITS: VALOR APORTATClientAdministracióSocietatInversorsCom canviés la forma en què fan les coses?Hi ha efectes negatius?Quins costos de tota mena té el client per arribaral servei?Valor per a el client intern i extern= beneficis – costos ( tangibles i intangibles)
 32. 32. COMPETITORS: LA COMPETENCIAQuines barreres hi ha?Per què la nostra proposta és millor?Quins són els enfocaments alternatiusexistents al mercat per resoldre elproblema?Qui més ha intentat resoldre el problema?Com ho han resolt?Què èxit van tenir?

×