Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Proves d’accés als cicles formatius de formació professional

1,165 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Proves d’accés als cicles formatius de formació professional

 1. 1. PROVES D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL 2010 DOCV 13-04-2010 www.docv.gva.es /portal/ portal /2010/04/13/ pdf /2010_3982. pdf
 2. 2. Condicions d’accés <ul><li>Proves de grau mitjà: tindre 17 anys d’edat o complir-los durant l’any 2010. </li></ul><ul><li>Proves de grau superior: tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any 2010 </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Aquells aspirants que superen la prova d’accés hauran d’haver formalitzat la sol·licitud d’admissió en el centre educatiu on vullguen realitzar el cicle formatiu en els períodes que per a això s’establisquen i, cas de ser admesos, formalitzar la matrícula en els terminis establits. </li></ul>
 4. 4. CALENDARI D’ADMISSIÓ D’ALUMNES I MATRÍCULA PER A CICLES DE GRAU MITJÀ <ul><li>Presentació de sol·licituds 3 al 10 de juny. </li></ul><ul><li>La sol·licitud s’ha de presentar ÚNICAMENT en un centre. </li></ul><ul><li>Llistes provisionals 12 de juliol </li></ul><ul><li>Reclamacions 13/14 de juliol </li></ul><ul><li>Llistes definitives 19 de juliol </li></ul><ul><li>Matrícula 26 al 28 de juliol </li></ul>
 5. 5. Proves d’accés: Calendari
 6. 6. <ul><li>Inscripció 20 d’abril al 4 de maig </li></ul><ul><li>Publicació llistats alumnes que han de realitzar la prova en un altre centre 13 de maig </li></ul><ul><li>Publicació llistes provisionals d’admesos 19 de maig </li></ul><ul><li>Reclamació llistes provisionals admesos 19 de maig 25 de maig </li></ul><ul><li>Publicació llistes definitives d’admesos 28 de maig </li></ul><ul><li>Realització prova grau superior convocatòria ordinària 11 de juny </li></ul><ul><li>Publicació llistes provisionals qualificacions prova grau superior convocatòria ordinària 17 de juny </li></ul><ul><li>Reclamació llistes provisionals qualificacions prova grau superior convocatòria ordinària 17 de juny 21 de juny </li></ul><ul><li>Realització prova grau mitjà convocatòria ordinària 18 de juny </li></ul><ul><li>Publicació llistes provisionals qualificacions prova grau mitjà convocatòria ordinària 25 de juny </li></ul><ul><li>Reclamació llistes provisionals qualificacions prova grau mitjà convocatòria ordinària 25 de juny 28 de juny </li></ul><ul><li>Termini d’entrega documentació justificativa prova grau superior convocatòria ordinària 20 d’abril 28 de juny </li></ul><ul><li>Termini d’entrega documentació justificativa prova grau mitjà convocatòria ordinària 20 d’abril 28 de juny </li></ul><ul><li>Publicació llistes definitives convocatòria ordinària i entrega de certificats prova grau superior 30 de juny </li></ul><ul><li>Publicació llistes definitives convocatòria ordinària i entrega de certificats prova grau mitjà 30 de juny </li></ul><ul><li>Realització prova grau mitjà i superior convocatòria extraordinària 2 de setembre </li></ul><ul><li>Publicació llistes provisionals qualificacions convocatòria extraordinària 6 de setembre </li></ul><ul><li>Reclamació llistes provisionals qualificacions convocatòria extraordinària 6 de setembre </li></ul><ul><li>Termini d’entrega documentació justificativa convocatòria extraordinària 2 de setembre 8 de setembre </li></ul><ul><li>Publicació llistes definitives convocatòria extraordinària i entrega de certificats 9 de setembre </li></ul>
 7. 7. Horari de la prova
 8. 9. Lloc de celebració <ul><li>Les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà es realitzaran en tots els centres docents públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana que impartixen cicles de grau mitjà. </li></ul><ul><li>Les proves d’accés a cicles formatius de grau superior es realitzaran en els centres docents públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana que impartixen cicles relacionats amb l’opció triada. </li></ul>
 9. 10. Sol·licitud d’inscripció <ul><li>Models annexos III i IV del DOCV 13/04/2010, </li></ul><ul><li>http://www.docv.gva.es/portal/portal/2010/04/13/pdf/2010_3982.pdf </li></ul><ul><li>i a més han de presentar: </li></ul><ul><li>Document Nacional d’Identitat, o targeta d’estranger, o permís de residència temporal o definitiva, o visat d’estudis (règim especial d’estudiants estrangers), amb fotocòpia per a ser confrontada. </li></ul><ul><li>Declaració responsable de què no es reunixen els requisits d’accés directe. </li></ul><ul><li>Justificant d’haver pagat la taxa corresponent. </li></ul>
 10. 11. Centres examinadors <ul><li>Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, els centres enviaran a les direccions territorials d’Educació de cada província relació d’aspirants i, si és el cas, sol·licitud que, per problemes d’espai, els últims aspirants matriculats realitzen les proves en un altre centre. </li></ul><ul><li>Les direccions territorials d’Educació estudiaran les sol·licituds rebudes i determinaran els centres on hagen d’examinar-se estos aspirants. </li></ul>
 11. 12. <ul><li>Els centres que hagen rebut les sol·licituds d’estes persones les enviaran, junt amb tota la seua documentació, als centres on hagen d’examinar-se i publicaran la relació de les mateixes, indicant el nom i la direcció del centre on hagen ’examinar-se. </li></ul>
 12. 13. Publicació d’admesos en cada centre <ul><li>Una vegada analitzada la documentació de les persones que han de realitzar les proves en cada centre, estos publicaran la relació dels/les aspirants admesos. </li></ul><ul><li>Així mateix, es publicarà la relació dels/les aspirants exclosos,indicant el motiu de l’exclusió. </li></ul>
 13. 14. Prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà
 14. 15. <ul><li>La prova s’estructurarà en dos parts: </li></ul><ul><li>a) Part sociolingüística, que versarà sobre coneixements de Llengua i Literatura (Castellana o Valenciana) i Ciències Socials: Geografia i Història. Constarà de dos apartats: </li></ul><ul><li>a1) Llengua i Literatura (Castellana o Valenciana), en el que el/ l’aspirant optarà per realitzar un dels dos comentaris de text proposats de llengua i literatura: el de castellà o el de valencià. </li></ul><ul><li>a2) Ciències Socials: Geografia i Història. </li></ul>
 15. 16. <ul><li>b) Part CientificoMatematicoTècnica, que versarà sobre coneixements de Matemàtiques, Ciències de la Naturalesa i Tecnologia. Constarà de tres apartats: </li></ul><ul><li>b1) Matemàtiques. </li></ul><ul><li>b2) Ciències de la Naturalesa. </li></ul><ul><li>b3) Tecnologia. </li></ul>
 16. 17. Prova d’accés a cicles formatius de grau superior
 17. 18. <ul><li>La prova d’accés als cicles formatius de grau superior constarà de dos parts: </li></ul><ul><li>a) Part comú, que constarà de tres apartats: </li></ul><ul><li>a1) Llengua i literatura (castellana o valenciana), en el que el/l’aspirant optarà per realitzar un dels dos comentaris de text proposats de llengua i literatura: el de castellà o el de valencià. </li></ul><ul><li>a2) Llengua estrangera (anglés). </li></ul><ul><li>a3) Matemàtiques, que constarà d’exercicis de matemàtiques els continguts del qual estiguen inclosos en el currículum de les matèries de Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials I i II. </li></ul>
 18. 19. <ul><li>b) Part específica, que constarà de dos apartats, b1) i b2), i inclourà continguts de determinats coneixements bàsics de matèries del Batxillerat segons siga l’opció a què estiga adscrit el cicle formatiu. En l’annex XIII s’indiquen les opcions en què s’agruparan les proves, les matèries de Batxillerat en què es basaran i els cicles formatius a què donen accés. </li></ul>
 19. 20. PROVES D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL 2010 DOCV 13-04-2010 www.docv.gva.es /portal/ portal /2010/04/13/ pdf /2010_3982. pdf

×