Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Statistiky 2016 17

207 views

Published on

Štatistiky prestavieb na LPG

Published in: Automotive
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Statistiky 2016 17

 1. 1. Prestavba vozidiel na pohon plynom Štatistiky za rok 2016-17
 2. 2. Podľa rokov
 3. 3. 2016 vs 2017
 4. 4. Podľa značiek PZ
 5. 5. Podľa značiek vozidiel 20172016
 6. 6. Podľa obch. názvu voz. 20172016
 7. 7. Podľa typu motora Pre jednotlivo schv. prestavby za rok 2016
 8. 8. Podľa druhu schválenia 2016
 9. 9. Podľa typu protokolu 2016
 10. 10. Podľa krajov pracoviska 2016 2017
 11. 11. Mapa pracovísk
 12. 12. Pracoviská, technici Pracoviska montáže LPG a CNG: - k dnešnému dňu: 59 pracovísk z toho: - 5 LPG-B - 1 CNG-A - 3 CNG-B
 13. 13. Technici Technici montáže LPG či CNG: - k dnešnému dňu: 94 technikov z tohto počtu: - 5 technici CNG
 14. 14. Školenia, skúšky 2016: spolu 4 termíny školení, ktorých sa zúčastnilo: 12 účastníkov, z toho: - došk. školenia: 2 akcie - zákl. školenia: 2 akcie 2016: V roku 2016 spolu 6 skúšok, ktorých sa zúčastnilo spolu 14 účastníkov (aj opak. skúšky).
 15. 15. Rôzne
 16. 16. ● Vyhľadávanie vozidla v AIS (pripr. zmena) ● Zápis do DZ pri výmene nádrže: „Výmena nádrže po skončení jej životnosti za Exx 67R-xx xxxx, viacúčelového ventilu za Exx 67R- xx xxxx; dňa: xx.xx.xxxx“ meno a priezvisko technika, názov oprávnenej osoby“; ● Zápis do DZ pri opise: „ZA SPRÁVNOSŤ OPISU ZODPOVEDÁ (meno a priezvisko technika), DŇA ........“
 17. 17. Opis protokolu o montáži plynového zariadenia, vydané podľa legisl. platnej pred nadobudnutím platnosti zákona č. 725/2004 a vyhl. 578/2006 z.z. Vydá ho poverená technická služba MPZ za podmienok: ● pracovisko montáže plynových zariadení fyzicky overí: ● zhodnosť komponentov plynového zariadenia s Osvedčením o technickej spôsobilosti typu súčasti, výstroja a výbavy
 18. 18. ● osvedčenie o technickej spôsobilosti typu súčasti, výstroja a výbavy predmetného vozidla predkladá prevádzkovateľ vozidla, ● zhodnosť značky a typu vozidla, typu motora pre ktoré bolo predmetné plynové zariadenie schválené, ● plnenie technických požiadaviek definovaných predpise EHK OSN č. 67 resp. EHK č. 110 predmetného vozidla v znení platnom v čase prestavby, ● plnenie požiadaviek vyhlášky č. 464/2009 Z. z. (§12 a §17),
 19. 19. ● pracovisko montáže plynových zariadení vystaví „Potvrdenie o obhliadke montáže plynového zariadenia pre vystavenie opisu protokolu o montáži plynového zariadenia“. TS MPZ vydá opis protokolu na základe: ● originálu vystaveného Potvrdenia o obhliadke montáže plynového zariadenia vydaného pracoviskom MPZ, ● kópie osvedčenia o evidencii časť II alebo technického preukazu vozidla,
 20. 20. ● kópiu Osvedčenia o technickej spôsobilosti typu súčasti, výstroja a výbavy predmetného vozidla,

×