Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
LEGISLATÍVNE ZMENY ZA    ROK 2011
Zákon č. 725/2004Zákon č. 519/2011 Z.z.            § 18 ods. 17 Prevádzkovateľ vozidla, ktorého vozidlo bolo h...
Zákon č. 725/2004§ 20 ods. 3, Prílohy k žiadosti o schválenie prestavby jednotlivéhovozidlapísm. b) …; protokol o skúškach...
Zákon č. 725/2004§ 20 ods. 5Jednotlivo prestavané vozidlo musí spĺňať rovnaké požiadavky,aké boli ustanovené na typové sch...
Zákon č. 725/2004Zákon č. 519/2011 Z.z.Zmenené:§ 91 sa odsek 10 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:„c) bezodkladne, najneskôr ...
Metodický pokyn č. 6 /2012Metodický pokyn č. 6 /2012 zo dňa 1.2.2012na zabezpečenie jednotného postupu obvodnýchúradov pre...
Metodický pokyn č. 6 /2012Do protokolu zo skúšok sa uvedie:● Uvedie sa číslo protokolu o emisnej kontrole motorového vozi...
Metodický pokyn č. 6 /2012V prípade prevádzky na 2 palivá súčasne:Uvedie sa číslo protokolu o emisnej kontrolemotorového v...
HROMADNÁ PRESTAVBA  dokumentácia
Hromadná prestavba hromadne            schváleným systémomDokumenty   Dodáva výrobca hromadnej prestavbypotr...
Hromadná prestavba hromadne  schváleným systémom
Hromadná prestavba              retrofitným systémomDokumenty   Dodáva výrobca hromadnej prestavby(= dovoz...
Hromadná prestavbaretrofitným systémom
JEDNOTLIVÁ PRESTAVBA   dokumentácia
Jednotlivá prestavba              retrofitným systémomDokumenty   - Homologizačná správa (uvedená značka v...
Jednotlivá prestavbaretrofitným systémom
Jednotlivá prestavba          hromadne schváleným systémomDokumenty   - Rozhodnutie o povolení prestavby (na z...
Jednotlivá prestavbahromadne schváleným systémom
Jednotlivá prestavba jednotlivo             schvaľovaným systémomDokumenty   Obvodný úrad na základe protoko...
Jednotlivá prestavba jednotlivo  schvaľovaným systémom
ŠTATISTIKY ZA ROK 2011
Pracoviská, techniciPracoviska montáže LPG a CNG na konci roku2011:- 39 pracovísk s platným oprávnením (z toho 1 CNG)- k ...
Školenia, skúškyŠkolenia:V roku 2011 boli uskutočnené 5 školení, ktorýchsa zúčastnilo spolu 19 účastníkov, z toho:- zdok. ...
Prestavby montážou plynového      zariadeniaV roku 2011 bolo na Slovensku uskutočnených :- 2215 prestavieb montážou ...
0,00%                                       5,00%                 ...
Podiel prest. vozidiel             ŠKODA             RENAULT             OPEL     ...
Počet schválených typov prestavieb      Hromadne schválené typy:         430 (2010-864)   Retrofity (zdroj...
INFORMAČNÝ SYSTÉM
V roku 2011 bol prepracovaný číselník typovhromadného schválenia, čo umožňuje vybrať si zviacerých komponentov na danej po...
Pripravujeme:- zverejnenie údaja pre verejnosť, či je prestavbavozidla prestavané po zadaní VIN čísla, aleboŠPZ a niektorý...
Je rozpracované:- odklik z knihy tlačív na realizovanú montáž- vyhľadávanie pomocou mapy u pracovísk- jednoduchšie filtrov...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Legislativne zmeny a statistika

2,032 views

Published on

Prezentácia na seminari

Published in: Automotive
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Legislativne zmeny a statistika

 1. 1. LEGISLATÍVNE ZMENY ZA ROK 2011
 2. 2. Zákon č. 725/2004Zákon č. 519/2011 Z.z. § 18 ods. 17 Prevádzkovateľ vozidla, ktorého vozidlo bolo hromadne prestavané, je povinný do pätnásť (zmena, pôvodne sedem) dní od vykonania prestavby písomne požiadať obvodný úrad dopravy o zápis zmien údajov do osvedčenia o evidencii …
 3. 3. Zákon č. 725/2004§ 20 ods. 3, Prílohy k žiadosti o schválenie prestavby jednotlivéhovozidlapísm. b) …; protokol o skúškach jednotlivého vozidla po prestavbe a návrhzákladného technického opisu nie je potrebný (doplnené), ak ide o (doplnené)prestavbu podľa §17 ods. 1 písm. h) (montáž plynovéhozariadenia) pomocou komponentov, ktoré majú udelenú správu ohomologizácii typu (retrofitné systémy), v tomto prípade sapredkladá správa o homologizácii.§ 20 odsek 4, Prílohy k žiadosti o schválenie prestavbyjednotlivého vozidlaOkrem dokladov uvedených v odseku 3 obvodný úrad dopravymôže, po písomnom odôvodnení svojej požiadavky (doplnené), (doplnené)požadovať predloženie stanovísk alebo odborných posudkovpríslušných orgánov protipožiarnej ochrany, …
 4. 4. Zákon č. 725/2004§ 20 ods. 5Jednotlivo prestavané vozidlo musí spĺňať rovnaké požiadavky,aké boli ustanovené na typové schválenie alebo typové schválenieES vozidla v čase jeho uvedenia do prevádzky. To neplatí prejednotlivo prestavané vozidlo podľa § 17 ods. 1 písm. c) a i), musíspĺňať rovnaké technické požiadavky, aké sú v čase schváleniaprestavby jednotlivého vozidla. Pre jednotlivo prestavané vozidlopodľa § 17 ods. 1 písm. h) (montáž plynového zariadenia) jemožné dokladovať plnenie technických požiadaviek týkajúcich saemisií alternatívnou skúškou podľa § 67 ods. 2 písm. b) (emisnákontrola zvláštna). (doplnené) …
 5. 5. Zákon č. 725/2004Zákon č. 519/2011 Z.z.Zmenené:§ 91 sa odsek 10 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:„c) bezodkladne, najneskôr do dvoch pracovných dní odvzniku zmeny, písomne oznámiť oprávnenej osobe montážeplynových zariadení zmenu podmienok ustanovených vodseku 2 písm. a) a b).“Nové znenie zaväzuje technika montáže PZ:najneskôr do dvoch pracovných dní oznámiť pracoviskuzmeny, že:a) nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahub) nie je bezúhonný v potrebnom rozsahu
 6. 6. Metodický pokyn č. 6 /2012Metodický pokyn č. 6 /2012 zo dňa 1.2.2012na zabezpečenie jednotného postupu obvodnýchúradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikáciea poverených technických služieb overovaniavozidiel v súvislosti s jednotlivo prestavanýmivozidlami montážou plynového zariadenia LPG,CNG.V protokole o skúškach skúšobňa vyhodnotí:Emisie škodlivín pri prestavbe jednotlivého vozidlaMPZ umožňujúceho prevádzku vozidla napôvodné palivo alebo LPG resp. CNG (prevádzkavozidla len na jeden druh paliva):
 7. 7. Metodický pokyn č. 6 /2012Do protokolu zo skúšok sa uvedie:● Uvedie sa číslo protokolu o emisnej kontrole motorového vozidla v prípade uplatnenia alternatívnej skúšky podľa § 67 ods. 2 písm. b) zákona č. 725/2004 Z. z. zvláštna emisná kontrola v rozsahu pravidelnej emisnej kontroly
 8. 8. Metodický pokyn č. 6 /2012V prípade prevádzky na 2 palivá súčasne:Uvedie sa číslo protokolu o emisnej kontrolemotorového vozidla v prípade uplatneniaalternatívnej skúšky podľa § 67 ods. 2 písm. b)zákona č. 725/2004 Z. z. – zvláštna emisnákontrola v rozsahu predpisu z OE časť II,alebo číslo predpisu alebo smernice platnej včase výroby vozidlaalebo číslo predpisu alebo smernice platnej včase výroby vozidla
 9. 9. HROMADNÁ PRESTAVBA dokumentácia
 10. 10. Hromadná prestavba hromadne schváleným systémomDokumenty Dodáva výrobca hromadnej prestavbypotrebné (= dovozca plynového systému):pred - rozhodnutie o schválení systému;montážou - rozhodnutie o schválení prestavby (uvedená značka vozidla, typ vozidla, typ motora, zoznam jednotlivých komponentov); - doklad o hromadnej prestavbe vozidla.Typ tlačiva LPG, CNGOznačenie - Štítok so schvaľovacou značkou systému PZ; (vydáva držiteľvozidla osvedčenia o schválení typu systému PZ, uvedie na ňom minimálne schvaľovaciu značku, ktorú vydáva ŠDÚ; napr. „27 MD S-00002-02“) - Doplnkový štítok výrobcu hromadnej prestavby vozidla (vydáva výrobca hromadnej prestavby vozidla).Skúšobňa -STK, EK - plná technická kontrola a zvláštna emisná kontrolaDokumenty k - protokol o montáži,žiadosti o - rozhodnutie o schválení systému (vrátane príloh),schválenie - rozhodnutie o schválení prestavby (uvedená značka vozidla, typprestavby vozidla, typ motora, (vrátane príloh), - doklad o hromadnej prestavbe (vydáva majiteľ hromadnej prestavby), - protokol STK,
 11. 11. Hromadná prestavba hromadne schváleným systémom
 12. 12. Hromadná prestavba retrofitným systémomDokumenty Dodáva výrobca hromadnej prestavby(= dovozca plynovéhopotrebné systému):pred - rozhodnutie o schválení hromadnej prestavby (uvedené číslomontážou homologizácie retrofitného systému, uvedená značka vozidla, typ vozidla, typ motora, zoznam jednotlivých komponentov); - homologizačný štítok plynového systému; - doklad o hromadnej prestavbe vozidla.Typ tlačiva LPGR, CNGROznačenie - Homologizačný štítok PZ;vozidla - Doplnkový štítok výrobcu hromadnej prestavby vozidla (vydáva výrobca hromadnej prestavby vozidla).Skúšobňa -STK, EK - plná technická kontrola a zvláštna emisná kontrolaDokumenty k - protokol o montáži,žiadosti o - rozhodnutie o schválení prestavby (uvedené číslo homologizácieschválenie retrofitného systému, uvedená značka vozidla, typ vozidla, typprestavby motora, (vrátane príloh) *) - doklad o hromadnej prestavbe (vydáva majiteľ hromadnej prestavby), - protokol STK, - protokol z EK.
 13. 13. Hromadná prestavbaretrofitným systémom
 14. 14. JEDNOTLIVÁ PRESTAVBA dokumentácia
 15. 15. Jednotlivá prestavba retrofitným systémomDokumenty - Homologizačná správa (uvedená značka vozidla, typ vozidla, typpotrebné motora, zoznam jednotlivých komponentov);pred - príručka pre montáž;montážou - príručka pre zákazníka; - homologizačný plynového systému.Typ tlačiva LPGR, CNGROznačenie Homologizačný štítok PZ;vozidla - Návrh doplnkového štítku výrobcu prestavby jednotlivého vozidla (vypracuje pracovisko montáže,zodpovednosť za jeho umiestnenie je na prevádzkovateľovi vozidla).Skúšobňa - Od 1.2.2012 je návrh ZTO pre tento model zrušenýSTK, EK - nevyžaduje saDokumenty k - protokol o montáži,žiadosti o - kópia homologizačnej správy (uvedená značka vozidla, typ vozidla,schválenie typ motora) (vrátane príloh)prestavby
 16. 16. Jednotlivá prestavbaretrofitným systémom
 17. 17. Jednotlivá prestavba hromadne schváleným systémomDokumenty - Rozhodnutie o povolení prestavby (na základe Rozhodnutia opotrebné schválení systému (ŠDÚ), povolí prestavbu konkrétneho jednotlivéhopred vozidlamontážou - Rozhodnutie o schválení systému (v prílohách uvedený zoznam jednotlivých komponentov).Typ tlačiva LPG, CNGOznačenie - Štítok so schvaľovacou značkou systému (vydáva držiteľvozidla osvedčenia o schválení typu systému PZ, uvedie na ňom minimálne schvaľovaciu značku, ktorú vydáva ŠDÚ); - Návrh doplnkového štítku výrobcu prestavby jednotlivého vozidla (vypracuje pracovisko montáže, zodpovednosť za jeho umiestnenie je na prevádzkovateľovi vozidla).STK, EK - protokol o zvláštnej emisnej kontroleSkúšobňa - protokol o skúškach jednotlivého vozidla po prestavbe - vyžaduje sa protokol o zvláštnej emisnej kontrole - návrh ZTODokumenty k - protokol o montáži,žiadosti o - protokol o skúškach jednotlivého vozidla po prestavbe (zo skúšob.),schválenie - návrh ZTO,prestavby - rozhodnutie o hromadnom schválení typu systému (vrátane príloh), - protokol z EK.
 18. 18. Jednotlivá prestavbahromadne schváleným systémom
 19. 19. Jednotlivá prestavba jednotlivo schvaľovaným systémomDokumenty Obvodný úrad na základe protokolu zo skúšobne schváli systém,potrebné ktorý bude montovaný do konkrétneho vozidla a povolí prestavbu:pred - Rozhodnutie o povolení prestavbymontážou - technický opis plynového zariadenia a dokumentácia na montáž systému plynového zariadenia – protokol zo skúšobne (uvedený zoznam jednotlivých komponentov); - Rozhodnutie Obvodného úradu o schválení systému.Typ tlačiva LPG, CNGOznačenie - Návrh doplnkového štítku výrobcu prestavby jednotlivého vozidlavozidla (vypracuje pracovisko montáže, zodpovednosť za jeho umiestnenie je na prevádzkovateľovi vozidla).STK, EK - protokol o zvláštnej emisnej kontroleSkúšobňa - protokol o skúškach jednotlivého vozidla po prestavbe - vyžaduje sa protokol o zvláštnej emisnej kontrole - návrh ZTODokumenty k - protokol o montážižiadosti o - protokol o skúškach jednotlivého vozidla po prestavbe (zoschválenie skúšobne)prestavby - návrh ZTO - protokol z EK - rozhodnutie Obvodného úradu o schválení systému
 20. 20. Jednotlivá prestavba jednotlivo schvaľovaným systémom
 21. 21. ŠTATISTIKY ZA ROK 2011
 22. 22. Pracoviská, techniciPracoviska montáže LPG a CNG na konci roku2011:- 39 pracovísk s platným oprávnením (z toho 1 CNG)- k dnešnému dňu: 45 pracovískTechnici montáže LPG či CNG:- 92 technikov s platným osvedčením- k dnešnému dňu: 95 technikov(z tohto počtu 2 technici CNG, oproti 11 technikovCNG v roku 2011)
 23. 23. Školenia, skúškyŠkolenia:V roku 2011 boli uskutočnené 5 školení, ktorýchsa zúčastnilo spolu 19 účastníkov, z toho:- zdok. školenia z LPG na CNG: 1 šk. - 2 účastn.- zákl. školenia: 4 šk. - 17 účastn.Skúšky:Pre týchto účastníkov školenia bolo v roku 2011uskutočnených 8 termínov skúšok.
 24. 24. Prestavby montážou plynového zariadeniaV roku 2011 bolo na Slovensku uskutočnených :- 2215 prestavieb montážou retrofitného plynovéhozariadenia LPG- 1449 prestavieb na základe národne schválenéhosystému a prestavby
 25. 25. 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% SO LA R IS LO VA TO BR C G AS N TE eu C ve H de ná zn a čk a EL PI G AZ ZE N IT ES G I O M EG AS TA R TA R IN I EG Te l ef le x G FI ZA VO LI E. S. LA I N D IR EN ZO Se qu en AG tp lu g an d dr iv e D .T .G TE AS L EF LE Podiel značiek PZ X SGPr in I s Au LO to VT ga ss EC ys te AU m TO en -G b. AZ v. C EN TR U M S. I. S . ST AR G AS Vi al le
 26. 26. Podiel prest. vozidiel ŠKODA RENAULT OPEL VOLKSWAGEN CITROEN PEUGEOT KIA HYUNDAI FIAT FORD SEAT SUZUKI AUDI DACIA HONDA
 27. 27. Počet schválených typov prestavieb Hromadne schválené typy: 430 (2010-864) Retrofity (zdroj - www.lpg.doauta.sk) 10860 (2010-cca 9348)bez záruky – údaje do tohto systému poskytujú dovozcovia
 28. 28. INFORMAČNÝ SYSTÉM
 29. 29. V roku 2011 bol prepracovaný číselník typovhromadného schválenia, čo umožňuje vybrať si zviacerých komponentov na danej pozícii.Rovnako boli upravované formuláre prezadávanie jednotlivých montáží.Číselník typov palív upravený podľa číselníkavyužívaného pri vystavovaní OEV.Doplnený o NM+LPG.Rada úprav a mechanizmov a kritérií, pre kontroluzadávaných dát
 30. 30. Pripravujeme:- zverejnenie údaja pre verejnosť, či je prestavbavozidla prestavané po zadaní VIN čísla, aleboŠPZ a niektorých údajov o plynovom zariadení- využitie hlásení na „Nástenke“ na niektorédôležité informácie – napr. Odoslanie tlačív- informácia o počte zasielaných tlačív na ďalšiepracovisko, predtým, než dôjde k potvrdeniu- informácia o zadaných údajoch v evidenciimontáže na ďalšie pracovisko, predtým, než dôjdek potvrdeniu
 31. 31. Je rozpracované:- odklik z knihy tlačív na realizovanú montáž- vyhľadávanie pomocou mapy u pracovísk- jednoduchšie filtrovanie automobilov u typovmontáží- doplnenie číselníka hromadne schválenýchtypov plynových zariadení- veľa ďalších drobných úprav

×