Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яам

1,142 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яам

  1. 1. Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яамMinistry of Environment and Green Development 303-р групп:М.Мөнхжаргал Т.Должинсүрэн
  2. 2. Агуулга: Ногоон хөгжил гэж юу вэ? БОНХЯ-ны бүтэц зохион байгуулалт БОНХЯ-ны эрхэм зорилго БОНХЯ-ны стратеги зорилтууд Хаягийн байршил БОНХЯ-наас авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээнүүд төсөл хөтөлбөрийн талаар Ирээдүйн чиг хандлага
  3. 3. Тогтвортой хөгжлийн түлхүүр, ерөнхий чиг үүргийн яамНогоон хөгжил гэдгийг хамгийнэнгийнээр тайлбарлахад, аль болохбайгаль орчиндоо хал багатайтехнологи ашиглаж, экологийнхомсдолыг эрс бууруулах замаар эдийнзасаг, нийгмийн амьдралыг сайжруулахбодлого гэж томъёолж болно.
  4. 4. Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яам
  5. 5. Яамны эрхэм зорилгоНийгэм, эдийн засгийн хөгжлийг экосистемийндаацад тохируулан байгаль орчны тэнцлийгхангах, байгалийн баялгийг тогтвортойашиглах, жам ѐсоор нөхөн сэргээх боломжийгбүрдүүлэх замаар ногоон хөгжлийгдэмжиж, тогтвортой хөгжлийг хангах үйлажиллагаанд төр, иргэн, аж ахуйннэгж, байгууллагын хамтын ажиллагаа, хүчинчармайлтыг өрнүүлэх замаар хүнийэрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангахадоршино.
  6. 6. БОНХЯ-ны стратеги зорилт1. Улс орны тогтвортой хөгжилд нийцсэн байгаль орчин, ногоон хөгжлийн хууль тогтоомж, бодлого, стратеги, хөтөлбөр боловсруулж батлуулах, түүнийг дэмжсэн эрх зүй, эдийн засаг, нийгмийн сэтгэл зүйн таатай орчин бүрдүүлэх, салбарын санхүү, хөрөнгийн удирдлага, зохицуулалтаар хангах;2. Төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлагын манлайллыг хангаж, байгаль орчны сайн засаглалыг бэхжүүлэх, эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох, гадаад хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх;3. Хүрээлэн буй орчны бохирдол, доройтлыг бууруулах, байгалийн баялгийн нөөцийг зохистой ашиглах, хамгаалах, нөхөн сэргээх талаархи хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг олон нийтийн оролцоо, хяналтад тулгуурлан зохион байгуулах, зохицуулах, мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах, зөвлөгөө өгөх;4. Ой, усны талаархи хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, зохицуулах, мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах, зөвлөгөө өгөх;5. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн талаархи хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, зохицуулах, мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах, зөвлөгөө өгөх;6. Бодлогын хэрэгжилтийн явцад хяналт, шалгалт, хяналт-шинжилгээ, аудит хийх, үр дүн, үр нөлөөг үнэлж дүгнэлт, зөвлөмж гаргах, бодлогын хэрэгжилт болон байгалийн нөөц ашиглагчдын үйл ажиллагааны талаархи мэдээллийн нээлттэй байдлыг хангах.
  7. 7. Хаяг: Улаанбаатар 15160, Чингэлтэй дүүрэг, Нэгдсэн үндэстний гудамж5/2,Засгийн газрын II байрУтас/Tel: (976-51) 261966 Бичиг хэрэг:Факс/Fax: (976-51) 266171

×