Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tamsirt 8 addad amaruz

1,900 views

Published on

Tamsirt 8 addad amaruz

Published in: Education
 • Be the first to comment

Tamsirt 8 addad amaruz

 1. 1. Hamid Oubagha : Timsirin n tira n tmaziɣt 1Isem amaziɣ ɣer-s sin waddaden : addad ilelli ed waddad amaruz . Amedya : isem « argaz » d ilelli deg« Argaz yecca seksu » maca d amaruz deg « yecca wergaz seksu ». Wi d kra n yimedyaten nniḍen : Addad Asuf amalay Asget amalay Asuf unti Asget unti Addad ilelli Adfel yessa Irgazen llan Tafsut telha Tislatin rezfent Addad amaruz Yessa wedfel Llan yergazen Telha tefsut Rezfent teslatin1. Tignatin ay deg yettili yisem deg waddad amaruz :1.1 - Mi ara yili yisem d ameggay ara yezwir wemyag :Amedya : yefsi wedfel. Maca mi ara yezwir umeggay amyag : adfel yefsi, ad yili d isem deg waddad ilelli.Yezmer ad d-yekk ger wemyag ed yisem amaruz yiwen uferdis neɣ ugar. Wi d kra n yimedyaten : Addad ilelli Tafyirt Ger wemyag ed umaruz Argaz Yejja wergaz axxam-is Ulac Aɛeṭṭar Yessenz-as-t-id uɛeṭṭar Iwṣilen n wemyag Arrac Tturaren deg-s warrac Tanzeɣt ed wewṣil-is idrimen Kfan tura yedrimen Amernu n wakud1.2 - Mi ara yili yisem tezwar-it tenzeɣt :Wi d kra n yimedyaten : Addad ilelli Tanzeɣt Amedya deg tefyirt Adfel am Mellulet am wedfel akal Ddaw Ijirmeḍ yettidir ddaw wakal Tawwurt deffir Yeffer deffir tewwurt Iḍ deg Neggan deg yiḍ Imcumen ed Ur teddu ed yemcumen. Tamurt ɣef Yeɣli-d yigenni ɣef tmurt Atmaten ger Tlaq tegmat ger watmaten Tameɣra ɣer As-d ɣer tmeɣra Asefru i Slan i usefru Tamda n Swan aman n temda Aqerru nnig Tɛedda nnig uqerru Afus s Yewwet-it s ufus irgazen sdat Yeggul sdat yergazen Asif seg Seg wasif ay d-tugmemtTIDDUKLA TADELSANT IMEDYAZEN. BP 129. Poste Didouche Mourad. 16006. Alger. ALGERIE. Tilifun : (213) 06.64.77.07.37 -Adeg internet web : www.imedyazen.com – E-mail : imedyazen89@yahoo.fr
 2. 2. Tamsirt 8 : Addad amaruz 2Ger tamawt : Ad nger ihi tamawt belli qrib tinzaɣ akk yettabaɛ-itent umaruz. Maca ɣas drus-itent, llanttsuraf. Tanzeɣt « ar » ed tenzeɣt « s » n tnila ur tent-yettabaɛ ara umaruz. Ha-ten kra n yimedyaten : Addad ilelli Tanzeɣt Amedya deg tefyirt Tameddit ar Ar tameddit ad d-nemlil Azekka Ar azekka ihi ! Afus s Efk-as-ten s afus Axxam Yerra s axxam1.3 - Mi ara yili yisem yezwar-it wemḍan :Isem d asemmad n wemḍan ara d-yezgen deffir wemḍan am deg yimedyaten-a : Addad ilelli Amḍan Amedya deg tefyirt Aqcic Yiwen Yiwen weqcic Taqcict Yiwet Yiwet teqcict Irgazen Sin Sin yergazen Tiqcicin Snat Snat teqcicin Arrac Xemsa Xemsa warrac Timɣarin Ɛecṛa ɛecṛa temɣarin Timellalin ɛecrin n ɛecrin n tmellalin Tiyuzaḍ Alef n Alef n tyuzaḍ Imdanen Amelyun Amelyun n yemdanen1.4 - D isem ay d-yettalsen i usemmad (usrid) n usefhem :Ad yili yisem d amaruz mi ara yili irennu-d i wakken ad d-yeglem asemmad usrid n wemyag (ara yilin damqim udmawan usrid yeqqnen s amyag) am umedya « yelsa-t, ubeṛnus ». Asemmad usrid d amqimadmawan awṣil n wemyag (t), ma nura kan « yelsa-t » yezmer ur iban ara d acu ay yemmelsen. Maca,ma nerna-as « ubeṛnus » ad iban d acu ay yemmelsen. Isem amaruz deg tefyirt-a igellem-d asemmadusrid maca yassefk ad neg ticcert acku ma ulac yezmer ad yili yisem amaruz d ameggay. I wakken kanad nwali azal n ticcert-a walim imedyaten-a : Tira Amedya Asefhem n unamek D acu-t yisem S ticcert Yewwet-it, wergaz-nni D argaz ay yettewten D asemmad usrid Mebla ticcert Yewwet-it wergaz-nni D argaz ay yewten D ameggay S ticcert Tessen-itt, teqcict-nni D taqcict ay yettwassnen D asemmad usrid Mebla ticcert Tessen-it teqcict-nni D argaz ay yessnen D ameggayYezmer ad yili yisem d asegzay ara d-yalsen i umeggay ɣas ma ur yelli wemqim udmawan am deg :«.yettwassen wergaz s tikli-is » : ameggay d « wid yessnen argaz » ma d « argaz » d asemmad usrid.
 3. 3. Hamid Oubagha : Timsirin n tira n tmaziɣt 31.5 – Mi ara yili yisem d asemmad asegzay n umeggay n tefyirt taramyagant :Tafyirt taramyagant d tafyirt aydeg ulac amyag. Amedya : « D ajenyuṛ ». Ma yella neẓra anwa ay dajenyuṛ ulayɣer ma nerna-as awal iḍen i isefhem imi ameggay iban d « netta ». Maca, ma nebɣa ad d-nessefhem anwa ay d ajenyuṛ ad as-nernu isem ara aɣ-yemlen anwa ay d ajenyuṛ : d ajenyuṛ, wergaz-isad d-yeḍḥu yisem « wergaz » d asemmad asegzay (n usefhem) ara yessemden deg tefyirt aglam numeggay. D ayen ayɣef ay as-nsawal i « wergaz-is » d asemmad asegzay(1) n umeggay. Isem, degtefyirt-a, deg waddad amaruz ay yella. Imi aṭas n leṣnaf n tefyirin tiramyaganin, ad d-nsukk tiṭ syimedyaten-a ɣef tegnatin ay deg ara yili yisem d asemmad asegzay n umeggay : Tafyirt Ameggay Asegzay n umeggay Asemmad asegzay 1 Deg-s lxir, wergaz-a S Awṣil n tenzeɣt Wergaz 2 Ha-t, webrid T Amqim usrid Webrid 3 Inek, yedrimen. Inek Amqim n wayla Yedrimen 4 D amellal, wedfel. amellal Iglem Wedfel 5 N tfunast, wudi. n Tanzeɣt Wudi 6 I kemm, wezrar. Kemm Amqim ilelli Wezrar 7 D arraw-im, warraw-is im Awṣil n yisem Warraw 8 Anseg-itt tmeṭṭut-is ? itt Awṣil n usestan Tmeṭṭut 9 N yiḍelli, weɣrum-nni Yiḍelli Amernu n wakud Weɣrum 10 D ameksa, werfiq-is ameksa isem Werfiq1.5 – Isem ara yezwir : bu, mm, at, sut :Ad yili yisem d amaruz ma tezwar-it yiwet seg tzelɣiwin : { bu, at, mm, sut } Am deg yimedyaten-a : Tazelɣa Isem ilelli Amedya ay d-yemmalen ayla Iglem Bu Iɣil Bu tcacit tazewwaɣt Bu tɣenant At Axxam At yeɛmamen iwraɣen At yiseɣ Mm Amendil Mm umendil Mm ujenniw Sut Iles Sut yerbiben Sut yiles2. Tizelɣiwin ilan addad amaruz ɣas ur llint d ismawen :Amedya : « iḍelli » macci d isem maca deg tefyirt « seg yiḍelli ur yecci » iban ɣer-s addad amaruz : yiḍelli.S umata, awalen ur nelli d ismawen ay iseɛɛun addad amaruz d tizelɣiwin ibeddun s teɣra yerna izemrenad sɛunt tiwuriwin ay ila yisem. Ha-ten kra yimedyaten : ilelli Amaruz-is ilelli Amaruz-is ilelli Amaruz-is ilelli Amaruz-is akka Wakka Azekka Uzekka ayen Wayen Ulac Wulac ay Way acemma Wacemma ara Wara Iḍelli Yiḍelli ilindi Yilindi anseg wanseg annect wannect amek WamekTIDDUKLA TADELSANT IMEDYAZEN. BP 129. Poste Didouche Mourad. 16006. Alger. ALGERIE. Tilifun : (213) 06.64.77.07.37 -Adeg internet web : www.imedyazen.com – E-mail : imedyazen89@yahoo.fr
 4. 4. Tamsirt 8 : Addad amaruz 43. Amek ay d-yettban waddad amaruz :Ay yettbeddilen deg talɣa n yisem seg waddad ilelli s addad amaruz d tiɣri tamezwarut ed tmerna iumalay n tzegneɣriyin [ w, y }. I weglam n talɣa n yisem nettaru « R » d azamul n tergalt. Mi ara naru R1R2e i wakken ad d-nini llant snat tergalin yemgarrden. Mi ara naru RR i wakken ad d-nmel belli tessedtergalt. Ha-tt ihi tfelwit ay d-igellmen-d amek ay tettbeddil talɣa n yisem deg waddad amaruz : Talɣa n Talɣa n amedya Amedya Taggayt n yisem yilelli umaruz Asusru Tira n tsureft aR1R2__ weR1R2__ Wemɣar Wemɣar arẓaẓ aRRa__ waRRa__ wammas wammas weRRa__ wexxam wexxam aRRi__ waRRi__ wacciwen wacciwen Amalay ibeddun s [ a ] aRRu__ waRRu__ wammus wammus aRRe__ waRRe__ wallen wallen aRa__ uRa__ uḍar uḍar aRi__ waRi__ Wasif Wasif aRu__ uRu__ Ufus Ufus aRe__ uRe__ umeksa umeksa iR1R2__ yeR1R2__ yergazen yergazen izmawen iRa__ iRa__ ifassen yifassen Amalay ibeddun s [ i ] iRi__ iRi__ iɣisi yiɣisi Ulac akk iRu__ iRu__ idurar yidurar iRe__ yiRe__ yiɣes yiɣes Ulac akk Amalay ibeddun s u uR__ wuR__ wuccen wuccen Ulac akk taR1R2 __ teR1R2__ temɣart temɣart takna taRR __ taRR __ taddart taddart teRR __ texxamt texxamt taRa__ tRa__ tsarut tsarut taRa__ tafat tafat Unti ibeddun s ta taRi__ taRi__ tadimt tadimt tRi__ tzibba tzibba taRu__ taRu__ taluft taluft tRu__ tsummta tsummta taRe__ taRe__ tament tament tRe__ tmeɣra tmeɣra
 5. 5. Hamid Oubagha : Timsirin n tira n tmaziɣt 5 Talɣa n Talɣa n Amedya Amedya Taggayt n yisem yilelli umaruz Asusru Tira n tsureft tiR1R2__ teR1R2 __ temɣarin temɣarin Unti ibeddun s ti tiRR__ tiRR__ tiddas tiddas teRR __ tezzyiwin tezzyiwin tiRa__ tiRa__ tira tira tRa__ tfawtin tfawtin tiRi__ tiRi__ tili tili tRi__ tziri tziri tiRu__ tRu__ tmura tmura tiRe__ tiRe__ tidet tidet tRe__ tmes tmes Unti ibeddun s tu tuR__ tuR__ tuccent tuccent Ulac akkGer tamawt :1. Ma d ismawen ibeddun s tergalt, ama d imalayen neɣ d untiyen ur nbeddu ara s wezwir « t » n wunti urttbeddilen ara deg waddad amaruz. Ha-ten wi d kra n yimedyaten : laẓ, fad, mejjir, mernuyet, waɣzen,teryal, lxedma, ddunnit, ddin, lɣerba, Ldzayer, Fṛansa. Ur ttbeddilen ara daɣen yismawen n yemdanen edtmura : Albanya, Useṭralya, Islanda, Alaska, Albert Einstein…2. Mi ara yili umaruz n yisem amalay ibeddun s « i » ur yettbeddil ara deg ususru nrennu-as deg tiratazegnaɣrit « y » i umaruz ɣas ur t-id-nessenṭaq ara. Ad naru ihi : « yigenni », « yidurar », « yigujilen »,« yinisi » ɣas ad ten-id-nessenṭeq : [ igenni ], [ idurar ], [ igujilen ], [ inisi ].3. Mi ara yili yisem amaruz d yiwen ger sin yismawen yettabaɛen amyag yerna ur ttbeddilen yimaruzen-nsen deg ususru d ticcert ara d-yesbanen anwa deg-sen ay d asemmad usrid ed wanwa ay d asegzay numeggay. Am deg umedya : « yerna Qasi, Belqasem » / « yerna Qasi Belqasem » deg tmezwarut dBelqasem ay d ameggay ma d Qasi d asemmad usrid maca deg tis snat d Qasi ay d ameggay ma dBelqasem d asemmad.4. Ur ilaq ara ad as-nbeddel tira i umaruz ibeddun s « we… » akken ad t-naru « u…. » acku deg talɣaweR1R2__ kan ay deg tɣelli teɣri tamezwarut n yisem amalay ma deg talɣiwin nniḍen d abeddel neɣ dtimerna n tzegnaɣrit ay d-yettilin ihi ilaq ad d-iban deg tira wemgirred ger uneɣluy n teɣri ed ubeddel-is amwakken yella deg tjeṛṛumt acku mi ara naru « urgaz, uxxam, umɣar… » amzun tuɣal teɣri « a » n yilelli d« u » deg umaruz yili ur akken tella tegnit deg tjeṛṛumt, yessefk ad nettaru : wergaz, wexxam, wemɣar…TIDDUKLA TADELSANT IMEDYAZEN. BP 129. Poste Didouche Mourad. 16006. Alger. ALGERIE. Tilifun : (213) 06.64.77.07.37 -Adeg internet web : www.imedyazen.com – E-mail : imedyazen89@yahoo.fr
 6. 6. Tamsirt 8 : Addad amaruz 6Alaɣmu 1 : Aru isem amaruz n yal isem deg tefyirt.Ameksa, aɣilas, akal, amuḍin, amɣar, arkas, ismawen, imɣi, imi, iɣes, isɣi, imcac, imassen, iddawen,iguza, uraw, ureɣ, unguf, uccen, usu, ul, tamara, tamart, tamazirt, taslent, tazemmurt, tasilt, tamurt, tili,tira, tamda, tara, turin, tusut, tuffra, bibṛas, sawraɣ, lbaz, igenni, aẓar, imensi, zzman, taklit, imurar, iminig.Alaɣmu 2 : Ccaṛ ilem deg yal tafyirt s wawal iwulmen. Ini-d anwa addad ay deg yella yisem ed wacuɣer.1. S ……… (afus / ufus) azelmaḍ ay tt-yura.2. Yewwet …….. (ageffur / ugeffur) deg ………. (tamurt / tmurt).3. D ….. (ameksa / umeksa) ay as-tt-yundin i ….. (uccen / wuccen).4. Armi d-irab …… ( axxam / wexxam ) ay asen-fkan tanezduɣt.5. Sin ..… (ussan / wussan) ay as-mazal ad teddu d …. (tislit / teslit)Alaɣmu 3 : Argaz, iban webrid-is, ɣas d abrid bu yisennanen. Yal ass d tazzla ɣef telqimt tarẓagant. Aɛebbuḍamcum, d afrasen ay as-ilaqen ula akken ur yettaccaṛ. Ma d tameṭṭut, nettat, ur temniɛ ara. Asmi tebdaddunnit, aqjun yugi ad yuɣal d tameṭṭut. Yeffeɣ-it leɛqel meskin isuɣ armi yessebleɛ tagerjumt-is,yeggugem, yejja-t umeslay. Mi yeffeɣ Muḥend Ameẓyan tekker teslal afenjal-nni ay deg yeswa lqahwa. Aman ed ijenwiyen. Ssyentesmendeg i tmes ammar ad texsi. Terna-yas sin yisufa, imir teṭṭef deg-sen. D asɣar n ddilya iḥeḍmenaṭas. Ticki yeḥḍem wesɣar fiḥel asuḍu. Yernu tura macci am zik, aṭas s way yis ay tenɣes tezmert. Yuliuḥejjaju armi cwiṭ ad yennal aɣanim. Ula d ddexxam am wacemma kan. Cwiṭ akka teddem timeṣleḥt itɣerɣert. Mi tekna, tḥulfa i kra deg wammas-is. Tḍumm kra n yixeclawen wissen anseg d-kkan. Axxamzeddig, maca ilefḍan am yir medden, ma tejjiḍ-asen abrid ad k-alin. Amer Mezdad "Iḍ ed wass" (sb 32)Isteqsiyen :1°) Kkes-d seg weḍris ismawen yellan deg waddad amaruz. Glem abeddel ay d-yellan deg-sen tarum-tendeg waddad-nsen ilelli.2°) Kkes-d seg weḍris ismawen yellan deg waddad ilelli. Arum-ten deg waddad amaruz.Alaɣmu 4 :D acu-tent tuccḍiwin yellan deg tefyirin-a ? Sseɣti : 1. Ttnaɣen ɣef tardast bb°akal anwa ara tt-yawin. 2. Nusa-d seg g°edrar, nedda-d ed imawlan-nneɣ. 3. D tiwwura bbuzzal ay d-medlen deg gudmawen-nneɣ. 4. Yennum tikli ggiḍ ɣef ḍar 5. Segw fus i s-ten-id-yekkes.
 7. 7. Hamid Oubagha : Timsirin n tira n tmaziɣt 7Alaɣmu 5 :1°) Acimi ay ilaq ujerriḍ n tuqqna ger tazelɣa n tnila ed wemyag ?2°) D acu deg tjeṛṛumt ay isemgirriden ger tzelɣa n tilawt " d " d tenzeɣt " ed " ?3°) Tanzeɣt " s " tesɛa sin yinumak. D acu-ten ? Awi-d imedyaten.Alaɣmu 6 : Lḥara d ixxamen yecrek yiwen webṛaḥ, tezdukel-iten yiwet tewwurt n wefrag. Llan yexxamen yesɛantiwwura mqabalent, llan wiyaḍ myezzin-d s weɛrur; wiyaḍ sɛan tawwurt ta d tama n ta. Mi ara tkecmeḍseg tewwurt n wefrag ad tafeḍ asqif ay deg bnant tdekkanin. Akken ara teffɣeḍ seg wesqif ad tafeḍ lḥara. Degw zal, tiwwura lleqbayel ttɣimint ldin-t, lameɛna, ɣas akken,abeṛṛani ur ikeccem ara, ḥaca ma isawel. Alamma yebda-d ṭṭlam ara tent-sekkṛen s tsekkaṛt n wesɣaryellan tleḥḥu seg lṛiha n daxel n tewwurt, tkeccem deg wemnaṛ ufella yebnan deg llḥiḍ. Mi ara ṛuḥen akkat wexxam ɣer lexla neɣ s anda nniḍen degw zal, ttsekkiṛen tiwwura ɣer deffir s lmeftaḥ. Lmeftaḥyettɛeddi deg yiwet txelxalt yerṣan deg tawwurt yakk d-tayeḍ yerṣan deg wemnaṛ. Henri Genevois « Habitation Kabyle »1°) Kkes-d tuccḍiwin n tira yellan deg weḍris-a ? Sseɣti.2°) Kkes-d ismawen yellan deg waddad amaruz. Mel-d tamkant n yal wa deg-sen deg twinest.Alaɣmu 8 : Nnan-iyi-d kra n arrac-nneɣ : a win yufan aṭas n widen yeɣran ad d-ijemɛen, ad d-ketben akk tiqsiḍin,timucuha, ed isefra n taqbaylit. Walakin, nekni s taqbaylit yewwet-aɣ ṛebbi : nḥeffeḍ Taɛṛabt, Taṛumit,neṛṛa taklamt-nneɣ. Wissen ma ad yili walbaɛḍ n ussan win ara ifehmen, ara yakin, ad d-yeldi allen-nsen iwiyaḍ ? Meziane Atek (1 Furar 1954)- Ales-as i tira n weḍris-a s umuraz n yismawen anda ilaq ad ilin ?TIDDUKLA TADELSANT IMEDYAZEN. BP 129. Poste Didouche Mourad. 16006. Alger. ALGERIE. Tilifun : (213) 06.64.77.07.37 -Adeg internet web : www.imedyazen.com – E-mail : imedyazen89@yahoo.fr
 8. 8. Tamsirt 8 : Addad amaruz 8Aseɣti n ulaɣmu 1 :Tira n waddad amaruz n yismawen :Ilelli Amaruz Ilelli Amaruz Ilelli Amaruz ilelli AmaruzAmeksa umeksa imcac yemcac Tamart Tamart Tusut TusutAɣilas Uɣilas Imassen Yimassen Tmazirt Tamazirt Tuffra TuffraAkal wakal Iddawen Yiddawen Taslent teslent Bibṛas BibṛasAmuḍin umuḍin Iguza yiguza Tazemmurt Tzemmurt Sawraɣ SawraɣAmɣar wemɣar Uraw wuraw Tasilt Tasilt Lbaz LbazArkas warkas Ureɣ wureɣ Tamurt Tmurt Igenni yigenniIsmawen yIsmawen Unguf wunguf Tili Tili Aẓar uẓarImɣi yemɣi Uccen wuccen Tira Tira Imensi yimensiImi yImi Usu wusu tamda temda Taklit TaklitIɣes yiɣes Ul wul Tara Tara Imurar yimurarIsɣi yesɣi Tamara tmara Turin Turin Iminig YiminigAseɣti n ulaɣmu 2 : Tacaṛt n yilmawen deg tefyar : 1. S ufus azelmaḍ ay tt-yura. 2. Yewwet ugeffur deg tmurt. 3. D ameksa ay as-tt-yundin i wuccen. 4. Armi d-irab wexxam ay asen-fkan tanezduɣt. ( d amaruz) 5. Sin wussan ay as-mazal ad teddu d tislit.Addad n wawal yettufernen ed ubeggen n wacuɣer. Tafyirt Isem Addad Tamkant n yisem deg twinest 1 ufus amaruz d asemmad n tenzeɣt ugeffur amaruz d ameggay ay d-yernan ɣef wemyag 2 tmurt amaruz d asemmad n tenzeɣt ameksa ilelli d isem ay d-yernan ɣef tzelɣa n tilawt 3 wuccen amaruz d asemmad n tenzeɣt 4 wexxam amaruz d ameggay ay d-yernan ɣef wemyag wussan amaruz d asemmad n wemḍan 5 tislit ilelli d isem d-yernan ɣef tzelɣa n tilawt
 9. 9. Hamid Oubagha : Timsirin n tira n tmaziɣt 9Aseɣti n ulaɣmu 3 :1°) Ismawen imuraz, taglemt n ubeddel ed tira n yillelliyen-nsen :Isem amaruz Abeddel ay d-yellan Addad-is Ilelliwebrid Tiɣri tamenzut teɣli, terna-d s isem tzegnaɣrit "w" ed teɣri n yilem "e" i abrid usishel n ususru.yisennanen Timerna n tzegnaɣrit "y". isennanentelqimt Teɣli teɣri tamenzut terna-d teɣri n yilem « e » i usishel n ususru. talqimtddunnit Ulac abeddel acku ibeddu s tergalt « d ». ddunnitleɛqel Ulac abeddel acku ibeddu s tergalt « l ». leɛqelumeslay Abeddel teɣri tamenzut : a u. ameslaytmes Aneɣluy n teɣri tamenzut « i » ed tukksa-is. timesyisufa Asusru ur yettbeddil ara. Tella-d tmerna n tzegnaɣrit "y" deg tira i isufa wesbani n umaruz.ddilya Ulac abeddel acku d isem ibeddun s tergalt. ddilyawesɣar Tiɣri tamenzut teɣli, terna-d tzegnaɣrit "w" ed teɣri n yilem "e" i usishel n asɣar ususru.tezmert Teɣli teɣri tamezwarut terna-d deg wemkan-is teɣri n yilem « e » i usishel tazmert n ususru.uḥejjaju Abeddel n teɣri tamezwarut : a u aḥejjajuwacemma Timerna n tzegnaɣrit w deg tazwarat n yisem. acemmatɣerɣert Aneɣluy n teɣri tamenzut « i » ed tukksa-is. tiɣerɣertwammas Timerna n tzegnaɣrit "w" d tuzwiryt i yisem ammasyixeclawen Asusru ur yettbeddil ara. Maca deg tira ad as-nernu tazegnaɣrit « y » i ixeclawen wesbani n umaruz.2°) Ismawen ilelliyen ed imuraz-nsen : Isem Amaruz-is Isem Amaruz-isArgaz wergaz afenjal ufenjalabrid webrid lqahwa lqahwaass wass aman wamantazzla tazzla ijenwiyen yijenwiyenAɛebbuḍ uɛebbuḍ asɣar wesɣarafrasen wafrasen asuḍu usuḍutameṭṭut aɣanim uɣanimaqjun medden ddexxan ddexxantagerjumt tgerjumt timeṣleḥt tmeṣleḥtaxxam wexxamTIDDUKLA TADELSANT IMEDYAZEN. BP 129. Poste Didouche Mourad. 16006. Alger. ALGERIE. Tilifun : (213) 06.64.77.07.37 -Adeg internet web : www.imedyazen.com – E-mail : imedyazen89@yahoo.fr
 10. 10. Tamsirt 8 : Addad amaruz 10Aseɣti n ulaɣmu 4 : Tasleḍt n tuccḍiwin ed useɣti :1. "Ttnaɣen ɣef tardast bb°akal anwa ara tt-yawin" : tuccḍa d tira n temsertit d-yekkan seg telmilit degususru n tenzeɣt "n" ed tzegnaɣrit "w" n yisem amaruz "wakal". Yessefk ad naru addad amaruz s talɣa-istalugant "wakal" ed ad naru tanzeɣt "n" weḥd-s. Yessefk ad naru ihi : Ttnaɣen ɣef tardast n wakal anwa ara tt-yawin2. "Nusa-d seg g°edrar, nedda-d ed imawlan-nneɣ" : Tuccḍa tamezwarut d tira n ususru anɣi aggaɣ nyimesli [g°] deg wawal [g°edrar] ay yekkan seg temlilit n tergalt taggaɣt [ g ] n tenzeɣt « seg » ed yimesli"w" n yisem amaruz « wedrar ». Ur ilaq ad naru tamsertit-a acku tessedrag talɣa talugant n umaruz.Tuccḍa tis snat d tira n yisem "imawlan" s talɣa n waddad ilelli yili d asemmad n tenzeɣt "ed". D tidet, degususru ulac amgirred ger yilelli ed umaruz n yisem-a maca s temkant-is tajeṛṛumant deg tefyirt d isemamaruz. Yessefk ad d-nesban addad amaruz s tmerna n yisekkil " y" ɣas ur t-id-nessenṭaq ara. Ad naru : Nusa-d seg wedrar, nedda-d ed yimawlan-nneɣ3. "D tiwwura bbuzzal ay d-medlen deg gudmawen-nneɣ" : tuccḍa tamezwarut d tira n temsertit ay d-yekkan seg telmilit deg ususru n tenzeɣt "n" ed tzegnaɣrit "w" n yisem amaruz "wuzzal". Am deg tefyirt(1) ilaq ad naru amaruz s talɣa-is talugant ma d tanzeɣt "n" ad tt-naru weḥd-s. Tuccḍa tis snat d tira ntussda n yimesli [gg] ay d-yekkan seg temsertit g + w [ gg ] n mi mlalen yimesla [g] n tenzeɣt « seg »ed [w] n yisem amaruz « wuzzal » Aseɣti : D tiwwura n wuzzal ay d-medlen deg wudmawen-nneɣ4. " Yennum tikli ggiḍ ɣef ḍar " : tuccḍa tamezwarut d tira n temsertit ay d-yekkan seg telmilit deg ususru ntenzeɣt "n" ed tzegnaɣrit "y" n yisem amaruz "yiḍ". Yessefk ad naru tanzeɣt weḥd-s. Ma d amaruz ad t-naru talɣa-is talugant. Tuccḍa tis snat d tira n uneɣluy n teɣri tamenzut deg yisem amaruz "uḍar". ɣas urd-nessenṭaq ara tiɣri "u" ilaq ad ad naru "uḍar" ma ulac ad tedreg talɣa talugant n umaruz. Aseɣti n tefyirtad yuɣal : Yennum tikli n yiḍ ɣef uḍar.5. " Segw fus i s-ten-id-yekkes " : tuccḍa tamezwarut d tira n ususru anɣi ay d-yekkan seg temlilit nyimesli [g] n tenzeɣt « seg » ed teɣri tamezwarut [u] n yisem amaruz « ufus ». Deg tuccḍa-a tamezwaruttira n usuru yerna-as-d i tenzeɣt tazegnaɣrit « w » yerna yekkes-as i yisem amaruz tiɣri-is tamezwarut« u ». Tuccḍa tis snat tira ur nekmil n wemqim udmawan arusrid « as » ay wumi tettwakkes teɣri « a » ayyis neslugu tira n yemqimen. Taneggrut d tira s teɣri « i » n wemqim amassaɣ « ay » : nsemgarrad-it edtenzeɣt « i » s tira-is deg talɣa-is talugant ikemlen « ay ». S wakk-a aseɣti n tira n tefyirt ad yili d wa : Seg ufus ay as-ten-id-yekkes
 11. 11. Hamid Oubagha : Timsirin n tira n tmaziɣt 11Aseɣti n ulaɣmu 5 :1°) Tawuri n tzelɣa n tnila deg tefyirt d askan n tnila uɣur twehha tigawt. Ma twehha tigawt ɣer win ay d-yettmeslayen, tazelɣa ad tili d " d / id " : "yusa-d" => ( sani ay d-yusa ? ɣer deg-a [ da ]. Ma twehha tigawtɣer win iwumi nettmeslay, tazelɣa ad tili " n / in ": " yusa-n " => sani ay n-yusa ? ɣer deg-in [ din ]. Ihi, degtjeṛṛumt, tazelɣa n tnila d aferdis ay teqqnen twuri-is s amyag : tazelɣa n tnila d awṣil n wemyag. Ula degusefṛez n tira, yella wayɣer ay ilaq ad neqqen tazelɣa n tnila s amyag : i wakken ad tt-nsemgirred edtzelɣa n tilawt « d » ed tenzeɣt "ed" acku nezmer ad neɛreq deg unamek n tefyirt ma ulac tizdit. Ha-t-anumedya n uneɛruq ay izmren ad d-yili ger tzelɣa n tnila ed tenzeɣt "ed" : 1. " yuki ed wezrem " => ( ifaq belli yella wezrem ) 2. "yuki-d wezrem " => ( d azrem ay d-yukin seg yiḍes ).Ha-t-an umedya n uneɛruq izmren ad d-yili ger tzelɣa n tnila ed tzelɣa n tilawt "d" : 1. " yessa d usu " => ( Amek ay yessa ? am wusu ) 2. " yessa-d usu " => ( D acu ay d-yessa ? d usu. )2°) Isem ay d-irennun ɣef tzelɣa n tilawt yettili deg waddad ilelli. Amedya : " amumad d aɣerda amecṭuḥ "Tazelɣa n tilawt => d + addad ilelli. Maca isem ay d-irennun ɣef tenzeɣt n tuqqna « ed » yettili degwaddad amaruz am deg umedya " aɣerda ed wemcic, ttemɛasasen " : tanzeɣt => ed + addad amaruzD annect-a ay isemgarrden ger snat tferdisin-a (ay tettaru tuget medden s yiwet tira) maca yal ta sunamek-is, yal ta s twuri-is deg tefyirt ed tjeṛṛumt. Maca mi ara yili waddad amaruz ur yettbeddil ara amadeg ususru wala deg tira ur nzemmer ara ad nsemgirred gar-asent. Nettaru ihi tanzeɣt s « ed » i wakkenad tt-nsemgirred ed tzelɣa n tilawt.3°) Llant snat tenzaɣ « s » yerna yal yiwet deg-sent tla anamek-is. Ad neddem amedya i yal anamek :1. Anamek n wallal : " s wemrar ay qqneɣ tixsi " : s wacu ay tt-qqneɣ ? s wemrar ay tt-qqneɣ. Tanzeɣt "s"deg tefyirt-a, tettafk i yisem anamek n wallal ay yis-s tettwaxdem tigawt. Deg unamek-a, isem ay d-irennun ɣef tenzeɣt ad yili deg waddad amaruz amaruz. D wa ay d anamek amezwaru n tenzeɣt "s".2. Anamek n tnila : " s axxam ay ṛuḥeɣ " : sani ay ṛuḥeɣ ? s axxam. Tanzeɣt "s" deg tefyirt-a tis snat,tettafk i yisem anamek n wandeg ara teḍru tigawt.Deg unamek-a, isem ay d-irennun ɣef tenzeɣt ad yili deg waddad ilelli. I wakken ad necfu : Anamak n wallal => tanzeɣt "s" + addad amaruz Anamek n tnila => tanzeɣt " s" + addad ilelliAseɣti n ulaɣmu 7 :1°) Tuddma n tuccḍiwin ed useɣti :1. Degw zal : Tuccḍa d tira n ususru anɣi n yimesli [g°] deg wawal [deg°] . Asusuru anɣi yekka-d segtemlilit n tergalt "g" n tenzeɣt « deg » ed teɣri "u" n yisem amaruz « uzal ». Ur ilaq ihi ad t-naru ackuyessedrag talɣa talugant n umaruz. Yessefk ad naru ihi : Deg uzal.TIDDUKLA TADELSANT IMEDYAZEN. BP 129. Poste Didouche Mourad. 16006. Alger. ALGERIE. Tilifun : (213) 06.64.77.07.37 -Adeg internet web : www.imedyazen.com – E-mail : imedyazen89@yahoo.fr
 12. 12. Tamsirt 8 : Addad amaruz 122. Lleqbayel : tuccḍa d tira n temsertit ay d-yettilin deg usenṭeq mi ara temlil tenzeɣt "n" ed tergalttamenzut "L" n yisem amaruz "Leqbayel. Yessefk ad naru tanzeɣt weḥd-s. Tira iṣeḥḥan d : n Leqbayel.3. ldin-t : ameggay d asget unti acku " d tiwwura ay yeldin ". Ur yelli umeggay d asget amalay i wakken adnaru "ldin" ur yelli usemmad usrid n wemyag d amqim udmawan ad ɣer-s yeqqnen s tezdit. Ilaq ihi adnaru : ldint.4. tawwurt : isem deg weḍris tezwar-it tenzeɣt « deg » d asemmad n tenzeɣt, ilaq ad yili ihi deg waddadamaruz. Yessefk ihi ad naru : tewwurt.2°) Imuraz ed temkant-nsen deg tefyirt : isem Tamkant-is deg tefyirt isem Tamkant-is deg tefyirt webṛaḥ asemmad n wemḍan tewwurt asemmad n tenzeɣt tewwurt asemmad n wemḍan wemnaṛ asemmad n tenzeɣt n wefrag asemmad n tenzeɣt llḥiḍ asemmad n tenzeɣt yexxamen ameggay mbeɛd amyag wexxam asemmad n tzelɣa "at" weɛrur asemmad n tenzeɣt lexla asemmad n tenzeɣt tewwurt asemmad n tenzeɣt lmeftaḥ asemmad n tenzeɣt tdekkanin ameggay mbeɛd amyag wesɣar asemmad n tenzeɣt wesqif asemmad n tenzeɣt txelxalt asemmad n wemḍan uzal asemmad n tenzeɣt tewwurt asemmad n tenzeɣt Leqbayel asemmad n tenzeɣt wemnaṛ asemmad n tenzeɣt tsekkaṛt asemmad n tenzeɣtAseɣti n ulaɣmu 8 : Nnan-iyi-d kra n warrac-nneɣ : a win yufan aṭas n widen yeɣran ad d-ijemɛen, ad d-iketben akk tiqsiḍin,timucuha, ed yisefra n teqbaylit. Walakin, nekni s teqbaylit yewwet-aɣ Ṛebbi : nḥeffeḍ Taɛṛabt, Taṛumit,nejja taklamt-nneɣ. Wissen ma ad yili walbaɛḍ n wussan win ara ifehmen, ara yakin, ad d-yeldi allen-nsen i wiyaḍ.

×