Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tros- og livssynsbetjening for pasienter og pårørende

532 views

Published on

Ny oppdatert versjon av tidligere presentasjon fra Seksjon for likeverdige helsetjenester ved Oslo universitetssykehus.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tros- og livssynsbetjening for pasienter og pårørende

 1. 1. Tros- og livssynsbetjening forpasienter og pårørende på sykehus Seksjon for likeverdige helsetjenester
 2. 2. Vår nye flerkulturelle virkelighet • 12 % av befolkningen • 552 000 personer – 93 000 norskfødte m/innvandrerforeldre • 70 % bor i Helse Sør-Øst opptaksområde • 27 % av Oslos befolkning Seksjon for likeverdige helsetjenester
 3. 3. Hvor kommer ”de” fra?Seksjon for likeverdige helsetjenester
 4. 4. Religion er viktigere for noen enn for andre… Seksjon for likeverdige helsetjenester
 5. 5. Bakgrunn• Pasienter og pårørende i en sårbar situasjon• Religiøs eller livssynsmessig betjening på norske sykehus er først og fremst tilrettelagt for medlemmer i Den norske kirken gjennom prestetjenesteordningen• Stridende mot tros- og livssynsfriheten• Problematisk å få tros- og livssynsbetjening av en som ikke representerer deres tros- eller livssynssamfunn• Utfordring: manglende ressurser og kompetanse i ulike trossamfunn• …men det er et stort behov Seksjon for likeverdige helsetjenester
 6. 6. Bakgrunn• Grunnloven § 2 gir både en grunnlovfesting av religionsfriheten : ”Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsøvelse” Seksjon for likeverdige helsetjenester
 7. 7. Bakgrunn• Artikkel 9 i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen: «Enhver har rett til tankefrihet, samvittighetsfrihet og religionsfrihet; denne rett omfatter frihet til å skifte sin religion eller overbevisning, og frihet til enten alene eller sammen med andre og så vel offentlig som privat å gi uttrykk for sin religion eller overbevisning, ved tilbedelse, undervisning, praksis og etterlevelse»• Artikkel 18 i FNs sivile og politiske rettigheter: «Enhver skal ha rett til tankefrihet, samvittighetsfrihet og religionsfrihet. Denne rett skal omfatte frihet til å bekjenne seg til eller anta en religion eller tro etter eget valg, og frihet til alene eller sammen med andre, offentlige eller private, å utøve sin religion eller tro gjennom gudstjeneste, iakttakelse av religiøse skikker, andaktsøvelser og undervisning» Seksjon for likeverdige helsetjenester
 8. 8. Prosjektets formål• Ivareta grunnleggende menneskerettigheter og pasientrettigheter knyttet til tros og livssynsutøvelse• Etablere et tilbud om tros- og livssynsbetjening for alle pasienter og pårørende• Evaluere erfaringene fra pilotprosjektet for å etablere en fremtidig ordning for tros- og livssynsmessig betjening på hele Oslo universitetssykehus, som også kan implementeres på andre sykehus og institusjoner, f.eks Diakonhjemmet, Lovisenberg og Sunnaas Seksjon for likeverdige helsetjenester
 9. 9. RessursteamDeltakerne i ressursteamet er bredt sammensatt og representerer:Bahá’i-samfunnet (tysk)Buddhistforbundet (Karma tashi ling) (vietnamesisk, fransk, tysk)Den katolske kirkeDen evangelisk-lutherske frikirke (japansk)Det norske baptistsamfunnet (tamilsk)Human-Etisk ForbundIslam (arabisk, urdu, punjabi, fransk, berbisk, bosnisk)KristensamfunnetMetodistkirkenNorges Hindu kultursenter (tamilsk)Sikhismen (hindi, punjabi)Vennenes samfunn kvekerne Seksjon for likeverdige helsetjenester
 10. 10. Ressursteam• Fra og med januar 2012 har ressurspersoner i teamet fungert som samtalepartnere og støttepersoner for pasienter ved Oslo universitetssykehus• En gledelig effekt av prosjektet er at flere sykehus/avdelinger utenfor Oslo universitetssykehus har etterspurt og i noen tilfeller brukt våre samtalepartnere• Vi ønsker å stimulere til en mer aktiv bruk av ressursteamet også utenfor Oslo universitetssykehus Seksjon for likeverdige helsetjenester
 11. 11. Hvordan kontakte ressursteamet?• Helsepersonalet tar kontakt med prosjektkoordinator og formidler pasientens ønske om tro eller livssynsbetjening• Prosjektkooridnator kontakter den aktuelle samtalepartner som matcher pasientens ønske/krav og sender vedkommende til pasienten Seksjon for likeverdige helsetjenester
 12. 12. Hvorfor dette prosjektet?- Tilrettelegging av pasienters behov- Religionsfrihet festet i Grunnloven- FN’s menneskerettighetserklæring (art. 18)- Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (art.9)- Brobygging mellom personalet og pasienter Seksjon for likeverdige helsetjenester
 13. 13. Prosjektkoordinator Ambreen Pervez Ambreen.pervez@ous-hf.no 23 02 70 51 / 90 80 19 91 www.oslo-universitetssykehus.no/samtalepartnere Seksjon for likeverdige helsetjenester

×