Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tros og livssynsbetjening for pasienter og pårørende

814 views

Published on

Trenger du en å snakke med? Nå tilbyr Oslo universitetssykehus samtalepartnere fra ulike tros- og livssynstradisjoner, i tillegg til sykehusprestene. Dette er et prosjekt som er avsluttet og det er nå opprettet et ressursteam på 24 personer som har ulik etnisk og kulturell bakgrunn.

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tros og livssynsbetjening for pasienter og pårørende

  1. 1. Tros- og livssynsbetjening forpasienter og pårørende på sykehus Seksjon for likeverdige helsetjenester
  2. 2. Bakgrunn• Pasienten og pårørende er i en sårbar situasjon• Det finnes kun sykehuspresteordning• Stridende mot tros- og livssynsfriheten• Flere pasienter og pårørende opplever det problematisk å få tros- og livssynsbetjening av en som ikke representerer deres tros- eller livssynssamfunn• Utfordring: manglende ressurser og kompetanse – representanter fra ulike trossamfunn• …men det er et stort behov Seksjon for likeverdige helsetjenester
  3. 3. Bakgrunn• Grunnloven § 2 gir både en grunnlovfesting av religionsfriheten : ”Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsøvelse” Seksjon for likeverdige helsetjenester
  4. 4. Bakgrunn• Artikkel 9 i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen: «Enhver har rett til tankefrihet, samvittighetsfrihet og religionsfrihet; denne rett omfatter frihet til å skifte sin religion eller overbevisning, og frihet til enten alene eller sammen med andre og så vel offentlig som privat å gi uttrykk for sin religion eller overbevisning, ved tilbedelse, undervisning, praksis og etterlevelse»• Artikkel 18 i FNs sivile og politiske rettigheter: «Enhver skal ha rett til tankefrihet, samvittighetsfrihet og religionsfrihet. Denne rett skal omfatte frihet til å bekjenne seg til eller anta en religion eller tro etter eget valg, og frihet til alene eller sammen med andre, offentlige eller private, å utøve sin religion eller tro gjennom gudstjeneste, iakttakelse av religiøse skikker, andaktsøvelser og undervisning» Seksjon for likeverdige helsetjenester
  5. 5. Prosjektets formål• Ivareta grunnleggende menneskerettigheter og pasientrettigheter knyttet til tros og livssynsutøvelse• Etablere et tilbud om tros- og livssynsbetjening for alle pasienter og pårørende• Evaluere erfaringene fra pilotprosjektet for å etablere en fremtidig ordning for tros- og livssynsmessig betjening på hele Oslo universitetssykehus, som også kan implementeres på andre sykehus og institusjoner, f.eks Diakonhjemmet, Lovisenberg og Sunnaas Seksjon for likeverdige helsetjenester
  6. 6. ProsjektmodellEtablere et ressursteam for tros- oglivssynsbetjening på OUS – utfra deltagerne på kurset om livssynsbeteningUniversitetet i Oslo ved TF (faglig ansvar):- Kommunikasjonstrening- Tro og livssyn i møte med pasienter- Kriser og krisehåndtering- Etikk og etiske dilemma- Lovverket- Sykehuset: rutiner og den praktiske hverdagen Seksjon for likeverdige helsetjenester
  7. 7. Hvorfor dette prosjektet?- Tilrettelegging av pasienters behov- Religionsfrihet festet i Grunnloven- FN’s menneskerettighetserklæring (art. 18)- Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (art.9)- Brobygging mellom personalet og pasienter Seksjon for likeverdige helsetjenester
  8. 8. Prosjektkoordinator Ambreen Pervez Ambreen.pervez@ous-hf.no Kontortelefon: 23 02 70 51 Mobiltelefon: 90 80 19 91 Seksjon for likeverdige helsetjenester

×