Innovasjonsstrategi

674 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
674
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Innovasjonsstrategi

  1. 1.   Innovasjonsstrategi 2011 – 2015Oslo universitetssykehus HF 
  2. 2. Innledning  I likhet med andre vestlige land står Norge overfor store helseutfordringer. Vi eldes og  utvikler sykdommer som følge av vår livsstil. Helseutgiftene stiger, nye utrednings‐ og behandlingsformer tas stadig i bruk, og informasjonsteknologi utfordrer dialogen så vel innad  i sykehus som med pasienter, helsetjeneste og samarbeidende industri. Regjeringen maner til nytenkning gjennom innovasjonsmeldingen ”Et nyskapende og bærekraftig Norge” og samhandlingsreformen. Det er liten tradisjon for å formidle og dele gode kliniske løsninger eller å synliggjøre den samfunnsmessige betydningen av all god forskning som pågår. Norges forskningsråd har også påpekt at det er et urealisert potensial i Norge for økt innovasjon fra medisinsk og helsefaglig forskning sammenlignet med andre land. Landets største sykehus, Oslo universitetssykehus, som er førende innen medisinsk forskning og utvikling i Norge,  vil også ta et overordnet ansvar for innovasjon.  Oslo universitetssykehus har med sin store forskningsproduksjon og tunge fagmiljøer de  beste forutsetninger for å ta et slikt ansvar. Sykehuset har allerede lang og bred erfaring  i utvikling av ideer med et kommersielt potensial. Denne aktiviteten skal fortsette og videreutvikles. Helsedirektoratet definerer innovasjon som ”En ny eller forbedret vare, tjeneste, produksjonsprosess, eller organisasjonsform som er tatt i bruk i helsesektoren.”  For å oppfylle denne definisjonen av innovasjon skal sykehuset også fokusere på utvikling  av ideer knyttet til tjenester og prosesser. Implementering av denne type innovasjon skal  gi bedre pasientbehandling, og helsetjenester som gir optimal ressursutnyttelse.   Sykehusets satsing på innovasjon skal imøtekomme helsetjenestens kontinuerlige behov for økt kvalitet og produktivitet innenfor akseptable økonomiske rammer. Utvikling og forankring av god innovasjonskultur og rutiner er viktige forutsetninger for verdiskaping. Det vil øke idétilfanget og gjøre det lettere å prioritere innovasjoner som gir størst samlet verdi for pasient, sykehus og samfunn.   1.  Visjon  Oslo universitetssykehus skal bli et av Europas ledende sykehus innenfor helseinnovasjon. Sykehuset skal bli anerkjent for en åpen innovasjonskultur og som  et utviklingslaboratorium for norsk helsevesen. Sykehuset skal fremstå som en attraktiv arbeidsplass hvor ansatte bidrar til å utvikle, validere og ta i bruk de beste behandlingsprinsipper for dagens og fremtidens pasienter.    2.  Prinsipper  Innovasjon ved Oslo universitetssykehus etableres etter følgende prinsipper:     a.  Innovasjon skal omfatte ideer med utspring fra forskning, klinisk virksomhet,  organisering, og drift av sykehuset  b.  Innovasjonsarbeidet skal bygge videre på forsknings‐ og utviklingsmiljøene  c.  Innovasjonsarbeidet skal baseres på gode avtaler og klare retningslinjer for de  ansattes medvirkning, og slik legge til rette for åpenhet og god innovasjonsetikk   d.  Verdier skapt gjennom innovasjon skal bidra i videre finansiering av forskning,  utvikling og innovasjon   2
  3. 3. e.  Utvikling av god innovasjonskultur er topplederforankret og ledere og enheter   i sykehuset skal måles på innovasjon  f.  Sykehuset skal legge til rette for samarbeid med næringslivet i utviklingen av nye  produkter og for et tett samarbeid med Inven2 som kommersialiseringspartner  g.  Bruk av åpen innovasjon 1  skal styrke samhandling med førstelinjetjeneste, andre  sykehus og offentlige etater nasjonalt og internasjonalt   3.  Innovasjonsaktører   For å kunne tilrettelegge for og gjennomføre innovasjoner, har sykehuset flere aktører  med ulike ansvarsområder. I rollene vil det være gråsoner og delt ansvar. Tett samarbeid  om innovasjonsarbeidet er nødvendig.  Innovasjonsseksjonen Innovasjonsseksjonen skal være katalysator og fasilitator for innovasjonsaktiviteten, både internt ved sykehuset og i forhold til eksterne institusjoner, samarbeidspartnere og næringsliv, nasjonalt og internasjonalt. Innovasjonsseksjonen skal lede arbeidet med å utvikle innovasjonskultur og innføre innovasjonsverktøy og prosedyrer som fremmer innovasjon generelt og prosess‐ og tjenesteinnovasjon spesielt.   Annen innovasjonstøtte i sykehuset Sykehuset har etablerte miljøer som gir bistand til utvikling og utprøving. Sykehuset har et eget system for intern godkjenning av nytt medisinsk teknisk utstyr. Intervensjonssenteret kan bistå med utvikling av behandlingsmetoder innen bildeveiledet og minimalt invasiv behandling og utprøving av produktideer som skal kommersialiseres. Klinisk forskningspost kan bistå med tidligfase studier og Utprøvingsenheten kan hjelpe til med fase 1 og fase 2 studier. I tillegg til de ovenfor nevnte serviceenheter har sykehuset flere forskningsmiljøer som potensielle bidragsytere i innovasjonsutviklingen.  Inven2 Selskapet er felles aktør for Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo (UiO) i arbeidet  for å kommersialisere alle arbeids‐ og forskningsresultater med næringsmessig potensial. Selskapet er prosjektorientert og operativt involvert i innovasjonsprosjektene.  Dette inkluderer utvikling av kommersialiseringsstrategi, rettighetshåndtering, verifisering  og inngåelse av avtaler med næringsliv og innhenting av kapital. Inven2 har også ansvaret  for kontraktsadministrasjon og økonomisk oppfølging av kliniske studier ved  Oslo universitetssykehus.                                                             1  Begrepet «åpen innovasjon» har sin opprinnelse i amerikaneren Henry Chesbroughs studier av amerikanske storbedrifters innovasjonsstrategier og den vekt disse nå legger på bruk av ekstern kunnskap og ekstern kommersialisering. Perspektivet i disse studiene er bedriftsorientert og er et supplement til systemorientert innovasjonsforskning. Begrepet brukes til å studere hvordan bedrifter utvikler strategier for kontakt med eksterne aktører gjennom samarbeid, innhenting av informasjon og ideer og ved kjøp av FoU og teknologi innbakt i underleveranser av produkter eller patenter. Det belyser også hvordan disse kan kommersialisere egen teknologi ved å selge patenter, etablere nye bedrifter, lisensiere ut teknologi og løsninger. Bedrifter veves på denne måten inn i nettverk hvor de henter ideer, samarbeider og kjøper tjenester fra et stadig bredere spekter av eksterne aktører. Disse kontaktflatene bygger opp under egen kunnskapsutvikling og innovasjon og resulterer i at næringslivsaktørene utvikler spesialisert, tverrfaglig kunnskap.   3
  4. 4. 4.  Strategisk hovedmål   Innovasjon skal være en integrert og tydelig del av sykehusets virksomhet, skape verdi gjennom bedre pasientbehandling og nye behandlingsrutiner og slik bidra til optimal ressursbruk og økonomisk gevinst.      a.  Implementere innovasjonskultur   Gjennom økt oppmerksomhet og kunnskap om innovasjon skal det skapes  innovasjonskultur innenfor de kliniske, forsknings‐ og administrative miljøene   i sykehuset, slik at idétilfanget øker. God kultur skal gjøre det lettere å identifisere  innovasjonsmuligheter i ovennevnte miljøer, øke antallet ideer og bidra til  implementering av prosesser og tjenester som gir gode løsninger for pasienter,  ansatte og sykehuset. Innovasjonsarbeidet, basert på god innovasjonsetikk, skal  foregå som en integrert del av virksomheten i, eller på tvers av klinikkene.   b.  Dokumentere gevinster og måle innovasjonsaktiviteten  Som et ledd i innovasjonsforløpet skal sykehuset bidra til å utvikle et rammeverktøy  for beslutningsstøtte for sykehusets prosess‐ og tjenesteinnovasjoner basert på  innovasjonsindikatorer og helseøkonomiske parametere. Det skal utvikles  parametere for innovasjon og nytenkning som ledere i Oslo universitetssykehus   skal måles på.     c.  Oppfinnelser – validering og immaterielle rettigheter (IPR)  For å øke antall kommersialiserbare oppfinnelser skal det legges til rette for  validering av funn innen forsknings‐ og kliniske miljøer med tanke på fremtidig  kommersiell utnyttelse. Dette spenner fra verifiseringsarbeid knyttet til  basalforskningsresultater, preklinisk validering og  oppdragbasert klinisk utprøving.  En god infrastruktur vil gjøre det mulig å hente ut synergier innenfor metode‐ og  produktutvikling, kvalitetsforbedring og fagutvikling. Rettigheter (IPR) skal sikres  gjennom samarbeid med Inven2.    d.  Samhandling med førstelinjetjeneste  Sykehuset skal bidra til samhandlingsprosjekter mellom sykehus og  førstelinjetjenesten. Gjennom bruk av innovasjonsverktøy og ‐kultur skal det  identifiseres ”flaskehalser” og utvikles produkt‐, prosess og tjenesteinnovasjoner  basert på pasientens behov. Dette for å møte endringene i sykdomsbildet, den  aldrende befolkning og voksende helseutgifter.     e.  Nasjonalt og internasjonalt samarbeid  Sykehuset skal ha et nært samarbeid med Inven2, Universitetet i Oslo og andre  akademiske miljøer gjennom de respektive forskningsmiljøene. Når Oslo  universitetssykehus deltar i nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid, kan  Inven2 bidra i produktpatentering og utvikling. Videre skal Oslo universitetssykehus  samarbeide med pasientorganisasjoner, forskningspartnere, sykehus,  helseinstitusjoner og industri for å identifisere kritiske suksessfaktorer for  helseinnovasjon og dele prosess‐ og tjenesteinnovasjoner med dokumentert  nytteverdi.     4
  5. 5. f.  Innovasjonsnav i Helse Sør­Øst  Sykehuset har med sin ledende rolle i innovasjonsarbeidet i helseregionen et ansvar  for informasjons‐ og kunnskapsdeling som skal gi regionens helseforetak økt  idétilfang.    g.  Etablering av rutiner og prosesser  Sykehuset skal bidra til gode avtalemessige forhold med ansatte. Dette inkluderer  rettighetshåndtering, klare retningslinjer for habilitet og eierskap i bedrifter, og  insentiver som stimulerer til innovasjon og en optimal innovasjonsprosess.   Målet skal være å dekke behovene både til de veletablerte, kompetente  innovasjonsmiljøene og til enhver nytenkende ansatt som trenger støtte.   Sykehuset skal utvikle et webbasert innovasjonsverktøy for innhenting og  prosessering av ideer, og med dette bidra til informasjons‐ og kunnskapsdeling i  sykehuset. Verktøyet skal knytte samarbeidspartnere sammen internt, og legge til  rette for samarbeid med andre sykehus, primærhelsetjenesten,  forskningsinstitutter, industri og finansmiljøer. Verktøyet skal også fasilitere en  overføring av innovasjonsprosjekter til Inven2.   h.  Ressurser  Sykehuset skal sette av tilstrekkelige ressurser til å etablere, vedlikeholde og  videreutvikle nødvendig infrastruktur for innovasjon. Videre skal det legges til rette  for insentiver for innovasjon og ressurser til innovasjonsgjennomføring. Sykehuset  skal ha miljøer som kan gi bistand til utvikling og utprøving innen forskjellige fagfelt.  Disse miljøene må evalueres regelmessig og tilpasses skiftende behov.    i.  Innovasjonsutvalg  Det skal etableres et internt innovasjonsutvalg ved Oslo universitetssykehus som  kan rådgi vedrørende innovasjons‐/IPR‐politikk og rettigheter. Utvalget skal videre  gi råd om prioritering, insentiver for innovasjonsgjennomføring og bidra i  implementering av innovasjon som kan gi driftsgevinster til sykehuset.    j.  Ekstern rådgivning  Sykehuset skal etablere et bredt sammensatt rådgivende utvalg med eksterne  representanter, og slik få tilgang til supplerende kompetanse og nettverkskontakter  fra næringsliv og finansmiljøer.    k.  Formalisert samarbeid med næringslivet  Sykehuset skal bidra i etablering og utvikling av næringsklynger som kan gi  næringsgrunnlag for norske bedrifter som leverandører til helsesektoren. Sykehuset  har medvirket til etablering av flere samarbeidsstrukturer med næringslivet, hvor  Oslo Medtech (medisinsk teknisk næring) og Oslo Cancer Cluster (Centre of  Expertise innen kreftforskning) er gode eksempler. Slike samarbeidsformer der   Oslo universitetssykehus er grunnmuren i den akademisk tilknyttede forskningen,  må tilrettelegges og styrkes.       5

×