Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ACTE DE CLAUSURAP R OGR AMA D E P R ÀCT IQUE S F OR MAT IVE S     “L A D IP U E T B E CA 201 2”
Cost del Program a de P ràctiqu es F orm atives: 7 0.630,44 €                Su bven ció (80%): 53.600,00 €...
BECÀRIES I BECARIS“LA DIPU ET BECA 2012”
DEPARTAMENT D’AGRICULTURA I MEDI AMBIENT• E lia San tos• Maria L airon• R aú l Jim én ez• Gu illerm oIglesias
DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓ            • Ju an Migu el Araqu e
DEPARTAMENT D’URBANISME• An ton io Góm ez• Carles B lay• Carlos Yago• Migu el Án gel P ellicer• Maria Aroa F u rió• Maria ...
SECRETARIA       • D an iel An du jar       • L u cy Victoria Salas
DEPARTAMENT D’INFORMÀTICA• Javier Seva• Joan Iñ igo
SERVAL     • Adrià R oses     • Son ia Pellicer
RECAUDACIÓ• Maite L ópez
OMIC    • Aida R odrígu ez
POLICIA LOCAL• D avid Gu errero• Migu el P ortales
SERVEIS SOCIALS         • Jose Man u el Cañ as         • Carolin a D u ran         • Jose An to...
ALZIRA RÀDIO        • F ern an do P érez
TRESORERIA       • F ran cisco José Clim en t
EDUCACIÓ• Marta Con ejero• Margarita Salatska
ESPORTS     • Vicen te Jordán     • R afael R oca     • P ablo Sán ch ez     • Carlos Alegre
RECURSOS HUMANS• R u bén Sala• Marta San salon i
BIBLIOTECA       • In m acu lada F errer       • L ou rdes Castelló       • Helen a T alón
CENTRE D’INFORMACIÓ JUVENIL            • E lsa Valien te            • An drea L au des      ...
ARXIU MUNICIPAL• Carla P rats• An a Colom er• B ern at Mu rillo• Javier Azañ on
SANITAT     • B eatriz T orren t
REGISTRE• San dra Pu ig• T atian a P alom ares
OFICINA TÈCNICA  • L lu ís Silvan
SERVEIS PÚBLICS         • Joel Mora         • An drea Martín ez         • R am ón Gallart
INTERVENCIÓ• E van s Morris R osero
MUSEU MUNICIPAL I TOURIST INFO• An a Marcela Au ñ on• F èlix F ajardo• Con su elo Garcia• Kristin a F itzailo
IDEA    • Graciela B artu al    • An drea F errer    • E stefan ía Ivars    • Marian Gascó    • Marta E scr...
ESPEREM QUE AQUESTA EXPERIÈNCIA HAJA COMPLEMENTAT I ENRIQUIT ELS VOSTRES      CONEIXEMENTS.   ENHORABONA I MOLTA S...
ACTE DE CLAUSURAP R OGR AMA D E P R ÀCT IQUE S F OR MAT IVE S     “L A D IP U E T B E CA 201 2”
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Acte de clausura DIPU TE BECA 2012

568 views

Published on

En los meses de Julio y Agosto del 2012 67 jóvenes han contado con unas prácticas formativas en diferentes departamentos municipales de la población de Alzira. Os dejamos una muestra de su paso y de la Jornada de Clausura que tuvo lugar el día 31 de Septiembre en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alzira.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Acte de clausura DIPU TE BECA 2012

 1. 1. ACTE DE CLAUSURAP R OGR AMA D E P R ÀCT IQUE S F OR MAT IVE S “L A D IP U E T B E CA 201 2”
 2. 2. Cost del Program a de P ràctiqu es F orm atives: 7 0.630,44 € Su bven ció (80%): 53.600,00 € AportacióMu n icipal (20%): 1 3.400,00 € Aportació Mu n icipal SS: 3.630,44 €Nú m . B ecaris/àries: 67P eríode de P ràctiqu es: D e l’1 de ju liol al 31 d’agost de 201 2D edicació: 25 h ores setm an als (5 h ores diàries)T otal Hores: 21 5 h ores de form ació en els departam en ts m u n icipalsNovetat: Cotització a la Segu ritat Social dels becaris i de les becàries enrègim gen eral assim ilat a con tracte de form ació, pel període depràctiqu es form atives R D 1 493/201 1 , de 24 d’octu bre
 3. 3. BECÀRIES I BECARIS“LA DIPU ET BECA 2012”
 4. 4. DEPARTAMENT D’AGRICULTURA I MEDI AMBIENT• E lia San tos• Maria L airon• R aú l Jim én ez• Gu illerm oIglesias
 5. 5. DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓ • Ju an Migu el Araqu e
 6. 6. DEPARTAMENT D’URBANISME• An ton io Góm ez• Carles B lay• Carlos Yago• Migu el Án gel P ellicer• Maria Aroa F u rió• Maria del Carm en Gu errero
 7. 7. SECRETARIA • D an iel An du jar • L u cy Victoria Salas
 8. 8. DEPARTAMENT D’INFORMÀTICA• Javier Seva• Joan Iñ igo
 9. 9. SERVAL • Adrià R oses • Son ia Pellicer
 10. 10. RECAUDACIÓ• Maite L ópez
 11. 11. OMIC • Aida R odrígu ez
 12. 12. POLICIA LOCAL• D avid Gu errero• Migu el P ortales
 13. 13. SERVEIS SOCIALS • Jose Man u el Cañ as • Carolin a D u ran • Jose An ton io L aporta • Ain h oa Serra • Migu el An gel Sign es • D afn e Galan
 14. 14. ALZIRA RÀDIO • F ern an do P érez
 15. 15. TRESORERIA • F ran cisco José Clim en t
 16. 16. EDUCACIÓ• Marta Con ejero• Margarita Salatska
 17. 17. ESPORTS • Vicen te Jordán • R afael R oca • P ablo Sán ch ez • Carlos Alegre
 18. 18. RECURSOS HUMANS• R u bén Sala• Marta San salon i
 19. 19. BIBLIOTECA • In m acu lada F errer • L ou rdes Castelló • Helen a T alón
 20. 20. CENTRE D’INFORMACIÓ JUVENIL • E lsa Valien te • An drea L au des • E n riqu e Castillo
 21. 21. ARXIU MUNICIPAL• Carla P rats• An a Colom er• B ern at Mu rillo• Javier Azañ on
 22. 22. SANITAT • B eatriz T orren t
 23. 23. REGISTRE• San dra Pu ig• T atian a P alom ares
 24. 24. OFICINA TÈCNICA • L lu ís Silvan
 25. 25. SERVEIS PÚBLICS • Joel Mora • An drea Martín ez • R am ón Gallart
 26. 26. INTERVENCIÓ• E van s Morris R osero
 27. 27. MUSEU MUNICIPAL I TOURIST INFO• An a Marcela Au ñ on• F èlix F ajardo• Con su elo Garcia• Kristin a F itzailo
 28. 28. IDEA • Graciela B artu al • An drea F errer • E stefan ía Ivars • Marian Gascó • Marta E scrivà • Man u el F ern án dez • R u bén Gram age • Salvador Martín
 29. 29. ESPEREM QUE AQUESTA EXPERIÈNCIA HAJA COMPLEMENTAT I ENRIQUIT ELS VOSTRES CONEIXEMENTS. ENHORABONA I MOLTA SORT…
 30. 30. ACTE DE CLAUSURAP R OGR AMA D E P R ÀCT IQUE S F OR MAT IVE S “L A D IP U E T B E CA 201 2”

×