Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
โครงงานคอมพิวเตอร์
ความหมายของโครงงาน
โครงงาน คือ การศึกษาค้นคว้า
หรือ การทดลอง หรือ การทาสิ่งหนึ่ง
สิ่งใดที่ผู้ทาต้องการศึกษา ต้องการรู้
สงส...
ความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์ เป็นกิจกรรมการเรียนที่มีอิสระใน
การเลือกศึกษาปัญหาที่ตนสนใจ โดยจะต้องวางแ...
ขั้นตอนการทาโครงงานคอมพิวเตอร์
การคัดเลือกหัวข้อโครงงานที่สนใจทา
การจัดทาเค้าโครงของโครงงาน
ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข...
ขั้นตอนการทาโครงงานคอมพิวเตอร์
การเขียนรายงาน
การนาเสนอและการแสดงผลงานของโครงงาน
การลงมือทาโครงงาน
การคัดเลือกหัวข้อโครงงานที่สนใจทา
โดยทั่วไปเรื่องที่จะนามาพัฒนาเป็นโครงงาน
คอมพิวเตอร์ มักจะได้มาจากปัญหา คาถามหรือความ
สน...
ควรพิจารณาองค์ประกอบสาคัญดังนี้
ต้องมีความรู้และทักษะพื้นฐานในหัวข้อเรื่องที่จะศึกษา
สามารถจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์...
ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล
การศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล รวมถึงการขอ
คาปรึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จะช่วยให้ไ...
จัดทาเค้าโครงของโครงงาน
ต้องกาหนดกรอบแนวคิดและวงแผนการพัฒนา
ล่วงหน้าเพื่อคาดการณ์ความเป็นไปได้ของโครงงาน
ขั้นตอนที่สาคัญคื...
การลงมือทาโครงงาน
เมื่อเค้าโครงได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
แล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการพัฒนาตามขั้นตอนที่ได้วางแผน
...
การเขียนรายงาน
เป็นสื่อความหมายเพื่อให้ผู้อื่นได้เข้าใจแนวความคิด
วิธีดาเนินการศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่ได้ ตลอดจนข้อสรุปและ
ข...
การนาเสนอและการแสดงผลงานของโครงงาน
เป็นการนาเสนอเพื่อแสดงออกถึงผลิตผลของความคิด ความ
พยายามในการทางานที่ผู้ทาโครงงานได้ทุ่...
แหล่งอ้างอิง
1. มานพ ทะชัยวงค์. สนุกกับโครงงานคอมพิวเตอร์ กรุงเทพฯ :ไอดีซี,2547
2. ยุทธศักดิ์ สินธุพงศ์.คอมพิวเตอร์สร้างสร...
นางสาวธัญรัชต์สร วรรณประเสริฐ ม.5/2 เลขที่ 17
ผู้จัดทา
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

โครงงานคอมพิวเตอร์

525 views

Published on

โครงงานคอมพิวเตอร์

Published in: Internet
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

โครงงานคอมพิวเตอร์

 1. 1. โครงงานคอมพิวเตอร์
 2. 2. ความหมายของโครงงาน โครงงาน คือ การศึกษาค้นคว้า หรือ การทดลอง หรือ การทาสิ่งหนึ่ง สิ่งใดที่ผู้ทาต้องการศึกษา ต้องการรู้ สงสัย หรือต้องการแก้ปัญหา ด้วย กระบวนการที่เป็นวิทยาศาสตร์ จนกระทั่งได้ข้อสรุป หรือ ผลลัพธ์
 3. 3. ความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์ โครงงานคอมพิวเตอร์ เป็นกิจกรรมการเรียนที่มีอิสระใน การเลือกศึกษาปัญหาที่ตนสนใจ โดยจะต้องวางแผนการดาเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรม ผู้เรียนได้ทาการศึกษาค้นคว้าและฝึกปฏิบัติ ด้วยตนเองตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจ โดยอาศัย กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 4. 4. ขั้นตอนการทาโครงงานคอมพิวเตอร์ การคัดเลือกหัวข้อโครงงานที่สนใจทา การจัดทาเค้าโครงของโครงงาน ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล
 5. 5. ขั้นตอนการทาโครงงานคอมพิวเตอร์ การเขียนรายงาน การนาเสนอและการแสดงผลงานของโครงงาน การลงมือทาโครงงาน
 6. 6. การคัดเลือกหัวข้อโครงงานที่สนใจทา โดยทั่วไปเรื่องที่จะนามาพัฒนาเป็นโครงงาน คอมพิวเตอร์ มักจะได้มาจากปัญหา คาถามหรือความ สนใจในเรื่องต่างๆ จากการสังเกตสิ่งต่างๆ รอบตัวใน การตัดสินใจเลือกหัวข้อที่จะนามาพัฒนาโครงงาน คอมพิวเตอร์
 7. 7. ควรพิจารณาองค์ประกอบสาคัญดังนี้ ต้องมีความรู้และทักษะพื้นฐานในหัวข้อเรื่องที่จะศึกษา สามารถจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องได้ มีแหล่งความรู้เพียงพอที่จะค้นคว้าหรือขอคาปรึกษา มีเวลาเพียงพอ มีงบประมาณเพียงพอ มีความปลอดภัย
 8. 8. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล การศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล รวมถึงการขอ คาปรึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จะช่วยให้ได้แนวคิดที่ใช้ในการ กาหนดขอบเขตของเรื่องที่จะศึกษาได้เฉพาะเจาะจงรวมทั้งได้ ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องที่จะศึกษา จนสามารถใช้ออกแบบและ วางแผนดาเนินการทาโครงงานได้
 9. 9. จัดทาเค้าโครงของโครงงาน ต้องกาหนดกรอบแนวคิดและวงแผนการพัฒนา ล่วงหน้าเพื่อคาดการณ์ความเป็นไปได้ของโครงงาน ขั้นตอนที่สาคัญคือ ศึกษาค้นคว้าเอกสาร วิเคราะห์ข้อมูล ออกแบบการพัฒนา เสนอเค้าโครงของโครงงานต่อ อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอคาแนะนาและปรับปรุงแก้ไข
 10. 10. การลงมือทาโครงงาน เมื่อเค้าโครงได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา แล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการพัฒนาตามขั้นตอนที่ได้วางแผน ไว้ดังนี้ เตรียมการ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบผลงานและแกไข อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ แนวทางในการพัฒนาโครงงาน ในอนาคต
 11. 11. การเขียนรายงาน เป็นสื่อความหมายเพื่อให้ผู้อื่นได้เข้าใจแนวความคิด วิธีดาเนินการศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่ได้ ตลอดจนข้อสรุปและ ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับโครงงานนั้น ในการเขียนควรใช้ภาษาที่อ่าน เข้าใจได้ง่าย ชัดเจน กระชับและตรงไปตรงมาให้ครอบคลุม
 12. 12. การนาเสนอและการแสดงผลงานของโครงงาน เป็นการนาเสนอเพื่อแสดงออกถึงผลิตผลของความคิด ความ พยายามในการทางานที่ผู้ทาโครงงานได้ทุ่มเท และเป็นวิธีที่ให้ผู้อื่น ได้รับรู้และเข้าใจในโครงงานนั้น ในการเสนออาจทาได้หลายรูปแบบ
 13. 13. แหล่งอ้างอิง 1. มานพ ทะชัยวงค์. สนุกกับโครงงานคอมพิวเตอร์ กรุงเทพฯ :ไอดีซี,2547 2. ยุทธศักดิ์ สินธุพงศ์.คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ (โครงงานคอมพิวเตอร์) [ออนไลน์].เข้าถึง เมื่อ 16 พฤษภาคม 2554. 3. http://www.montfort.ac.th/mcs/dept/computer/computer/02139/ 02139.html 4. https://ipattapong.wordpress.com/2011/12/28/%E0%B8%82%E0%B8% B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%8 1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%84% E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E 0%B8%AD%E0%B8%A1/ 5. http://www.krukaewta.net/web1/ng23101/unit1/step_of_project_c om.html
 14. 14. นางสาวธัญรัชต์สร วรรณประเสริฐ ม.5/2 เลขที่ 17 ผู้จัดทา

×