Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La vanguardia monograficos_especiales_44_20170613000000

41 views

Published on

article at La vanguardia

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

La vanguardia monograficos_especiales_44_20170613000000

  1. 1. _NOVES PROMOCIONS treballar en xarxa, ambcultures diferents i en llocs relacionats ambla creativitat i la innovaci6. Pe] quefa a I’ocupaci6,aques- ta generaci6 no aspira a con- vertir-se en cap, sin6 a viure experibncies professionals que els satisfacin. E1bon ambient laboral, la conciliaci6i la pos sibilitat de desenvolupa>se professionalment tamb6 s6n aspectes molt valorats, amben- tre 3,5 i 3,7 en unaescala de 4. ELS JOVES Z VALOREN EL BON AMBIENT LABORAL~ LA FLEXIBILITAT I LA CREATIVITAT La Generacib Z vol nous models d’aprenentatge L’estabilitatlaborali el salarifi- gurenen un lloc secundari. Els autors de l’informe comenten, a m6s, que "segurament la Z sigui la primerageneraci6que, m~senll~ de no aspirar a tenir la mateixa feina per sempre, viu el canvicornuna cosainhe- rent a la sevavida". INNOVACI~I FEINA Corns’apunta a l’informe, als Joves Z els preocupa no tro bar una feina que encaixi amb la seva personalitat, no tenir EIs joves nascuts entre 1994 i2009 demanen una educaci6 en consonSncia arab la realitat del mOnlaboral JOLIA MARTJNEZ Is primers mem bres de la deno minada Generaci6 Z, la nascuda en- tre els anys 1994 i 2009, comencena sortir de les aules per incorporar-se al mercat laboral. ~s la primera generaci6, integrada per 7,5 milions de joves, que s’ha cri at ambinternet, i t6 per la m~ l’fis d’einesdigitals, alhoraque s’ha vist ambla necessitat de crear les sevespr6pies start-up per resoldre problemesde I’en- torn immediat. Unaltre dels trets quela defineixen, segons l’estudi "Generaci6Z, el darrer salt generacional" elaborat per Deusto Business School i Atrevia-, 6s que desconfia del sistemaeducatiu tradicional, i opta per nous modelsd’apre- nentatgem6scentrats en el vo- cational i en les experi6ncies. Per exemple, Sara Izquierdo, PremiNacional de Batxillerat 2015, aposta per continguts m~spr~ctics en l’educaci6 i defensala tecnologiacorn ele- ment accelerador de I’esforg dels estudiants. Per la seva part, Luis Ivfin Cuende,hacker i emprenedoren s&rie, desta- ca: "El sistema educatiu estS~ anquilosat en les inquietuds d’unageneraci6passada,que ja no t6 res a veure arab el mdn actual en el qual vivim".Aixli tot, el 64%dels 300espanyols d’entre 14 i 22 anysenquestats sost6 que invertir en educaci6 6s la principal prioritat per al desenvolupamentdel pals. Alguns experts consideren que, a causa de la generalitza- ci6 dels missatges curts i que els dispositius digitals s’han convertit en el mitj/~ de rela- ci6 social per exceH~ncia,les noves promocionsd’estudiants tenen m6sdificultats per pa> laren pfiblic i redactar textos complexos,i per estar concen- trats durant un perlode m6so menysIlarg de temps. Ahnu- dena Moreno, responsable de Millennials Makers OpenFu- ture (Tdefdnica) subratlla que ara ’Tassignatura pendent de l’educaci6 6s dotar els alumnes de les habilitats necess/~riesper hibridar processos neuronals i processoselectr6nics". TREBALLEN XARXA Uinformetamb6destaca la ne- cessitat de preparar els joves que formenla Generaci6 Z per a una realitat laboral que de- pendrfi de la sevacapacitat de oportunitats de creixement professionali noassolir les ri- tes que es marquinal Ilarg de la carrera. Alhora, prefereixen entorns flexibles quefacilitin la conciliacidde la vidaprofes sional i personal, aixi comque afavoreixinla sevacreativitat. Moltsd’dls optaran per l’auto- ocupaci6,tot creant la gig eco- nomy,o sigui, una gTanxarxa de treballadors aut6nomsque, enllagats en cadena, generen ungran projecte. QUI IvlARCA CADA GENERACI0 Generaci6 Z Millenials Generacib X (2013) (2000) (]992) Dispositius ;)opulars Smartphone,tauleta, WhatsApp Telefonia2G,PCport~til, SMS Walkman,PCsobretaula GameBoy Desenvolupament 672milions 17mili0ns 10p~ginesweb d’internet dept~ginesweb dep~ginesweb Taxad’atur juvenil 55,1% 26% 34,4% Mancadelegitimacid Politica delsgranspartits. Estabilitat.BipartidismeEstabilitat.Bipartidisme Partitsemergents Poblaci¢$ 5.023.487habitants 923.879habitants 393.100habitantsestrangera FONT:ESTUDI"GENERAEIOZ, ELDARRERSALTGENERAEIONAL"DEUSTOBUSINESSSCHOOLI ATREVIA La Vanguardia Monográficos Especiales SECCIÓN: E.G.M.: O.J.D.: FRECUENCIA: ÁREA: TARIFA: PÁGINAS: PAÍS: EDUCACION 581000 120418 Variable 792 CM² - 88% 25872 € 44 España 13 Junio, 2017

×