Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Diari de girona_dominical_10_20160103000000

143 views

Published on

article at diari girona

Published in: Recruiting & HR
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Diari de girona_dominical_10_20160103000000

  1. 1. 09 Diumenge,3degenerde2016DominicalReportatge R E lsnousjovesZprotagonitzenuncan- vi generacional més radical que els millennials, discriminen amb dificul- tat la ingent informació desjerarquit- zadaicontradictòriaqueelsbombar- dejaal’instant,hansubstituïtl’autori- tatdelsseusparesiprofessorsperlade Google,sónpocprocliusaestudiarcarreresuniver- sitàriesdelautilitatdelesqualsperalessevesvides dubtenialhorasónglobals,desconfiats,precoçosen l’úsdelestecnologies,narcisistesi,ésclar,estanhiper- connectats. Superbs davant l’autoritat establerta, destaquen per la seva tolerància amb els altres, en- caraquelasevarelacióambelmónsecircumscrigui no poques vegades a una realitat merament vir- tual. El seu tòtem és l’Smartphone. Aquestes sónalgunesconclusionsdel’estudi«JovesZ. L’últim salt generacional», elaborat per la Deusto Business School i que serà pre- sentataquestgener. L’anomenada Generació Z, la següent als millennials, és la primera plenamentnativadigitaliestàforma- dapelsnascutsentre1994i2009,uns 1.900milionsdejovesquerepresen- tenjael25%delapoblaciómundial, un percentatge força més baix, un 15,7%, a l’envellida Espanya, on només hi ha 7,3 milions de nois en- treelsdeuielsvintanys.Aquestagen- eració és també coneguda com Na- diusDigitals(N-GEN). ElsZsónfruit,enlaterminologiade Zygmunt Bauman, de la modernitat líquidad’unasocietatvolàtil,sensevalors massasòlidsiambunsvincleshumansde- bilitatsperlaincertesa,fruitd’unscanvisque se succeeixen amb una rapidesa vertiginosa. «Ellssabenquebonapartdelesprofessionsaquè esdedicarannoexisteixenencaraique,pertant,no té sentit preparar-se amb un itinerari preestablert», subratllen els responsables de l’informe de la Uni- versitatdeDeusto,enelqualespresentaaunsnoisi noiesqueesprenenl’educaciócomuncamíinocom un objectiu, «suplint les limitacions del currículum acadèmicambvalorsvocacionalsqueelsagradeno peralsquetenenméstalent».Enunmónambcerte- sescadavegadamenysconsistents,«l’èxitindividual no és sinó ser sincer amb un mateix i aportar solu- cions per millorar el planeta i la societat des d’allò genuí». APRENENTATGE MÉS VOCACIONAL ElsGenZsónmenysprocliusaestudiarcarreresuni- versitàriesiparticularmentHumanitatsiprefereixen un aprenentatge més vocacional i plural que els fa- ciliti les seves opcions d’ocupació en un mercat globalcanviantenelquetriomfaranelsméscreatius ihàbilsalaxarxa:«Sónconscientsquel’educacióno garanteixunnivellderemuneraciódeterminatenel futur, creuen que es pot arribar a obtenir una habil- itatdemoltdiferentsformes,respectenlesaportacions delsaltresinocentrenelconeixementenunsolcamp nijerarquitzenunescompetènciessobreunesaltres». Lasevapersonalitatfapresagiaralsautorsd’aque- st document que amb l’arribada dels GenZ es pro- duiràuncanvigeneracionalmoltmésradicalqueel protagonitzat pels millennials, la constructiva gen- eracióYdejovesquearatenenentre20i30anysique, segons Iñaki Ortega, director de programes de la DeustoBusinessSchool,hanaconseguitamblaseva períciaamblesnovestecnologiesferunmónmillor. Però,estàelmónpreparatperrebreelsZ?«Tenen bona disposició per al treball en equip i per re- spectariinteressar-seper l’opiniódel’altre»,respo- nenelsexpertsdelauni- versitat basca con- vençuts que aquests joves seran els «menys sexistes i racistes de la història». Amb el que mostren una insatisfac- ció total és amb l’edu- caciótradicional,pocefi- caçperprepararelspro- fessionalsdelfu- tur. El sistema educatiu ha deixat d’atendre les ne- cessitats i expectatives d’uns alumnes als quals els espera un futur labo- ral molt inestable. Els Z apostenperlacreativitat en la xarxa mentre ex- igeixen nous programes d’educaciómenysmem- orísticsiméspràctics. «Haquedatenrerel’e- tapaenquèlatecnologia aspirava a imitar la in- tel·ligènciahumana»,ex- plica el filòsof i pedagog José Antonio Marina. «Ara, els nous sistemes poden fer operacions que van més enllà de la capacitat de l’home i l’assignaturapendentde l’ensenyament és dotar elsalumnesdeleshabil- itatsnecessàriesperhib- ridar processos neu- ronals i processos elec- trònics»,afegeix. Aquestanovagenera- ció internet, també anomenada per alguns aca- dèmics «Generació Einstein», ha perdut el principi d’autoritat.Janorecorrenalsparesoalsprofessorsa la recerca de coneixement, sinó que tenen a Google com a principal suport per resoldre tot tipus de dubtes.«Elconeixementperaellshadeixatdeserlin- ealperconvertir-seenunarealitatnebulosaonlain- formaciónoestàjerarquitzadai,d’estar-ho,éselcri- tericomercialinol’acadèmicelqueprevalenl’orde- naciódelscontinguts»,continuenelselaboradorsde «JovesZ.L’últimsaltgeneracional».Viueninstal·lats enunnúvolvirtual,unamenadebibliotecaimmen- saicaòtica,queestàcanviantlessevesmentsperas- sumirunainformaciódigitalmoltmal·leableal’abast detothom.«Latecnologianoatrofiaelcervell,elre- condueix.Elquefemcondicionaràmoltcomseràel cervelldelfutur,quinescapacitatstindrà,quineshau- ran millorat, quines disminuït, quines han sorgit», explica el catedràtic de Psicobiologia Ignacio Morgado, qui ressalta que «abans del desen- volupament tecnològic industrial, no in- fluíemtantenelnostrepropidesenvolu- pamentcerebral». L’arbredelconeixementquelahu- manitat ha construït durant segles, ambtoteslessevesjerarquiesiram- ificacions, ha estat substituït en la mentdelsGenZperunnúvolenel qual tota la informació està al mateix nivell. Aquest núvol em- bolicatfaqueaquestsjovesdonin el mateix valor a totes les opin- ions que emmagatzemen men- talment. Són persones força su- perbes,ambexcésdeconfiançai molt pagades d’elles mateixes re- specte a la tradicional autoritat de pares i professors. Tenen l’univers delainformacióal’abastperònoestà tanclarqueposseeixinlahumilitatsu- ficient per aprendre a convertir-la en coneixement perquè els membres d’aquestageneracióhandeprocessarquan- titats ingents de dades però no saben rela- cionar-les ni discriminar-les per arribar a con- clusions útils. S’informen de forma instantània i se n’oblidendeformaimmediata. Les seves relacions socials estan marcades per la Xarxa, el que els fa persones globals i diverses que presumeixendeteniramicsatotarreu.«Estanhiper- connectats en un món que se’ls ha quedat molt pe- tit»,explicaIñakiOrtega.Hancanviatelconcepteha- bituald’amistat,quepotlimitar-seennopocscasos almercontactecibernètic.«Acumulenamics,elsex- hibeixenicontactenambpersonesdediferentscul- turesiestratssocials,elqueelsajudaaentendreitol- erarladiversitat»,expliquenelsresponsablesdeldoc- ument,enelqualnos’hanespecificatlesamenaces que aguaiten a aquesta generació que ha fet de l’ús massiudelesxarxessocialselseusenyald’identitat. Peròhiriscos,admeteldirectordeprogramesde laDeustoBussinesSchool.Elprimerésl’autismedig- ital que els porta a renunciar a les tradicionals rela- cionscaraacaraenhavercrescutambl’Smartphone dels seus atrafegats pares entre les mans. Evitar el sedentarisme és un altre dels reptes als quals s’en- frontenaquestsnoisacostumatsalsvídeo-jocsperò pocanimatsajugarunpartitdetennis.Nosónpocs els experts que alerten que l’ús massiu de les noves tecnologies ha minvat la capacitat d’atenció i d’ex- pressióoraliescritadelageneraciódigital,deman- era que la recepta que proposen és un canvi radical de l’educació per potenciar les capacitats d’aquesta fornadad’estudiants.Laconclusióadefinitivadel’in- forme és que «estem davant d’una generació que, amb les oportunitats adequades, està en disposició demillorarelmónitreureelmillordel’imparablede- senvolupamenttecnològic».◗ La Generació ZEls nous joves protagonitzen un canvi generacional més radical que els «millennials»; han substituït l’autoritat dels seus pares i professors per la de Google i són poc partidaris d’anar a la universitat TEXT NATALIA VAQUERO SECCIÓN: E.G.M.: O.J.D.: FRECUENCIA: ÁREA: TARIFA: PÁGINAS: PAÍS: DOMINICAL 38000 6029 Semanal 896 CM² - 80% 2352 € 10 España 3 Enero, 2016

×