Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

A közbeszerzési szabályozás várható változásai

129 views

Published on

Az előadás az IVSZ 2018-as Közbeszerzési Konferenciáján hangzott el, 2018. 12. 04-én.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

A közbeszerzési szabályozás várható változásai

 1. 1. A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYOZÁS VÁRHATÓ VÁLTOZÁSAI DR. BODON BETTINA MINISZTERELNÖKSÉG KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYOZÁSI FŐOSZTÁLY
 2. 2. Áttekintés A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása - Előzmények: • elektronikus kommunikáció, EKR rendszer bevezetése, kötelező alkalmazása (2018. április 15.) • az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet • uniós elvárások: átláthatóság, verseny fokozása, adminisztratív terhek csökkentése, eljárások gyorsítása, egyszerűsítése
 3. 3. Áttekintés A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról szóló 2018. évi LXXXIII. törvény  Kihirdetés: 2018. november 28.  Hatályba lépés: 2018. november 29.
 4. 4. Legfontosabb módosítások I. 5. § (3) bekezdés: - nőtt az értékhatár : • áru, szolgáltatás: legalább az adott beszerzésre irányadó uniós értékhatár • építés: legalább 300 millió Ft - egyházi jogi személy kivétel lett - a Mód. tv. hatálybalépésekor fennálló támogatási jogviszonyok alapján még fel nem használt –, az egyházi jogi személyek esetében a támogató felé még el nem számolt – támogatás esetében is alkalmazhatók  KIVÉVE, ha a támogatás felhasználása céljából olyan közbeszerzési eljárás van folyamatban, amelyben az ajánlatkérő az 53. §-ban foglaltaknak megfelelően már nem léphet vissza a közbeszerzéstől - hatályba lépés: 2019. november 29.
 5. 5. Legfontosabb módosítások II. Közbeszerzési értékhatárok: - uniós értékhatárok kikerültek a Kvtv.-ből  az uniós értékhatárokat időszakonként az Európai Bizottság állapítja meg és teszi közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában - hatályba lépés: 2020. 01. 01. III. FAKSZ alkalmazása: - esetek konkrét meghatározása
 6. 6. Legfontosabb módosítások IV. Elektronikus számlázás: - az ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának  az elektronikus számlázás közbeszerzésben történő alkalmazásáról szóló 2014/55/EU irányelv  hatályba lépés: 2019. 04. 18. • a már megkötött szerződések esetében is biztosítani kell a nyertes ajánlattevők számára a szabványnak megfelelő elektronikus számla benyújtásának a lehetőségét
 7. 7. Legfontosabb módosítások V. Eredményről szóló tájékoztató megküldésének határideje: - a részekre történő ajánlattétel esetén a közzétételre megküldés határideje valamennyi rész tekintetében • az utolsó szerződés megkötésétől, • a teljes eljárás eredménytelensége esetén valamennyi rész tekintetében az utolsóként meghozott, az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról szóló ajánlatkérői döntéstől kezdődik - hatályba lépés: 2019. 04. 01.
 8. 8. Legfontosabb módosítások VI. 62. § (1) bekezdés j) pont: - kiegészül a 62. § (1) bekezdés h) pontjában megtalálható jogorvoslatra vonatkozó rendelkezéssel:  amennyiben a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő kizárásról hozott döntését – a jogtalan befolyásolás megállapítása mellett – a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, – a Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős – három évnél nem régebben meghozott határozata jogszerűnek mondta ki; - hatályba lépés: 2019. 04. 01.
 9. 9. Legfontosabb módosítások VII. Összegezés módosítása: - lehetőséget biztosít az ajánlatkérő számára arra, hogy az összegezés megküldését követően  a közbeszerzéshez támogatást nyújtó vagy a közbeszerzések jogszabályban előírt ellenőrzését végző szerv megállapítása alapján észlelt jogsértés esetén, az összegezés módosítása előtt bizonyos bírálati cselekményeket végrehajthasson:  hiánypótlás, felvilágosítás vagy indokolás benyújtására hívhatja fel az ajánlattevőket  ha az eredmény (eredménytelenség) jogszabálysértő volt és a módosítás a jogszabálysértést orvosolja
 10. 10. Legfontosabb módosítások  időbeli korlát: a módosításra kizárólag • az összegezés ajánlattevők részére történő megküldésétől számított huszadik napig, • a részvételi szakaszról készült összegezés esetén az ajánlattételi határidő lejártáig van lehetőség  legfeljebb két alkalommal biztosított az ajánlatkérő számára az összegezés módosítása: • az ajánlatkérő saját kezdeményezésére • az ellenőrző szervek megállapítása alapján - nincs sorrend - hatályba lépés: 2019. 04. 01.
 11. 11. Legfontosabb módosítások VIII. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás: - rendkívüli sürgősséggel lefolytatott hnt eredményeként nem lehet kerettmegállapodást kötni - hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban minden esetben kötelező végleges ajánlat megtétele - ajánlattételre felhívott ajánlattevők száma: • nyílt/meghívásos eljárás eredménytelensége (98. § (2) bek. b) pont): legalább 3 • rendkívüli sürgősség: lehetőség szerint legalább 3, amennyiben ésszerűen lehetséges • K+F célú árubeszerzés (98. § (4) bek. a) pont): amennyiben lehetséges, legalább 3 - hatályba lépés: 2019. 04. 01.
 12. 12. Legfontosabb módosítások - igazgatási-szolgáltatási díj bevezetése:  a megfelelő jogalappal kapcsolatos, előzetes ajánlatkérői mérlegelés ellenére megindított eljárások visszaszorítása érdekében  a Közbeszerzési Hatóság törvényességi ellenőrzéseinek vonatkozásában - a hnt jogalapjának és feltételeinek a beszerzés egészére, annak teljes időtartama alatt fenn kell állnia - cél: a versenyt nélkülöző hnt-k magas arányának visszaszorítása - hatályba lépés: 2019. 01. 01.
 13. 13. Legfontosabb módosítások IX. 113. §: - összefoglaló tájékoztatást az EKR-ben kell közzétenni - az EKR-ben rögzíteni kell: • azon, legalább három gazdasági szereplő nevét és címét, amelyeknek az eljárást megindító felhívást saját kezdeményezésre az AK meg fogja küldeni - az ajánlatkérők választásuk szerint hirdetmény közzétételével is megindíthatják a nemzeti eljárásrend szerinti eljárásaikat - hatályba lépés: 2019. 04. 01.
 14. 14. Legfontosabb módosítások X. 138. § (1) bekezdés:  építési beruházások esetén kivezetésre kerül az ún. 65 %-os szabály (az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át)
 15. 15. Legfontosabb módosítások XI. 152. § (1) bekezdés: - a Közbeszerzési Döntőbizottság hivatalbóli jogorvoslati eljárását a jövőben az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter (jelenleg az innovációért és technológiáért felelős miniszter) is kezdeményezheti
 16. 16. Köszönöm a figyelmet! 16

×